Kelet-Magyarország, 1998. március (55. évfolyam, 51-76. szám)

1998-03-02 / 51. szám

Vány a bácsi Szász János filmrendező Csehov Ványa bácsi című drámájáról, a fátyolos depresszióról. 2. oldal Forintok Teljessé vált a Földműve­lésügyi Minisztérium 1998. évi támogatásairól megsze­rezhető információk köre. 3. oldal KM-Törzsasztal / Uj sorozatunknak, a KM-Törzsasztalának első vendége Baja Ferenc miniszter volt. 7. oldal BOLCS-SZATMÁR-BEREG FÜGGETLEN NAPILAPJA lv. évf., sí. sz. 1998. március 2., hétfő Ára: 31 Ft Üzenet Kubának MilTI) — Az Egye- sülnok azt kívánja, honban békés átme­netjöjjön létre a de­mo— erősítette meg az ai külügyminisz- teni néphez intézett üzen. amelyet Mia­mitét végén olvasott fel ira sugárzó Radio Vlaű amerikai rádió­ban ■r Mne Albright nyo- ih leszögezte: upon tudatában van gyi>gy nehéznek bi- nái egy központosí- örányzat nyitottabbá eA 90-es években azonban olyan, egymástól különböző országokban is vérontás nélkül eresztett gyökeret a demokrácia in­tézménye, mint például a Dél-afrikai Köztársaság, Lengyelország, Bulgária, Mongólia és a Szovjetunió. Hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok politiká­ja egyértelmű. Azt kívánja, hogy a karibi szigetország­ban békés átmenet vezes­sen el a demokráciához. E cél elérése érdekében Wa­shington nem adja fel elve­it, és nem hagy fel erőfeszí­téseivel — mondta az ame­rikai diplomácia vezetője. kiemelt szerepet kapott az SZDSZ szombati program­adó küldöttgyűlésén. A résztvevők azzal bízták meg a szabaddemokrata kormánytagokat, hogy vé­tózzák meg az elsietett kor­mánydöntéseket. (MTI) Hatalmas... ...tüntetés volt tegnap Londonban. A szervezők a vidéki életformát végve­szélybe sodró kormánypo­litika ellen kívánták fel­emelni szavukat. (MTI) Az ötös lottó... ...nyertes számai: 12, 26, 28, 35, 44. A Jokerszám: 120867. A hatos lottó nye­rőszámai: 5, 16, 27, 29, 34. 42, a pótszám: 32. (MTI) Féltik a Dunát — A bu- ádor teret í megtöl- a vízlép- . A Duna ben de­res tömeg mthez vo- H petíciót et az Or- ikének cí­íngsúlyoz- n alkotmá- használnak ütése érde- tették: már- bb tüntetést tyezetvédők ményeznek bogy a kér- nányosság- ii járjon el, ság ítéletét te, ne pedig ánságait. A Duna Kör és a Duna Charta tüntetéséhez több párt. társadalmi szervezet, valamint település küldött­sége is csatlakozott. A fel­szólalók rámutattak: nem felel meg a magyar érde­keknek a vízlépcső-vitában elfoglalt kormányálláspont, a tárgyalódelegáció által pénteken aláírt keretmeg- állapodás-tervezet. Vargha János, a Duna Kör elnöksé­gi tagja beszédében többek között rámutatott: az MSZP vezetői semmibe veszik a nemzeti konszenzust, a ki­sebbik kormányzópárt vé­tójogát, valamint a hágai döntést. Akik ezt a törek­vést támogatják legyenek tisztában azzal: veszélyben az ivóvízkincs, a Szigetköz, Esztergom és a Dunaka­nyar, az erdők, a táj, és veszélyben a demokrácia. Művészeti hetek táncos nyitánnyal A szervezők minden műfaj szerelmeseire gondoltak á programok összeállításakor Nyíregyháza (KM - B. I.) — Látványos táncbemutatóval vasárnap megkezdődött a Mű­vészeti Hetek ’98 rendezvény- sorozata Nyíregyházán a váro­si művelődési központban. A nyitónapon két alkalommal a BM Duna Művészegyüttes lé­pett pódiumra. A művészegyüttes délután a Tündér Erzsébet című mesejá­tékot mutatta be. Az esti ün­nepélyes megnyitó után két to­vábbi produkció volt látható: A menyasszony szép virág cí­mű mezőségi lakodalmas, va­lamint az Ajtók című táncjá­ték. mely a Kékszakáll legen­dája nyomán született. A mű­vészeti hetek szervezői min­den műfaj szerelmeseire gon­doltak. a táncbemutatótól a képzőművészeti kiállításig 10 további program várja majd másfél hónap alatt az érdeklő dőket. Visszatérnek a régi értékekhez — Két ok miatt lett a kam­pánynyitó helyszíne Nyíregy­háza — mondta az elnök asz- szony. — Egyrészt azért, mert pártunk következetesen ki­nyilvánítja, hogy az egyre ne­hezebb helyzetben élő több millió magyar polgár pártja, akik közül itt, s a két szomszé­dos megyében is sokan lak­nak, másrészt azért, mert itt a belső viták és külső támadások időszakában is hűek maradtak a párttagok a keresztény szel­lemiséghez és értékrendhez. A sajtó szerepének fontossá­gát is elemezte Giczy György, s úgy vélekedett, a közvéie- ménykutatások manipuláltak, azt sugallják: már el is dőlt az idei választások eredménye. Ennek pedig két következmé­nye lehet: aki elmegy, az a szocialistákra szavaz, más pe­dig nem megy el. Ez az üzenet azonban veszélyezteti a de­mokráciát. (Folytatás az 5. oldalon) Nyíregyháza (KM - K. D.) — Az idei választásokon jobb eredményre számít a Keresz­ténydemokrata Néppárt elnö­ke, Giczy György mint amit az előző kettőn elértek — derült ki a lapunk kérdésére adott vá­laszából a szombati sajtótájé­koztatón. A pártelnök a dél­utáni kampánynyitó nagygyű­lés előtt találkozott a sajtó képviselőivel Szilágyiné Csá­szár Terézia, a KDNP megyei szervezete elnökének társa­ságában. Giczy György pártelnök és a nagygyűlés résztvevői Balázs Attila felvételei Nyíregyháza (KM) — A kis­emberek gondjait szeretné fel­vállalni és képviselni a szoci­áldemokrata párt, s ennek re­ményében igyekszik visszatér­ni a régi szociáldemokrata ér­tékekhez és hagyományokhoz — hangzott el szombaton Nyíregyházán azon a sajtótá­jékoztatón, amelyen a Ma­gyarországi Szociáldemokrata Párt megyei szervezete mutat­ta be az országgyűlési válasz­táson induló jelöltjeit. A párt jelöltjei: dr. Szabó László, Szendrei József, Együd János, Bagoly Albert, Sum Ferenc, Kői József, Pál Zol­tán, Soltész Sándor, Fekete Zoltán. A szociáldemokrata párt jelöltjei megyénkben: (az első sorban balról jobbra) Sol­tész Sándor, dr. Szabó László, Fekete Zoltán, Szendrei József, (a második sorban) Kői József, Együd János, Pál Zoltán, Bagoly Albert. A képről hiányzik Sum Ferenc Balázs Attila felvétele i nyugodt erő, a kormányzás- geseivel képes ’zni a többség leváltani az “-kormányt 'ezsák Sán- 'agyar De­ll. orszá- map Go­it biztosít területére cius else- tt mene- vény. ;onyi... s miatt kérdése A Tündér Erzsébet című zenés-táncos mesejáték egyik pillanata ' ^ ’ Balázs Attila felvétele Giczy rendszerváltást sürget .....-■ - ■ ■ 'I------—------■—

Next

/
Oldalképek
Tartalom