Kelet-Magyarország, 1998. szeptember (55. évfolyam, 204-229. szám)

1998-09-01 / 204. szám

Természetvédelem Fontos a bátorligeti természetvédelmi terü­let megóvása. 3. oldal ÁRA: 31 Ft lv. évf., 204. sz. FÜGGETLEN NAPILAPJA 1998. szeptember 1., kedd Diana hercegnő halálának első évfor­dulóján virág borítja az althorpi ház kapu­ját AP-felvétel Orosz válság Moszkva (MTI) — Oroszország csak­is közös erőfeszí­téssel, a politikai erők összefogásá­val lábalhat ki a súlyos válságból — jelentette ki hétfőn az orosz törvényhozásban Viktor Csernomir- gyin. Az Állami Duma hétfőn hall­gatta meg az ügy­vezető kormányfőt, akinek beszámolója nem hozott igazi újdonságot a válságkezelő intézkedések tekintetében. Csernomirgyin beszédében az egyeztetett politikai, gazda­sági megállapodásban foglalt lépéseket te­kintette programjának, azt hangsúlyozva, hogy nem szabad tovább vesztegetni az időt, Oroszországnak cselekvőképes kor­mányra van szüksége, hiszen politikai és gazdasági összeomlás fenyegeti az országot. A duma hétfőn elutasította Csemomir- gyin jelölését a miniszterelnöki posztra. A kamarak bizonyítani akarnak Csak egyetlen országgyűlési képviselő tett eleget a meghívásnak Nyíregyháza (KM - G.B.) — Za­varokat okozhatna, ha a négy éve törvénnyel életre hívott, s az el­telt idő alatt köztestületi feladata­iknak egyre jobban megfelelni képes gazdasági kamarák gyöke­res átalakításáról döntene a par­lament. így vélekedett Bodzás Ár­pád ellenzéki honatya, aki egye­dül tett eleget tegnap annak a meghívásnak, amelyben a három megyei gazdasági kamara invitál­ta meg a működésükről írásban megküldött tájékoztatók megvita­tása céljából a megye valamennyi országgyűlési képviselőjét. A tervezett kerekasztal-beszél- getés házigazdája a megyei Ke­reskedelmi és Iparkamara volt. Elnöke, Veres János a kamará­kat napokban támadó nyilatko­zatokra is reagált, amikor e szer­vezetek súlyát ecsetelve egyebek között kijelentette: a megye kül- kapcsolatainak fejlesztése leg­többször a gazdasági kapcsolatok elmélyítése érdekében történik, viszont a külföldiek a gazdasági kamarákat fogadják el partner­nek, gyakran megkövetelve ezek jelenlétét a tárgyalásokon. Lakatos András, a megyei Ag­rárkamara elnöke annak a remé­nyének adott hangot, hogy nem a kamarák megszüntetése, hanem működésük hatékonyabbá tétele Véres János, Lakatos Arldrás és Muray Gábor (balról jobbra) vezérli majd a kormányt, ha a kamarai törvényt változtatás cél­jából egyszer a parlament elé vi­szi. Ha az agrárkamara szolgálta­tásaiban és a szaktanácsadás te­rületén megvalósul a már bein­dult program, akkor derül majd ki, hogy ezek hiánya volt-e az elégedetlenség oka. Ezt az időt ki kell várni. Huray Gábor a me­Balázs Attila felvétele gyei Kézműves Kamara elnöke szerint remélhetőleg a kamarák megszüntetéséről nincs szó, mi­vel mindegyikre szükség van a gazdaságban. Terítéken az ifjúság jövője Nyíregyháza (KM - Sz. J.) — Februárban döntött a képvi­selő-testület arról, hogy dr. Baja Ferencnek adományoz­za a díszpolgári címet. Ezt tegnap adták át. Az ünnepélyes hangulatot fokoz­ta, hogy a számvetéshez érkező városgazdák nevében Csabai Lászlóné polgármester Nyíregy­háza Városért