Kelet-Magyarország, 2002. szeptember (62. évfolyam, 204-228. szám)

2002-09-13 / 214. szám

Fotó: Sipeki Péter 2002. szeptember 13., péntek MEGYEI TÜKÖR /5 hírek 0 Péntek 13. A mai napon a fehérgyar­mati művelődési házat boszorkák, ba­nyák, varázslók és jósnők veszik birto­kukba. A szertartásokkal egy időben jós­da is működik, felnőttek részére. Dél­után 4 órától a gyerekekre „boszorká­nyos” játszóház, filmvetítés vár a sze- f rencsenapon. “ o> Lü 0 Idősek Akadémiája. Egészség és | nyugdíjbiztosítás címmel Páll Györgyné társadalombiztosítási tanácsadó előadá­sát hallgathatják a főként idősebb ko­rosztály tagjai szeptember 17-én 14 órá­tól a római katolikus plébánia díszter­mében (Nyíregyháza, Kossuth tér 4.). 0 Véradás. A Magyar Vöröskereszt me­gyei szervezete ma délelőtt 8-tól 12.30- ig Nyíregyházán, a Weselényi Miklós Szakközépiskolában tart véradást. JÁTÉK - AJÁNDÉKÉRT Ezt megúsztam! Augusztus utolsó hetében útjára indí­tott akciónk keretében játékot hirdetünk. Miután akciónk célja, hogy minél keve­sebb legyen a gyermekbaleset az utakon, az iskolákban, játékunk is erről szól. Szeretnénk, ha ti, gyerekek leírnátok ne­künk, voltatok-e már olyan helyzetben, amelyből könnyen bale­set lehetett volna, de valamilyen szerencse folytán megúsztátok. Hányszor lépünk le körültekintés nélkül az úttestre, hányszor szaladunk át az úton, mint az őrült, mert látjuk, jön a busz, s ha azt lekéssük, elkésünk. Sokan mond­ják: inkább késtek volna el, minthogy he­tekig az ágyat nyomják - gipszelt lábbal... írhattok arról a buszvezetőről is, aki na­ponta vigyáz rátok, időben visz bennete­ket az iskolába, vagy arról a közlekedési rendőrről, polgárőrről, aki segít, segített nektek a közlekedésben, hogy épségben megérkezzetek becsengetésre. Biztos vannak vidám történeteitek is ballépéseitekről, szeretnénk, ha ezeket megírnátok nekünk - tanulsággal együtt. Gondolatébresztőnek olyan is eszünkbe ju­tott: lovagias tetteiteket is leírhatjátok, amikor segítettetek átmenni az úton egy kisebb gyereknek, vagy éppenséggel okos érvekkel megakadályoztatok egy kislány miatt kitörni készülő „bunyót”. S persze megírhatjátok tapasztalataitokat is (itt el­sősorban a nyíregyházi gyerekekre gondo­lunk) arról, mennyiben segítette közleke­déseteket az átalunk kihelyezett tábla. Sze­retnénk minél több jó írást megjelentetni a lapban, ezért kérjük, küldjétek magatok­ról képet is. A játékon általános iskolás korú gye­rekek részvételére számítunk. A legjobb három fogalmazás készítője 6-6 ezer forint értékű ajándékot kap, és különleges él­ményben részesül a legtöbb fogalmazást küldő osztály is. Pásztor Miklósnak, a nyíregyházi rendőrkapitányság vezetőjé­nek köszönhetően a nyertes osztály elme­het egy igazi járőrözésre a rendőrökkel. Ehhez azonban azt kérjük, egy osztály egy borítékban küldje be a fogalmazásait. írásaitokat az alábbi címre várjuk: Nyír­egyháza, Dózsa György u. 4-6. A borítékra kérjük, ragasszátok rá az itt található (vagy lapunkban naponta több helyen is felbuk­kanó) lógót, amelyről tudni fogjuk: akciónk­ra pályáztok. A beküldési határidőt meg­hosszabbítottuk szeptember 20-áig. Levelezés. A forró nyári kánikulák el­múlásáról tanúskodik az utóbbi napokban a hőmérő higanyszálának drasztikus siily- lyedése, no meg a lehullott faleveleket összegyűjtő dolgozók megjelenése is Péntek 13-án lapíthatunk E naphoz számtalan hiedelem kapcsolódik Helmeczy László, a megyezászlót adott át a tévé kollektívájának Megyezászló a Kölcsey Tv-nek Nyíregyháza (KM) - Egy éve sugárzott először műsort a Kölcsey Televízió, amely­nek létrehozásáról még 1999- ben döntött a megyei köz­gyűlés. Az évforduló alkalmából teg­nap fogadást adtak, és sajtótájé­koztatón ismertették az eredmé­nyeket, terveket. Az alapítók ne­vében Helmeczy László, a megyei közgyűlése elnöke hangsúlyozta: a megye televíziója jó színvona­lon oldja meg feladatát, friss, ob­jektív hírei, háttéranyagai hoz­zájárulnak Szabolcs-Szatmár- Bereg lakóinak tájékoztatásához; számos közszolgálati feladatot lát el. Endrédi Csaba alapító igazga­tó azt emelte ki, hogy a megye harmadára kiterjedő sugárzást mielőbb szélesíteni szeretnék. Szakmai szempontból magas mércét állítottak maguk elé: már az indulástól kezdve élőben is közvetítettek közéleti, politikai, kulturális, zenei műsorokat, Hír­adójuk elismert. Nyíregyháza ön- kormányzatának nevében Tukacs István alpolgármester köszöntöt­te a Kölcsey Televízió stábját. Nyíregyháza (KM - L. Gy.) - Mondhatjuk: babona, buta­ság, bolondság, ám attól még ma péntek van és 13-a! Sőt, a régi római naptárban az akkor hetedik hónapként szerep­lő szeptember, s annak 13. nap­ja különösen szerencsétlen hírű volt. A szerencsétlennek kikiál­tott napról Páll István néprajz- kutatót, a Sóstói Múzeumfalu igazgatóját kérdeztük: - Miért éppen péntek és 13-a?- A 12-es szám a teljesség, a mindenség száma; ennyi hónap van egy évben, ennyi az aposto­lok, az angyalok száma. A 13-as szám ennek az egységnek a meg­bontását jelenti. Jézus Krisztust nagypénteken feszítették kereszt­re, s az utolsó vacsoránál tizen­hármán voltak jelen, s e szám a feláldozott Jézust éppúgy jelképe­zi, mint a tizenkettejükből kirívó, az áruló Júdást. De említhetem a 28 napos holdhónapok közül a 13.- at, amelyet a Nap halálhónapja­ként tartottak számon, vagyis ma­gát a halált fejezi ki a 13. E nap­hoz számtalan hiedelem és szokás kapcsolódik. A péntek (a keddel és a vasárnappal együtt) eleve ti­lalmas nap, ilyenkor általában nem sütöttek kenyeret, nem mos­tak, az utazást máskorra halasz­tották, elmaradt az állatok befo­gása, tyúkot sem ültettek a tojá­sok elzápulása miatt, és új mun­kába sem kezdtek, miként a láb­belik tisztítását sem végezték, sőt még fésülködni sem volt ajánla­tos, merthogy tetűt kapnak a fe­jükbe, illetve fejfájósok lesznek. Magam nem hiszek e babonák­ban, ám a személyes életemnek van egy szomorú vonatkozású eseménye: apai nagyanyám e na­pon halt meg. Modem korunk ér­dekessége pedig, hogy a számí­tógépvírusok egyikének a neve is a péntek 13-at viseli, ugyanis e napon lépett működésbe. E babo­na miatt sok szállodában nincs 13-as szoba, sőt még az emeletek számozásából is kihagyják a 13- ast - tudtuk meg Páll Istvántól, csekély 13 perc alatt. Növekvő termelői türelmetlenség almafronton Lapunknak nyilatkozott a terméktanács termelői oldalt képviselő társelnöke, Jakab Ferenc Demecser (KM - Ny. Zs.) - Az almatermesztők lassan demonstrációra érettnek tartják a helyzetet, amiért még nem tudnak biztosat az idei állami intézkedésekről.- A felvásárlási árak az ipari és étkezési minőségű almánál egyaránt elmaradnak az előző évitől, emiatt a bevételek meg sem közelítik az önköltséget. Ezen túlmenően a fagy- majd aszálykár, helyenként a heves Lendvai a kampánynyitón Kisvárda (KM) - Lendvai Il­dikó, az MSZP országgyűlési frakciójának vezetője lesz ma megyénk vendége. Délután háromkor a kisvárdai pártirodán fogadja őt dr. Papik Tamás polgármesterjelölt, aki­nek társaságában a várossal is­merkedik. 15.45-től öt óráig Nyír­bátor és Újfehértó környéki pol­gármesterekkel szakmai tanács­kozást folytat a Medgyessy- program száz napjáról. Ezen fó­rum helyszíne a Várszínház pó­diumterme. Ezt követően kampánynyitó kezdődik a Várszínház és Művé­szetek Háza kamaratermében, amin Lendvai Ildikó szintén részt vesz. Gátfejlesztés A nyolc kilométer gátemelés után a Felső-Tisza védműrendsze- re hét kilométer kivételével - öt a Szamos bal, kettő a Tisza jobb partján - Vásárosnamény fölött már teljesen biztonságos lesz a védmúrendszer. A helyettes államtitkár a Kelet- Magyarország kérdésére elmond­ta: a jövő évi költségvetésben a minisztérium legalább hárommil- liárd forintot szeretne előirányoz­ni a térség gátjainak erősítésére. Igaz, ennek valójában a duplájá­ra lenne szükség, hogy a legkri­tikusabb gátszakaszokat egészen Lónyáig három-négy éven belül a megfelelő szintre kiépítsék. En­nek a költsége mai áron hoz­závetőleg 17-19 milliárd forint. A Túr mentén - a Vásárhelyi-terv a térséget érintő első beruházása - egy tízmilló köbméteres szükség- tározó kialakítása lesz Garbolc és Kishódos között. (A Hajós Bélával készült inter­júnkat lapunk későbbi számában közöljük.) jégverés következtében kevesebb alma is termett, ami tovább csökkenti a bevételt. Az Alma Terméktanács mindezekre tekin­tettel dolgozta ki és terjesztette támogatási javaslatát a Földmű­velésügyi és Vidékfejlesztési Mi­nisztérium illetékesei elé, de az FVM tervezete nem egyezik meg azzal - mondta el a Kelet-Ma- gyarországnak a terméktanács termelői oldalt képviselő társel­nöke, Jakab Ferenc.- A léalmánál 6 forint/kilo- gramm támogatást kellett volna Hirdetés közvetlenül a termelőknek kifi­zetni. Az erős gyümölcshullás miatt augusztus 20. után meg­kezdtük a betakarítást, ennek el­lenére mind a mai napig nem je­lent a támogatási rendelet. A kormányzatnak legalább közle­ményben kellene jeleznie szán­dékát a termelőknek, akik így tervezhetnék, hogy támogatással együtt milyen bevételekre szá­míthatnak - tolmácsolta gazdál­kodók véleményét az alelnök. A terméktanácsnál több ter­melő közölte: ha nem látnak kor­mányzati intézkedéseket, akkor a jövő héten Baktalórántházán tanácskozást szerveznek a feldol­gozók, kereskedők bevonásával. Egyes hírek szerint a termesztők körében demonstrációs helyzet alakult ki. A 11 forintos mini­málárát a termelői oldal nem kommentálja, mert bár egy kü­szöbárral egyetértenének, annak megállapításában kellő informá­ciók nélkül nem vesznek részt. A vitatott 11 forint is messze ön­költség alatti bevételt jelent szá­mukra.-t 4400 Nyáregyháza, Bethten G Út. 1. (42) 508-840 www.citibank.hu citibank Cftibafäc Rt. - a Ciítgroiip és a magyarországi Citibank csoport tagja. 1,5 millió Ft feletti, 3 hónapos automatikusan megújuló új betétlekötés esetén (EBKM=8,7%). 28 millió Ft feletti 3 hónapos automatikusan megújuló új betétlekötés esetén a kamat 8,8% (EBKM=8,8%). Az akció 2002. szeptember 30-iq tart. A betétszerződés részletes feltételeit a bank Általános Üzleti Feltételei és a Kamöt- és Díjfeltételek tartalmazzák. I n V 1^*3 * 11"1 I V* i* h I Sfe. * rA ( -> a j M Kjk. mám r* * Bw 4 Iiiitalltf'l|ll'fl‘WTr~"Hl—I 3 Já j ^ iái w J mLi l iföztijÁ* ■ * im jL. W jHk' Légifelvételek vonatkozásában; © Földmérési és Távérzékelési Intézet 2000. Minden jog fenntartva. #\ I % I mJ? C3 1 1 jf\ \J I 1 Cl ill CJ11 1C 1 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom