Kelet-Magyarország, 1998. november (55. évfolyam, 256-280. szám)

1998-11-02 / 256. szám

Katasztrófahelyzet folyóinkon Diplomáciai siker Bud^jest (MTI) — A magyar külpolitika óriás lehetőséget kap azzal, hogy az elkö- vetkeő fél évben hazánk tölti be az Euró­pa Taiács Miniszteri Bizottságának soros elnök tisztét. Matonyi János abból az alkalomból nyilatkozott, hogy november 3-4-én Stras- bourg»an részt vesz a szervezet külügymi- nisztéá szintű ülésén, melyen Magyaror­szág áveszi az 1999. május 7-ig tartó elnök­séget 2 ET Miniszteri Bizottságában. □ Csúszik a választás Az új szlovák kor­mány december 19-ére halasztaná az erede­tileg no/ember 13-14-ére kiírt önkormány­zati választásokat, mert a jelenlegi választási törvény néhány paragrafusát a szlovák al­kotmánybíróság nemrég alkotmányellenes­nek íiéte. □ Kétrzer egymilliót Egy dúsgazdag amerika szombát éjjel egymillió dolláros csekket idott át Paula Jones-nak, hogy von­ja vissza a Bili Clinton amerikai elnök ellen szexuáli; zaklatás címén tett panaszát. A nő kijelentate: csak akkor vonja vissza vádjait, ha Clintontól is kap egymillió dollárt, □ Stop Csernobilben A biztonságos üze­meltetés miatt le kell állítani a csernobili atomerőművet. Ukrajna és az EBRD megál- lapodot;: idén novemberben leállítják az 1986-ben balesetet szenvedett erőművet, hogy biztonsági műveleteket végezzenek el. Árvíz a Tiszán Vásárosnamény (KM) — Ebben az évben immár az ötödik jelen­tős árhullám vonul le a Tiszán és mellékfolyóin az előző napok tar­tós esőzésének hatására. A Felső- Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a Tiszán Tiszabecsnél tegnap es­te már megszüntette a készültsé­get, ugyanakkor Tivadar és Zá­hony között harmadfokú készült­séget rendeltek el. Legveszélye­sebb a helyzet Vásárosnamény térségében, ahol tegnap este 820 centiméterrel tetőzött a vízállás. Előrejelzés szerint ezen a helyen az árhullám tetőzése kevesebb, mint egy méterrel közelítheti meg az eddig észlelt maximális vízszintet. A Túron továbbra is a legmagasabb, harmadfokú ké­szültség van érvényben. A Tisza visszaduzzasztó hatása miatt a Szamos és Kraszna alsó szaka­szán másodfokú készültséget, míg a Kraszna további szakaszán és a Lónyay-főcsatorna torkolati szakaszán elsőfokú készültséget rendeltek el. Az igazgatóság védelmi oszta­ga továbbra is készenléti álla­Balázs Attila felvétele pótban van, hogy veszélyes je­lenség észlelésekor a szüksé­ges beavatkozásokat időben el tudja végezni. Az áradó folyók mindenütt elöntötték a hullámte­ret. A sok eső miatt a felső-sza­bolcsi és a Szamos-Kraszna köz­ti területen a belvíz is megemel­kedett, másodfokú készültséget rendeltek el. Segítség főiskolai hallgatóknak Nyíregyháza (KM - Gy. L.) — Szombaton a városháza díszter­mében kaphatta meg nyolcvan­két tehetséges, de anyagiakban nem bővelkedő nyíregyházi főis­kolai és egyetemi hallgató a Rá­szoruló Hallgatókért Közalapít­vány támogatását. A támogatást azoknak ítélik meg, akik legalább 4,3-es átlagot érnek el. Amint azt bevezetőjé­ben Jenei István, a kuratórium elnöke elmondta, a nyíregyházi önkormányzat által létrehozott közalapítvány 1996 óta mintegy kétszáz hallgatót támogatott, s most ötödször tud adni legtöb­bet: nyolcvankét diáknak össze­sen hétszázhetvenezer forintot. HIRDETÉS Siska Ágnes, Pivnyik Judit és Pataki Zsolt Balázs Attila felvétele (Egyébként csaknem százötven pályázó nyújtotta be kérelmét.) A támogatás egyenként öt, tíz, il­letve 20 ezer forintot jelent a ta­nulmányi eredményektől és a rá­szorultság fokától függően. Az idén nemcsak a város ön­kormányzata, hanem cégek, ma­gánszemélyek és a gépkocsi súly­adójából átutalható 10 százalék is hozzájárult ahhoz, hogy több jutott a hallgatóknak. A tandíj eltörlésével a támoga­tás nem szűnik meg, sőt a köz- alapítvány kuratóriumának ve­zetői abban bíznak, hogy jövőre több rászoruló hallgatót tudnak támogatni, esetenként akár na­gyobb összeggel is. HIRDETÉS AUTÓMÁRKÁK KIÁLLÍTÁSA, Nyíregyháza, Bujtosi Szabadidő Csarnokban november 6-án, 7-én, 8-án. Nyitás: 6-án 13 órakor. Nyitva: 7-én, 8-án 9—19 óráig. Belépőjegy ÍOO Ft, gyermekeknek ingyen *298726/1 FÜGGETLEN NAPILAPJA 1998. november 2., hétfő ÁRA: 34 Ft lv. évf., 256. sz Felújítás KíVilről már szép a btregszászi szín­ház 3. oldal „Fonják" a hóhér kötelét Új bemutatóra készül a Móricz Zsigmond Színház. Szabó Tünde felfedezte: Petőfi Sándor A hóhér köte­le c. prózai munkája színpadra termett. 7. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalom