Kelet-Magyarország, 1998. február (55. évfolyam, 27-50. szám)

1998-02-02 / 27. szám

Újra házasodott a finn miniszterelnök: az 56 éves Paavo Lipponen és 30 éves menyasszonya, Paivi Hertzberg szombaton Helsinki központjá­nak régi lutheránus templomában mondta ki a boldogí­tó igent. A templom előtt a mínusz 15 fo­kos hideg és az erős szél dacára is több százan várták a párt AP-felvétel Forgalomban van... ...tegnap óta a 2 ezer forin­tos bankjegy Magyarorszá­gon. A 2 ezer forintos elő­oldalán Bethlen Gábor er­délyi fejedelem arcképe, a bankjegy hátoldalán a „Bethlen Gábor tudósai kö­zött” című metszet látható. Közönségd íjat... ...kapott a brüsszeli film- fesztiválon Makk Károly el­ső angol nyelvű, nemzetkö­zi együttműködéssel ké­szült filmje: A játékos — jelentették be szombaton. A mű Dosztojevszkij azonos című regénye alapján ké­szült. (MTI) Összekapcsolódott... ...szombat este a Mir űrállo­más és a Szojuz TM-27 sze­mélyszállító űrhajó. A most érkezett két orosz űrhajós, Talgat Muszabajev pa­rancsnok és Nyikolaj Buda­rin fedélzeti mérnök fel­váltja az űrállomás jelenle­gi állandó személyzetét. (MTI) Átadták... ...a Szféra Globus Díjat Bu­dapesten szombat este. Az idei díjazott: Franz Vra­nitzky volt osztrák kancel­lár. A Díj a magyar vállal­kozókért idei kitüntetettje Puhl Sándor labdarúgó-já­tékvezető, az Év Vállalko­zója pedig Széles Gábor, a Videoton Holding és a Ma­gyar Gyáriparosok Orszá­gos Szövetségének elnöke. Az ötös lottó... ...nyerőszámai: 7, 10, 32, 71, 84. Jokerszám: 171540. A hatos lottó számai: 5, 6, 8, 16, 33, 41. Pótszám: 35. Az egyszeregy most kétszer egy Személyi jövedelemadónkból társadalmi szervezeteknek és egyházaknak adhatunk Nyíregyháza (KM - M. Cs.) — Január 31-ig, tehát szom­batig kellett a munkáltatók­tól megkapni azokat az iga­zolásokat, amelyek az szja kitöltéshez szükségesek. Ugyanez vonatkozik az egyéb kifizetésekre is, illetve a nyugdíjpénztárakra, pénz­intézetekre, amelyek az illető befektetéseiről adnak igazo­lást. Akik arról nyilatkoztak, hogy főállásuk mellett nincs egyéb jövedelmük, azoknak a mun­káltató tölti ki az szja-beval- lást és küldi el az APEH-nek. Január végén már megkez­dődött a szóbeli agitálás az személyi jövedelemadó 1 szá­zalékára. A tavalyihoz képest annyi a változás, hogy kétszer 1 százalékot ajánlhatunk fel, az egyiket társadalmi szerve­zeteknek vagy alapítványok­nak, a másikat az egyházak­nak. Érdemes figyelni arra, hogy a kétszer 1 százalékot nem lehet összevonni, csak külön lehet felajánlani. Az APEH-tól kapott információ alapján a megyében közel 150 ezer szja-csomagot küldtek ki. Ez a szám jelentősen megha­ladja a tavalyit, ugyanis az idén valamennyi őstermelői igazolvánnyal rendelkező is megkapta a borítékot. Nemes célt szolgáltak tavaly azok a forintok is, amelyeket a Móricz Zsigmond Szín­ház és a Jósa András Kórház gyermekosztálya kapott Elek Emil és Harasztosi Pál felvétele Ebben egy nyomtatvány ta­lálható, amelyen fel lehet aján­lani a kétszer 1 százalékot, ezt kell beküldeni az adóhivatal­nak a kitöltött szja-bevallással együtt. Azoknak, akiknek a munkáltató készíti el a beval­lást, ezt a lapot kitöltve egy zárt borítékban kell átadniuk a munkáltatónak, amely továb­bítja az APEH-nek. Csakúgy mint az elmúlt évben, idén is a társadalmi szervezet, az alapít­vány, illetve az egyház pontos neve szükséges, emellett fel kell tüntetni a társadalmi szer­vezet adószámát, az egyházak közül pedig csak azok jöhet­nek számításba, amelyeknek nyilvánosságra hozták a tech­nikai azonosítási számát. Amennyiben az a társadalmi szervezet, illetve egyház, amely a törvényben megjelölt kötelezettségeknek nem felel meg, a felajánlott 1 százalékot nem kaphatja meg, az összeg a központi költségvetésbe kerül — tudtuk meg az APEH-tól. Az idén is van lehetőség arra, hogy ezeknek a szervezetek­nek, alapítványoknak és egy­házaknak a nevét és adószá­mát ingyen közöljük, az adato­kat levélben vagy faxon febru­ár 20-ig várjuk. Jégtáblák jelzik a hideget Tiszatelek (KM) — Amire már nem is nagyon gondolt az ember, bekövetkezett: elért hozzánk is a tél. Igaz, csak pár centis a hó, és a nap is süt, mintha márciust imánk, de azért így is gyönyörű a tél. Pláne a Tisza mentén, ahol zúzmarába öltöztek a fák, a bokrok, és a varjak nem tudják mire vélni a látványt. Hiszen, ők, velünk együtt már-már azt hitték, megette a kutya telet De nem. Fehérbe öltözött a ha­tár, és jégtáblák úsznak a Tisza hátán. Mint képünkön is, amely Tiszatelek alatt készült. Harasztosi Pál felvétele Jön a nagykövet Nyíregy háza (KM) — Pa­ul Poudadc. a Francia Köz-1 társaság rendkívüli és meg­hatalmazott nagykövete ma, hétfőn egynapos látó-. gatásra Nyíregyházára ér-| kézik, A városházán Csa-. bal Lászlóné polgármester; fogadja, majd a nagykövet. és kísérete a város vezetői­vel folytatnak megbeszélé­seket. Fogadja őt a megyei, közgyűlés elnöke, Zilahi | József is. Szombaton, a megyei választmányi ülés után a KDNP is bemutatta országgyűlési képviselő- jelöltjeit. Képünkön a hátsó sorban balról: dr. Nóta József, Kovács Lajos, Molnár Ferenc, dr. Gaál Mihály, Kovács Kálmán. Elöl, balról: Seres Antal, dr. Szilágyiné Császár Terézia, Szűcs Zoltán és dr. Endreffy Ildikó. A tizedik jelölt Kerezsi Béla, aki betegsége miatt nincs a felvételen (Részletes tudósításunk a 6. oldalon.) Gospelhangok A harlemi templomi kórus február 12-én este hét órá­tól a nyíregyházi evangéli­kus templomban lép fel. 2. oldal Célkeresztben A vadászterületért küzd egymással egy társaság és egy társulat Nyírbélteken. 3. oldal Pillérek A oktatás sikere három pilléren nyugszik: diákon, pedagóguson, szülőn. 11. oldal T----...................................................................... W * Wm TZ I ? XTI f fU Tx § 7TT1 fBm « ft LLJJl L y . tiii * Elnöki esküvő SZABOLCS-SZATMAR-BEREG FÜGGETLEN NAPILAPJA IV. <M.. 2? v . 1998. február 2.. hétfő Ara: 31 Ft Azt szeretné, ha a kor­mány és a frakciók meg tudnának állapodni egy­mással arról, hogy mely törvényjavaslatokat kell feltétlenül megtárgyalnia a parlamentnek még ebben a ciklusban, ez milyen üte­mezésben lehetséges, és en­nek megfelelően, mikor fe­jeződik be a tavaszi ülés­szak. A feltétlenül megho­zandó jogszabályok körébe sorolta a házelnök az ön- kormányzatok 1998-as cím­zett és céltámogatásaira vo­natkozó javaslatot is. A ki­sebbségek parlamenti kép­viseletéről kifejtette: a je­lenlegi kormányjavaslat el­fogadását a frakciók ellen- véleménye miatt ebben a ciklusban esélytelennek tartja, ám a kérdés megoldá­sa nem halogatható tovább. Budapest (MTI) — Az Or­szággyűlés elnöke szerint a büntetőeljárási kódexnek, a sporttörvény-módosítás­nak, a távhőszolgáltatási törvénynek mindenképpen meg kellene születnie még ebben a ciklusban. Ugyan­csak sürgetőnek tartja Gál Zoltán a kisebbségek parla­menti képviseletének meg­oldását és az Országos Te­rületfejlesztési Koncepció­ról szóló határozat megho­zatalát. A parlament előtt álló fel­adatokról nyilatkozó házel­nök véleménye szerint a so­kakat érdeklő, valamint az államszervezet működése szempontjából fontos tör­vényeket meg kell hozni, ehhez képest másodlagos, hogy ez milyen hosszú ülésszakot igényel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom