Kelet-Magyarország, 1998. február (55. évfolyam, 27-50. szám)

1998-02-16 / 39. szám

1998. február 16., hétfő MEGYÉNKBŐL A lovas is lehet humorista Nyíregyháza (KM - Gy. L.) — Baráti estre invitált a meg­hívó, melyre a Sóstói Múze­umfalu Lovassport Egyesülete nemcsak a lovasokat, lószere­tőket és egyéb érdeklődőket invitálta szíves szóval, hanem egyik legnépszerűbb humoris­tánkat, Farkasházy Tivadart is, akinek azért van néminemű köze a lovakhoz. Ahogy ér­deklődésünkre elmondta: Lu­kács Sándor meghívásának szívesen tett eleget, s különö­sen szép élményekben volt ré­sze a bokortanyákon, a múze­umfaluban. Önmagához híven azt nem hallgatta el, hogy a bokrokban nemcsak jó ló te­rem, hanem jó szilva is. Mégis, mi köze a lovass­porthoz Farkasházynak? Ahogy mondta: ötvenkét éves, de már ötvehárom éve lovizik. Komolyra fordítva a szót: kis srác kora óta második (ha nem ez első) otthona volt a lóver- senypájya, s rengeteg jó tippet „súgott” meg, melyből neki, személy szerint nem sok hasz­na volt. (Túl alacsony volt a jutaléka.) Egyszer aztán, már felnőtt korában, maga is tett egy addig ismeretlen „fekete” lóra, amely aztán nyert. Csak épp a tikettet hagyta el, így az­tán a százötvenszeres nyere­ményt nem tudta felvenni. De Új polgár- mester Csengersima (KM) — Új polgármestere van szombat este óta Csengersimának: a lemondás miatt megürese­dett polgármesteri széket ezentúl Költő Zoltán foglal­hatja el. A határmenti tele­pülés 587 választásra jogo­sult polgára közül 212 adta voksát az MSZP által támo­gatott független jelöltre. Második helyen a Fidesz által támogatott független jelöltként induló Kovács Balázs végzett 147 szava­zattal. Rablások(k) Nyíregyháza (KM) — Két hétvégi házat is feltörtek vasárnap Császárszálláson. A helyszínelés lapzártakor még tartott. Nyíregyházán, a Géza utcában egy Tra­bantot törtek fel, melyből mintegy 130 ezer forint ér­tékű ruhaneműt és műszaki cikket vittek el. A baráti est egyik pillanata nem szontyolodott el túlságo­san, mert nem is a nyeremény volt a fontos, hanem a tudat, hogy jó lóra tett. Egy ízben olyan nemes mén „felét” ve­hette volna meg, mely néhány év múlva csaknem tízszeresét „nyerte össze”, s közel tizen­ötszörösét érte. Csak hát ép­pen nem volt akkortájt húsze­zer nyugatnémet márkája egy Nyíregyháza (KM) — Feb­ruár közepéig 13 ezer tonna készterméket gyártottunk, ebből 11,5 ezer tonnát az orosz piacon értékesítet­tünk, mondta Kállai Mihály, a nyíregyházi EKO Kft. ügy­vezető igazgatója, aki az el­múlt héten a moszkvai Pro- dexpo nemzetközi élelmi- szeripari kiállításon képvi­selte cégét. — A Prodexpo-t Európa egyik legnagyobb szakkiállításaként jegyzik, ahol továbbra is rend­kívül magas az ázsiója a ma­gyar termékeknek, amelyből jelentős mértékben vásárolnak az oroszok — értékelte a kiál­lítást a szakember —. Magyar részről Benedek Fülöp, az FM államtitkára a helyszínen tár­gyalt az árucsere bővítéséről az orosz mezőgazdasági és élelmiszeripari miniszterhe­lyettessel. Az EKO negyedik éve szerepel kiállítóként a moszkvai bemutatón, s min­den esztendőben erősíti orosz pozícióját. A vendéglátóknál a sláger a kukorica, a dobozos borsó és a paradicsomos tér­fél lóért. A ló, ettől függetle­nül, kedvence maradt, s sze­rinte nemcsak a legintelligen­sebb állat, de a legnagyobb humorérzékkel megáldott is: hiszen tud nevetni. Akkor is nevetett a bitang, amikor le­dobta. A hangulatos, igazán kötet­len vacsora és mulatság előtti beszélgetés ugyancsak aktív mékek, ebből a gyárunk kapa­citásánál is többet vásárolná­nak, de ugyanilyen igény je­lentkezik a többi EKO-s ter­mék iránt is. A cégünk több éve jó kapcsolatot alakított ki nagyobb vevőkkel, akik példá­ul