Kelet-Magyarország, 1998. július (55. évfolyam, 152-178. szám)

1998-07-01 / 152. szám

Nyitott ablak Jelentős informati­kai fejlesztésre van szükség. 3. oldal SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG .................. msebb lehuies Nappal 23 °C és 28 °C Éjszaka 12 °C és 17 °C ÁRA: 31 Ft lv. évf., 152». FÜGGETLEN NAPILAPJA 1998. július 1szerda Látogatás Budapest (MTI) — Olasz katonai küldött­ség tett látogatást kedden a hódmezővásár­helyi Bercsényi Miklós Gépesített Lövész- dandárnál. Az olasz egyesített vezérkar fő­nöke, Guido Venturoni tengernagy közöl­te: megszületett a döntés az olasz-ma- gyar-szlovén közös dandár felállításáról. A szándéknyilatkozatot az érintett országok miniszterei már aláírták, és a magyar par­lament jóváhagyását követően megkezdőd­het a közös munka. A NATO-tag Olaszor­szágban az oda telepített parancsnokságo­kon magyar tisztekre is számítanak, közöl­te Venturoni. VIDEN... RÖVIDEN... □ As Országgyűlés Mezőgazdasági Bi­zottsága támogatja Torgyán József miniszte­ri kinevezését a földművelési és vidékfejlesz­tési tárca élére. Ajelölt keddi meghallgatá­sát követően a kormánypártok 17 képviselő­je igennel szavazott, az ellenzéki honatyák közül hárman nem támogatták Torgyán je­lölését, hatan tartózkodtak. (MTI) □ Az Országgyűlés Honvédelmi Bi­zottsága keddi ülésén 12 igen és 5 nem sza­vazattal elfogadta Szabó János honvédelmi miniszterjelölt beszámolóját és támogatta ki­nevezést. (MTI) □ A NIÉP jónak és tiszteletreméltónak tartja a kormányprogram tervezetében fog­lalt szándékokat, ám sok kritikai észrevétele van a dokumentummal kapcsolatban — kö­zölte a (épviselőcsoport keddi ülését követő­en Csu ka István pártelnök, frakcióvezető. A programnak nagyobb figyelmet kellett vol­na fordtania a privatizáció és a bankkonszo­lidáció felülvizsgálatára. (MTI) □ Nemcsók János, a Balaton kormány- biztosa kedden Siófokon kijelentette, hogy még rövid időre sem akarja gazda nélkül hagyni a Balatont, ezért nem köszön le ön- kénta Balatoni Fejlesztési Tanács (BFT) elnö­ki tisztségéről. (MTI) □ Kuncze Gábor, az ügyvezető kormány belügyminisztere hétfőn találkozott Pintér Sáncorral, a tárca várományosával — érte­sült a Belügyminisztériumban kedden az MTI. Kuncze Gábor annyit árult el, hogy szerdán különböző dokumentumokat juttat el utódjához. Pintér Sándor 1991 -tői orszá- go rendőrfőkapitány volt, akit éppen Kun- cz< Gábor menesztett posztjáról 1996 no- venberében. Szilvóriumot kóstoló finnek Kevés utazási iroda szervez a külföldiek számára megyei programot Francia egyéni turisták sátrat vernek Ibrány környékén Martyn Péter felvétele Nyíregyháza (KM - M. Cs.) — Orgonahangverseny, háncsfo­nat- bemutató és szatmári szilva pálinka-kóstoló szerepel annak a finn turista csoportnak a prog­ramjában, amely kedden este ér­kezett Nyíregyházára. Az északi­ak, akik szervezett program ke­retében utaztak a keleti ország­részbe, a mai napot a megyeszék­helyen és Sóstón töltik. Az utazási irodák kínálatában lényegesen több a honfitársaink­nak szervezett bel- és külföldi utazási ajánlat, mint a külföldi­ek számára a megyei program. Az említett finn turisták az Air Mediterrán iroda szervezésében Nyírtelek (KM - E. E.) — A vi­lághírű amerikai John Deere amerikai traktorgyár közvetve érkeztek, amely főleg az ideláto­gató külföldiek programiét szer- Iczií. A finnek' nagyon szeretik Nyíregyházát, kérik, hogy a Ko­ronában lakjanak, ahol éjszaka kaszinóznak, tudtuk meg Ara- nyossy Mihály irodavezetőtől. Az északiak mellett az Amerikából érkező egyéni turistáknak nyúj­tanak szolgáltatást, akik a gép­kocsikölcsönzést, a tolmácsolást, az idegenvezetést veszik igény­be. Azért akadnak olyan ország­beliek is, akik ritkán fordulnak meg ezen a részen, ilyenek vol­tak az uruguayi turisták. A másik nagy ideutaztató a Nyírtourist, amely a lengyel fia­már 1992 óta tart termelési kap­csolatot a nyírteleki Agrogép Kft.