Emlékérmet ado­mányozott a város fejlődése ér­dekében végzett munkájáért hat országgyűlési képviselőnek, akik a következők: Bányász Jánosné dr., dr. Kiss Gábor, Mádi László, dr. Szilágyiné Császár Terézia, dr. Takács Péter, Lakatos And­rás (képünk a 2. oldalon). Egyébként felborult a papír­forma — a várakozásokkal ellen­tétben a tegnapi nyíregyházi közgyűlésen nem a négyéves munkáról készült beszámoló kapta a legnagyobb hangsúlyt. A képviselők a legtöbb időt a cik­lus különben legsikeresebb in­gatlaneladását, illetve a lakók szerint az ő tűréshatáruknál mo­numentálisabb áruház építését övező állampolgári tiltakozó de- monstrácóval, az érdekellentétek taglalásával töltötték el (részletek a 12. oldalon). Lapzártakor ha döcögve is, a kompromisszum irányába haladtak... Két, külső szakértők által ké­szített fontos beszámoló, illetve tájékoztató is terítékre került: az egyik a felnövekvő nyíregyházi­ak nem éppen rózsás helyzetéről és kilátásairól tájékoztatott, a másik a közművelődési intézmé­nyek tartalmi munkájának szín­vonalát dicsérte. Ez utóbbi elő­terjesztés megállapításai között szerepel, hogy miközben az or­szágban a kultúra házai a telepü­lések térképeiről szinte leradíro- zódtak, addig megyeszékhelyün­kön az utóbbi években három új intézmény létesült. Feltárult a kép a város drogfogyasztásáról is, nem elfeledkezve a megelőzés lehetőségeiről sem —. intézkedé­si tervet is jóváhagytak. Elfogadták az önkormányzat első félévi gazdálkodásáról szóló jelentést is, melynek tárgyalása során elhangzott: miért azokat az intézményeket sújtja a pénzel­vonás, amelyek többletbevételre tesznek szert. Hiszen aki iparko­dik, az legyen a gyarapodásban érdekeltté téve! Vállalkozók támogatása Nyíregyháza (KM) — A kormány 1999. évi gazda­ságpolitikai irányelvei, kü­lönös tekintettel a kis- és középvállalkozások támoga­tására címmel Fónagy Já­nos, a Gazdasági Miniszté­rium politikai államtitkára tart előadást Nyíregyházán szeptember 2-án a PRIMOM Vállalkozói Inkubátorház- ban. Ezt követően megy át a Korona Hotelbe, ahol a ren­dezvényteremben tájékoz­tatja az érdeklődő vállalko­zókat az őket érintő, jövőre várható gazdasági szabály­zókról. Becsengettek Ma reggel megszólalt az iskolákban a csengő, megkezdődött a tanítás. Szep­tember elseje a legtöbb intézményben egyúttal a tanévnyitó napja is, ám az ünnepséget követően irány a tanterem, ahol régi cimborák és új tankönyvek, füzetek várják a diáksereget. Megjósol­ható: a legnehezebb napok a tanárokra várnak, hiszen — ha bízhatunk a mete­orológusok jóslatában — a héten visszatér a nyár. Kétségtelen tény vi­szont: a vakációnak vége! Képünk a nyíregyházi Jókai Mór Református Ál­talános Iskolában készült, ahol 600 gye­reknek kellett tudomásul vennie: nincs mese, a tanárok komolyan gondolják. S amint a képen látható, az első nap bi­zony nehezen indul az első osztályban Balázs Attila felvétele Lézerrel gravírozva . Mától már az új típusú, a legszigorúbb nemzetközi biztonsági elvárásoknak is megfelelő útleveleket kapnak a kérelmezők. 7. oldal Viktor Csernomirgyin AP-felvétel IDŐJÁRÁS Lasisánmélégsizík Nappal 17 °C és 21 °C Éjszaka 7 °C és 11 °C

Next

/
Oldalképek
Tartalom