Kelet-Magyarország, 1998. október (55. évfolyam, 230-255. szám)

1998-10-01 / 230. szám

Ha felépül... Egy gimnázium két telephelyen. 7. oldal Zöldhatár *—■----------­Rekordfogás Tiszabecsnél • Napjainkban egyfajta népvándorlásnak lehetünk tanúi. 3. oldal IDŐJÁRÁS Níena kisüt a nap Nappal 18 °C és 20 °C Éjszaka 12 °C és 15 °C ARA: 34 Ft lv. évf., 230. s*. FÜGGETLEN NAPILAPJA 1998. október 1csütörtök Földrengés. A Richter-skála szerinti 5,7-es földrengés rázta meg szerdán a jugo­szláviai Belgrádot és a Balkán más részeit. Halálos áldozatokról és súlyos sérültekről nem érkezett jelentés. Képünkön egy belg­rádi lakos lép ki gyertyával a kezében első emeleti ajtaján, miután leszakadt az erké­lye a rengés következtében AP-felvétel □ A polgári koalíció kormánya jövőre legalább 5 százalékos gazdasági növekedés­sel számol, és a későbbiekben — az oroszor­szági válság rendeződése után — a 7 száza­lékos növekedést is elérhetőnek tartja — mondta Orbán Viktor miniszterelnök a par­lamentben szerdán, a bérek és nyugdíjak alakulásáról rendezett politikai vitanapon. A kormányfő szavai szerint csak a gazdaság erőteljes növekedésével hajtható végre a ka­binet legfőbb célkitűzése, hogy munkát tud­janak adni az embereknek. □ Éles vita jellemezte az Országgyűlés szerdai, a nyugdíjak vásárlóértékéről, illetve jövő évi alakulásáról rendezett szerdai vita­napját. A vita Orbán Viktor miniszterelnök felszólalásában a differenciált nyugdíjeme­lés koncepcióját ismertette. Elmondta: azok, akiknek ma havi 13 700 forint a nyugdíjuk, jövőre 17 200 forintot kapnak, vagyis 25 százalékos emelésben részesülnek. □ Az MSZP és az SZDSZ képviselői élesen bírálták a felvázolt tervezetet, és a hatályos törvényben előírt, a keresetnövekedéshez igazodó, tehát 20 százalékos nyugdíjeme­lést követeltek. Ötödigény a tárolásra Az állam 50 ezer tonna étkezési alma későbbi értékesítéséhez nyúj kamattámogatást Újfehértó (KM - Ny. Zs.) — Mintegy 10 ezer tonna étke­zési alma betárolásához éb­resztett kedvet a meghirde­tett állami támogatás, derül ki a az Alma Terméktanács­hoz szeptember utolsó nap­jáig érkezett jelzésekből. Ezzel szemben a Földművelésü­gyi és Vidékfejlesztési Miniszté­rium 50 ezer tonna extra minősé­gű és első osztályú gyümölcs fel­vásárlását ösztönözné. A gyér ér­deklődés okairól tárgyalt tegnap rendkívüli ülésén Újfehértón az Alma Terméktanács elnöksége, megvitatva a legfrissebb minisz­teri rendelet tervezetét is. Esze­rint olyan hűtőtárolók tulajdono­sai pályázhatnak, akik az előírt minőségű almából legalább 300 A Nyírségi Almanapokon ilyen szép kiszerelésben bemutatott al­ma tárolását kell megoldani Elek Emil felvétele tonna fogadására képesek, s a ki­logrammonkénti harmincöt fo­rintos bruttó ár kifizetését köve­tően vállalják a tárolás, áruvá készítés és értékesítés minden terhét, anyagi vonzatát. Cseré­ben a felmerülő költségek fedezé­sére felvett hitelek után 100 szá­zalékos kamattámogatást kap­hatnak. Az elnökségi ülésen az ipari alma eddigi átvételéről is szó esett. Szinte minden üzem meg­kezdte már a feldolgozást, szep­tember végéig mintegy 100 ezer tonna léalma került a prések­be. Talán a szervezett piaci meg­jelenés előnyeit is egyre többen felismerik, ezt jelzi, hogy az elnökség tizenhat új tag jelent­kezési kérelmét bírálta és fogad ta eL Szülinapos a gumiember Budapest (KM - M. Cs.) — Az évezred végéig 30 millió dol­lár értékű beruházást hajt végre Nyíregyházán a Tau­rus. A fejlesztést követően megduplá­zódhat a gyár exportja, miköz­ben a program a minőség és a ve­vőkiszolgálás korszerűsítését is szolgálja. Mindezt Yves Chapot, a Tau­rus Gumiipari Rt. vezérigazgató­ja jelentette be a BNV területén szerdán megnyílt Automobil ki­állításon. A nyíregyházi fejlesz­tésekhez eddig közel 200 főt vet­HIRDETES tek fel, közülük több mint 60 a diplomás, nyelveket beszélő fia­tal munkatárs. A francia tulajdo­nú cég első számú vezetője kér­désre válaszolva elmondta, a Ta­urus márkanevet, amely beveze­tett név, s jól cseng a világban, megtartják, ugyanakkor nem terveznek Nyíregyházára egy személygépkocsi abroncsgyárat. A Michelin, amely a Taurust 1996 októberében privatizálta, a héten ünnepli a Bibendum, a fe­hér gumiember figurájának 100. évfordulóját. Ennek tiszteletére a világ számos országában közle­kedéstörténeti kiállítást mutat­nak be, amelyet az érdeklődők megtekinthetnek az Automobil kiállításon az A pavilonban. A Bibendum-ünnep részeként pén­teken a megyeszékhelyen egész napos programot szerveznek a nyíregyházi gyár dolgozóinak, akik szombaton különvonattal utaznak fel a kiállításra. Az Automobil kiállításon idén elsősorban a háttéripar terméke­it és a gépjárművekhez kapcsoló­dó kiegészítőket láthatják az ér­deklődők. Az F pavilonban mu­tatkozik be a nyíregyházi Marso Kft., amely főleg a Nokián abron­csokat állította ki. A zene ünnepe Nyíregyháza (KM — K. J.) — Szerte a világon ma a zenét ünnepük. 1974 óta minden év október 1-je a zene világnapja. A napokban sorra-rendre követték egymást a hang­versenyek szűkebb pátri­ánkban. Tegnap este a nyí­regyházi Kodály Zoltán Ál­talános Iskolában adott koncertet két tehetséges if­jú: Kasellák Zsolt (klarinét) és Szentpáli Roland (tuba). Ma este hat órától — szin­tén a Kodály iskola díszter­mében — a Zenei Világnap alkalmából rendeznek em­lékhangversenyt. A műsor­ban fellép: a házigazda in­tézmény Napsugár Kórusa, a Cantemus Gyermekkar és a zeneiskolai tanárok: Schroff Róbert (ének), Tün­dik Judit (hegedű), Tóth Nándor (cselló), Babka Jó­zsef (zongora), Fesztóri Ág­nes (zongora), Tóth Nándor- né (zongora) és Vasvári Ta­más (zongora.) Francia professzorok a tanárképzőn Nyíregyháza (KM - N. I. A.) — Magyar és francia kutatócsoport végez összehasonlító nyelvészeti vizsgálatokat annak a program­nak a keretében, amelynek a megvalósításához az elmúlt év­ben nyertek meg egy pályázatot. A projekt célkitűzései között do­kumentációs munka, tanköny­vek írása és a kutatási eredmé­nyek közreadása szerepel. A héten Franciaországból ér­keztek vendégek, akik nyelvésze­ti előadásokat tartanak a főisko­la francia szakos hallgatóinak. A munka mellett azonban van le­hetőség arra is, hogy megismer­kedjenek megyénk, valamint a szűkebb régiónak a nevezetessé­geivel is. A francia vendégek a megye nevezetességeivel is megismerked­nek Elek Emil felvétele A teamben hat francia és öt magyar kutató vesz részt. A ma­gyar csoportot Mihalovics Ár­pád, a franciát Jean Perrot, a Sorbonne Magyar Tanulmányok Egyetemközi Központjának pro­fesszora vezeti. A francia delegáció tagjai mindnyájan tudnak magyarul, így az összehasonlító nyelvészeti tanulmányok igazán hitelesek le­hetnek. A két nemzet oktatóiból álló kutatócsoportnak ezerkilenc száz-kilencvenkilenc szeptembe­rében egy nemzetközi kollokvi­um keretében kell beszámolnia a végzett munkáról. Ezt a tanácskozást Nyíregyhá­zán rendezik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom