Kelet-Magyarország, 1999. június (56. évfolyam, 125-150. szám)

1999-06-25 / 146. szám

1999. június 25., péntek Met# HAZAI TÁJON 4. oldal HÍREK □ Ök adták össze A nyíregyházi Magda- léneum tucatnyi gondozottja adta össze azt a pénzt (teherbíróképessége szerint), mely­ből egy ebédlő átalakítása folytán háztartási kabinet lett. A napokban átadott konyha elő­nyeit a református egészségügyi gyermek- otthon mind a 91 lakója élvezi majd. □ Véradás Az önkéntes véradókat ma Ófe- hértón várják a Faluházban 8-12 óráig. A hét minden munkanapján a délelőtti órák­ban a megye három véradóállomásán — Nyíregyházán, Kisvárdán és Fehérgyarma­ton — mindenkit várnak, aki segíteni kíván embertársain. □ Lelkisegély A Vöröskereszt megyei szer­vezetén belül működő telefonos lelkisegély­szolgálat június 26-án szombaton és 27-én vasárnap hívható 18 órától 23 óráig a 06- 80-505-555 telefonszámon. A hívások ezút­tal ingyenesek. Módosítás Nyíregyháza (KM) — Lapunk szerdai szá­mában adtunk hírt arról, hogy a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál több szakma művelőjének is jelentkeznie kell június 30-ig. Fontos tudni azt, hogy a vonatkozó rendelet 1998- as módosítását megelőzően nyilvántartás­ba vett vállalkozásokra vonatkozik az iga­zolási kötelezettség a felsorolt szakmák­ban. Tehát nem a rendelet 1989-es kelte előtt regisztrált vállalkozóknak kell a ka­maránál jelezni az előírt feltételek teljesí­tését. Élénkül a lakásépítés Nyíregyháza (KSH-Kissné Majtényi Mó­nika) — 1999 első negyedévében a megyé­ben 225 lakás építéséhez adtak engedélyt a hatóságok, mely 15 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakát. Az ada­tok az építési kedv újbóli fellendülésére utalnak — elsősorban az áfa-vissza­igényléssel kapcsolatos szabályok módosí­tásának köszönhetően. A vizsgált időszakban a megyében 160 lakás használatba vételét engedélyezték, 32 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel ko­rábban. A lakások hattizede a megyeszék­helyen épült, a legnagyobb mértékű visszaesés a megye többi városát jellemzi. 150 lakás esetében természetes személy volt az építtető, jogi személyiségű vállalko­zás kettőt, helyi önkormányzat egy lakást építtetett. A lakások zömmel saját haszná­latra készültek. Továbbra is a családi há­zas építkezés a meghatározó. A lakások át­lagos alapterülete 84 négyzetméter, orszá­gosan 104, hágyomnegyedük legfeljebb há­romszobás. Közműves vízzel 96 százalék­ban ellátottak, a vezetékes gázellátottsá­guk 72 százalékos. A lakásépítésekkel pár­huzamosan három hónap alatt 43 lakás szűnt meg, 100 épített lakásból 27 megszün­tet pótolt. TUSKÉS SAROK Sóstó(hegy?) CSERVENYÁK KaTAUN ______________________________ Elbizonytalanodik az autós, amikor Nyíregyházán a Korányi úton igyekszik Sóstó felé. Több okból. Először is találkozik egy Nyíregyháza végét jelző táblával, ami arra sarkallná, hogy taposson bele a gázba. De megzavar­ja, hogy az út mindkét oldalán lakóházak állnak. Mi tudjuk, ez még a megyeszék­hely, és azt is, volt itt annak idején egy hatvanas tábla. De eltűnt. így aztán senki ne is csodálkozzon azon, hogy néhányan ötvennel döcögnek végig az úton, míg a si­etősebbek nyolcvannal előzgetik őket. így érkezünk a sorompóhoz. Ha onnan letsorgunk a Kemecsei útra, legjobb, ha jobbra kanyarodunk, mert az már Sóstó — azaz dehogy is! A tábla sze­rint Sóstóhegy. Ahová — ha már idáig ke­veredtünk — úgy jutunk el a legegyszerűb­ben, ha a legközelebbi vasúti átjárónál visszakanyarodunk a sorompó túloldalára. Ennél a sóstóhegyi táblánál pedig leg­jobb, ha balra indexelünk. Mert megérkez­tünk. Sóstóra. Feladatuk a törvények érvényre juttatása Dr. Györgyi Kálmán legfőbb ügyész exkluzív interjút adott a Kelet-Magyarországnak Elek Emil felvétele Kováts Dénes Nyíregyháza (KM) — Ukrajnai látogatását megelőzően — ahol az ukrán és a szlovák legfőbb ügyésszel folytatott eszmecserét — a napokban Nyíregyházán járt dr. Györ­gyi Kálmán, a Magyar Köz­társaság legfőbb ügyésze. A megyebeli ügyészek számára tartott tájékoztatót aktuális szakmai kérdésekről, az egyik központi téma az ügyészi munka időszerűségének kérdésköre volt. Ezt követően adott exkluzív interjút lapunknak. □ Olykor azt tapasztaljuk, helybenjárás van bizonyos nagy ügyekben, a kívülálló számára érthetetlen a hosszú hónapokig, sőt, évekig tartó eljárás. Néha az is feltűnik, — gondoljunk csak a bankügyekre, vagy a Stadler-félé- re, hogy hasonló ügyekben eltérő ítéletek születnek. Nincs egységes szemlélet? — Nem akarom most részle­tezni ezeket az ügyeket, de le kell szögeznem, az említettekben az ügyészség mindig ugyanazt mondta. A jogorvoslat értel­me, hogy adott esetben a fellebb- viteli fórumnak eltérő lehessen a jogi álláspontja az elsőfokon el­járó hatóságétól, máskülönben — ha mindig jóváhagynák az el­sőfokú döntést —, arra gondol­hatnánk, nincs is szükség jogor­voslatra. Azt látni kell, hogy a változó gazdasági viszonyok között, így a pénzintézeti rendszer sebes átalakulásában oly elemek van­nak, melyek alig találhatók meg az ítélkezési gyakorlatban. Dr. Györgyi Kálmán Nincs még meg a kitaposott ös­vény, az igazságszolgáltatás is az első lépéseit teszi meg a joggyak­orlat ezen útján. Öt-tíz év is elte­lik, míg egységes alapelv alakul ki. Óriási mennyiségű törvényt alkotott meg a Parlament 1990 óta, a rendeletekről nem beszél­ve, így a joganyag rendkívüli mértékű kiterjedését szinte lehe­tetlen kellő gyorsasággal megis­merni. Ez tehát egy nagyon érde­kes időszak, a jogrendszer kiépí­tése folyik, e téren most alakul ki a megfelelő bírói gyakorlat. □ Szigorodott a büntető tör­vénykönyv, a vád is törekszik-e a súlyosabb büntetésekre? Ide tarto­zik az a felvetés is, hogy olykor ügyészi fellebbezés híján nem le­het súlyosítani az ítéletet másod­fokon, pedig a bíróság megtenné. Nem lenne jobb a nagyobb szi­gor? — A súlyosítási tilalom alap­vető jogelv, de igen ritka, hogy ügyészi fellebbezés híján nem tud súlyosítani az ítéleten a bíró­ság. Mi kiemelkedő jelentőséget tulajdonítunk a büntetéskisza­bás kérdésének, az ügyészek ma­radéktalanul érvényre juttatják munkájuk során a szigorító ren­delkezéseket. A jogalkalmazók­ban kialakul egyfajta kriminál- politikai elképzelés, de az ügyé­szek nem a sajátjukat hivatottak érvényre juttatni, hanem a tör­vényeknek kötelesek eleget ten­ni. Egy dolog a tudomány, a szakmai vita, ahol érvek és el­lenérvek ütköznek, más dolog vi­szont a törvényhozás és -alkal­mazás kérdésköre. A szakmai kérdések ugyanis a törvények­ben csapódnak le, a törvények viszont kötelező érvényűek a jog- alkalmazók számára. Az ügyé­szek dolga a törvények érvényre juttatása. Úgy vélem, hozzá kell járulnunk ahhoz, hogy a közvéle­mény reálisan értékelje a bünte­téskiszabási gyakorlatot. Az nem mondható el, hogy a magyar joggyakorlat kirívóan enyhe len­ne. A legbiztosabb mutató ehhez a százezer lakosra jutó börtönné­pesség aránya. Európa tőlünk nyugatra lévő országaiban eny­hébb, míg északra és keletre szi­gorúbb a büntetések kiszabása. Ha a fejlett 15 országhoz akarunk hasonlítani, ezt kell tennünk ezen a téren is. □ Hogyan értékeli a megyénk­ben ügyészek munkáját? — Működésükkel a középme­zőnyben vannak, előkelő helyet jelent ez a főügyészség számára. Különösen, ha hozzáteszem, hogy fiatal gárdáról van szó, ha jól emlékszem, alig 38 év az átlag életkor. Több kiemelkedő képes­ségű és hatású kolléga dolgozik Szabolcs-Szatmár-Beregben, bél­és külföldön kivívott tekinté­llyel. Az időszerűséget és a szak­mai munkát a Legfőbb Ügyész­ség instruktorai jónak, helyen­ként igen jónak értékelték, a ve­zetést. kiegyensúlyozottnak, kö­vetkezetesnek, szakmaüag tekin­télyesnek. Remélem, a valódi esztétikai élményt nyújtó terv megvalósul — az anyagi fedezete megvan —, s idővel igen szép és korszerű épületbe, s körülmények közé költözhet a főügyészség. Inkább nem tippelnék, mikor, de tény, szeptemberre tervezzük az alap­kő letételét. ARCKÉP Csáthi Zoltán humánpolitikai előadó Nyíregyháza (KM - Ny. Zs.) — Egy szakterület más megköze­lítésben — talán így lehetne jellemezni a fiatal szakember munkájában idén bekövetkező változást. Éveken át ugyanis a munkanélkülieket készítette fel az álláskeresés fortélyaira, most pedig az a feladata, hogy adott munkakörre, pozícióra jelentkezők közül a legalkalma­sabbakat kiválassza. — Tősgyökeres nyíregyházi­ként a Kossuth gimnáziumban érettségiztem, majd a tanár­képző főiskola történelem-nép­művelő szakán szereztem dip­lomát — árulkodik humán ér­deklődéséről szakválasztásával is Csáthi Zoltán. Csáthi Zoltán Balázs Attila felvétele Végzés után a megyei mun­kaügyi központ pszichológiai szakszolgálatán kapott mun­kát, ahol az Álláskeresők Klub­ját is vezette. Az ehhez szüksé­ges speciális ismereteket egy kanadai, illetve világbanki tá­mogatással szervezett képzésen sajátította el, mely után maga is felkészült trénerként adta to­vább a segítő információkat. Rövid megszakítással csak­nem hat évet dolgoztam e mun­kakörben, s amikor megláttam a Nyírségvíz Rt. álláshirdeté­sét, abban új kihívást éreztem. Többszöri elbeszélgetés után 'választottak ki a társaság hu­mánpolitikai előadójának. Most ugyanis többek között az a feladata, hogy a jelentkezők közül a cég elvárásainak legin­kább megfelelőbb embereket megtalálja. Szerencsére a veze­tőség ügyel az emberi értékek megbecsülésére, ezt tükrözik a munkatársak igényeihez igazo­dó képzések, a kedvezményes üdülési lehetőségek, a céges rendezvények — sorolja a jó munkavégzés fontos kellékeit a fiatal előadó. Buszjárat a TESCO-hoz Nyíregyháza (KM) — Új he­lyi autóbusz járatot indít 18- as jelzéssel Nyíregyházán a Szabolcs Volán Rt., a vasút­állomás és a TESCO Áruház között, egyelőre kísérleti jel­leggel. A tapasztalatok alap­ján születik majd döntés a véglegesítésről vagy a me­netrend módosításáról. A 18- as jelzésű vonal járatai a he­lyi menetrendben közzétett utazási feltételek és díjsza­bás alapján vehetők igénybe. Ugyancsak Volán-infor­máció, hogy a megyeszék­hely járatain nyári