Kelet-Magyarország, 2001. május (61. évfolyam, 101-126. szám)

2001-05-02 / 101. szám

2001. május 2., szerda KlflSft«l MEGYEI TÜKÖR 6. oldal HÍREK □ Könyvgyűjtés Kisvárdán a Városi Szo­ciális Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálata használt könyvek gyűjtésébe kezdett, és az így összejött könyveket olyan gyerekeknek és családoknak adják, akik nem tudják meg­vásárolni azokat. A könyveket a Szociális szolgálatnál lehet leadni (Szent László út 54.). □ Ügyfélszolgálat A Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgató­ság májusban minden csütörtökön 9-től 14 óráig ügyfélszolgálatot tart Mátészalkán a Zalka Máté Városi Művelődési Központ II. emeletén. □ Választhatnak Eldőlt: július 1-re (vasár­nap) tűzte ki Kisvárdán az időközi polgár- mester választást a kisvárdai választási bizott­ság. A város polgárait kérik, ebben az idő­pontban minél többen vegyenek részt a vá­lasztáson. Jótékonysági bál Nagy sikere volt vasárnap este a nyíregy­házi Bujtosi Szabadidő Csarnokban neves művészeket felvonultató jótékonysági gálaműsornak Nagy Natália Koltai Róbert és felesége Pogány Judit Dönget a Pa Dö Dö Nagy Bandó András, Helmeczy László és Koltai Róbert Balázs Attila felvételei A direktor úr jeles napja Vendégjárás lesz május 2- án Nyíregyházán. Nem tu­dom mikor fordult itt meg ennyi muzeológus, levéltá­ros, történész meg egyéb régiségbúvár. Jövetelük célja nem más, mint­hogy Anonymus szavaival „magnum aldumast”, vagy legalábbis baráti koccintást rendezzenek Németh Péter kö­szöntésére. Mert bármilyen ne­héz is elhinni, a nyíregyházi múzeum örökmozgó és örökifjú kinézetű igazgatója hatvanéves lett. Ráadásul ő ül legrégebben múzeumigazgatói stallumban az országban, immár 27 eszten­deje. Igazi nyírségi ember lett, mindent és mindenkit ismer a szabolcsi meg a csonka szatmá­ri és beregi tájakon. Pedig a kis ország másik szegletében Zalae­gerszegen látta meg a napvilá­got. Még 1964-ben, amikor kéz­hez kapta jeles egyetemi diplo­máját, akkor is úgy tűnt, hogy a lankás pannóniai táj lesz majd otthona. Évről évre Sümegen, Városlődön, társszerzője volt a Veszprém megyei régészeti to­pográfia II. kötetének s első munkahelye is a veszprémi mú­zeum volt. Majd -1965-ben Csallány Dezső hívására Nyír­egyházára jött, még az Egyház utcai szűkös épületbe, amely­nek parányi kis vendégszobája egy ideig lakásukul is szolgált neki meg a két Nórikának. Hatalmas lendülettel látott munkához: ásatott Kisvárdán, Beszterecen, Szabolcsban, szá­mos középkori templom építés­történetét tisztázta, gyűjtötte és rajzoltatta a megye honfogla­lás kori leleteit, egyre világo­sabbá vált, hogy nemcsak a ré­gészet és a középkori történe­lem útvesztőiben igazodik el re­Saját busszal mekül, hanem kitűnő szervező is, megnyerő emberi alkata ré­vén minden kapu sarkig tárul előtte. 1974-től ő lett az igazga­tó. Olyan nagynevű direktor-e­lődök után mint Jósa András, a múzeumalapító szabolcsi cso­dadoktor, a régész-néprajzos Kiss Lajos, első Kossuth díja­sainak egyike, vagy a monu­mentális műveket hátrahagyó Csallány Dezső. Sokra kötelező szellemüket mindig hűen ápol­ta. Szikár alkata, a szabolcsi föld megható szeretete az én szememben mindig Jósa And­rást idézte, igaz Jósa járását nem ismerhetem. Aki megélte, tudja, hogy az ő irányításával szinte teljes arcu­latot cserélt a megyei múzeumi szervezet. Tágas, új otthona van az anyaintézménynek, kiépült az ország egyik leg­szebb múzeumfaluja Sóstón, az új intézmények egész sora jött létre, régi pompájukban újul­tak meg a műemléki épületek. Ha távoli ember jön ide, hitet­lenkedve csóválja a fejét: men­nyi gazdaság van ebben a sze­génynek mondott megyében. A szakmabeliek meg még azt is tudják, mennyi energiát, ügyes­séget, néha ravaszságot köve­telt mindez attól, aki megte­remtette. Nyolc évig vezette az egykori megyeszékhely, Sza­bolcs ásatását, tisztázta a föld­vár korát, építésének történe­tét, mellette a mai református templomban meglelte a XI. szá­zadi kis pompás bazilikát, fá­radhatatlanul kutatta