Kelet-Magyarország, 2002. szeptember (62. évfolyam, 204-228. szám)

2002-09-17 / 217. szám

2002. szeptember 17., kedd M§t<*la§fW0iH᧠MEGYEI TÜKÖR /5 0 Ügyfélszolgálat. A megyei Nyugdíjbiz­tosítási Igazgatóság szeptember 19-én délelőtt 9-től 13 óráig kihelyezett ügyfél- szolgálatot tart Mátészalkán, a Zalka Máté Művelődési Központ (Kölcsey u. 2.) II. emeletén. 0 Megtekinthető. A megyei önkormány­zat pénzügyi-gazdasági helyzetéről szóló jelentés bárki által megtekinthető és ta­nulmányozható, a megyei önkormány­zat hivatalának fsz. 67-es irodájában. 0 Levelező verseny. Brainy Barnie an­gol és Hugo Hund német Országos nyel­vi levelező verseny indul általános isko­lás kordáknak három korcsoportban. A verseny félévenként három fordulóból áll. A csatlakozás ára az útlevél Nyíregyháza (KM - Ny. Zs.) - Év vé­gén várható, hogy érvényét veszíti a magyar-ukrán kishatárforgalmi megállapodás. Az intézkedés Ma­gyarország uniós csatlakozásából adó­dó kötelezettségének következménye. Erről a Magyar Köztársaság Ungvári Fő­konzulátusa tájékoztatta lapunkat, hogy időben felhívja a figyelmet: a határ men­tén élő kárpátaljai lakosok jövőre megvál­tozott feltételekkel léphetnek hazánk, illet­ve Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területé­re. A változás lényege: azok, akik eddig személyi igazolvánnyal és kishatárforgal­mi igazolvánnyal lépték át a határt, 2003. január 1-jétől csak érvényes útlevél birto­kában utazhatnak Magyarországra. Ugyanakkor azok az ukrán állampolgá­rok, akik állandó kárpátaljai lakóhelyüket hitelt érdemlően bizonyítani tudják, a ha­tárátlépés során továbbra is mentesülnek az egyébként kötelező igazolások (meghí­vólevél, voucher) felmutatása alól. A fő­konzulátus ennek megfelelően felhívja az érintettek figyelmét, hogy az év végéig váltsák ki a külföldi utazásra feljogosító útlevelet. A kishatárforgalom megszűnése Magyarország és Ukrajna között hazánk közelgő EU-csatlakozásának és a schengeni jogharmonizációnak egyik sajnálatos vele­járója. Táncosok. Iskolájukban mindig sikerre számíthatnak a nyírbátori József Attila úti általános iskola tanulóiból verbuválódott táncosok, akik minden iskolai ünnepségen előrukkolnak valamivel ON SZERINT... J - -- -- -- -- -- -- -­Legutóbbi kérdésünk: A választások óta javult-e a családok helyzete? nem: 62.16% igen: 37.84% Mai kérdésünk: Javul-e életünk majd az EU-ban? Kelet** Magyarország Szavazatát leadhatja: www.szon.hu Ifjú gazdák vágtak rendet a lucernában Öt iskola csapata vetélkedett Apagyon a mezőgazdasági szakiskolák szakmai versenyén Apagy (KM) - A szlovákiai vendégcsapat bizonyult a legügyesebbnek a Lippai Na­pok nemzetközi szakmai ver­senyén, melyen mezőgazdasá­gi szakközépiskolák mérték össze tudásukat. Harmadik alkalommal ková­csolt tőkét, azaz szakmai ver­senyt bővülő kapcsolataiból a Lippai János Mezőgazdasági Szakközépiskola, s rendezte meg apagyi Agrárökológiai tanüzemé­ben több iskola részvételével a nemes versengést. A házigazdák első és második csapata mellett neveztek a Stredná Polnohos- podárska Skola (Nagymihály, Szlovákia), a Grup Scolar Agri- col Livada (Románia), a Balás- házy János Mezőgazdasági Kö­zépiskola és Kollégium (Debre- cen-Pallag) két csapata, valamint a Görög Katolikus Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon (Hajdúdorog) fiatal gazdászai is. A kézi kaszálás szigorú zsűrizéssel, előtérben Prém József, a pallagl Iskola versenyzője Fotó: sipeki Péter Magasan a mérce A romániai csapat sajnos az útlevelek körül támadt bonyodal­mak miatt