menet­rend lép életbe június 28-tól a 4-4Y, 5, 7, 8, 12, 14 számú autóbusz-vonalakon. A nyá­ri menetrendet kiadványban közzétették, s a megállóhe­lyeken is kifüggesztik. Merénylet a színpadon Kisvárdán készül a Kisváros újabb epizódja Kisvárda (V. P.) — A3 Sztár és a Kisvárdai Várszínház közös produkciójaként a rétközi kisvá­rosban készül a népszerű tv-so- rozat, a Kisváros újabb epizódja, a Merénylet a színpadon cím­mel. A nemzetközi stáb, melyben szerepelnek a határon túli ma­gyar színházi fesztiválon szere­pelt színészek is. Láthatjuk Czin- tos József szatmárnémeti, Mezei Kinga újvidéki, Szorcsik Kriszta szabadkai, Hunyadi László ma­rosvásárhelyi, Tóth Tibor kas­sai, Fülöp Zoltán szatmárnémeti színész mellett a népszerű soro­zat hazai sztárjait, Hollósi Fri­gyest, Lukács Sándort, Balikó Tamást, Lesznyák Katalint, vala­mint a Várszínház és Művésze­tek Házának színjátszóit — Nagy Sándort, Dión Mariannát —, to­vábbá a ház táncosait és mazso- rettjeit. A tv-sorozat stábja a hét vé­gén szombaton 26-án érkezik Kisvárdára, ahol még aznap megkezdődnek a próbák. Vala­mennyi szereplő teljes szövegtu­dással érkezik, hisz rövid az idő, mert az előadás bemutatója júli­us 2-án 20.30-tól lesz a Várszínpa­don. Az ekkor látható történetet, melynek írója Pozsgai Zsolt, ren­dezője Balogh Zsolt, dramaturg­ja Fáy László, gyártásvezetője Fülöp Zoltán, a producer Sík Endre. A július 2-i előadásról felvétel készül, melynek érdekessége lesz, hogy a jelenlévő közönséget is aktívan bekapcsolják az ese­mények sorozatába. Áz előadás­ra minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az előadást megelőzően már elsején megkezdődnek a tv-felvé- telek, mely hetedikéig tart. A helyszín a Várszínpad, valamint a Várszínház és Művészetek Há­zának színpada. Az így felvett képanyagból lesznek részletek a népszerű tv­sorozat soron következő epizód­jaiban. Műszaki vizes szemle formaruhában Nyíregyháza (KM - Ny. Zs.) — A hatóság, a tulajdonosi jo­gokat gyakorló önkormány­zat képviselői, valamint a saj­tó előtt tartotta meg csütörtö­kön hagyományos műszaki és közegészségügyi szemléjét a Nyírségvíz Rt. Az aktuális feladatokon túl szó esett a több irányú szol­gáltatás minőségének javítá­sára tett intézkedésekről, amelyek az ivóvízellátás és a szennyvízkezelés mellett az ügyfélszolgálat korszerűsíté­sét is érintik. Nyíregyháza szennyvíztisz­tításáról készített tanulmány­ból is részleteket tudhattunk meg: a két, összesen napi 40 ezer köbméteres kapacitású telep fejlesztése előtt a legna­gyobb akadály a forráshiány, a város legutóbbi pályázatát ugyanis kerethiányra hivat­kozva elutasította a Központi Környezetvédelmi Alap. A társaság korábban a nyá­ri szezon előtti időponthoz igazította ezt a szemlét, de mára az időpont jelentősége csökkent. Amíg ugyanis mondjuk tíz évvel ezelőtt a nyári csúcsidőszakban napi 55-60 ezer köbmétert is elérte a vízfogyasztás, ma már a leg­nagyobb hőségben is legfel­jebb 20-22 ezer köbméter víz fogy — mondta Vadnay Ákos műszaki vezérigazgató helyet­tes. A cég megújuló tevékeny­ségének egyik látványos jele­ként bemutatták a Nyírségvíz alkalmazottainak új formaru­háját, amelynek viselete júni­us 28-tól lesz kötelező a díjbe­szedő, karbantartó, illetve hi­baelhárító munkatársak szá­mára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom