Kelet-Magyarország, 2003. március (63. évfolyam, 51-75. szám)

2003-03-01 / 51. szám

2003. március 1., szombat Mft^iÉiffpfctfszág MINDENFEIÖ /2 RÖVIDEN 0 Tony Blair brit kor­mányfő pártja, a Mun­káspárt kongresszusán kijelentette: az al-Kaida terrorszervezet primitív nukleáris fegyver meg­szerzésére törekszik, fennáll a veszély, hogy a tömegpusztító fegyverek és a terroristák egymásra talá­lása egy nap katasztrófát zúdít a világra. 0 Magyar képviselők találkozója. Április­ban kerül sor Budapesten a magyarorszá­gi és a határon túli magyar parlamenti képviselők első találkozójára - jelentette be pénteken Szili Katalin, az Országgyű­lés elnöke, miután romániai hivatalos lá­togatása során találkozott a Romániai Ma­gyar Demokrata Szövetség parlamenti cso­portjának tagjaival. Orbán Viktor vállalja Budapest (MTI) - Orbán Viktor vállal­ja a Fidesz elnökjelöltségét. A volt kor­mányfő ezt péntek reggel jelentette be a Hír Tv-nek adott nyilatkozatában. Elhang­zott, hogy a politikus aláírta a Fidesz át­alakításáról szóló egyetértési nyilatkoza­tot és így hivatalosan is kandidál a szer­vezet elnöki posztjára.- Egy kicsit nagyobbak és lassabbak leszünk a jövőben - szögezte le. Orbán Viktor aláhúzta, hogy az új párt jelentős mértékben támaszkodik majd a polgári kö­rökre. - A polgári körök nagy és egysé­ges jobbközép szervezetnek is tekinthe­tők - fűzte hozzá. Reményét fejezte ki, hogy a polgári körök tagjai közül sokan csatlakoznak majd tagként a néppárttá alakított Fideszhez. Az MSZP véleménye- Kibújt a blöff a zsákból - így minősí­tette Juhász Gábor pénteki sajtótájékozta­tóján a bejelentést. A frakcióvezető-helyet­tes szavai szerint az ellenzéki párt átszer­vezésére irányuló színjáték harmadik fel­vonásához érkezett. Mint mondta, abban egyetért Orbán Viktorral, hogy a Fidesz kidolgoz egy, a mai magyar gazdasági helyzettel őszintén szembenéző programot. Bölcskei Gusztáv elnök maradt Budapest (MTI) - Bölcskei Gusztávot, a tiszántúli egyházkerület püspökét vá­lasztották a Magyarországi Református Egyház lelkészi elnökévé, míg a világi el­nök Nagy Sándor, a Duna melléki egyház- kerület főgondnoka lett. A tisztségviselőkről - akik hat évig lát­ják el feladatkörüket - a Magyarországi Református Egyház Zsinatának alakuló ülésén, pénteken szavaztak a küldöttek Budapesten. Bölcskei Gusztávra - aki ed­dig is a zsinat lelkészi elnöke volt - az érvényesen leadott 94 szavazatból 69 érke­zett, míg a másik voksoláson Nagy Sán­dor az érvényesen leadott 97 szavazatból 73-at kapott. Itt a tavasz, Zolika! A nagyszobában már csöpörésznek a jégcsapok Fegyveres tamadas. Megtámadták az USA karacsi konzulátusát péntek délelőtt; há­rom rendőr életét vesztette, hét megsebesült. Ismeretlen támadók néhány méterről, egy füves­bokros területről automata fegyverekből tüzet nyitottak az épülethez tartozó rendőrposztra, majd motorkerékpáron elmenekültek. A lövöldözés akkor kezdődött, amikor az őrök igazoltatni akar­ták a későbbi támadót. Pakisztán legnagyobb városa, Karacsi rendszeresen szélsőséges muzul­mánok erőszakcselekményeinek a színtere Fotó: EPA Irak rakétákat semmisít meg Az asz-Szamúd-2 180 kilométer távolságra is képes eljutni Bagdad (MTI) - Irak ma, szombaton megkezdi az ENSZ ellenőrei által kifogásolt ra­kétáinak a megsemmisítését. Az AP hírügynökség bagdadi kormánykörökre hivatkozó érte­sülése szerint Irak vezetői leve­let küldtek az ENSZ-nek, s ebben bejelentik az asz-Szamúd-2 raké­ták megsemmisítését. Az intézke­dés szombaton kezdődik; márci­us elsejét szabta Iraknak határ­idő gyanánt az ENSZ ellenőrei­nek főnöke. Hans Blix megálla­pítása