végül nem érkezett meg a verseny kezdetére, de az indulók így is színvonalas erő­próbát tartottak. Több feladat tette magasra a mércét a diákok Jánd (KM - Gy. L.) - Múlt héten Hajós Béla, a Környe­zetvédelmi és Vízügyi Mi­nisztérium helyettes állam­titkára Tiszabecs és Vásáros- namény között tavaly és az idén elkészült gátfejlesztése­ket tekintette meg. A jándi gátőrháznál arról (is) tájékoztatta a sajtó képviselőit, hogy még szeptemberben meg­kezdődik egy 800 milliós töltés- erősítés a Tisza és Szamos men­tén. Ez alkalomból kérdeztük: mi a véleménye, hogy lényegében elvesztettük azt az időelőnyt, me­lyet azzal nyertünk tavaly, hogy már az idei gátfejlesztési terv je­lentős része megvalósult, amit akkor a kétével költségvetés le­hetővé tett. Pénzügyi fedezet- A kétéves költségvetés való­ban lehetővé tette azt, hogy elő­rehozzuk ezeket a fejlesztéseket. A közbeszerzési törvény szerint a versenypályázatot akkor lehet kiírni, ha a pénzügyi fedezet jog­szerűen rendelkezésre áll, azaz, ha a költségvetést a parlament elfogadja. Ebből fakadóan mó­dunk volt arra, hogy 2001-ben a 2002. évi költségvetésben biztosí­tott számunkra, hogy lefuttassuk a versenyt, s a szerződéseket megkössük. Valóban, mostanra minden munka elkészült. Szerin­tem ez két okból kedvező: egy­részt, hamarabb elkészültek a gátak, másrészt pedig nem késő előtt: időre kellett felismerniük különböző kultúrnövényeket és vetőmagjaikat, az is kiderült, ho­gyan kaszálnak, ki hagy szebb rendet maga után. A jövő gazdál­kodóinak az állatokhoz érteni kell, s hogy mennyire készültek fel, azt a szarvasmarha ápolásá­ból, a juh körmölésből és a pó­HajÓS Béla Fotó: Györke László ősszel fejezték be, amikor az idő­járási körülmények lényegesen kedvezőtlenebbek.- Mire a közbeszerzési eljárás végére ér, eltelik egy fél év.- Az kétségtelen tény, hogy most nem tudunk még a 2003-as költségvetésből gátat építeni a törvényből fakadóan. Ellenben ezt az évet is kihasználtuk arra, hogy a tervek közben elkészül­jenek. Pontosan tudjuk, hogy mit akarunk. Ha a 2003-as költségve­tést a parlament elfogadja, nyomban tudjuk a versenyt fut­tatni. Ilyen szempontból vissza­áll az a rend, amely az egyéves költségvetésben eddig is volt. Az viszont jogos kérdés, hogy a köz- beszerzési törvény, amit be kell tartanunk, nehézkes, meg kelle­ne változtatni, s kitalálni egy olyan jogi és pénzügyi konstruk­nifogat hajtásából mérték le a zsűrit alkotó tanárok. Az öttagú csapatok versengé­sében végül a győzelmet a szlo­vákiai vendégek szerezték meg, mögöttük végzett a lippaisok el­ső gárdája, a dobogó harmadik fokára pallagiak első csapata áll­hatott. A vendéglátók a jövő­ciót, ami lehetővé tenné, hogy több évre előre lehessen egy programot finanszírozni. Ezen dolgozik a pénzügyi kormányzat. Ennek a megoldása több okból is elkerülhetetlen, hiszen nemcsak árvízvédelmi program lesz. Jövő­re szeretnénk elindítani a Vásár­helyi-tervet is, melynek koncep­ciója lényegesen több, mint töl­téserősítés: szerepel benne a le- folyási viszonyok javítása a hul­lámtérben, az előrejelzés továb­bi korszerűsítése az időelőny megszerzése érdekében, a táro- zási lehetőségek feltárása az or­szág határain kívül és belül egyaránt. Ezenkívül a tárcának van 3-4 olyan nagy programja is van - a szennyvíz-, az ivóvízja­vító, a hulladékelhelyzési prog­ram -, melyek az Európai Unió­hoz való csatlakozás miatt sür- getőek, s évenkénti finanszírozá­sa valóban nagyon nehezen megoldható. V ásár helyi-terv- A Felső-Tisza vidékén első­ként mi valósul meg a Vásárhe­lyi-tervből?