Kelet-Magyarország, 2003. május (63. évfolyam, 101-126. szám)

2003-05-02 / 101. szám

2003. május 2., péntek MINDENFELŐL /2 HÍREK 0 Kuncze Gábor szerint nem vezethető be a napi­jegy a magyarországi au­tópályákon, mert az előző kormány lebontatta az eh­hez szükséges kapukat. Az SZDSZ elnöke ugyanakkor javasolja a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium­nak, hogy vizsgálja meg a háromnapos hétvégi matrica bevezetésének lehető­ségét a nyári szezonban. 0 Provokáció. Néhány elkorhadt ablak­keret cseréjének ürügyén diplomáciai in­cidenst igyekezett provokálni a kolozs­vári polgármesteri hivatal a városban mű­ködő magyar főkonzulátussal - írta szer­dán a Ziarul Clujeanului című lap. A Greenpeace aggódik Bécs (MTI) - A Greenpeace nemzetkö­zi környezetvédő szervezet becslése sze­rint a Paksi Atomerőműben négy tonna radioaktív fűtőelem hever a hűtőmeden­ce mélyén, s mivel a szervezet szakértője attól tart, hogy reális esélye van az ellen­őrizetlen láncreakció bekövetkezésének, a Greenpeace vizsgálati lehetőséget követel egy független nemzetközi szakértői bizott­ság számára. Erwin Mayer, a környezet- védő szervezet nukleáris szakértője el­mondta: Csernobil óta a paksi a legsúlyo­sabb rendkívüli esemény Európában egy atomerőműben. Az ideális politikus cselekedeteinek mindig a tökéletes erkölcsi integritáson és az igazságtalanságok elleni tetteken kell alapulnia - fejtette ki szerdai általános ki­hallgatásán II. János Pál pápa mintegy húszezer hívő előtt Fotó: EPA A kormány újra nekifut Budapest (MTI) - A kormány az ellen­zéki pártok javaslatait belefoglalja az ira­ki magyar szerepvállalásról szóló határo­zati javaslatba, amelyet hétfőn újra a par­lament elé terjeszt. Kovács László külügyminiszter a szer­dai négypárti egyeztetést követően nem zárta ki annak lehetőségét, hogy az ellen­zék megszavazza a két előterjesztést. El­mondta: az ellenzéki pártok kérésére kü­lön terjesztik a parlament elé a részvétel­ről, illetve a Magyarország légterének használatáról szóló javaslatot. A katonai részvételről szóló határozati javaslatban szerepelni fog, hogy békefenntartó tevé­kenységet végeznének a magyar katonák Irakban. Németh Zsolt (Fidesz) kijelentet­te: frakciója támogatja a kormányt abban, hogy humanitárius segítséget nyújtson az iraki népnek. - Elviekben a békefenntar­tást is támogatjuk, de e tekintetben két igent mondunk: igent a békefenntartásra, ugyanakkor igent arra is, hogy nemzetkö­zi felhatalmazással történjen meg ez a bé­kefenntartás. Herényi Károly (MDF): frak­ciónk támogatja a békefenntartást, de csak akkor járul hozzá a magyar részvételhez, ha nemzetközi szervezettől érkezik a fel­kérés. Eörsi Mátyás (SZDSZ) szerint nagy bajban van a Fidesz, mert az egyezteté­sen a két koalíciós párt és a kormány is elfogadta az összes korábbi javaslatát. Nem rendezünk olimpiát 2012-ben Az ellenzék szerint Magyarország igenis képes lenne ötkarikás játékokat csinálni Budapest (MTI) - A kor­mány nem tud pénzügyi ga­ranciát adni a 2012-es olim­pia megvalósításához Buda­pest számára, nem állnak rendelkezésre a szükséges források - közölte Gál J. Zol­tán a kabinet szerdai ülését követően. Az ellenzéki pár­tok képviselői éles szavakkal bírálták a döntést. A kormányszóvivő azt is el­mondta, hogy a kormány szeret­ne olimpiát rendezni, ezért egy, a sport-, a pénzügy- és a gazda­sági miniszterből álló tárcaközi bizottság vizsgálja meg azt, hogy milyen fejlesztések és for­rások szükségesek, illetve mi­korra lesz megvalósítható cél az olimpiarendezés. Gál J. Zoltán utalt arra, hogy az olimpia teljes megvalósításához 4 ezer 600 milliárd forintra lenne szükség, ami egy év teljes köz­ponti költségvetése. - Ráadásul a következő tíz évben 720 mil­liárd forint költségvetési töb­bletforrásigény merülne fel. En­nek a pénznek az előteremtésé­hez a személyi jövedelemadót 6-7 százalékkal kellene emelni - mondta. Deutsch Tamás szerint Ma­gyarország alkalmas arra, hogy a 2012-es olimpia megrendezése érdekében sikeres, a győzelem­re esélyes pályázatot nyújtson be. A Fidesz alelnöke úgy fogal­mazott: sajnos Magyarországnak olyan kormánya van, amely alkalmatlan arra, hogy pályáza­tot nyújtson be a 2012-es olim­piára. Szerinte a magyar polgá­rok szinte kivétel nélkül támo­gatják azt az elgondolást, hogy Budapesten ötkarikás játékokat rendezzenek. A Magyar Demok­rata Fórum hamisnak és igazta­lannak tartja azt az állítást, mi­szerint a döntés hátterében gaz­dasági okok vannak, hiszen az elkészült tanulmány alapján a 2012-es olimpia Budapesten meg­rendezhető lett volna. Demszky Gábor budapesti fő­polgármester szerint a kormány józan és megfontolt döntést ho­zott, amely a realitások talaján állva ítélte meg a 2012-es olim­pia megrendezésének lehetősé­gét. A főpolgármester úgy véli, Budapest számára ez nem elsza­lasztott lehetőség, hanem egy reális, a valódi helyzet figye­lembevételével született döntés. Tel-Aviv (MTI) - Egy öngyil­kos merénylő akciójában legke­vesebb hárman vesztették életü­ket szerda hajnalban Tel-Aviv tengerparti sétányán egy étte­rem-sörözőben. A robbanásban hatvanötén megsebesültek. Kö­zülük kettő állapota válságos, haté pedig nagyon súlyos - kö­zölték kórházi források. A rend­őrség vizsgálata szerint a me­rénylő be akart térni a vendég­látóhelyre, de a biztonsági őr fel­tehetően útját állta. Valószínűleg ez gátolta meg a nagyobb tragé­diát, hiszen az étterem tele volt emberekkel. A merénylőre több kilogrammnyi robbanóanyag volt erősítve, és a detonációt kö­vetően tűz ütött ki az étterem épületében, amely az amerikai nagykövetség szomszédságában van. A rendőrség azonnal lezár­ta a környéket, és megkezdte a terület átfésülését esetlegesen más elrejtett robbanóeszközök felkutatására. „Amint lehet, távozunk” Bagdad (MTI) - Donald Rumsfeld amerikai védelmi miniszter szerint az Egyesült Államoknak eltökélt szándé­ka, hogy mielőbb az irakiak kezébe adja az ország irányí­tását, és a koalíciós erők, amint lehet, távoznak Irakból. A Pentagon vezetője, aki egy olyan bagdadi palotában rendez­kedett be, amely korábban Szad- dám Húszéin elnöké volt, szerdán örömét fejezte ki, hogy ellátogat­hatott Bagdadba. Rumsfeld kifej­tette: a koalíciós erők segítenek az irakiaknak helyreállítani a rendet, valamint megalakítani új kormányukat. Egyben felszólítot­ta az ország lakosságát, hogy tá­jékoztassák a koalíciós erőket a még az országban tartózkodó volt iraki vezetők és külföldi harcosok hollétéről. Miközben a védelmi miniszter Irakban tárgyal, Ari Fleischer fehér házi szóvivő kö­zölte: George Bush amerikai el­nök pénteken hajnali 3 órakor je­lenti be a Kaliforniai-öbölben tar­tózkodó Abraham Lincoln repü­lőgép-hordozó fedélzetén a na­gyobb iraki harci cselekmények befejezését. A szóvivő hozzátette: Bush nem nyilvánítja a háború győztesének az Egyesült Államo­kat, és a beszéd nem jelenti jogi szempontból a két ország közötti hadiállapot végét. Amerikai főhadiszállás lett a volt Huszein-palota Fotó: EPA Májusban kormányátalakítás Budapest (MTI) - Még ebben a hónapban megtörténik a kor­mány átalakítása - mondta Medgyessy Péter újságíróknak csütörtökön az MSZP városlige­ti majálisán. Mint a miniszter- elnök emlékeztetett, a kormány megalakulásakor ígéretet tett arra, hogy egyévnyi kormány­zás tapasztalatai alapján fogja értékelni a munkát, meghatá­rozza a tennivalókat, és ennek kapcsán dönt arról is, milyen módosításokra lesz szükség a kormányon belül. - Be fogom tartani a szavamat; tavaly má­jus 27-én tette le a kormány az esküt, idén május 27-éig biztos megtörténik a lépés - jelentet­te ki. London (MTI) - Elsőként Nagy-Britannia kezdte meg az Európai Unió bővítésének ra­tifikálását, miután a kormány benyújtotta az alsóháznak a csatlakozási szerződést. Lon­donban az év végére várják a folyamat lezárultát, és meg­erősítették, hogy az új tagál­lamok polgárai a csatlakozás után azonnal munkát vállal­hatnak Nagy-Britanniában. Jack Straw külügyminiszter kijelentette: a tíz tagjelölt ké­szen áll arra, hogy az EU tag­ja legyen. Kiadóvezető, felelős kiadó: Szabó Miklós ( szabo@inform.hu ). ' • Főszerkesztő: Angyal Sándor ( angyal@inform.hu ). Értékesítési vezető: Némethné Fórizs Erzsébet ( nemethne@inform.hu ). Terjesztési vezető: Matyasovszkiné Buri Adrienn ( adrienn.buri@inform.hu ). Marketingvezető: Kereső Magdolna ( kercso@inform.hu ). Előfizetői vonal: 06-40/424-424. Előfizethető e-mailen: keletteri@inform.hu Az előfizetés díja: egy hónapra 1090 forint, negyedévre 3190 forint, fél évre 6090 forint, egy évre 11 690 forint. Hirdetésfeladás - keretes hirdetés: telefon: 06-42/501-510, telefax: 06-42/501-970, e-mail: kelethird@inform.hu - apróhirdetés feladása telefonon: 06-90/494-949 (a hívás az apróhirdetés árát tartalmazza), személyesen. Szerkesztőség telefon: 06-42/501-510, telefax: 06-42/501-973. E-mail: kelet@inform.hu Kiadja az Inform Média Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 4-6. Postacím: 4401 Nyíregyháza, Postafiók 47. Hírügynökségek: MTI, EPA. Lapunk eladott példányszámát rendszeresen vizsgálja és auditálja a MATESZ. Nyomás: Inform Média Kft., Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Felelős vezető: Szilágyi László. Telefon: 06-52/526-626. ISSN 0133-2058 ^WtfESZ Kelet «»Magyarország A mentők elszállítják az egyik túlélőt Fotó: epa A merénylő bombába „öltözött” Be akart menni az étterembe, de a biztonsági őr útját állhatta MERÉNYLETEK 2003 p| ^2003. január 5. - Tel- k Avivban néhány perces E eltéréssel két pokolgép E robbant. A két merény- t lővel együtt 25-en hal- Ej tak meg, és több mint E százan megsebesültek. W Március 5. - Haifában BÉ egy palesztin merénylő El-I felrobbantotta magát pl egy zsúfolt buszon. A Ej merényletnek az elkö- Ej vetőn kívül 17 halottja U és több mint negyven •|?j sebesültje volt. !- Március 30. - Leg­alább 30 ember meg­sebesült az izraeli Netanja városában, mi­után egy palesztin me­rénylő felrobbantotta magát egy kávéház kö­zelében. Az elkövető meghalt. A robbantást az Iszlám Dzsihád vál­1 Április 24. - Az izraeli JEj Kefar-Szaba város pá­ti lyaudvarán felrobban- LJ tóttá magát egy öngyil- pE kos palesztin merény- B lő. A terrortámadásban M a merénylővel együtt fii két személy vesztette Ül életét, és legkevesebb |i| 13 megsebesült. Az SS akciót az Al-Aksza Már­ti« I tírjainak Brigádjai és a Népi Front Palesztina Felszabadításáért nevű ifi radikális szervezet vál- | lalta magára. Megkezdődött a ratifikálás

Next

/
Oldalképek
Tartalom