Kelet-Magyarország, 1997. február (54. évfolyam, 27-50. szám)

1997-02-01 / 27. szám

Ajánlatunkból: A Kelet-Magyarország hétvégi melléklete: Interjú • Riport • Vers Rejtvények 9-14. oldal Metropol Kétségkívül nem hétköz­napi vállalkozása volt az önkormányzatnak a Metropol felépítése. 2. oldal Védelem A műemlékvédelemre so­hasem jut elég pénz, de tavaly a szabolcsiak nem panaszkodhattak. 3. oldal Kedvező Kiima Bécs (MTI) — Kovács László külügyminiszter pénteken egynapos hivata­los látogatása első prog­ramjaként munkareggelin vett részt Viktor Kiima új osztrák kancellárral. Kiima a találkozó után magyar új­ságírókkal közölte: egy hó­napon belül találkozni sze­retne Horn Gyula kormány­fővel, akár Ausztriában, akár Magyarországon. Igen lelkesen beszélt Magyaror­szágról, ahol magánember­ként is sokszor járt, s erről — mint hozzáfűzte — kan­cellárként sem akar leszok­ni. Kiima visszatekintett eddigi pályafutására, s rá­mutatott, hogy előző tiszt­ségeiben — közlekedési, majd pénzügyminiszterként — szakmailag is szoros kapcsolatban állt Magyar- országgal. A Kovács Lászlóval foly­tatott tárgyalásain a kancel­lár megállapodott a magyar miniszterrel, hogy Ausztria minden segítséget megad Magyarországnak az EU- tagságra való felkészülés­hez. Utalt arra, hogy Auszt­riának is több éven keresz­tül kellett felkészülnie az EU-tagságra, de szívesen átadja a felkészülése során szerzett tapasztalatokat, s ez segíthet Magyarország­nak a tárgyalási folyamat során. Zsúfoltnak... ...ígérkezik az Országgyű­lés hétfőn kezdődő tavaszi ülésszaka, éppen ezért már most biztosra vehető, hogy nem is fejeződik be június 15-én — mondta — a ház- bizottság előző napi ülését követő — pénteki sajtótájé­koztatóján Gál Zoltán. (MTI) Horn Gyula... ...miniszterelnök pénteken délelőtt parlamenti dolgo­zószobájában fogadta Tom Lantost, az amerikai kong­resszus emberi jogi bizott­ságának társelnökét. A megbeszélés témájáról — a találkozót követően — a fe­lek nem nyilatkoztak a saj­tónak. Az MTI információi szerint a két politikus Ma­gyarország európai integrá­ciós folyamatának helyze­tével foglalkozott. (MTI) Kézigránát... ...robbant tegnap hajnalban Budapesten az Ajtósi Dü­rer sor és a Dózsa György út sarkán lévő Nagy Fal ne­vű kínai étterem mosdójá­ban. A robbanás következ­tében két kínai nő életét vesztette. Az incidensben a jelek szerint csak kínai sze­mélyek voltak érintve. Hat gyanúsított... ...rendőrt mentett fel beosz­tásából a Budapesti Rend­őr-főkapitányság vezetője. Az előzményekhez tarto­zik, hogy Borsod megyé­ben az Ózdi Rendőrkapi­tányság közokirat-hamisí­tás alapos gyanúja miatt folytatott nyomozás, illetve házkutatás során több mil­lió forint értékű hamisított helyszínbírság-nyugtákat tálát és foglalt le Zs. Lász­ló ózdi lakos lakásán. I , ' ■ ;i % Rendkívüli Budapest (MTI) — Az MTI információja szerint az MSZP alelnökei kedden tárgyalnak a Kiss Péter ha­lálával kialakult helyzetről. A párt alapszabálya ugyan­is úgy rendelkezik, hogy ha a kongresszus által válasz­tott országos testületek va­lamelyik elnöki tisztsége — így a Kiss Péter által betöl­tött központi pénzügyi el­lenőrző bizottság elnöki posztja is — betöltetlenné válik, akkor össze kell hívni a párt kongresszusát. Az alapszabály függeléke ér­telmében az ellenőrző bi­zottság — legfeljebb fél év­re —egyik tagját ideiglene­sen megbízhatja az elnöki feladatok ellátásával, a kongresszust azonban fél éven belül össze kell hívni. Tardos Júlia, az MSZP saj­tófőnöke arról tájékoztatott, hogy ügyrendi kérdésről van szó, amely politikai döntést igényel. A pártel­nökség minden bizonnyal jövő héten pénteken alakít­ja ki álláspontját az idő előtti kongresszus összehí­vásáról. Sulidiszkont nyílt Kisvárdán, a helyi 111-es Számú II. Rákóczi Ferenc Szakközép és Szakmunkásképző Iskola szervezésében. A három évfolyamon tanuló több mint kétszáz kereskedelmi és vegyiáru tanuló magas színvo­nalú kabinet- és gyakorlati képzésé,, oldják meg. A több mint ötmillió forintos árukészlettel rendelkező disz­kontban a vásárlók sok árut kedvezményes áron szerezhetnek be, ezen túlmenően itt vásárolhatnak azok a kisvárdai emberek, akik a városi polgármesteri hivataltól szociális rászorultság címén segélyt kapnak Elek Emil felvétele Esély csak kiérlelt pályázattal Nyíregyháza (KM - B. J.) — A feszített tempóban hozott múlt évi döntések után végre nyugodt körülmények között értékelhette tegnapi ülésén működése első évét a Megyei Fejlesztési Tanács. Amint azt Zilahi József, a Megyei Fej­lesztési Tanács elnöke megfo­galmazta: ha kapott is a testü­let döntése egy-két kisebb ügyben kritikát, és volt egy ki­sebb vihart kiváltó ügy is, ki­állta a próbát. Emlékeztetőül csupán: az új fejlesztési törvény az egyes ré­giók közötti és a régiókon be­lüli fejlettségbeli különbségek csökkentésére a központi költ­ségvetésből 9,7 milliárd forin­tot különített el területfejlesz­tésre, melyből 4,7 milliárd fo­rintot területfejlesztésre, 5 milliárdot a területi kiegyenlí­tést szolgáló fejlesztési célok­ra lehetett felhasználni. A két Nyilvános főpróbát tartot­tak tegnap este a nyíregy­házi Móricz Zsigmond Színházban. Dosztojevszkij Férj az ágy alatt című ko­médiája bizonyára újabb közönségsiker lesz. A helyzet ismerős, a haza­térő férj elől az ágy alá bú­jik a gaz csábító. A képlet azonban mégsem ilyen egyszerű. Hogy miért? Mindez kiderül a darabból. A színmű igazi premierjére szombaton este kerül sor. Ám aki lemarad erről, akár február 3-án, hétfő este is megnézheti a produkciót. A képen Perjési Hilda és Róbert Gábor keretből Szabolcs-Szatmár- Bereg megye 1,1 milliárd fo­rintot kapott. A területfejlesztési támoga­tás elnyerésére 182 pályázat érkezett, ehhez 2,9 milliárd tá­mogatás kellett volna, így nem kaphatott mindenki, aki szere­tett volna. De nem is adhattak volna mindenkinek, mert a pályáza­tok egy része nem felelt meg az előírásoknak. Volt aki már elkezdett beruházásokhoz kért támogatást, volt akinek adó­vagy tb-tartozása miatt nem adtak pénzt, de sikerült min­den fillért elosztani. A területi kiegyenlítést szolgáló 600 millióból 159 pályázat érke­zett, s 104 alkalmas is lett vol­na a támogatásra, ám ehhez közel három és fél milliárd kellett volna. Itt is szelektálni kényszerült a fejlesztési ta­nács, mert a statisztikai körze­tekből minden pályázatot tá­mogatásra javasoltak. A jövőre nézve éppen ezért mint feladatot határozta meg a fejlesztési tanács, hogy növel­ni kell a kistérségek felelőssé­gét a döntések előkészítésé­ben. Csabai Lászlóné például a termelő infrastruktúra, a szennyvíz, az összekötőút épí­tését tartja legfontosabbnak, de még a vizet is megemlítet­te, amiről már a legtöbben úgy tudják, hogy teljesen ellátott a megye. Hozzátette azt is, hogy autószalonokra, autószervi­zekre nem biztos, hogy célsze­rű támogatást adni, hiszen ezekből elegendő van a me­gyében. Veres János arra tett javasla­tot, hogy a nem megfelelő pá­lyázatokkal ne foglalkozza­nak, s dolgozzanak ki a fej­lesztési tanács működését ja­vító javaslatokat. Reggeli m m m mr radio Nyíregyháza (KM) — A Magyar Rádió Nyíregyházi < Körzeti Stúdiója február 3- i tói napi 5 órában sugározza műsorát. A megszokott dél­utáni közéleti magazin megtartása mellett hétfőtől > reggeli hírmagazinnal sze- j retne hallgatói kedvében járni. Reggel 6-tól 8-ig a hallgató minden fontos in­formációnak birtokába jut­hat, ha a 240 méteres kö­zéphullámon rádiózik. Hí- \ reket hallhat a nagyvilág- ; bél. az országból, a szür­kébb pátriából, s arról mi­ről írnak az országos és a helyi lapok; milyen esemé- j nyék várhatóak és milyen döntések, melyek a haliga- • tó életére is befolyással le- ; hetnek. Harasztosi Pál felvétele j i'Vmy*fm***mto»*- - -. ** iJf:. IT* i PMi n .y I*il8 ' SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG FÜGGETLEN NAPILAPJA uv. évf.. 27. sz. 1997. február 1., szombat Ara: 31 Ft

Next

/
Oldalképek
Tartalom