Kelet-Magyarország, 1998. október (55. évfolyam, 230-255. szám)

1998-10-01 / 230. szám

1998. október 1., csütörtök 2. oldal □ A kormányzat nem készít olyan előter­jesztést, amely lehetővé tenné a külföldiek földtulajdon-szerzését Magyarország euró­pai uniós csatlakozása előtt — jelentette ki Dávid Ibolya igazságügy-miniszter szerdán az Országgyűlés Európai Integrációs Ügyek Bizottsága előtt. Az igazságügyi tárca vezető­je a közelmúltban elkészült, három évre szó­ló európai uniós jogharmonizációs program­ról tájékoztatta a testület tagjait. (MTI) □ Az Országgyűlés Külügyi Bizottsága szerdán támogatta Kádár László (Kairó), Pál­mai Géza (Dublin), valamint Perényi János (Strasbourg) nagyköveti kinevezését — tájé­koztatták a testület tagjai a zárt ülés után az MTI-t. Kádár László és Pálmai Géza kinevezé­sét a bizottság egyhangúlag támogatta. Pe­rényi János jelölését a strasbourgi Európa Tanács magyar képviseletének vezetésére a képviselők egy tartózkodás mellett hagyták jóvá. □ Nem jelenik meg csütörtöktől a Kurír és a Rejtvény Kurír. A Postabank szerdától felfüggeszti a Kurír és a Rejtvény Kurír ki­adását, illetve a nem Postabank tulajdonban lévő Magyar Narancs további finanszírozását — tájékoztatta közleményben a hitelintézet szerdán az MTI-t. □ Már e hét végén beterjeszti a pártok székházhoz juttatásáról rendelkező jogsza­bály módosításáról szóló javaslatát a MIÉP, ha összegyűlik a sürgős tárgyaláshoz szüksé­ges ötven képviselői aláírás. (MTI) Új főigazgató a kórházban Mátészalka (KM) — Utolsó munkanapját tartotta tegnap a mátészalkai képviselő- testület. A város vezetői megalkották ren- deletüket a szociálisan hátrányos helyzet­ben lévők adósságterhének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról. A kormányrendelet értelmében az adó­soknak nyújtott segítség nem vezethet a fi­zetési készség gyengüléséhez, ezért a Fel­halmozódott adósság feltétel nélküli elen­gedésére nem kerülhet sor, az adósoknak teherbíró képességüktől függően annak visszatérítéséből részt kell vállalniuk. A tartozás harminc százalékát az adósoknak kell megfizetni, csak ebben az esetben se­gít az önkormányzat a szociálisan valóban rászorultak adósságterheinek enyhítésé­ben. Szintén tegnap döntött a testület a máté­szalkai Területi Kórház főigazgatói állásá­ra kiírt pályázatokról. A városatyák öt je­lölt közül dr. Nagyházi Árpádot bízták meg öt évre az intézmény vezetésével. Az ülés végén dr. Szilágyi Dénes polgár- mester megköszönte a testület munkáját, amellyel négy éven keresztül a várost szol­gálták. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye független napilapja Főszerkesztő: Angyal Sándor Főszerkesztő-helyettes: Marik Sándor Szerkesztők: Balogh József, Esik Sándor, Sipos Béla Rovatvezetők: Kováts Dénes (belpolitika), Galambos Béla (gazdaság), Kállai János (kultúra), Máthé Csaba (sport), Elek Emil (fotó). Csonka Zsolt (tördelés) Szerkesztőség: Nyíregyháza, Zrínyi Ilona utca 3-5. Telefonközpont: (42) 311-277. Fax: 315-124. Postafiók: 47-4401. Regionális szerkesztőségek: 4600 Kisvárda, Szent László utca 5. Tel./fax: (45) 415-95S. 4700 Mátészalka, Kölcsey utca 2. Tel./fax: (44) 310-651. Hírügynökségek: Magyar Távirati Iroda (MTI), Associated Press (AP). Kiadja a Kelet-Magyarország Lapkiadó Kft. Ügyvezető igazgató: Josef Kogler Felelős kiadó: Angyal Sándor Hirdetési vezető: Némethné Fórizs Erzsébet Terjesztési vezető: Török Antal (telefon: 06-20-589-916) Marketing vezető: Kereső Magdolna (telefon: 06-20-747-742) A kiadó címe: Nyíregyháza, Zrínyi Ilona utca 3-5. Telefonközpont: (42)311-277. Fax: 315-124. Postafiók: 25-4401. Hirdetés: (42) 310-150. i Lapunk eladott példányszámát rendszeresen vizsgálja és auditálja a Magyar Terjesztés-ellenőrzés Szövetség (MATESZ). Árusításban terjeszti a Kelet-Magyarország Lapkiadó Kft. Az előfizetők részére terjeszti az Inform Stúdió Kft., Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Előfizethető az Inform Stúdió Kft. hírlapkézbesítőinél, postautalványon vagy átutalással az Inform Stúdió Kft. 11993001-02302322-00070003 számú pénzforgalmi jelzőszámra. Személyesen az Inform Stúdió Kft.-nél, Nyíregyháza, Zrínyi I. u. 3-5., és a Kelet-Magyarország Lapkiadó Kft. kirendeltségeiben: Kisvárda, Szent László utca 5., Mátészalka, Kölcsey utca 2. Előfizetési díj egy hónapra 650 forint, negyedévre 1800 forint, fél évre 3510 forint, egy évre 6960 forint. Az áruspéldányokára hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és szombaton 34 forint, pénteken a TV Plusszal 39 forint. (Az árak az áfát is tartalmazzák.) Az előfizetés lemondása 30 napos határidővel, írásban történhet. Meg nem rendelt kéziratokat nem őrzőnk meg és nem küldünk vissza. Nyomtatás: Inform Stúdió Kft., Debrecen, Balmazújvárosi út 11. INDEXSZÁM: 2S059 HU ISSN 0133-2058. Konzuli iroda Az első ügyfél már érdeklő­dött a közelmúltban meg­nyitott irodában. Ukrajna magyarországi nagykövet­sége ugyanis kihelyezett konzuli szolgálatot létesí­tett Nyíregyházán, a Szarvas u. 1-3. alatti iroda­ház hatodik emeletén, ahol minden hónap harmadik csütörtökjén útlevél-, ví­zumkiadás-, dokumentum­hitelesítés és más ügyek­ben állnak 10-15 óra között az érdeklődő ukrán, ma­gyar és harmadik országbe­li ügyfelek rendelkezésére Elek Emil felvétele Élni hagyják a termelőt Tovább építi termeltetési rendszerét a Baromfi-Coop Kft, Baktalórántháza (KM - GB) — Több száz érdeklődő, közöttük számos partnere tett eleget a Ba­romfi-Coop Kft. tegnapi meghí­vásának, amely a termeltetési rendszert működtető fiatal cég legújabban rendbe hozott bakta- lórántházi telepére invitált gép- és eszközbemutatóra. „Tisztelet azoknak a vállalko­zók, akik nem adják fel, s mint a Baromfi Coop Kft. ügyvezetője Bárány László, a nyírkércsi után most itt a baktalórántházi volt téesztelepen is kultúrát teremte­nek a semmiből, termeltetési Megy a búza Budapest (MTI) — Orosz­országba szállít 600 ezer tonna búzát, illetve 50 ezer tonna lisztet a Fantázia Kft., erről állapodott meg szlovák partnerével, az Apis céggel jelentették be tegnap az FVM-ben. A búza felvásárlása vár­hatóan már csütörtökön, de legkésőbb a jövő hét elején megkezdődik. A gazdák nem kapnak kevesebbet a tonnánkénti 14 ezer forin­tos árnál. Az államtitkár el­mondta még, hogy több cég is érdeklődik magyar gabo­na iránt, egy USA-beli cég már szándéknyilatkozatot is tett a vásárlásra. Keleti György elégedett Budapest (MTI) — Elégedett va­gyok az eddig hallottakkal abban a tekintetben, hogy nagyon ko­moly kérdések vetődtek fel, ame­lyekből néhányat sikerült tisz­tázni — mondta Keleti György, az Országgyűlés Nemzetbizton­sági Bizottságának elnöke szer­dán Györgyi Kálmán legfőbb ügyész és Pintér Sándor belügy­miniszter meghallgatásának szü­netében. — Elképzelhető, hogy a bizott­ság egy állásfoglalást alakít ki a meghallgatással kapcsolatban — közölte a bizottság szocialista el­nöke. Elfogadható választ kap­tam a kérdéseimre — hangsú­lyozta Keleti György, azonban a zárt ülésen elhangzott konkrétu­mokról többszöri kérdésfelvetés­re sem válaszolt. Közölte: lehet­séges, hogy további meghallgatá­sokra lesz szükség. — Pintér Sándor belügyminisz­ter a szerdai bizottsági ülésre el­hozta azokat az eredeti BRFK-jegyzőkönyveket, amelye­ket a Lakatos Csaba elleni me­rényletkor a helyszínen vettek fel — mondta el a grémium elnöke. rendszert építenek föl, kenyeret adva sok környéken élő család­nak, s megteremtik a jövő mező- gazdaságát”. Ezt megnyitójában Zilahi József a megyei közgyűlés elnöke mondta, aki a telep re­konstrukciójára a vállalkozás­nak támogatást nyújtó Megyei Fejlesztési Tanács elnökeként is elégedett lehetett a látottakkal, amelyek bizonyították: jó helyre került az állami pénz, megérte a közös kockázatvállalás. Ezt követően Bárány László mutatta be az állattenyésztő — ezen belül Nyírkércsen baromfi­és az új telepen hamarosan ser­téstenyésztéssel foglalkozó — cé­get, s annak kiállított korszerű gépparkját. E nagyteljesítményű eszközökkel a saját földjükkel ta­karmánytermelésre szerződő partner gazdáknak nyújtanak