Moszkvában, Jekatyerin- burgban illetve Novoszi- birszkben alakítottak ki elosz­tó központot. A hatalmas ke­reslet miatt több partnernek is azt kellett mondanunk, nem tudunk számunkra olyan mennyiséget szállítani, mint amennyit szeretnének. Kállai Mihály elmondta, a külpiacokon a raktáráruházak polcairól kiürültek a zöldség- és gyümölcskonzervek, emiatt ebben az évben is nagy keletje lesz ezeknek a termékeknek. Az EKO áprilisban illetve má­jusban az utolsó szerződéseket is megköti erre az évre, kapa­citásának 80 százalékát köti le, a maradék 20 százalékot meg­hagyja szabad árualapként. Mivel a kukorica iránt egyre nagyobb a kereslet, idén ezen a vonalon jelentős fejlesz­tésekbe kezd a nyíregyházi cég. Elek Emil felvétele résztvevője volt továbbá Tóth László, Laci bácsi, mint profi műsorvezető és kérdező, dr. Porkoláb László, az állatkór­ház igazgatója és Csabai Lász- lóné polgármester asszony, akitől megtudtuk: az ország lóállományának 15 százaléka a megyénkben nyihog, csak hát lótenyésztők nem igazán találják meg számításukat. Passat­csempészek Záhony, Beregsurány, Csen­gersima (KM) — A záhonyi vámhivatalnál több jogsértést derítettek fel az előző hetihez képest, ugyanis 52 alkalom­mal vámszabálysértés, 3 eset­ben csempészet miatt kezde­ményeztek eljárást. Az elkö­vetési érték meghaladta az 1,4 millió forintot. A lefoglalt ter­mékek között a múlt a héten cigaretta, benzin, gázolaj, alu­míniumhulladék, rézhulladék, személygépkocsi-alkatrész ta­lálható. A beregsurányi vámhivatal­nál mindössze négy vám-, va­lamint hat deviza szabálysér­tés elkövetése miatt került sor intézkedésre, összesen száze­zer forint értékben. Az eljárá­sok során cigarettát, üzem­anyagot, dióbelet, élelmiszere­ket, ruházati cikkeket, tisztál­kodási cikkeket foglaltak le. A csengersimai vámhivatal­nál 17 esetben indítottak eljá­rást vámszabálysértés elköve­tése miatt, minden alkalommal külföldi (román) állampolgár ellen. A vámáruk között most is nagyobb mennyiségben sze­repelt a jövedéki termékek kö­zül a szeszes ital, üzemanyag, rézhulladék, elosztó, rágógu­mi. A múlt heti elkövetési ér­ték majd 290 ezer forint. Devi­za-szabálysértést 19 esetben követtek el szintén román ál­lampolgárok, a legváltozato­sabb helyeken megkísérelve az engedélyezett mennyiségen felüli árukat kivinni, melyek között a jellemző az élelmi­szer, ruházat, egyszerűbb ház­tartási műszaki cikkek, gépal­katrészek voltak. A lefoglalt termékek értéke 687 ezer fo­rint. Egy esetben készült jegyző­könyv csempészet bűntett el­követésének alapos gyanúja miatt. Egy magyar állampol­gár kilépésekor tartott vám- vizsgálat során megállapítot­ták, hogy az általa vezetett Volkswagen Passat német rendszámú személygépkocsit az országba való belépéskor vámkezelésre nem jelentette be, erről semmilyen vámok­mánnyal nem rendelkezik. Kiürültek a polcok Az igény meghaladja a kapacitást London Nyíregyházán Nyíregyháza (KM - GB) — Nyíregyháza dinamiku­san fejlődik, ez megmutat­kozik az infrastruktúra fej­lesztésekben is, legutóbb például az M3-as építésé­nek felgyorsításáról döntött a kormány. Logikus, hogy ahol a gazdaság fejlődésnek indul, ott a megtakarítások alternatív lehetőségeit is kí­nálni érdemes, tehát cé­günknek is itt kell lennie — mondta Kerezsi Tibor, a London Bróker vezérigaz­gatója, miután szombaton este Csabai Lászlóné pol­gármester jelenlétében ün­nepélyesen felavatta cége legújabb irodáját Nyíregy­házán. A London Bróker rész­vénytársaság 1994-ben ala­kult. A tisztán magyar tulaj­donú, Budapesti Érték Tőzsde (BÉT) tag cégnek teljes körű értékpapír-ke­reskedelemre van engedé­lye. A múlt évi összes for­galma 26 milliárd forint volt. A nyíregyházival im­már ötre nőtt vidéki irodái­nak a száma, de a terveik szerint 1999 végéig további 6-8 fiókkal bővítik a háló­zatot, amivel már országos fedettséget kívánnak elérni. Kerezsi Tibor a Kelet- Magyarország kérdésére válaszolva elmondta: az el­múlt két év nagy tőzsdesi­kereit a befektetők nem a véletlennek köszönhették, hiszen a magyar gazdaság eredményességével párhu­zamosan növekedett a kül­földi befektetések mennyi­sége. Ugyanakkor a magyar cégek papírjai igen alulérté­keltek voltak a valós hely­zethez képest, így sok tarta­lék volt bennük, továbbá számos meghatározó hazai vállalat részvényeit vezet­ték be a BÉT-re. A London Bróker vezérigazgatója szerint ez a meredek tőzs­dei növekedés már nem ve­títhető ki az elkövetkező időkre. Azonban még bővül a BÉT-re bevezetett papí­rok köre, s a tőzsde belső mozgásait is meg lehet még lovagolni. Már nyilván nem remélhető 100-200 százalé­kos haszon, de igenis reális befektetési forma lehet a részvény, amelynél — miu­tán nagyobb is a kockázata — meg van az esély, hogy a banki kamatoknál maga­sabb hozamot érjenek el a befektetők fejezte be Kere­zsi Tibor. Egy nótát fújnak Kovács Éva Budapest (KM) — Negy­ven taggal, 1996-ban ala­kult meg a parlamenti kép­viselők összefogásával a Szená-torok kórusa. Iványi Tamás SZDSZ-es képviselő, a kórus karnagya szerint nem véletlen az el­nevezés, mint ahogyan az sem, hogy a honatyák, hon­anyák mellett családtagok és minisztériumi tisztségvi­selők is csatlakoztak sora­ikba. Sikerüket bizonyítja, hogy mára szinte valóságos utazó kórus lettek. Jártak Erdélyben, a nagy magyar városokban, találkoztak ot­tani magyar és román sze­mélyiségekkel egyaránt. Nemrég jöttek haza Strass- bourgból, ahol az Európa Parlament vendégei voltak, s márciusban indulnak Len­gyelországba, a magyaror­szági márciusi forradalom alkalmából rendezett ün­nepségen vesznek majd részt. Repertoárjuk folyamato­san gazdagodik. Madrigá­lok, kórusművek, egyházi énekek és népdalok egya­ránt felhangzanak műsora­ikban, bár mint Iványi Ta­más derűsen megjegyzi, legnagyobb sikerüket azzal a közel százötven éves Er­kel kórusművel aratják, melyben azt éneklik: „elég volt már a hasonlás, és elég a pártvihar...”. A siker oka a jó hangzás, a tökéletes előadás mellett bizonyára az is, hogy a par­lamenti kórusban mindenfé­le párt tagjai megtalálhatók, éneklés közben mégsem jut eszébe senkinek, hogy az ország házának kupolája alatt egyazon dologról gyö­keresen másképpen gondol­kodnak, pártállástól függő­en olykor szögesen ellenté­tes nézeteket vallanak. Képünkön a Szená-torok Iványi Tamás karvezető­vel----------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------| i SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG FÜGGETLEN NAPILAPJA Ma«|*A|V/4a|a|«|% Megrendelem a Kelet-Magyarországot Iwlvyi CIlUvIvIvlJ# ......példányban, március elsejétől. Nyíregyháza (42) 311-277 J Mátészalka (44) 310-651 ■ kifizetem. Kisvárda (45) 415-955 | A megrendelő neve. Előfizetve olcsóbb a Kelet­Magyarország, mert a havi előfizetési Címe:................................................................................................. díj 132 forinttal kevesebb, mintha ... ........................................................................................................ PÉLDÁNYONKÉNT VÁSÁROLNÁ MEG. Telefonszáma: ...............................-........................... L, ' ' . | Egy hónapra: 655 formt ! A megrendelőlapot az alábbi címre, ' . tore e __•. borítékban lehet beküldeni február 25-ig. Negyedévre. 1865 forint Kelet-Magyarország Lapkiadó Kft., ^vre’ ^or!n* 4401 Nyíregyháza, Postafiók 25. ®gy évre: 7060 forint ;

Next

/
Oldalképek
Tartalom