-vel. A különböző típusú kis­talok és családok itteni program­ját szervezi, kaptuk az informá­ciót Juhász Bélától. Északról Rszezów környékéről a héten is érkezett két autóbusznyi turista, akik az Igrice faluban szálltak meg. A lengyelek kimondottan a strand miatt jönnek Nyíregyhá­zára, pihennek, napoznak, vásá­rolgatnak. Az egyéni turisták kö­zül a nyáron egy holland rendőr­tiszt volt az első, mellette néme­tek, osztrákok és angolok érkez­nek, akik saját maguk szervezik a programjukat. Tokajba, a Zemplénibe illetve Máriapócsra látogatnak el. Agrogépnél traktorjaikhoz itt gyártanak töb­bek között fűfelszedőt és hótoló kiegészítő egységeket. Az ameri­kai cég piaci lehetőségei azt dik­tálják, hogy terjeszkedjen és a beszállítóit is koncentrálja. így került sor kedden délután Mr. Strickernek, az amerikai gyár szakemberének látogatására Nyírteleken. Németország után a magyarországi beszállítókat is felkeresi Haaring úr a gyár né­met vezetőinek részvételével és Dürschinger úr az Agrogép né­met tulajdonosának kíséretében. Nyírteleken megtekintették azt az üzemcsarnokot, ahol már ed­dig is gyártottak alkatrészeket a John Deere gyár részére és ahol megvan a lehetősége annak, hogy nagyobb mennyiségben esetleg újabb munkahelyek te­remtésével dolgozzanak közvet­len az amerikai traktorgyár­nak. Elfogadott tárcák Budapest (MTI) — A parla­ment rendkívüli ülésszaká­nak kedden délelőtt meg­nyílt második ülésén az Or­szággyűlés elfogadta az új minisztériumi struktúrát, melynek értelmében 13 tár­ca működik majd a jövő­ben. Egyhangúlag módosí­tották az országgyűlési bi­zottságok létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjai­nak megválasztásáról szóló határozatot. Éles vita tár­gyát képezte a Nemzeti Kulturális Örökség Minisz­tériumának tervezett felál­lítása, mert szocialista kép­viselők azzal a módosító ja­vaslattal álltak elő, hogy az új tárca a Kulturális Mi­nisztérium nevet viselje. A társadalombiztosítási önkormányzatok megszün­tetését célzó törvényjavas­latot nyújtott be a Fidesz- Magyar Polgári Párt — je­lentette be a tervezet hat előterjesztője közül Selme- czi Gabriella és Frajna Im­re kedden az Országházban. Alkotmánybíróság idevágó határozatára hivatkozva Selmeczi elmondta, hogy a társadalombiztosítási ön- kormányzatok nem rendel­keznek a közhatalmi felada­taik ellátásához szükséges alkotmányos legitimáció­val. Szabadfi Zsurkról Balázs Attila felvétele Nyíregyháza (KM) — A zsurki vodkagyár ügyében Kovács András főügyész nyilatkozott lapunknak a napokban: nem publikus irat kikerüléséről, jogi ér­telmezésről, az idő múlásá­ról. Most Szabadfi Árpád rendőrfőkapitány fejti ki ál­láspontját a 2. oldalon. A vendégek megtekintik a nyírteleki gyártóüzemet Elek Emil felvétele HIRDETÉS Nyugati szakemberek az Iskolapadban a polgárőrök A tankönyv elkészült, várhatóan ősszel indulnak a tanfolyamok, amelyek vizsgával zárulnak. 7. oldal A SUZUKINÁL AZ ELŐTAKARÉKOSOK HÓNAPJA A JÚLIUS. TAKARÍTSUNK MEG ÖNNEK MOST EGY ÁREMELÉST; ŐSZI ÁTVÉTELLEL GDP a nagyvilágban

Next

/
Oldalképek
Tartalom