Kelet-Magyarország, 2002. január (62. évfolyam, 1-26. szám)

2002-01-02 / 1. szám

MÓRICZ Zfilo. mond KOrv^rvTíR ) nyíregyháza BKIIIt9l’3Qä1 Negyven százai« kai több határsi tőt fogtak./3. o] 0169 2228 Példás együttműködés határokon at Vízügyi és környezetvédelmi ninárium Maastrictban öt megye küldötteinek./4. old. "Móricz Zsigmond" Megyei és Városi Könyvtár Nyíregyháza BOLCS-SZATMAR-BEREG IDŐJÁRÁS Változékony Idő Nappal 0 °C és 5 °C Éjszaka -3 °C és -8 °C ARA: 59 Ft lix. évf.. i. sz. FÜGGETLEN NAPILAPJA 2002. január 2., szerda Nyírségi Uj árakkal köszöntött ránk az új év kiadás A földgázárak csak június 30-a után változnak, akárcsak az ásványolaj jövedéki adója Hivatalos fizetőeszköz Az euró jel­képének szobra díszíti az Európai Közpon­ti Bank frankfurti épülete előtti teret. Az euró január 1-jétől az unió hivatalos pénz­neme EPA-felvétel HÍREK 0 Levonul az árhullám A Berettyón ma­rad az elsőfokú árvízvédelmi készültség a folyó Darvas és az országhatár közötti szakaszán. A Tiszántúli Vízügyi Igazgató­ság állandó kapcsolatot tart a nagyvára­di árvízvédelmi szakemberekkel, és miu­tán az idő ismét hidegre fordult, az árnak nincs utánpótlása. Torlaszok kialakulásá­tól nem kell tartani, mert a folyókon a jég tömege és szilárdsága nem jelentős. 0 Szociális juttatások Januártól 9,7 szá­zalékkal emelkednek a szociális ellá­tások, a családi pótlék és az iskolázta­tási támogatás összege azonban nem változik. 0 Légiirányítók sztrájkja Ma nulla órá­tól határozatlan idejű sztrájkot hirdetett a légiirányítők egyik szervezete, de a légi­forgalomban valószínűleg nem lesz fenn­akadás. A Légiforgalmi és Repülőtéri Igaz­gatóság többször is hangsúlyozta, hogy a munkabeszüntetés nem érinti a repülő­gépek menetrendjét. KELET-MAGYARORSZAG E 4401 Nyíregyháza, Postafiók 47 © (42) 501-510 Tavaly több áru ment exportra A textiláru és a bőrtermék eladásai nőttek a legjobban _j Belföldi értékesítés .. Export 120 L M Eg, St S a f 2. ■5. 18 g 2 '5 Nyíregyháza (KM) - Ha új év, akkor áremelés. Sajnos, ez a hagyomány most is folytatódik. A Volán-társaságok jövőre hat százalékkal növelik a helyközi au­tóbuszoknál a jegyek árát, a MÁV pedig öt százalékot emel. A Gaz­dasági Minisztérium és a Magyar Energia Hivatal bejelentette: a villamos energia végfelhasználói ára 5 százalékkal lesz több janu­ár elsejétől. Ezen belül a lakos­sági általános díjszabású villamos energia áfa nélküli ára a kilowatt- óránkénti 21 forintról 22 forintra emelkedik. A lakossági vezérelt (éjszakai) villamos energia ára a kilowattóránkénti 9,70-ről 10,20 fo­rintra nő. A földgázárak most nem, csak június 30-a után változ­nak, akárcsak az ásványolaj jöve­déki adója. Átlagosan 3,8 százalékkal emelkednek az autópályadíjak: a heti (9 napos) a személygépko­csik részére 1500, a havi 2600 fo­rint, az éves matrica ára pedig 24 000 forint lesz. A 2001-re szó­ló éves bérlet január 10-éig, a de­cember havi pedig január 5-éig még érvényes. A Miniszterelnöki Hivatal ren­deleté szerint a távbeszélő-hálóza­ton keresztüli internetszolgáltatá­sért nappali időszakban legfeljebb nettó 4,88 forintot, a kedvezmé­nyes időszakban pedig nettó 2,60 forintot kérhetnek a telefonszol­gáltatók. A nappali időszak hét­főtől péntekig 7 és 18 óra között, míg a kedvezményes időszak hét­főtől péntekig 18 óra és 7 óra kö­zött, valamint péntek 18 órától hétfő 7 óráig tart. Ugyanakkor ez a január 1-jét megelőző időszak­ban megkötött átalánydíjas szer­ződésekre - így a MATÁV „Min­denkinek” csomagjára - nem vo­natkozik. Az autóbuszjegyért is többet kell fizetnünk: a helyközi és a távolsági buszokon átlagosan 6 százalékkal, Nyíregyházán a he­lyi járatokon pedig 5,9 százalék- kal./5. old. Tűzijátékokkal kezdődött 2002 // B •• A megyei székhelyű feldolgozói ágazatok értékesítési volumenidexe (2001. MII. negyedév). Előző év azonos időszaka^ 100 írásunk a 15. oldalon. Grafikon: KM Kisvárda, Vásárosnamény, Záhony (KM - V. P.) - A tér­ség lakói csendben s jó han­gulatban búcsúztatták az óévet s köszöntötték a 2002-es évet. Az ügyeletekről kapott tájékoztatások szerint nem történt rendkívüli esemény. A térségben a szórakozóhelye­ken, baráti körben, s voltak akik a család meghittségében töltötték el, a tv és a rádió műsorai között válogatva az óévet s köszöntötték az újat. Kisvárdán a szórakozóhe­lyeken telt ház volt, de több mint félezren tekintették meg a város­háza előtti tűzijátékot s vettek részt az azt követő pezsgős koc­cintáson. A hivatalos tűzijáték mellett a város több pontján is volt egyéni tűzijáték, amint a pe­tárdák durranása, a kürtök, du­dák hangossága keveredett az au­tók s a szirénák hangjával. A Felső-Szabolcsi Kórház szü­lészeti osztályán, 0.35 perckor szü­letett meg 2002 első újszülöttje, Horváth Fruzsina, a dombrádi Horváth Dezső családjának, ha­todik gyermeke. Ezt majd 4 óra 10 perckor követte a pátrohai Pál Józsefék gyermeke, Levente. Az újszülöttek és édesanyjuk jó egészségben kezdték a 2002-es évet. A kórházban az elmúlt év­ben, 1139 gyermek született. Szól a duda és fogy a pezsgő Kisvárdán a városháza előtt Vásárosnaményban, a szórako­zóhelyeken vidáman telt el az óév, s még vidámabban köszön­tötték az új évet. Ennek bizonyí­téka, hogy a Hotel Fehér éttermé­ben szórakozó vendégeknek tűzi­játékkal kedveskedtek az étterem előtt, amit sok helyi lakos is meg­tekintett. Záhonyban a vendéglátó egysé­gekben szórakozóknak több he­lyen rendeztek élményt nyújtó tűzijátékot. A határforgalmi ki- rendeltség határátkelőhelyén a szokásos óévbúcsúztató s az új évet köszöntő csendes ünnepi for­galom volt. A MÁV ügyeletesétől kapott tájékoztató szerint, ünnep ide, ünnep oda, a szokásos mun­karendben több százan dolgoztak s végezték a mindennapos mun­kát. Ukrajna felől három széles vonat érkezett, melynek rendezé­sét s átrakását, ünnepi hangulat­ban, de folyamatos munkával vé­gezték a műszakban lévők. Elmúlt az évszázad első éve, s megkezd­tük az új évet, tele bizakodással, várakozással, hogy ez az év egész­ségben gazdagabb s eredménye­sebb lesz, mint amit magunk mö­gött hagytunk. Nagytemplomi igehirdetés Debrecen (KM) - Újévi istentiszteletet tartott kedden délelőtt a debre­ceni református nagy­templomban Bölcskei Gusztáv tiszántúli püs­pök, a Magyarországi Re­formátus Egyház zsinatá­nak lelkészi elnöke. A püspök emlékeztetett rá, hogy az elmúlt esztendő megmutatta, hogy a termé­szetet legyőzni akaró ember önmagát pusztítja el. Utalt a múlt évi árvízre, amely ér­zékeltette, hogy a folyó mi­lyen pusztítást tud végezni, ha az ember kivágja a fákat a hegyoldalból, s nem ott ve­zeti el a vizet, ahol a termé­szet akarja. Felidézte a vilá­gon mindenütt látott, ször­nyülködéssel nézett képeket, amelyek a múlt év szeptem­ber 11-én megmutatták, hogy az emberi természet nem változott. Az új esztendő ar­ra is alkalmat ad, hogy a megtisztított, rendbe tett templomból gyógyító, indu­latokat csillapító hatások in­duljanak el, mert erre van szüksége a hazának. Újévi koncert A hagyományok­hoz híven az idén is újévi kon­certtel kezdődött az év, ahol a Szabolcs Koncert Fúvószenekar és Mazsorettcsoport s vendégeik léptek fel Racskó Tibor felvétele

Next

/
Oldalképek
Tartalom