Kelet-Magyarország, 1999. április (56. évfolyam, 76-100. szám)

1999-04-26 / 96. szám

1999. április 26., hétfő Eitel# ORSZÁG, VILÁG 2. oldal HÍREK □ Üjabb helikopterek Tiranába érkezett vasárnap délután Wesley Clark tábornok, a NATO európai erőinek főparancsnoka, hogy megszemlélje az Albániába telepített NATO- erőket. Közben újabb Apach helikopterek szálltak le az albán főváros közelében. □ Bombázás Amerikai harci repülőgépek vasárnap is bombázták az iraki légvédelem állásait az ország északi felében. Az amerikai F-16-osok Moszul város közelében ellensé­ges radarokat észleltek, ami veszélyt jelentett számukra, ezért bombákat és rakétákat ve­tettek be a légvédelmi állások ellen. □ Lefejezés Szaúd-Arábiában nyilvánosan lefejeztek egy férfit, akit gyilkosság vádjával ítéltek halálra. A szaúdi férfit azért ítélték el, mert egy heves szóváltás után lelőtte vita­partnerét.- ti Ü Át f­----------------»____________________a____ Polgármestert választottak Kántorjánosi, Komlódtótfalu (KM) — Vasárnap hazánkban közel 30 településen járultak urnához az arra jogosult állampol­gárok, hogy részt vegyenek az időközi helyhatósági választáson. Megyénkben két településen, Kántorjá- nosiban és Komlódtótfaluban tartottak pol­gármester-választást. Kántorjánosiban a polgármester elhalálozása miatt választot­tak újat. A két jelölt közül Pavelcsák Ist­ván (Fidesz) lett a győztes, az érvényes sza­vazatok 90 százalékát kapta. Komlódtótfaluban a tavalyi választáson a két jelölt egyenlő számú szavazatot ka­pott, ezért kellett újra szavazni. Most né­gyen pályáztak a polgármesteri székre. So­kan mentek el (95%) ezen a településen is szavazni. Komlódtótfalu új polgármestere Szabó Árpád (független), aki meggyőző arányban nyert. Folytatták a támadást Belgrad (MTI) — A NATO légiereje vasár­napra virradóra ismét bombázta Nis és Lucani városát. A támadások miatt a tv szüneteltette, a rádió pedig más hullám­hosszon folytatta adását. Személyiségformálás Nyíregyháza (KM) — A társadalomtudo­mányok és művészetek szerepe a személyi­ségformálásban címmel tart előadást Kor- zenszky Richard bencés perjel kedden 19 órától a nyíregyházi római katolikus főplé­bánián. Kelet*» Mafjaioraág Szabolcs-Szatmár-Bereg megye független napilapja Az lj Kelet olvasóinakis. Főszerkesztő: Angyal Sándor Szerkesztők: Balogh József, Sípos Béla Rovatvezetők: Cservenyák Katalin (információ), Galambos Béla (gazdaság), Kállai János (kultúra), Marik Sándor (társadalom), Mán László (sport), Elek Emil (fotó), Csonka Zsolt (tördelés) Szerkesztőség: Nyíregyháza, Zrínyi Ilona utca 3-5. Telefonközpont: (42) 311-277. Fax: 315-124. Postafiók: 47-4401. Regionális szerkesztőségek: 4600 Kisvárda, Szent László utca 5. Tel./fax: (45) 415-955. 4700 Mátészalka, Kölcsey utca 2. Tel./fax: (44) 310-651. Hírügynökségek: Magyar Távirati Iroda (MTI), Associated Press (AP). Kiadja a Kelet-Magyarország Lapkiadó Kft. Ügyvezető igazgató: Josef Kogler Felelős kiadó: Angyal Sándor Hirdetési vezető: Némethné Fórizs Erzsébet Marketing vezető: Kereső Magdolna Terjesztési vezető: Szerbina István (telefon: 06-20-9589-906) A kiadó címe: Nyíregyháza, Zrínyi Ilona utca 3-5. Telefonközpont: (42) 311-277. Fax: 315-124. ____Postafiók: 25-4401. Hirdetés: (42) 310-150. I A__. | Lapunk eladott példányszámát ' I rendszeresen vizsgálja és auditálja a Magyar Terjesztés-ellenőrzés Szövetség (MATESZ). Árusításban terjeszti a Kelet-Magyarország Lapkiadó Kft. Az előfizetők részére terjeszti az Inform Stúdió Kft., Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Előfizethető az Inform Stúdió Kft. hírlapkézbesítőinél, postautalványon vagy átutalással az Inform Stúdió Kft. 11993001-02302322-00070003 számú pénzforgalmi jelzőszámra. Személyesen az Inform Stúdió Kft.-nél, Nyíregyháza, Zrínyi I. u. 3-5., és a Kelet-Magyarország Lapkiadó Kft. kirendeltségeiben: Kisvárda, Szent László utca 5., Mátészalka, Kölcsey utca 2. Előfizetési díj egy hónapra 715 forint, negyedévre 1990 forint, fél évre 3990 forint, egy évre 7790 forint. Az áruspéldányok ára hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és szombaton 39 forint, pénteken a TV Plusszal 44 forint. (Az árak az áfát is tartalmazzák.) Az előfizetés lemondása 30 napos határidővel, írásban történhet. Meg nem rendelt kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Nyomtatás: Inform Stúdió Kft., Debrecen, Balmazújvárosi út 11. INDEXSZÁM: 25059 HU ISSN 0133-2058. Garantált a tagállamok biztonsága A NATO erői szükség esetén nagyobb mértékben igénybe vehetik a támaszpontokat Washington (MTI) — A NATO- bövítés folytatása mellett tett hitet szombaton a szö­vetség főtitkára és az ameri­kai elnök. Javier Solana és Bill Clinton a NATO-tagállamok állam- és kormányfőinek szombati tanács­kozását megnyitva hangoztat­ták annak fontosságát, hogy a szövetség ne álljon meg a nem­régiben felvett három tag belé­pésével kezdett keleti bővítés­sel. Clinton kijelentette: a koszo­vói válság rendezésére, a térség hosszú távú stabilizálására tett NATO-erőfeszítések esélyt nyúj­tanak arra, hogy Európa minden polgára békében és az őt megille­tő emberi jogok tiszteletben tar­tásától védve éljen. Az amerikai elnök külön hangsúlyozta annak fontosságát, hogy vegyék elejét az etnikai alapú viszálykodás­nak. Szombaton a washingtoni csúcsértekezlet a NATO jövőjé­vel kívánt foglalkozni. Az állam- és kormányfők tárgyalásának középpontjában a következő év­tizedek NATO-jának politikája, stratégiája állt, különös tekintet­tel az új kihívások elleni harcra, a NATO-n belüli európai szerep­Munkareggeli a kancellárral A NATO washingtoni csúcsta­lálkozójának résztvevői va­sárnap a koszovói válságterü­lettel határos országok képvi­selőivel folytattak megbeszé­lést. Bili Clinton amerikai elnök vitaindító beszédében meleg szavakkal méltatta Albániát és Macedóniát, mondván, ezek az országok csaknem fél­millió menekültet fogadtak be. Az amerikai elnök össze­hangolt együttműködést szor­galmazott a NATO és a vál­ságterülettel szomszédos álla­mok között. Ugyancsak a va­sárnapi programban szerepelt a NATO-ba már bekerült há­rom állam képviselőinek ta­lálkozója a tagságra pályázó kilenc ország vezető illetéke­seivel. Ezt a megbeszélést alapvetően a „hármak” által a csatlakozási folyamat során szerzett tapasztalatok átadá­sának szentelték. A magyar küldöttséget ve­zető Orbán Viktor miniszter- elnök vasárnap reggel közös munkareggelin vett részt Gerhard Schröder német kan­cellárral — ez az esemény az eredetileg péntekre kitűzött, de időpont-egyeztetési nehéz­ségek miatt akkor elmaradt kétoldalú találkozó pótlása volt. A magyar küldöttség a NATO csúcstalálkozóján MTi-feivétei vállalás erősítésére, illetve a to­vábbi bővítésre. nak minden másnál fontosabb eleme a tagállamok biztonságá­Az utóbbit illetően a szövetsé­gi tagságra pályázó kilenc ország bizton számíthatott arra, hogy név szerinti biztatást kap majda­ni tagságának eléréséhez. A NA­TO a balti államoknak, Albániá­nak, Bulgáriának, Macedóniá­nak, Romániának, Szlovákiának és Szlovéniának helyezi kilátás­ba a csatlakozást: a kilenc állam belépését a szövetség új tagjai is támogatják. Az Észak-atlanti Tanács ülésé­nek résztvevői elfogadták a NA­TO új stratégiai koncepcióját, valamint az atlanti szövetség jö­vőjét érintő számos kérdéskörrel — köztük az európai védelmi Identitással és a szövetség bőví­tési folyamatának fenntartásá­val — foglalkozó dokumentum- csomagot. — A NATO jövőbeni hivatásá­nak a garantálása—jelentette ki Orbán Viktor magyar miniszter­elnök szombat délutáni sajtóér­tekezletén Washingtonban. A sajtóértekezleten a kormányfő megerősítette: a magyar parla­ment felhatalmazása lehetővé te­szi, hogy a NATO erői szükség esetén kiterjedtebb mértékben vegyenek igénybe magyarorszá­gi légi támaszpontokat. Elmond­ta, hogy az atlanti szövetség szakértői jelenleg annak felmé­rését végzik, mely bázisok jöhet­nek esetleg szóba. A magyar miniszterelnök ki­tért arra, hogy valószínűleg már a keddi budapesti kormányülé­sen foglalkozni kell az Európai Unió által javasolt és a NATO ál­tal megerősített, Jugoszlávia el­leni olajszállítási embargó érvé­nyesítésének teendőivel. Borultak, ütköztek Nyíregyháza (KM) — Az autó­sok figyelmetlenségének köszön­hetően tegnap két kocsi is felbo­rult, Nagykállóban az árokba ke­rült egy személykocsi; az eset­nek egy sérültje van. Nyíregyhá­zán pedig az Arany János utcán borult fel egy Trabant: 4 köny- nyebb sérült kászálódott ki aló­la. Vasárnap este hat óra körül Nyíregyházán a Rákóczi utcán összeütközött két személygépko­csi. A baleset következtében ket­ten könnyebben megsérültek. Roland lett a tuba-bajnok Nyíregyháza (KM) — Kitű­nően szerepelt a nyíregyhá­zi Szentpáli Roland, a buda­pesti Liszt Ferenc Zenemű­vészeti Főiskola hallgatója a Münchenben rendezett rézfú­vósversenyen. A fiatal zenész a legjobb tubás címet nyerte el, és a második legjobb ze­nésznek bizonyult a rézfú­vósok összesített versenyé­ben. Főiskolások vidám hete Nyíregyháza (KM - B. I.) — Kollégiumok vetélkedő­jével tegnap délután meg­kezdődött a nyíregyházi ta­nárképző főiskolán a FŐ- HE. A főiskolások hetének első rendezvényén a négy kollégium 10 fős csapatok­ban mérkőzött meg egymás­sal különböző szórakoztató feladatokkal. Az ezt követő ünnepélyes megnyitón han­gulati alapozáson vehettek részt a jókedvű diákok, majd az alkalmi főiskolás „pártok” verbuváltak ma­guknak tagságot. Este kon­certek várták a hallgatósá­got. Hétfőn angol filmhét kezdődik, majd a Juventus rádióval közösen vetélkedő és focimeccs lesz. Este hat órától mutatják be a nagye­lőadóban Venyegyikt Jerofejev Moszkva-Petuski című vígjátékát. Holnap es­te is több neves együttes lép fel a 19 órakor kezdődő koncerteken. Tegnap elhunyt Megyeri Károly Budapest (MTI) — Hosszan tartó betegség után vasár­nap hajnalban elhunyt Me­gyeri Károly újságíró, rá­dió- és tévériporter, a Ma­gyar Újságírók Országos Szövetségének (MÚOSZ) egykori főtitkára. Megyeri Károly 1927-ben született, 1949-től a rádióban, 1959-től a tv-ben dolgozott riporter­ként. HIRDETÉS EZ ITT A KINCSTÁR HELYE! Vásároljon állampapírt közvetlenül a Kibo csátótól, a Magyar Államkincstár Fiókjai ban teljes körű állami garancia mellett. Szolgáltatásaink; • Állampapír jegyzés, visszaváltás (Kincstári Takarékkötvény, Kamatozó Kincstárjegy) • Másodpiaci forgalmazás korábbi kibocsátású állampapírok vétele és eladása (Magyar Államkötvény, Diszkont Kincstárjegy) • Újrabefektetési lehetőség (időkiesés és kamatveszteség nélkül) • Vételkor és eladáskor átutalás folyószámláról, folyószámlára r MAGYAR ÁLLAMPAPÍR 1 Magyar Államkincstár SZABOLCS­-Szatmár-Bereg Megyei Fiók 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 3. Telefon: (42) 418-888 (pénztári órák: hétfőtől-péntekig 08-13 óráig)

Next

/
Oldalképek
Tartalom