Kelet-Magyarország, 1998. október (55. évfolyam, 230-255. szám)

1998-10-21 / 247. szám

7. oldal 1998. október 21., szerda □ Állat- és Kirakodóvásár Tiszaberce- len Országos Állat- és Kirakodóvásárt tarta­nak október 25-én a Vásártéren. □ Gyermekbalesetek A tiszavasvári rendőrkapitányság bűnügyi osztálya rajzpá­lyázatot hirdetett .Gyermekbalesetek, vala­mint a kábítószer-fogyasztás veszélyei cím­mel általános iskolások részére. A munkákat december 28-áig kell eljuttatni a kapitányság bűnügyi osztályára. A zsűri jövő év január 15-én dönt arról, hogy melyik öt pályamun­ka érdemel dijat. □ Katonafeleségek A nyíregyházi Hely­őrségi Klubba oktber 21 -én este hatra várják a katonafeleségeket, akik elsősegélynyújtási ismereteket sajátíthatnak el. 3 Alapítvány Az Apáczai Alapítvány részé­re az állampolgárok személyi jövedelemadó­jának 1 százalékából befolyt összeg 1997- ben 813 749 forint volt, amelyet az alapít­vány alapító okiratában megfogalmazott cé­loknak megfelelően az Apáczai Gyakorlóisko­la számítástechnikai, audiovizuális és egyéb oktatási eszközparkjának fejlesztésére fordí­tott a kuratórium. Lebukott az Audival Záhony (KM — K. D.) — Záhonynál az el­múlt héten 102 esetben sértették meg a vám-, s egyszer az egyéb jogszabályokat. Négy csempészet bűncselekményt követ­tek el több, mint egymillió forint értékben, kilencvenhét szabálysértést hasonló érték­ben, s egy lopás bűncselekményt tizenkét­millió forint értékben. A vámosok lefoglal­tak cigarettát, üzemanyagot, alumínium­hulladékot, MTZ-alkatrészt, dióbelet, kris­tálypoharat és vázát, személygépkocsial­katrészt, szelídgesztenyét, elektromos gáz- gyújtót, és egy A8-as típusú Audit. A csengersimai határátkelőn 35 szabály- sértőt buktattak le a múlt héten Martyn Péter felvétele Az éjszakai órákban jelentkezett kilé­pésre az Audival egy vásárosnaményi fér­fi. Az okmányokat azonban az előzetes vizsgálatkor nem találtak egészen rend­ben, ezért szakértőt rendeltek ki. aki meg­állapította, hogy a 12 millió forintot érő au­tó indítókulcsa másolt, alvázszáma prepa­rált, a motorszám újraütött. A gyanúsított ellen lopás bűntett elkövetése miatt felje­lentést tettek a záhonyi rendőrkapitánysá­gon. a gépkocsit lefoglalták. Egy ukrán állampolgár gépkocsi utánfu­tójának duplafalú aljában 4800 doboz ciga­rettát kísérelt meg behozni hazánkba. Emberi hangon szólni hozzájuk A város és a program nyitott • Nem voltak hazai tapasztalatok • Három helyen Nyíregyháza (KM - Sz. J.) — Vadonatúj épület emelkedik a Széchenyi utca elején. Az elmúlt héten felavatták az intézményt, 28-án átadják műszakilag, majd november 4-én birtokba veszik a 16-25 éves diákok. Az előző kor­mány programja alapján, a Nem­zeti Gyermek- és Ifjúsági Közala­pítvány berkein belül az ország­ban egyelőre három helyütt, köz­tük modellként, Nyíregyházán létesült speciális szakképző isko­la és kollégium. Hajdú Sándort, a megyeszék­hely humán irodájának vezető­jét, akinek nem kis szerepe volt a közel félmilliárd forint értékű bázis módszertani központtá vá­lásban, arról kérdeztük, milyen előnyei vannak, lesznek Nyír­egyházának abból, hogy ez az in­tézmény nálunk kapott helyet? A rózsaszín ház városképi jellegzetesség lesz Elek Emil felvétele — Nem voltak ugyan hazai ta­pasztalatok az ilyen speciális, fő­leg érzékszervi és mozgásképes­ségükben korlátozott fiatalok szakképzésére, de úgy érzem, eu­rópai színvonalú központot sike­rült 160-uk számára építeni; egy­idejűleg hatvan álláshely is te­remtődött. — A város és a program nyi­tott. mintha azt a kívánatos szemléletet szimbolizálná az épü­letegyüttes belvárosban elhelye­zése is, hogy nem rekeszti ki a társadalom azokat, akiket egyéb­ként helytelenül fogyatékosok­nak titulál. Pontosan ugyano­lyan emberek ők is, mint mi, még akkor is, ha nem tudnak úgy futni, vagy egy kicsit hango­sabban kell szólni hozzájuk. De szólni kell. Nyíregyháza ezt tet­te. Megyénk új polgármesterei Nyíregyháza (KM) — Ajak Ko­vács Pál, Anarcs Kalinák József János, Apagy Kiss István, Ara­nyosapáti Pálfi András, Baktaló- rántháza Vida Károly, Balkány Dankó József, Balsa dr. Mátyás László, Barabás Daróczy Pál, Bá­torliget Antal Mihály, Benk Ta­kács Sándor, Beregdaróc Badak Sándor, Beregsurány Oláh De­zsőm, Berkesz Kovács Menyhért, Besenyőd Kálmándi István, Beszterec Poór József, Biri Már­ton József Botpalád Varga Berta­lanná, Bököny Jaksi József, Búj Frank Sándor. Cégénydányád Bakó Dániel, Csaholc Máté Tiborné, Csaroda Lukovics Bertalan, Császló Ka- nyó József György, Csegöld Tar- cza György, Csenger Apáti György, Csengersima Költő Zol­tán, Csengerújfalü Csáki Sándor- né, Darnó Szakács József, Deme- cser Fáky László, Dombrád Soly- mosi László, Dögé Vincze Ferenc, Encsencs Szedlár János, Eperjes- ke Répási László, Érpatak Kó- czon Pál, Fábiánháza Papp Ta­más. Fehérgyarmat dr. Nemes István, Fényeslitke Mártha Mi­hály Tibor, Fülesd Bányai Bálint, Fülpösdaróc Kovács Csa­ba. Gacsály ifj. Petra András, Gar­bóié Nagy Elemér, Gávavencsellő dr. Karakó László, Gelénes Bak- sa Gyuláné, Gemzse Miklovich Károly, Geszteréd Bujdosó Lász­ló, Géberjén Balogh Miklós, Gé- gény Tenkely Józsefné, Gulács Si­ket Sándor, Győröcske Batári Fe­renc, Gyűrtelek Beféri György, Gyulaháza Bárdi Béla, Gyügye Karácsony Adolf, Gyüre Bereczki Lajos, Hermánszeg Badar Lász­ló, Hetefejércse Kiss László, Ho- dász ifj. Máté Béla, Ibrány Bereu­est Béla, Ilk Baráth Gusztáv, Jánd Csonka Sándor, Jánkmajtis Cséke László, Jármi Szántó Csa­ba, Jéke Dobos Tiborné. Kállósemjén Lipcsei Miklós, Kálmánháza Nádassy Andrásné, Kántorjánosi Váradi Lajos, Ke- mecse dr. Gerzon László, Kék Medgyesi István, Kékese Pál Jó­zsefné, Kérsemjén Tóth Ferenc, Kisar Toldi Albert, Kishódos Czövek Zoltán, Kisléta Pénzes Sándor, Kisnamény Kővári Ist­ván, Kispalád Magyar Sándorné, Kisszekeres id. Homoki László, Kisvarsány Bordás Gyula, Kis- várda dr. Oláh Albert, Kocsord Jakab Zsigmondi, Komoró Boros István, Kótaj Fodor Lajos, Kölese Harbula István, Kömörő Juhász Ferencné, Laskod Vargáné Kiss Katalin, Levelek Szanyi Lászlóm Székely Mária. Lónya Szabó Ár­pád, Lövőpetri Szőke Ferenc. Magosliget Kelemen Béla, Magy Málik Zoltán, Mánd Varga Lajos, Mándok Sajtos István, Má- riapócs Palóczy Lajosné, Márok- papi Mester András, Mátészalka dr. Szilágyi Dénes, Mátyus Var­ga Gyula, Mezőladány Bakó Fe­renc, Méhtelek Máté Béla, Mérk Kárpáti István, Milota Klapka György, Nagyar Balogh Zoltán, Nagycserkesz Tomasószki János, Nagydobos Balogh József, Nagy- ecsed Szűcs Gusztáv, Nagyhalász Albók József Nagyhódos Krakkó Adolf, Nagykáiló Fodor János, Nagyszekeres Karácsony Sán­dor, Nagyvarsány Szűcs Ilona, Napkor Gáva János, Nábrád Varga Károly, Nemesborzova Nagy Zsigmond. Nyírbátor Petróczki Ferenc, Nyírbéltek Üveges Mihály, Nyír­bogát Bírta Sándor, Nyíbogdány Tanicsár Miklós, Nyírcsaholy Suszté László, Nyírcsászári Fo­dor Zsolt, Nyírderzs Komlósi Já­nos, Nyíregyháza Csabai László- né, Nyirgelse Földesi László, Nyírgyulaj Molnár Antal, Nyír- ibrony Papp Béla, Nyírjákó Se­bők István, Nyírkárász Félegyhá­zi Gábor, Nyírkáta Jenei Sándor. Nyírkércs Csorna Tiborné, Nyír­lövő Nagy Károlyné, Nyírlugos Hovánszki György, Nyírmada Ik- lódi László, Nyírmeggyes Ertsey Géza Péter, Nyírmihálydi Nyisz- tor Ferenc, Nyírparasznya Pető Sándor, Nyírpazony Vass Mik­lós. Nyírpilis Bélteki Gyula, Nyírtass Papp László, Nyírtelek Ratkos Mihály, Nyírtét Révész Dezső. Nyírtura Bagoly Zoltán. Nyírvasvári Bajdics Mihály. Olcsva Huszti József, Olcsvaa- páti Halász Csaba, Ófehértó Vass Mihály, Ópályi Erdélyi Mik­lós, Ököritófülpös Horváth Lász­ló, Omboly Vékony Sándor, Őr Hódi Miklós, Panyola Nagy Lász­ló, Pap Szónok Sándor, Papos Kállai Tibor, Paszab Gemsi Sán­dor, Pátroha Tóth Sándor, Pá- tyod Pethö András, Penészlek Klenik Sándorné, Penyige Kőrös- si Miklósné. Petneháza Majoros Péter Pál, Piricse Hatvani Gyula. Porcsalma Fehér Zoltán, Pócs- petri Pataki László, Pusztadobos Bíró Györgyné, Rakamaz Bodnár János, Ramocsaháza Simon Jó­zsef Rápolt Petri István, Rétköz- berencs Kovács Károly, Rohod Éles Dániel, Rozsály lgnácz Zol­tán. Sényő Pehely Zoltán, Sonkád Bandies Zsigmond, Szabolcs La­katos Dénes, Szabolcsbáka László Józsefné, Szabolcsveresmart Nagy Béla, Szakoly Rényai Já­nos, Szamosangyalos Erdős Al­bert, Szamosbecs Gere Pál, Sza­moskér Tóth Sándorné, Szamos- sályi dr. Péter András, Sza- mosszeg Molnár András, Sza- mostatárfalva Porkoláb Dániel, Szamosújlak ifj. Joó Károly, Szatmárcseke Sarkady Pál, Szé­kely dr. Faragó György, Tarpa Kovács Béla, Tákos Kiss Mihály, Terem Csák István, Tiborszállás Csaholczi Gusztáv, Tímár Türk János. Tiszaadony Lakatos József, Ti- szabecs Lőrimz Gusztáv, Tisza- bercel Hajnal András, Tiszabez- déd Szögyényi József, Tiszacsé- cse Hopka András, Tiszadada Haraszin Gyula, Tiszadob Szabó Péter, Tiszaeszlár Juhász Imre, Tiszakanyár dr. Kovács Tibor, Tiszakerecseny Pécsi László, Ti- szakóród Gyulai Gáspár, Tisza- lök Drótos Vince, Tiszamogyorós Ésik Bálint. Tiszanagyfalu Kerne- csei László. Tiszarád Papp End­rém, Tiszaszalka Lapos István, Tiszaszentmárton Szűcs Dezső, Tiszatelek Tompa József, Tisza­vasvári Sulyok József, Tiszavid Petróczki Lajos, Tisztaberek Bo- dó Sándor, Tivadar Dobos Lajos­né, Tornyospálca Legény Miklós, Tunyogmatolcs dr. Török And­rás, Tuzsér Révész László, Tur- istvándi Lakatosné Sira Magdol­na, Turricse Kovács Gusztáv, Tyúkod Bereczky István, Ura Mo­solygó Miklós, Uszka dr. Sértő Radics István, Újdombrád Kállai András, Üjfehértó Nagy Sándor, Újkenéz Kovács Lajos. Vaja Tisza Sándor, Vasme- gyer Szabó József, Vállaj Révész Antal, Vámosatya Szász József, Vámosoroszi Végh Endre, Vásá- rosnamény Jüttmr Csaba, Zajta Pintye Albert, Záhony Háda Im­re, Zsarolyán Kónya József, Zsurk Pócsik Baranabás. Szalonna-derbi Kállai János Van Móricznak egy kegyetlen, tragikomi­kus végkifejletű novellája: a Birkaitatóvályu. Benne két, örökségen osztozkodó atyafi úgy fűrészeli ketté — hosszában! — az al­kalmatosságot, hogy se egyik, se másik ne tudja hasznát venni sohasem. így jártam a minap az ABC-ben. Csécsi szalonnát kértem, 20 dekát a félkilós darab­ból. A leányzó készült leszabni a nekem szükséges mennyiséget, midőn a kisfőnöke kioktatta: — Ne úgy, hosszában, hanem ke­resztben! (így a madzagos végéből nekem és az utánam következőnek is jutna.) Meg­jegyeztem: — Nem így szokás porciózni! Mire ő: — Mit gondol, a végét ki vinné el? Nem gondoltam semmit, nem is vettem. Abban pedig biztos vagyok, hogy a két, immár eladhatatlan csonk a kutyának sem kell. Azazhogy: netán éppen a letiltó hölgy blökijének? Százmillió befektetés Nyíregyháza (KM) — Nyil­vános kibocsátás útján ok­tóber 19-től kezdte meg a CA Devizarészvény Alap forgalmazását a CA IB Ér­tékpapír Befektetési Alap­kezelő Kft. Az alapkezelő az Alap ne­vében a befektetők számára minimum 100 millió darab visszaváltható, bemutatóra szóló, 1 forint névértékű 1 forint kibocsátási árfolya­mú és határozatlan futami­dejű befektetési jegyet bo­csát ki. Az új befektetési alap jegyei — amellyel már hattagúra bővült a CA Alapcsalád — megyénkben a letétkezelő Bank Ausztria Creditanstalt fiókjában je­gyezhetők. HIRDETÉS Ősszel a Mazda ajándékkal jár! Most minden Mazda E2200/D Alu Van és platós haszongépjárműhöz 160.000 Ft' értékű ajándékot adunk; egy garnitúra téli gumit és egy sztereó autórádiót. Amíg a készlet tart. Siessen, nehogy megelőzzék! •pénzre nem váltható NAGY AUTÓPARK KFT. _ _ , _ _ 4400 Nyíregyháza, Debreceni út 318/A Tel: (06-42) 490-026 Meg SZÓp, hogy Mazda

Next

/
Oldalképek
Tartalom