- Hitem szerint ebben a tér­ségben a legfontosabb a Túr menti vésztározó létrehozása, mely Garbolc-Kishódos között, az Öreg-Túr térségében a Palád- csatornáig húzódna, és 10 mil­lió köbméter tározására lesz al­kalmas. Mivel mezőgazdasági te­rületről van szó, az árhullám le­vonulása után a szükségtározót mielőbb fel kell szabadítani. ben még több résztvevővel sze­retnék megszervezni a szak­mai versenyt, s remélik, egyre kisebb gondot jelent majd a szomszédos országokból hozzánk utazni, és nem lesz akadálya az elmúlt években igen ügyesen szereplő romániai fiatalok bevo­násának sem. Információ. Pályaválasz­tás előtt álló fiataloknak se­gített a Bujtosi Sportcsar­nokban a tájékoztatókkal megrendezett kiállítás Uniós tanfolyamok Nyíregyháza (N. L.) - A me­gyei munkaügyi központ támoga­tásával belföldi személyszállító vállalkozóknak indított egy hét­tel ezelőtt EU-komform tanfolya­mokat a nyíregyházi Educar Bt. Egy jogszabály értelmében ez év december 31-ig a belföldi sze­mélyszállítóknak 5-6 hetes tan­folyamot kell elvégezni, amely­nek anyaga megfelel az Európai Unió elvárásainak. Szeptember 2- án a társaság már elindította a nemzetközi árufuvarozó, a veszé- lyesanyag-szállító és a belföldi árufuvarozó tanfolyamot. A tan­folyam résztvevői uniós bizonyít­ványt kapnak. A közbeszerzés és az árvízvédelem Jándi beszélgetés Hajós Bélával, a KöViM helyettes államtitkárával Új szerepre készül a szakszervezeti érdekvédelem Sáling József, a KASZ elnöke, az MSZOSZ elnökségének tagja a várható változásokról Nyíregyháza (KM - Gy. L.) - Nemcsak nettó, hanem bruttó béremelésre is szük­ség van a bérfeszültségek feloldása miatt - mondta teg­napi sajtótájékoztatóján dr. Sáling József, a Kereskedel­mi Alkalmazottak Szakszer­vezetének (KASZ) országos elnöke. Jelenleg a kereskedelem­ben, vendéglátásban dolgozók negyvenszázalékát érinti a mini­málbér adómentesítése. A nettó béremelés vesztese a középréteg, s emiatt fontos lenne a bruttó bér legalább 6-7 százalékos eme­lésére is. A kereskedelemben továbbra is probléma szeptember 1-jén ha­tályba lépett módosított Munka törvénykönyvnek az ötnapos munkahétre vonatkozó pontja, hiszen a cégek többsége a nyit­vatartási időt nem szándékozik csökkenteni, a szabadnap „meg­váltása” pedig túl sokba kerül. Éppen ezért a Foglalkoztatáspo­litikai és Munkaügyi Miniszté­rium átszervezi a munkaügyi el­lenőrzést, s ezt minden megyére kiterjeszti, hogy a munkáltatók tartsák be a törvény: legyen pon­tos nyilvántartás, a túlmunkát pedig fizessék ki.- A szakszervezetek új társa­dalmi szerepet kapnak a kor­mánytól, a parlamenttől - mond­ta Sáling József. Eddig a szak- szervezet ugyanis a rendszervál­tás vesztesivei foglalkozott. Új feladatnak tartják az élethosszig tartó tanulás lehetőségének meg­teremtését a munkahelyeken, a tb-alapok felügyeletét, a mun­kaügyi ellenőrzésekben, a fo­gyasztóvédelmi érdekvédelem­ben való konkrét részvételt, és a mára kialakult gazdasá­gi-társadalmi viszonyoknak meg­felelő új Munka törvénykönyv­re is szükség lenne. Fontos, hogy létrejöjjenek az ágazati bizott­ságok, ágazati kollektív megál­lapodások szabályozzák a bért, a nyitva tartást, a leltárszabá­lyozást.- Számítunk rá - mondta vé­gezetül Sáling József -, hogy a szja egy százaléka a jövőben a szakszervezeteknek is felajánlha­tó lesz. Az elkövetkező négy év válaszút lesz: a szakszervezet vagy belesimul ebbe a lassú vál­ságba, vagy talál új szerepet a munka világában - persze poli­tikai támogatással.

Next

/
Oldalképek
Tartalom