szerint a nevezett típus hatótávolsága meghaladja az Irak számára engedélyezett 150 kilo­métert. A bagdadi levél mindazonáltal igazságtalannak minősíti Blix kö­vetelését. Mint egy nevének el­hallgatását kérő iraki tisztviselő kijelentette, a rakéták felszámo­lásának időpontja bizonyos poli­tikai célokkal áll összefüggésben. Emellett Blix nem vette figyelem­be a nevezett rakétával kapcso­latos tudományos és műszaki té­nyeket. Korábban Bagdad azt állította, hogy csak üres állapotban végre­hajtott kíséreltek során repülhet­tek a rakéták 180 kilométerre vagy messzebb. Robbanótöltettel és célra vezérlő szerkezettel el­látva legföljebb 150 kilométert lennének képesek megtenni - ér­velt az iraki katonai vezetés. RumsfeM em lát változát Washington (MT) Vz asz- Szamúd-2 rakéták esetiis meg­semmisítése nem az tgyműkö- dés jele, Bagdad csal yomás- nak engedett - vélte csrtökön Donald Rumsfeld ameri védel­mi miniszter. „Az irak sem­mit sem hajlandóak gtenni maguktól, de amikor rekszik a rájuk nehezedő nyon akkor azt mondják, na jó, vmi ke­veset azért mégiscsakszünk. Csak ha valamilyen golal kell szembenézniük az ENSen, ak­kor dobják be az utolsillanat- ban a törülközőt” - mlta. Jospin bírta Chiracot Párizs (MTI) - Aláb­bi francia kormárvolt szocialista minisztenöke elhibázottnak minőette a köztársasági elnök iula- tos kirohanását az hópai Unió leendő kelet-rópai országai ellen, s kmásol­ta, hogy a csatlozási szerződések ratifikisára is célzott a Párizzsnem egy hullámhosszoimeg- nyilvánuló orszákkal szemben. Szavai érint még ha jogos volt, )gy a francia elnök nentszé- sének adott hangot nyol­cak, illetve a vilniu tízek véleménye miatt, ;mmi nem indokolja szuvén ál­lam- és kormányfőrend­reutasítását. AZ INFORM MEDIA VENDEGE i j j:' j i J J J J J Az ügyészségén nem lehet polifka A területre vonatkozó uniós tervek többsége már gyakorlatüvált HAJDU BIHAMjr Polt Péter a Hajdú-bihari Napló szerkesztőségében FotCzegiédi Zsolt Internet: csökkenő díjak Budapest (MTI) - Az In­formatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM), vala­mint az Alternatív Internet- szolgáltatókat (ISP) képvi­selő szervezetek megálla­podtak abban, hogy márci­us közepétől ezek a társasá­gok is mérséklik 25 száza­lékkal a kedvezményes la­kossági 15, 40 és 100 órás díjcsomagjaik árát. Kovács Kálmán informa­tikai és hírközlési minisz­ter pénteken bejelentette, hogy az állam a bruttó díj­bevétel arányában 13 száza­lékos támogatást nyújt az ISP-knek. Ehhez az állami támogatáshoz az internet­szolgáltatók további 6-7 szá­zaléknyi kedvezményt ad­nak, míg a Matáv beszedé­si kockázat címén 4 száza­lékot visszatérít az ISP- knek. Az ISP-k azért kapják a 4 százalék kockázati tá­mogatást, mert ha a Matáv­tól nagykereskedelmi áron vásárolnak, akkor az inter­netezéssel kapcsolatos tele­fondíj számlázást is maguk­nak kell végezniük, s ebben az esetben nem kapják meg a távközlési cégtől a 13 szá­zalékos visszatérítést a te­lefonforgalom növeléséért. A megállapodásra azért volt szükség, mert az ISP-k korábban közölték, nem tudják mérsékelni internet­díjaikat a Matáv által ere­detileg bejelentett nagyke­reskedelmi árkonstrukció­ban. A szolgáltatók problé­mája az volt, hogy ami nekik marad nem elegendő a kockázat viselésére. Debrecen (HBN - Ü. Sz.) - A korrupció visszaszorításának érdekében olyan jogszabályo­kat kell hozni a törvényho­zásnak, amelyek átláthatóvá teszik a gazdasági és közéle­tet - vélekedik Polt Péter leg­főbb ügyész, aki szerint az ügyészségen nem születhetnek politikai nyomásra döntések. NAPLÓ: Hogyan haladnak a szervezet felkészítésével az