Kelet-Magyarország, 1998. július (55. évfolyam, 152-178. szám)

1998-07-02 / 153. szám

1998. július 2., csütörtök 2. oldal í-:'rm ORSZÁG-VILÁG A legkevesebb szja-t fizetjük Nyíregyháza — Magyarország egy állan­dó lakosára 1996-ban 42 800 Ft személyi jö­vedelemadó jutott. A főváros nélkül szá­mítva 19 megye átlagában ez az érték 34 900 Ft, a budapestinek mindössze 44 szá­zaléka volt. Szabolcs-Szatmár-Bereg me­gyében a lakosságarányos szja az országos átlag alig több mint felét, 22 500 Ft-ot tett ki. A megyék rangsorában ezzel változatla­nul az utolsó helyen állt, és az országos át­lagtól mért lemaradása 1994 és 1996 között fokozódott. Az egy lakosra jutó szja-adatok szóródása nagymértékű. A legnagyobb fő­városi adat a legkisebb Szabolcs-Szatmár- Bereg megyeinek 3,4-szerese, de a rangsor­ban Budapestet követő Fejér és Győr-Mo- son-Sopron megyei is kétszerese volt az it­teninek. Kellően nagyszámú sokaság esetén a jö­vedelmi különbségeket tükröző szja-ada­tok eltérései a megye települései, statiszti­kai kistérségei szerint is számottevőek. Ez utóbbi pl. jól közelíti az ország statisztikai­tervezési (több megye alkotta) régiói sze­rinti differenciákat. Az egy állandó lakos­ra jutó szja — megelőzve Nyíregyházát — Záhonyban volt a legnagyobb (53 500 Ft), amely a legkisebb Olcsvaapátinak 15-sze- resére rúgott. Záhony után a lakosságará­nyosan legmagasabb szja-t fizető települé­sek a megye legnagyobb lélekszámú váro­sai: Nyíregyháza (42 800 Ft), Mátészalka (34 700 Ft) és Kisvárda (34 200 Ft). A megye 7 településen (Olcsvaapáti, He- tefejércse, Nyírpilis, Kishódos, Komlódtót- falu, Hermánszeg, Rápolt) az egy lakosra jutó szja nem érte el az 5000 Ft-ot sem. Ezek a legkisebb lélekszámú települések közül kerülnek ki. A lakosságra vetített szja további 73 településen sem lépte át a 10 ezer Ft-os értékhatárt, vagyis összessé­gében a megye településeinek harmadá­ban maradt ez alatt. A települések szerinti legtipikusabb érték 10-15 ezer Ft közötti, ami négytizedüket jellemzi, e fölötti érté­ket pedig negyedüknél regisztráltak. 69 éves korában egy moszkvai kór­házban elhunyt Galina Brezsnyeva, Leo- nyid Brezsnyev egykori szovjet pártfőtit­kár leánya. 1976-ban a Kremlben készült archív felvételünkön a 70. születésnapját ünneplő apát öleli át a lánya. Galinát teg­nap hamvasztották AP-felvétel Gyakorlat Az amerikai haditenge­részetnek a biológiai és kémiai tömegpusztí­tó fegyverekkel intézett támadások esetén bevetni szánt különle­ges egysége (képün­kön) gyakorlatozott helyi idő szerint ked­den éjszaka az észak- karolinai Wilmington- ban fekvő támaszpont­jukon. A világ bármely pontján azonnal bevet­hető egység 280 tagja vett részt a gyakorla­ton, akik közül ötvenen az áldozatok szerepét játszották el AP-felvétel Előbbre hozhatják a bővítést Brüsszel (MTI) — Jogilag nem kizárt, hogy a NATO-tagságra meghívott három közép-európai állam már jövő április előtt a szövetség tagja legyen — mondta egy NATO-forrás. Ma még azon­ban korai találgatni arról, hogy mikor léphet életbe a tagság. Az illetékes arra a varsói hír­re reagált, amelyben Janusz Onyszkiewicz lengyel nemzetvé­delmi miniszter úgy vélte: meg­felelő feltételek teljesülése esetén lehetőség van arra, hogy Len­gyelország 1999 áprilisa helyett már januártól a NATO tagja le­gyen. A felvetés egyébként nem új, korábban mindhárom tagje­lölt részéről felmerült ez a kér­dés, és különösen cseh részről tulajdonítottak fontosságot neki. Hivatalosan a NATO-tagság akkor lép életbe, ha valamennyi tagország ratifikálta a csatlako­zási jegyzőkönyveket, letétbe he­lyezte ezeket a washingtoni szer­ződés letéteményesének számító Egyesült Államoknál, és megerő­sítették a tagságot a meghívottak is. A NATO-forrás rámutatott, hogy a taggá válást formálisan a tagországok egyöntetű jóváha­gyása szentesíti meg: ez történ­het kormányfői szinten, de akár — például a minden szerdán ülé­sező Észak-atlanti Tanácsban — nagyköveti szinten is. A NATO- ban az eddigi terv az volt, hogy a jövő áprilisi washingtoni kor­mányfői találkozón avatják tag­gá a tavaly meghívott hármakat. Még ez sem zárná ki egyébként azt, hogy a tagság a fentebb emlí­tett eseménysorozat megtörténte után jogilag a csúcstalálkozónál előbb megtörténjen. Más források emlékeztetnek arra is, hogy a szövetség szükség esetén mesterségesen is késlel­tetni tudja a tagságot, akár a még korántsem befejezett ratifi­kációs folyamat elhúzásával, akár a letétbe helyezés tényének bejelentésével vagy éppen a kö­zös jóváhagyás tologatásával. Az is lehetséges ugyanakkor, hogy a tagságot már a külügyminiszte­rek decemberi brüsszeli ülésén szentesítik — mondta a szerdán nyilatkozó illetékes. A végső döntésnél figyelembe kell venni a mindenkori politi­kai helyzetet is. A lengyel védel­mi miniszter például arra utalt, hogy amennyiben a NATO a washingtoni csúcsra meghívja a bővítést ellenző orosz elnököt is, a taggá avatás kínos pillanattá válhat. A NATO azonban belső ügyeiben eddig is magának tar­totta fenn a jogot a döntések meghozatalának időpontjáról. ECU-milliók térségünknek Miskolc (MTI) — Az Európai Unió az ezredfordulóig 22 millió ECU-t juttat PHARE-forrásból az észak-magyarországi régiónak: Borsod-Abaűj-Zemplén, Heves, Nógrád, Hajdű-Bihar, Szabolcs- Szatmár-Bereg és Szolnok me­gyéknek — hangzott el a hat me­gye kereskedelmi és iparkamara elnökeinek szerdai miskolci ta­nácskozásán. Ez a pénz az ipari szerkezet- átalakítás elősegítésére, vidék- fejlesztésre, a munkaerő át- és to­vábbképzésre fordítható. Az unió magyarországi szakértője, Alan McGarvey elmondta: az EU strukturális alapjából biztosítja a pénzt a régió felzárkóztatásá­hoz. A pályázatokat még az idén ősszel kiírják. A PHARE minde­nekelőtt regionális fejlesztésben gondolkodik, éppen ezért azon pályázók remélhetik a sikert, akik egy-egy földrajzilag össze­függő térség, illetve iparág átfo­gó fejlesztési terveit készítik el. Az EU-elnökség programja Bécs (MTI) — Viktor Kiima oszt­rák kancellár a bécsi miniszter- tanács szerdai ülését követő saj­tóértekezleten megerősítette: Ausztria elengedhetetlennek tartja, hogy az Európai Unió (EU) bővítését jól előkészítsék, mert a bővítés csak így lesz mindkét fél számára siker. A sajtóértekezletet, amelyen a teljes osztrák kormány jelen volt, elsősorban az osztrák EU-el- nökség programjának szentelték. Ausztria szerdán lett a legutóbb belépett három ország — Auszt­ria mellett Svédország és Finnor­szág — közül elsőként fél évre az EU elnöke. Wolfgang Schüssel külügymi­niszter úgy fogalmazott: Ausztri­ának, az EU-nak nem érdeke, hogy az EU határaitól keletre el­terülő országok valamiféle „szürke zónában” maradjanak, a Nyugat biztonságot akar expor­tálni, s nem pedig instabilitást importálni. Schüssel megismételte: ugyan­úgy, ahogy az Egyesült Államok segítette a második világháború után Nyugat-Európát, úgy kell most Nyugat-Európának támo­gatnia a kontinens keleti felét. A külügyminiszter utalt arra a pénzalapra is, amelyet az EU ter­vez elkülöníteni jövendő új tag­jainak támogatására. Az unió 2000-2006 között összesen 77 mil­liárd dollárt (körülbelül 1000 milliárd schillinget) szán erre, s Schüssel szerint ez a vállalkozás a Marshall-tervhez hasonlítható, vagy még ennél is jelentősebb. Kiima kancellár új éráról be­szélt, amikor is a kontinens ko­rábban kettészakított részei me­gint összenőnek. Az osztrák EU- elnökség egyik célja ennek előse­gítése. Ausztria „az Európát formába hozni és formában tartani” jel­szóval kezd hozzá a tényleges el­nökségi munkához, amelynek el­ső hivatalos programpontja a brüsszeli „EU-kormány” és az osztrák kormány megbeszélése lesz szerdán és csütörtökön. Támogatás Az Adriai-tengeren szolgálatot teljesítő Eisenhower repülőgép-hor­dozó fedélzetéről naponta mintegy száz ilyen Hornet típusú vadászbombázó emelkedik a magasba azzal a céllal, hogy támogassa NATO Boszniában tartózkodó megfigyelőinek munkáját AP-felvétel Árad a Kraszna Nyíregyháza (KM) — Fo­lyóink külföldi vízgyűjtő te­rületén jelentős esőzés volt, főként Erdélyben, a Krasz­na felső vízgyűjtő szaka­szán és a Számos-völgy kö­zépső részén. Volt olyan ál­lomás, ahol egy óra alatt 59 miliméter eső esett! Rendkí­vül megemelkedett (3,7 mé­tert) a Kraszna Alsószopor- nál, itt ismét III. fokú árvíz- védelmi készültséget ren­deltek el. Várhatóan a Kraszna hazai szakaszán a tetőzés megközelíti a III. fo­kú készültségi szintet. Az áruhullám hatására ha­zánkban is tartós árvízvé­dekezésre kell számítani. A töltések ugyanis átáztak, egyre nagyobb szakaszon tapasztalható szivárgás, csurgás, bár jelentős bea­vatkozásra eddig nem volt szükség. Kedvezőbbé vált a belvízhelyzet, ami nemcsak a jobb időnek, hanem a több mint 230 vízügyi dolgo­zó erőfeszítéseinek is kö­szönhető. Több szakaszon megszüntették a készültsé­get.. A 12 belvízvédelmi sza­kaszból haton még érvé­nyes az első, illetve a má­sodfokú készültség. A bel­víz jelenleg 4000 hektárt bo­rít. *•'—1 >1» .1 ... ... • o .' ....... . .... ....... . . .. : Szabolcs-Szatmár-Bereg megye független napilapja Főszerkesztő: Angyal Sándor Főszerkesztő-helyettes: Marik Sándor Szerkesztők: Balogh József, Esik Sándor, Sipos Béla Rovatvezetők: Kováts Dénes (belpolitika), Galambos Béla (gazdaság), Kállai János (kultúra), Máthé Csaba (sport), Elek Emil (fotó), Csonka Zsolt (tördelés) Szerkesztőség: Nyíregyháza, Zrínyi Ilona utca 3-5. Telefonközpont: (42) 311-277. Fax: 315-124. Postafiók: 47-4401. Regionális szerkesztőségek: 4600 Kisvárda, Szent László utca 5. Tel./fax: (45) 415-955. 4700 Mátészalka, Kölcsey utca 2. Tel./fax: (44) 310-651. Hírügynökségek: Magyar Távirati Iroda (MTI), Associated Press (AP). Kiadja a Kelet-Magyarország Lapkiadó Kft. Ügyvezető igazgató: Josef Kogler Felelős kiadó: Angyal Sándor Hirdetési vezető: Némethné Fórizs Erzsébet Terjesztés és marketing vezető: Szabó Miklós A kiadó címe: Nyíregyháza, Zrínyi Ilona utca 3-5. Telefonközpont: (42) 311-277. Fax: 315-124. Postafiók: 25-4401. Hirdetés: (42) 310-150. AH Lapunk eladott példányszámát ^*>”g rendszeresen vizsgálja és auditálja a Magyar Terjesztés-ellenőrzés Szövetség (MATESZ). Árusításban terjeszti a Kelet-Magyarország Lapkiadó Kft. Az előfizetők részére terjeszti az Inform Stúdió Kft., Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Előfizethető az Inform Stúdió Kft. hírlapkézbesítőinél, postautalványon vagy átutalással az Inform Stúdió Kft. 11993001-02302322-00070003 számú pénzforgalmi jelzőszámra. Személyesen az Inform Stúdió Kft.-nél, Nyíregyháza, Zrínyi I. u. 3-5., és a Kelet-Magyarország Lapkiadó Kft. kirendeltségeiben: Kisvárda, Szent László utca 5., Mátészalka, Kölcsey utca 2. Előfizetési díj egy hónapra 650 forint, negyedévre 1800 forint fél évre 3510 forint, egy évre 6960 forint. Az áruspéldányok ára hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön és szombaton 31 forint, pénteken a TV Plusszal 34 forint. (Az árak az áfát is tartalmazzák.) Az előfizetés lemondása 30 napos határidővel, írásban történhet. Meg nem rendelt kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Nyomtatás: Inform Stúdió Kft., Debrecen, Balmazújvárosi út 11. INDEXSZÁM: 25059 HU ISSN 0133-2058. Terjesztési panaszaival hívja a 06-80/306-306-os telefonszámot, keresse Kertész Erzsébetet! A HÍVÁS A MEGYÉBŐL INGYENES. IQ

Next

/
Oldalképek
Tartalom