Kelet-Magyarország, 2002. december (62. évfolyam, 280-303. szám)

2002-12-02 / 280. szám

Parádé Kisvárdán Könnyed szórako­zás, színpompás látvány./4. Vízumkényszer: legkorábban jövő nyártól Kárpátalján elterjedt a hír, hogy január 1-jétől megszűnik a kishatárforgalom; a szóvivő cáfol./4. ÁRA: 59 Ft lix. évf, 280. sz. FÜGGETLEN NAPILAPJA 2002. december 2., hétfő Nyírségi kiadás 1 Elnökválasztás. Vasárnap tartották a szlovéniai elnökválasztás második forduló­ját. Képünkön Milan Kucan államfő adja le szavazatát Ljubljanában Fotó: EPA HÍREK 0 Közös nyilatkozatot fogadott el va­sárnap a Medgyessy Péter kormányfő kezdeményezésére megrendezett, a fenntartható fejlődéssel és az árvízvéde­lemmel foglalkozó, Budapesten megren­dezett középneurópai regionális konferen­cia. A cél, hogy a nemzetközi összefo­gás erősítésével tegyék hatékonyabbá a természeti katasztrófák megelőzését. 0 A fiatalok nem akarják a drogok sem­miféle legalizálását - hangoztatta vasár­nap Dávid Ibolya, az MDF elnöke az ifjúsági demokrata fórumon. Hirdetés Q PostaiBank KELET-MAGYARORSZÁG Eä 4401 Nyíregyháza, Postafiók 47 ® (42) 501-510 Hóekék elölt seprőgépek járnak A közútkezelő 63 saját gépét felkészítette a télre, s ha kell, 49 bérelteit is igénybe vesz Nyíregyháza (KM - Gy. L.) - A szokatlanul enyhe no­vembernek nemcsak az átlagcivil örül, hanem azok a szolgáltatók is, melynek a tél szokott általában költsé­gesebb lenni. A megyei Állami Közútkezelő Kht.-nál Kerekes Kálmán, az üze­meltetési és fenntartási osztály vezetője érdeklődésünkre el­mondta: külön költségmegtaka­rításról nemigen beszélhet, hi­szen üzemeltetési keretösszeg van. Az enyhe, fagymentes idő lehetővé teszi, hogy a sok eső okozta kátyúkat még az igazi tél beállta előtt eltüntessék, az út­padkákat rendbe hozzák. A közútkezelő mind a 63 sa­ját eszközét, gépét felkészítették a télre. Ezenkívül - ha a hely­zet úgy kívánja - 49 alkalmi bér­leményt is igénybe vesznek. A szerződéseket december 1-jéig megkötötték. Természetesen a síkmentesítéshez szükséges anyagokat is beszerezték. Az öt megyei egységüknél egyenként 500 tonna finom kőzúzalékot tá­roltak be, homokból pedig 100- 200 tonnát, de ez utóbbit szükség szerint a közeli homokbányákból gyorsan tudják pótolni. Egy-egy tél alkalmával átlagosan 4-5 ezer tonna sót szoktak kiszórni a köz­utakra. Jelenleg négyezer tonna só van készleten, további 1200 ton­nát megvásároltak, de tárolási kapacitás hiánya miatt csak ak­kor szállítják le, ha szükség lesz rá. Ezenkívül még ezer tonna biztonsági tartalék is van, me­lyet szükség esetén egy-két na­pon belül leszállítanak. Soltész József, a Nyíregyházi Városüzemeltetési Kht. igazgató­ja két okból is örül az enyhe no­vembernek: az egyik, hogy keve­sebb környezetkárosító anyag kerül az útszéli növényzetre, a csatornákba; a másik: jobban ki lehet takarítani a várost mielőtt beköszöntene a valódi tél hava­zással. Az enyhe időjárás azonban je­lentős költségmegtakarítást nem jelent (a só kivételével), hiszen a hóekék helyett a sepregető gépek mennek: mind a négy reggeltől estig. A városüzemeltetés is elő­készítette hókotróit: 12 nagy és 16 kisgépét, ezenkívül közel öt­ven vállalkozóval van megálla­podásuk az esetleges kritikus időszakra. Harmadik alkalommal rendezték meg Nyíregyházán az Országos Mikulás-szépség­versenyt, amelyen tizennyolc Mikulás közül a váci (Szabó) Géza papa győzött./5. Fotó: Sipeki Péter Elmaradó fejlesztések, bezárhat az óvoda A kistelepüléseken elenyésző a súlyadó Búj, Fényeslitke, Gávaven- csellő (KM - Gy. L.) - A jövő évi költségvetés-tervezet sze­rint a települési önkormány­zatok 2003-ban 30 százalék­kal magasabb normatív tá­mogatást kapnak. Ez a közalkalmazotti ötven­százalékos szeptemberi béreme­lés folytatásának csak hatvan százalékát fedezi. A többit az ön- kormányzatoknak kell kigazdál­kodni. Az áthúzódó bérhatások miatt az önkormányzatoknak ez azonban ennél is több, 55-60 szá­zalékos pluszkiadást jelentene. Ellenben a gépjárműadó teljes egészében az önkormányzatoké lesz, a személyi jövedelemadó­nak öt százalékról tíz százalék­ra emelik a helyben maradó ré­szét. Kistelepülések polgármestereit kérdeztük a várható következmé­nyekről. Frank Sándor (Búj): - Közel száz közalkalmazottunk van. A havonta több millió pluszki­adásnak nincs meg a fedezete, hiszen Bujon az emelt súlyadó­ból is csak 1,3 millió forint fo­lyik be. Mi ez egy 300 milliós költségvetésben? Az szja-t pedig eddig is ki kellett egészíteni. Szá­momra érthetetlen, hogy a köz­alkalmazotti béremelésből befo­lyó többletadó- és tb-bevételt miért osztják vissza, miért nye­li el a költségvetés. Egyébként a költségvetési tervezet ebben a formában jogszabálysértő, hiszen az önkormányzati törvény ki­mondja: a leosztott feladat fede­zetét az államnak biztosítania kell. Remélem, még módosíta­nak, különben gyakorlatilag egy fillér nem marad fejlesztésre./5. Két nyelven. A képzés szakterületén sajátos színt jelent az Abigél Többcélú Intézmény és a Két Tanítási Nyelvű Szakkö­zépiskola, melynek új épületét szombaton avatták fel Sóstóhe- gyen./5. Fotó: Sipeki Péter

Next

/
Oldalképek
Tartalom