Kelet-Magyarország, 2002. augusztus (62. évfolyam, 178-203. szám)

2002-08-01 / 178. szám

Minden összejött Móricz József Cse­hországban nyert futamot./9. Jelentősen nő a tisztiorvosok szerepe Kosa Zsigmond ÁNTSZ-főorvos az Európai Unióba lépésünk egészségügyi feladatairól./3. IDŐJÁRÁS Fülledt meleg záporokkal Nappal 27 °C és 31 °C Éjszaka. 16 °C és 21 °C ÁRA: 59 Ft LIX. évf., 178. sz. FÜGGETLEN NAPILAPJA 2002. augusztus 1., csütörtök Nyírségi kiadás A merénylet helyszínén Fotó: epa A Hamász robbantott Jeruzsálem (MTI) - A Hamász radiká­lis iszlám szervezet vállalta azt a pokolgé­pes merényletet, amelyet szerdán a jeru- zsálemi Héber Egyetem kávézójában kö­vettek el, és amelynek legalább hét halá­los áldozata és több mint 80 sebesültje volt. A Palesztin Hatóság élesen elítélte az újabb merényletet, de a terrorhullámért Ariel Sáron izraeli kormányfő politikáját tette felelőssé, amelynek lényege a pusztí­tás, a gyilkolás, a kollektív büntetés./2. 0 Cáfol az MFB. A Magyar Fejlesztési Bank Rt. szerdán közleményben cáfolta azt a sajtóban többször megjelent hírt, miszerint 300 millió forintos vételi aján­latot tett a Defend Security Kft.-ben 19 százalékos tulajdonrészt birtokló Csinta­lan Sándornak. 0 Autópálya-tender. Az autópálya-szaka­szok megépítésére vonatkozó pályázati felhívásokat augusztus 15-ig kell elké­szítenie a Nemzeti Autópálya (NA) Rt.- nek - közölte Bodnár Zoltán, az rt. ve­zérigazgatója szerdán. Esélyegyenlőségi Főigazgatóságot hoztak létre a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumban (FMM), Kiss Péter miniszter szerdán sajtótájékozta­tón mutatta be az új intézményt vezető Lévai Katalint. KELET-MAGYARORSZÁG K 4401 Nyíregyháza, Postafiók 47 0 (42) 501-510 Háromszázmilliós előleg fagykárra A gazdák reálisan becsülték meg, hogy milyen mértékű kárt okozott a hideg a kertekben Nyíregyháza (KM - Ny. Zs.) - Csaknem hatezer iga­zolást állított ki a megyei FM-hivatal a gyümölcsösöket az elmúlt év telén és idén ta­vasszal ért fagykárok mér­séklésére. Befejeződött megyénkben a gyümölcs- és szőlőültetvényeket ért fagykárok felmérése, a gaz­dáktól összesen 5926 bejelentés érkezett, amely szerint csaknem 11 ezer hektár ültetvényben oko­zott legalább 50 százalékos ter­méskiesést a hirtelen lehűlés. Az összes bejelentésből 9 érintett szőlőt 2,5 hektáron, a többi kü­lönböző gyümölcsfajokra vonat­kozó adatokat tartalmazott. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Me­gyei Földművelésügyi Hivatalnál ezen a héten végeztek a fagyká­rokra vonatkozó bejelentések összegzésével és 5815 igazolást ál­lítottak ki, s ezzel 10.652 hektá­ron ismerték el a fagy miatt el­szenvedett károkat. A termelők részben már megkapták illetve most kapják az igazolást, ame­lyek birtokában igényelhetik az APEH-től a kártérítést. A gazdák egyelőre előleghez jutnak, melynek mértéke hektá­ronként 30 ezer forint, összesen tehát több mint 300 millió forint enyhítheti most az ágazat gond­jait. A károk végeleges összeg­zése a gyümölcsök betakarítása után várható, de addig is folya­matosan ellenőrzik az FM-hiva- tal, a megyei Növény- és Talaj- védelmi Szolgálat, valamint a minisztériumi főosztály szakér­tői, hogy a termelők reálisan mérték-e fel a károk mértékét. Az eddigi tapasztalatok azt mu­tatják: a gazdák korrekt módon jártak el, és valós helyzetnek megfelelő adatokkal töltötték ki a nyomtatványt. A búza intervenciós felvásár­lásához kapcsolódó információ, hogy megyénkben eddig egy he­lyen adhatják le közraktárba a termelők a termésüket, méghoz­zá a Szilker Agro Kft. mátészal­kai telephelyén. Nyíregyházán a Káliói úton megszűnt a közraktározási lehe­tőség. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyébként ebből a szem­pontból Hajdúszoboszlóhoz tartozik, itt az állam megbízá­sából Zsidai Csaba (52/271-412) segít a közraktározással össze­függő teendőkben megyénk gaz­dáinak. Rezesbanda Öreg hangszereik­kel pillanatok alatt vérpezsdítő hangulatot teremt a vendégsze­replésre sokszor hívott, Sarkadi Gábor vezette, Szatmárcsekei Rézfúvósok Fotó: Balázs Attila Görögspecialitások Nagycserkeszen A „jó dinnye” elméletét különböző cégek emberei teszik közkinccsé Nagycserkesz (KM - L. T. L.) - A helység specialitását kihasználva első ízben ren­deznek dinnyenapokat Nagy­cserkeszen. Az úttörő kezdeményezés Keczkó Zoltán érdeme, aki szom­baton 9 órától a helyi általános iskola tornatermében köszönti az érdeklődőket, majd Tomasósz- ki János polgármester nyitja meg a kétnapos programot. A szakmaiság jegyében ezt köve­tően előadások hangzanak el, természetesen rendre a dinnye lesz a terítéken. Patisák Gábor az FVM Agrár- rendtartási Hivatal részéről a zöldségek, gyümölcsök európai uniós piacszabályozásáról szól, Lux Róbert, a Magyar Zöldség Gyümölcs Terméktanács képvi­seletében a dinnyetermelés jele­nét és jövőjét vázolja, Gerhes Miklós főiskolai tanár pedig konkrétan a nagycserkeszi diny- nye honi, EU-n kívüli és EU-n belüli kereskedelmi helyzetét is­merteti. A „jó dinnye” elméletét különböző cégek megbízottjai te­szik közkinccsé. Vasárnap a labdarúgópálya és a hűtőház lesz a két helyszín. A tervek szerint Csabai Lászlóné, Nyíregyháza polgármestere nyit­ja meg az aznapi programot, a nagycserkeszi és az ópályi ma- zsorettek műsora után pedig el­kezdődnek az igencsak változa­tos versenyek. A dinnyeszelete­lő, a dinnyeevő, a dinnyeszob­rász és a dinnyemaglövő vetél­kedőn kívül keresik a legna­gyobb érett dinnye, valamint a legkisebb ehető dinnye termelő­jét. Kockázat nélkül megjósolha­tó, hogy a cserkészi hét végén a leggyakrabban emlegetett nép­név a „görög” lesz... Serényen szedik a dinnyét Nagycserkesz határában Fotó: a szerző Serénykednek az építők Új hivatal Sonkád (KM) - Már csak két hét és beköltözhetnek új hivatalukba a sonkádi ön- kormányzat munkatársai. Az augusztus 16-i, falunap­pal egybekötött ünnepségre Szili Katalint, az országgyű­lés elnökét várják. HÍREK

Next

/
Oldalképek
Tartalom