az egyko­ri három megye középkori tör­ténetét. Könyvek s kisebb dol­gozatok kerültek ki sorra keze alól, amelyeknek talán a közép­kori szabolcsi településekről szóló könyve a koronája. S ami különösen figyelemre méltó: akár szakkönyvet írt, akár ki­Hirpetés _____________________________________ Németh Péter Elek Emil felvétele sebb Szemle-cikket, népszerűsí­tő dolgozatot, vagy szakács- könyvet, (mert az étkezés és fő­zés örömeit nagyra tartó direk­tor ilyent is alkotott!) - össze­csapott, silány munkát soha nem adott ki a keze közül. Jó és szükséges példa ez az ifjabbak számára, akiknek oktatásában negyedszázadon át ő maga is részt vállalt a főiskolán. Nem egy tanítványa mára kollégája lett, s még többen adják a tőle tanultakat a náluknál is ifjab- baknak. Valaha a hatvanéveseket so­kat látott öregeknek hívták, ma már szerencsére az alkotóereje teljében lévő ember életkora ez. Németh Péter életműve is most teljesedik majd ki, mind­annyiunk örömére és hasznára, de leginkább a szűkebb pátria, a szépséges szabolcs-szatmár- beregi sokszor mostohaként ke­zelt országcsücsök népe haszná­ra. Fodor István Székely ünnepe Székely (KM - Gy. L.) - A zászlóra azért van szükség - mondta a Várhegyi Attila, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának államtit­kára, mielőtt átadta volna Székely polgármesterének a millennium emlékzászlót -, hogy legyen mi alatt össze­gyűlni. A történelem során sokszor gyűltünk össze, ha jövőt meghatározó döntések születtek, ha az ország kel­lett megvédeni. A nemzet csak saját erejére támasz­kodva, vállt vállhoz vetve léphetett előre. Faragó György polgármes­ter mérföldkőnek nevezte április 30-át, hiszen a emlék­zászló, a megszépült­megújult óvoda avatása -mind-mind olyan esemény, mely azt bizonyítja, Székely lakói jól döntöttek, amikor a fejlődés útját választották. „Ha jól döntünk, ha jó úton haladunk, segítő barátaink is lesznek.” Faragó György az újonnan felavatott óvoda előtt felál­lított pódiumon a millen­niumi emlékzászlóval A szerző felvétele Méhtelek (M. K.) - Négy ha­társzéli településen - Kishó­dos, Nagyhódos, Garbóié és Méhtelek községekben - kö­zel 1500-an élnek. A négy település több területen szükségszerűen közösen gondol­kodik, illetve gazdálkodik. Koráb­ban egy Ikarusz 211-es autóbu­szuk volt, de mint Máté Béla pol­gármestertől megtudtuk, a közel- • múltban sikeresen pályáztak az Oktatási Minisztériumnál iskola­buszra. Nyertek, s napjainkban egy sokkal korszerűbb, Ikarusz 543-as busz szállítja a térségbelie­ket. A több, mint 19 milliós támo­gatásból, no meg a régi buszért kapott pénzből még tudtak venni egy Ford típusú kisteherautót. Az autóbusz három településről szál­lítja be menetrendszerűen az óvo­dásokat és iskolásokat. A foglal­kozások befejeztével ugyancsak ezzel a busszal jutnak haza lakó­helyükre a fiatalok. A település labdarúgócsapata a városkörzeti I. osztályban szerepel. Ifi csapatot is kell működtetniük. Az idegen­ben lévő meccsekre mindkét csa­pat ezzel a busszal utazik. Megte­remtette az önkormányzat annak lehetőségét is, hogy a lakosság igénybe vehesse családi rendezvé­nyekre a járművet, önköltséges áron. A március eleji árvízi ese­mények idején ezekből a közsé­gekből is mentek segíteni. A gá­takra való utazásban jutott fela­dat az autóbusznak is. A jármű jó műszaki állapotban van, karban­tartásáról folyamatosan gondos­kodnak, így télen-nyáron bizton­ságosan látja el feladatát. 4 önkormányzat közös busza a méhteleki iskola előtt A szerző felvétele A hihetetlenül alacsony kezdőrészlet befizetése utón Ön azonnal élvezheti a kategória egyik legbiztonságosabb modell­jének fantasztikusan gazdag alapfelszereltségét: ABS • Dupla légzsák • Légkondicionáló • Elektromos ablakemelők • Elektromosan állítható tükrök • Távirányítóval vezérelt központi zár FIAT PUNTO HLX 299EZER ## * KEZDORESZLETTEL ES MINDEN BENNE VAN ES EZ MEG MINDIG NEM MINDEN. A rádió, a metálfény, a tetőcsomagtartó és a 3 év TOP garancia MIND MIND AJÁNDÉK!

Next

/
Oldalképek
Tartalom