tisztességes szolgáltatást. A ha­marosan benépesülő baktai ser­téstelepen előállított malacok je­lentős részét bérhizlalásra kí­vánják kiadni az erre vállalkozó környékbelieknek, mondta az ügyvezető, akinek elve, az előre látó vállalkozó hagyja gazdagod­ni a partnereit. Vita a nyugdíjakról Budapest (MTI) Éles vita jelle­mezte az Országgyűlés szerdai, a nyugdíjak vásárlóértékéről, illet­ve jövő évi alakulásáról rende­zett szerdai vitanapját. A vita Orbán Viktor miniszterelnök fel­szólalásában a differenciált nyugdíj emelés koncepcióját is­mertette. Az MSZP és az SZDSZ képviselői élesen bírálták a fel­vázolt tervezetet, és a hatályos törvényben előírt, a keresetnöve­kedéshez igazodó, tehát 20 száza­lékos nyugdíjemelést követeltek. HIRDETÉS Többször elhangzottfa koalíció elődjénél jóval kedvezőbb hely­zetben vette át az országot, tehát rtieglenne a fedezet az említett mértékű emelésre. Sokan kifogá­solták azt is, hogy megszűnik a nyugdíjemelés kiszámíthatósá­ga. A kormánypártok és a MIÉP képviselői szerdán a parlamenti vitanapon azt vetették a szocia­listák és a szabaddemokraták szemére, hogy az ő kormányzá­suk alatt esett jelentős mérték­ben a nyugdíjak reálértéke. Fiúk az ülésbe, teher a platóra! Az Opel Campo Crew Cab az amenkai filmekből jól ismert szabad életstílust képviseli. A Campo személy- és teherautó is egyben: akár a munkatársakra, akár a családtagokra kényel­mes, 5 fős kabin vár! És emellett, illetve mögött, egy tágas plató található a munkaeszközök, vagy éppen a szörfdeszka részére. A vezetőnek pedig külön csemege: kapcsolható összke- rék meghajtás alapfelszerelésként! Opel Campo. Rodeó a hét minden napján. *az ár az ÁFÁ-t nem tartalmazza Opel Campo. Csapatmunkához! 5 személynek + plató a csomagoknak Deviza­árfolyamok Budapest (MTI) — Érvény­ben: 1998. szeptember 30. árfolyam devizanem 1 egységre forintban angol font 372.31 ausztrál dollár 129.84 belga frank (100) 633.50 cseh korona 7.24 dán korona 34.36 finn márka 42.93 francia frank 38.98 holland forint 115.91 japán yen (100) 161.40 kanadai dollár 144.32 lengyel zloty 61.35 német márka 130.68 norvég korona 29.59 olasz líra (1000) 132.19 osztrák schilling 18.57 portugál escudo (100) 127.48 spanyol peseta (100) 153.78 svájci frank 157.81 svéd korona 27.89 szlovák korona 6.28 USA-dollár 218.88 ECU 257.23 Jobboldal, megállj! Nyíregyháza (KM) — Ke­mény hangú kormánybírá­lattal érkezett megyénk több városába Földes György, az MSZP országos választmányának új elnöke. Az önkormányzati választá­sok egyik tétjének nevezte a további jobbra fordulás megállítását. Felhívta a figyelmet arra, hogy Orbán Viktor nem ön- kormányzatokban gondol­kodik, hanem alkormányza- tokban, melyeknek tagjai nem önkormányzó állam­polgárok, hanem alattva­lók. Úgyhogy lassan tiszta lesz, mit is ért a Fidesz a polgárok fogalmán — mondta. A parlamenti man­dátumok egyharmadával rendelkező legnagyobb el­lenzéki MSZP abban bízik, hogy hosszú távon az embe­reket nem lehet becsapni, s a társadalom október 18-án méltányolja majd, mit tet­tek és mire képesek a szoci­alisták. Talán Teátrum Nyírbátor (KM - N. I. A.) — Újabb bemutatóra készül a nyír­bátori Talán Teátrum. A bibli­kus témájú A tékozló fiú rockope­ra és a Minden egér szereti a saj­tot című zenés mesejáték után kísérletbe kezdtek. Beszélni akarnak a nyolcvanas évek tra­gikomikus lakótelepi életéről, amelynek oly sok eleme ma is köztünk acsarkodik, beszélni anyanyelvűnk szomorú megron- tatásáról, a társadalmi perifériá­ra szorultak kiszolgáltatottságá­ról, kilátástalanságáról. A Mau­zóleum című életképet Parti Nagy Lajos írta, rendezte Vorn Éva. Az előadásra a nyírbátori filmszínházban kerül sor októ­ber 4-én, vasárnap este fél hat­kor. A társulat további feladatok megoldására készül. Ezek közül a legfrissebb, hogy szilveszter­kor mutatják be a Vágyom, s egy nő utál című kávéházi kabarét. Terjesztési panaszaival hívja a 06-80/306-306-os telefonszámot, keresse Kertész Erzsébetet! A HÍVÁS a megyéből INGYENES.

Next

/
Oldalképek
Tartalom