Kelet-Magyarország, 1998. április (55. évfolyam, 77-101. szám)

1998-04-01 / 77. szám

Brüsszelben kedden elkezdődtek a csatlakozási tárgyalások Magyarországgal, Ciprussal, Csehor­szággal, Lengyelországgal, Észtországgal és Szlovéniával. Képünkön: Robin Cook brit külügy­miniszter és az EU Tanácsának elnöke, Toomas Hendrik lives észt külügyminiszter és Hans van den Broek az EU kelet-európai megbízottja Brüsszelben. (Részletes beszámoló a 8. oldalon) AP-felvétel Bank eladó Integráció Budapest (MTI) — A Pénzintézeti Központ Bank Rt. hamarosan értékesíti a tetemes veszteséget felhal­mozó és ezzel a PK tavalyi eredményeit is lerontó Pol­gári Bankot — jelentette be Pusztai Viktor, a pénzügyi intézmény elnök-vezér­igazgatója a bank közgyű­lését követő sajtótájékozta­tón kedden. A vezérigazgató sem cá­folni, sem megerősíteni nem kívánta azokat a lapér­tesüléseket, amelyek sze­rint a veszteséges bankot egy, az Ibusz Rt. vezette konzorcium venné meg. A tervek szerint a vevő két részletben még idén meg­vásárolja a Polgári Bankot. Ez tavaly 500 millió forin­tos veszteséggel zárta az évet, 80 millió forintra csökkentve a PK 200 millió forintra tervezett nyeresé­gét. A közgyűlésen elhang­zott részvényesi javaslat szerint a PK készfizető ke­zességet vállal bizonyos, a Postabankkal szemben fennálló kötelezettségek teljesítésére. Mint ismere­tes, a PK többségi tulajdo­nát megvásárló konzorcium egyik tagja a Postabank Ér­tékpapírforgalmazó Rt., amelynek jelenleg 9,92 szá­zalékos tulajdona van a PK- ban. Az egyházak... ...szerepe a kisebbségi kö­zösségek szellemi és gazda­sági építésében címmel szerdán és csütörtökön Bu­dapest ad otthont a II. Kár­pát-medencei Egyházi Konferenciának. Az új Országgyűlés... ...júniusi megalakulása már a parlament zárt láncú tele­víziós rendszerén keresztül jut el az állampolgárokhoz — közölte Gál Zoltán, az Országgyűlés elnöke. A tömegpusztító... ...fegyverek terjedésének megakadályozásáról írtak alá amerikai-román kato­nai együttműködési meg­állapodást hétfőn Washing­tonban. Oroszország... ...újabb kifogásokat emelt a Biztonsági Tanács készülő­iéiben lévő határozata el­len, amely fegyverszállítási embargóval sújtaná Jugo­szláviát a koszovói válság miatt. Hárommillió... ...forintra nőtt a jutalma an­nak, aki Szatmáry Nikolett­ről, a Gyulán január 14-én délután negyed öt tájban el­tűnt hétéves kisleány hollé­téről érdemlegeset tud mondani, s akinek tevőle­ges közreműködésével a le­ány megkerül. Teleházban a kistelepülések Régi dicsőség A házak is meghalnak egyszer, hogy helyükön újak épüljenek. 13. oldal SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG FÜGGETLEN NAPILAPJA ' LV. évf., 77. sz. 1998. április 1.. szerda Ára: 31 Ft Személyes meghívó Harbinba Kínai tartományi küldöttség invitálja a szabolcsi vállalkozókat a vásárra Gáspár Mátyás Martyn Péter felvétele zatba, amely akkor fog igazán hatékonyan működni, ha meg­tanulják a rendszert használni. A rendezvényen tájékoztató hangzott el az Országos tele- ház programról. Ennek veze­tője Gáspár Mátyás a csákbe- rényi modellt ismertette. Ez az ezerkétszáz lelkes település az elmúlt években létrehozta a maga teleházát, amely lehető­séget nyújt a falu minden lakó­jának az információszerzésre. A teleház a nyolcvanas évek­ben indult el Svédországban, ezen keresztül lehetőség nyílt a távoli településeken élők be­kapcsolódására a munkavég­zésbe. A csákberényi teleházban többek között irodai szolgálta­tást nyújtanak, de lehetséges a tanulók korrepetálása, interne­tezés, különféle