EU- csatlakozásra? Sok újat és mást kell-e megtanulniuk, al­kalmazniuk az eddigi gyakor­lathoz képest? P. P.: Evek óta tart a felkészü­lés, a finisben vagyunk. Több száz ügyész, titkár, fogalmazó részesült képzésben. A hátralévő időben maradéktalanul fel tudjuk készí­teni a szervezetet az uniós mun­kára. A szervezeti reformok is többek között azt szolgálták, hogy megfeleljen az ügyészség a köve­telményeknek. Sőt, bizonyos terü­leteken előrébb tartunk, mint a ta­gországok nagy része. Az Unió jö­vőre vonatkozó elképzeléseinek többsége nálunk már megvalósult, például a rendőrség fokozott fel­ügyelete vagy a közigazgatási és bűnügyi szakág közti közeledés. Képzési rendszerünk is megfelelő. NAPLÓ: Az ügyészségnek milyen eszközei vannak arra, hogy hozzájáruljon a politikai kor­rupció csökkentéséhez? P. P.: Az ügyészségi nyomozás hatáskörébe olyan bűncselekmé­nyek tartoznak, amelyek országo­san is érdeklődést váltanak ki, például amelyeket parlamenti képviselők követnek el. Itt is ér­tünk már el jelentősebb eredmé­nyeket. A korrupciós bűncselek­mények nagyon nehezen felderít­hetők. A felek mindent megtesz­nek, hogy elrejtsék. Ezért szüksé­ges az összes rendelkezésre álló nyomozati eszközt bevetni. A má­sik lehetőség olyan jogszabályok megalkotása, amelyek átlátható­vá teszik a gazdasági életet, a közéletet, segítve ezeknek a bűn- cselekményeknek a leleplezését, az elkövetők felelősségre vonását. NAPLÓ: Mennyire bizonyos ab­ban, hogy az ügyészi szervezet politikai elfogultságléikül végzi munkáját? P. P.: Erre a strulúrára na­gyon nehéz kívülről nomást gya­korolni. Az ügyészséj hierarchi­kusan felépített szerezet, több szinten van lehetőségellenőrzés­re. Egy-egy ügyben soa nem egy személy dönt. Ha küls nyomásra születik döntés, akkoiaz nem le­het szakszerű, törvénys. A jogsza­bályi rendezés sem tezi ezt lehe­tővé. Nem tudok arról hogy az el­múlt időszakban politiai nyomás­ra született volna dör.és. NÉVJEGY Polt Péter legfőbb ügyész Született: 1955-ben, Budapesten. Tanulmányok: ELTE jogi kar. Pályafutásának főbb állomásai: Kriminológiai Inté­zet, ELTE büntetőjogi tanszékén előbb tanársegéd, majd adjunktus, emellett tíz évig ügyvédkedett. 1995-től az országgyűlési biztos általános helyettese, 2000-től legfőbb ügyész. Családi állapota: nős, három gyermek édesapja. Hobbi: tenisz. Kiadóvezető, felelős kiadó: Szabó Miklós (j _______________ Főszerkesztő: Angyal Sándor (angval@infQrm.hu). Értékesítési vezető: Némethné Fórizs Erzsébet (nemethne@inform.hu). Terjesztési vezető: Matyasovszkiné Buri Adrienn (adrienn.buri@inform.hu). Marketingvezető: Kercsó Magdolna (j _______________ Előfizethető a 06-80/203-655 ingyenesen hívható telefonszámon, vagy e-mailen: keletteri@inform.hu Az előfizetés díja: egy hónapra 995 forint, negyedévre 2890 forint, fél évre 5490 forint, egy évre 10 590 forint. Kézbesítési észrevételek: 06-40/424-424. Hirdetésfeladás - keretes hirdetés: telefon: 06-42/501-510, telefax: 06-42/501-970, e-mail: kelethird@inform.hu - apróhirdetés feladása telefonon: 06-90/494-949 (a hívás az apróhirdetés árát tartalmazza), személyesen. Szerkesztőség telefon: 06-42/501-510, telefax: 06-42/501-973. E-mail: kelet@inform.hu Kiadja az Inform Média Kft., 4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 4-6. Postacím: 4401 Nyíregyháza, Postafiók 47. Hírügynökségek: MTI, EPA. Lapunk eladott példányszámát rendszeresen vizsgálja és auditálja a MATESZ. Nyomás: Inform Média Kft., Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Felelős vezető: Szilágyi László. Telefon: 06-52/526-626. ISSN 0133-2058

Next

/
Oldalképek
Tartalom