Kelet-Magyarország, 2003. április (63. évfolyam, 76-100. szám)

2003-04-01 / 76. szám

Igaz-e... hogy megváltozik az internet ára és minősége az EU-csatlakozás után?/5. A régió nem az unió kívánsága Az Európai Konvent az EU intézményrendszerének jövőbeni működési módját foglalja új keretbe./3. ipŐJÁRÁS Változékony idő Nappal 1 o °C és 15 °C Éjszaka -2 °C és 3 °C ARA: 64 Ft, előfizetőknek: 42 Ft lx. évf., 76. sz. 2003. április 1., kedd Nyírségi kiadás Látogatás. Yoon Young-Kwan dél-ko- t reai külügyminiszter (balra) japán látoga­tásának második napján, hétfőn találkozott Koidzumi Dzsunicsiro japán miniszterel­nökkel Tokióban Fotó: EPA ] Védik a munkavállalókat Budapest (Krónika) - Hétfőn este az Or­szággyűlés elfogadta a Munka törvényköny­vének módosítását. Ez erősíti a határozott és részmunkaidejű munkavállalók védel­mét, valamint azokét, akiknek cége átala­kul, új tulajdonoshoz kerül. Továbbá erő­sítették a munkaügyi ellenőrök jogát ar­ra, hogy kiszűrjék a színlelt szerződéseket, azokat az eseteket, amikor valójában mun­kaviszonyról van szó, de rákényszerítik az embereket arra, hogy formálisan egyéni vállalkozóként dolgozzanak. A minimálbér összegét ezentúl a kormány csak az Orszá­gos Érdekegyeztető Tanács egyetértésével állapíthatja meg. Ez korábban így volt, de az előző ciklusban a kormány jogot kapott az önálló döntésre. Hirdetés Platán Autóház Nyíregyháza, Debreceni u. 107. Tel.: 42/501-700 Mátészalka, Jármi u. 67. Tel.: 44/500-700 KELET-MAGYARORSZÁG K 4401 Nyíregyháza, Postafiók 47 ® (42) 501-510 Megváltozott a felvételik rendje Háromféle módszerrel kalkulálják a pontokat, s a legmagasabbat veszik figyelembe Nyíregyháza (KM - BJ) - Közismert a felsőoktatási in­tézményekbe jelentkezők és azok hozzátartozói előtt, hogy ebben az évben megvál­tozott a felvételi lebonyolítá­si rendje. A Nyíregyházi Főiskola minden olyan lehetőséget kihasznált, ame­lyet a felvételi kormányrendelet módosításai lehetővé tettek - mondta lapunknak dr. Hadházy Tibor általános rektorhelyettes -. A hallgató megjelölhette, hogy a középiskolai eredményei alapján .kéri felvételét az adott szakra, szakpárra. Aki ezt nem tette, an­nak írásbeli és szóbeli felvételi vizsgát kell tenni, de minden eset­ben a számára legmagasabb pont­számot adó értéket vesszük figye­lembe a rangsorolásnál. Ez a pont­szám három módon kalkulálható. Felvételi vizsgával jövő hallgató esetén a felvételi, plusz a közép­iskolából hozott pont, a második esetben a felvételi pontszám két­szerezése, harmadik esetként a kö­zépiskolából hozott pont duplázá­sa adja a kimeneti pontszámot. A felvételi iroda mindhármat kiszá­mítja és a legelőnyösebb alapján kerül a jelölt a végső rangsorba. A rektorhelyettes elmondta: a végeredmény alapján július 22-én születik meg az országos döntést, 23-ától lesz publikus és 25—26-tól várhatják a jelöltek az értesítést. Július ,22. előtt még sok a teen­dő, hiszen április 17-18-án vár­juk kizáró jellegű alkalmas­sági vizsgára azokat a jelölteket, akik tanító, vagy vizuális kom­munikáció, stb. szakra jelentkez­tek. Május 19-én, 20-án és 21-én lesznek az intézményben a közös érettségi felvételi írásbeli vizsgák, június 26-án indul a valódi nagy­üzem, amely 26-27-ét és 30-át érin­tően egységes írásbeli vizsgákat jelent. Június 30-tól július 7-ig vagy 8-ig zajlanak a szóbeli fel­vételi vizsgák, attól függően, hogy hányán kívánnak felvételi vizsgát tenni. Könyvtarosképzés. A megyei gyermekkönyvtáros műhely szakmai továbbképzést tartott. Dr. Bihari Al- bertné bemutató foglalkozásán az Eötvös Általános Is­kola 4. osztályosai működtek közre Fotó: Elek Emil Tejkvótával az állam kereskedhet A nyomtatványokat április 15-ig kell eljuttatni a Tej Terméktanácshoz Nyíregyháza (KM) - A tej­piac stabilitása érdekében új szabályozást léptetett életbe az ágazati minisztérium. Az ezzel kapcsolatos intézkedé­sekről tartottak sajtótájékoz­tatót a megyei FM Hiva­talban. A rendelet értelmében a tej­kvóta eladását, átengedését fel­függesztették, és állami kvótafel­vásárlást hirdettek meg, derült ki Magyar Miklós vezető falugaz­dász tájékoztatójából. Állami kvótafelvásárlás meg­hirdetésével az állam elsősorban azon kistermelői kört célozza meg, amelynél a tejhigiéniai ren­delet kihirdetésével, illetve egyéb piaci kényszer következté­ben veszélybe kerülhet a tejter­melési tevékenység folytatása. Megyénkben egyértelműen visz- szaszorulóban vannak a néhány (tehenet tartó gazdaságok, mert nem képesek a magas minőségi követelményeknek (extra tej) megfelelni, tette hozzá a vezető falugazdász. A kvóta literjét net­tó 25 forintért vásárolja föl az ál­lam, amihez - falugazdászi köz­reműködéssel - a kitöltött forma- nyomtatványokat április 15-ig kell eljuttatni a Tej Termékta­nácshoz. Idén augusztusban a minisztérium a készletezett ál­lami kvótatartalékból pályázatos rendszerű kvótaértékesítést hir­det majd meg. A tejtermelést ezután is vál­lalók számára meghatározták egyebek mellett a tehéntej irány­árát, valamint a közvetlen ter­melői támogatásokat. Előbbi, 2003-ban literenként 72 forint (+áfa). Ehhez jön még a mi­nőségi tehéntej termelésének ösz­tönzésére szánt 5,2 Ft/liter támo­gatás. Kiegészítő kvótatámogatást - 1,32 forint kvótaliterenként - is kapnak azok, akik nem lépik túl a vállalt mennyiséget. Az önkén­tes termelési önkorlátozást is je­lentősen támogatja a kormányzat: literenként 10 forintot kap min­den olyan tejtermelő, aki a 2003. évi termelését és értékesítését az előző évihez képest 5 százalékánál nagyobb mértékben visszafogja. Elbocsátás Vásárosnamény (KM) - Az alapanyag hiányával is indokolja a vásárosna- ményi Interspan Kft. tu­lajdonosa a tegnap beje­lentett létszámleépítést. Az eredményességi muta­tók elmúlt hónapokban ta­pasztalt romlása és az alap­anyag-ellátásában észlelt hiány miatt az Interspan Kft. tulajdonosa kényszerű (reorganizációs) intézkedé­sek meghozatalára szánta el magát. Ennek keretében mintegy húsz alkalmazottjá­tól válik meg a beregi szék­helyű társaság, amely az el­múlt másfél évben komoly beruházásokba kezdett. Befejezéshez közeledik egy több milliárdos értéket kép­viselő program, ebben egy zárt rendszerű szárító megépítése is. Az üzemelte­téshez szükséges engedélyek beszerzéséről a vásárosna- ményi önkormányzattal és a szakhatóságokkal együttmű­ködve gondoskodik a cégve­zetés. A vásárosnaményi tár­saság tulajdonosa abban bí­zik, hogy a termelés vissza­esése csupán átmeneti lesz. Hirdetés ÚJ AUTÓ MOST új Suzuki vásárlása esetén I 184 900 Ft ö:e|^^s!ím.í,ás támogatással* 350 000 Ft"l9­S3.NAPIŐ

Next

/
Oldalképek
Tartalom