ügyintézés, van antikvárium, hirdetés, tu­risztikai információ, játék, multimédia. Ma Magyarországon több mint húsz teleház működik, remélhetőleg a megyében is megalakul az első. Erre utal, hogy a most létrejött informa­tikai egyesület ezt is célul tűz­te maga elé. Kóstolóval egybekötött árubemu­tatót és szállítói vevőankétot ren­deztek kedden a Nyíregyházi ÁFÉSZ-nél. A szövetkezet kiemelt partnerei már a közelgő húsvéti ünnepek jegyében állították össze termékskálájukat. Tej- és sütőipari termékek, gyümölcs- és szeszes italok, húskészítmények, cukrász- sütemények és mélyhűtött áruk kellették magukat a mini kiállítá­son. A rendezvényen a meghívott boltvezetőknek lehetőségük nyílt jobban megismerkedni a cégekkel és új termékeikkel, illetve máris leadhatták rendeléseiket Elek Emil felvétele A szakmához ragaszkodó mesterek díszüvegei a japán vásárlók polcait is díszítik. 3. oldal Üvegmüvesek A rózsa vére A Szatmárban készült filmen látszik, hogy az alkotók nagyon szeretik a Tiszát. 7. oldal Nyíregyháza (KM - GB) — Hogy Kína, hazánktól közel négyszerié nagyobb és népe­sebb tartománya: Heilongji­ang kiemelt fontosságúnak tartja a két éve megyénkkel felvett kapcsolatok továbbfej­lesztését, jelzi az a tény is, hogy a tartományi főváros Harbinból, Wang Zhenchuan kormányzóhelyettes által ve­zetett delegáció Magyarorszá­gon csak a kereskedelmi tárcá­hoz (IKIM) és Nyíregyházára látogatott el. A hétfő este a megyei veze­tők meghívására hozzánk ér­kező kínai küldöttség — tagjai között Harbin polgármesteré­vel, a Harbini Nemzetközi Vá­sár titkárával és Heilongjiang tartomány kereskedelmi osztá­lyának vezetőjével — tegnap a megyeházán a megyei köz­gyűlés elnökével, Zilahi Jó­zseffel, a városházán pedig Csabai Lászlóné polgármes­terrel folytatott megbeszélése­ket. Ezt követően a Primom Inkubátorházban megyei üz­letemberekkel találkoztak. Itt — miként a delegációt vezető kormányzóhelyettesnek az észak-kelet-kínai tartományt bemutató szavaiból is kiderült Nyíregyháza (KM — N.I.A.) — Napjainkban kezdünk iga­zán megbarátkozni azzal, amit röviden sikerességnek neve­zünk. Mindenféle tevékenység sikerességének alapfeltétele a gyors hozzájutás az informáci­ókhoz. Ennek egyik eszköze a számítógépes hálózat nyújtot­ta előnyök kihasználása. A fenti témáról tartottak ta­nácskozást kedden a Megye­háza nagytermében. Bódi An­tal, a Szab-I-Net Kht. ügyve­zető igazgatója elmondta: a megye nyolcvan települése kapcsolódott be eddig a háló­A kínai delegáció egy csoportja az üzletember-találkozón Balázs Attila felvétele —, a kínaiak feltett szándéka, hogy a június 15-én megnyí­ló, s a harmincezer kínai vál­lalkozón kívül 60 országból 6 ezer üzletembert fogadó Harbini Vásár lehetőségein belül — ide Lendvai István a nyíregyházi Kelet-Nyugat Ex­po vásárigazgatója, már szer­vezi a részt vevő magyar kiál­lítókat — minél jobb gazda­sági együttműködést alakítsa­nak ki szabolcsi vállalkozá­sokkal. A dinamikusan fejlődő tar­tomány Kína egyik természeti kincsekben és szépségekben is gazdag ipari bázisa, nagy ga­bona- és szójatermelő körzet. Gazdaságpolitikai eszközök­kel is segítik a külföldiek tőke bevitelét, beruházásait — hangsúlyozták a kínai delegá­ció tagjai, akik kifejtették: mi­vel Kínában nem ismerik a magyar élelmiszeripar termé­keit, jó lenne, ha minél többfé­lét mutatnánk be Harbinban, de jövőt látnak a közös terme­lésben is. HIRDETÉS_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ É AilTOftlOY/ ’93,«HMM jg 3 y v '-i

Next

/
Oldalképek
Tartalom