Kelet-Magyarország, 1996. november (53. évfolyam, 255-280. szám)

1996-11-15 / 267. szám

1996. november 15., péntek HATTER Rosszul indul az agrár-újév Most látszik csak, hogy milyen kevés a megyében meglévő gépi kapacitás Szatmár és Bereg földjeit a szeptemberi esőzések, az ártéri kukoricatábláit ráadás­ként pedig az októberi árhullám áztatta el, miként Nagyecseden is láttuk Balázs Attila felvétele Galambos Béla Nyíregyháza (KM) — Nem tudják elvetni az előző évitől nagyobbra tervezett őszi ka­lászos területeiket a megye gazdálkodói. Ha földbe is ke­rül a tavalyi 41-43 ezer hek­táron a jövő évi kenyérnek való — hála a kései vén­asszonyok nyarának — an­nak novemberben elvetett jelentős hányadánál félő, hogy jóval kevesebb termést lehet majd róla betakarítani, mint ha a mag optimális idő­ben került volna a talajba. Pedig idén a kalászos gabonák azon ritka mezőgazdasági kul­túrák közé tartoztak, amelyek jövedelmet is hoztak a föld­művelőknek. így érthető volt az irántuk megnövekedett ter­melési kedv. A többlet búza­vetési szándékot — sok más sürgető munkával együtt — aztán a rendkívül csapadékos szeptember alaposan keresztül húzta. Csőstől jött a víz Különösen a szatmári és bere­gi területeken áztatta el a nap­raforgó-, kukoricatáblákat az arrafelé lezúdult 200 millimé- temyi eső — derült ki a térség növény-egészségügyi felügye­lőinek beszámolójából. — En­nek közvetlen negatív hatását minden mezőgazdasági ágazat a „bőrén” érezte. Nem csupán a napraforgó termése lett a vártnál gyengébb olajtartalmú, de a cukorrépában is kevesebb cukor maradt. Az éppen érő félben lévő burgonya és alma húsát is fellazította a csőstől jött vízre megindult kései nö­vekedés, aminek következté­ben aztán csorbát szenvedett a tárolhatóságuk. Ami az őszi vetéseket illeti késve lehetett csak a betakarítást elvégezni, a szatmári, beregi agyagon rá­adásul úgy összedágványolva a talajt, hogy abból jó vetőágy aligha volt készíthető. A területének még közel egyharmadán betakarítatlan kukorica lekombájnolásával az alacsony tengeriárakat lát­va, nem is nagyon igyekeztek a vetésforgóterveikkel együtt a következő évi biztató jöve­delmi elképzeléseiket is felad­ni kénytelen termelők. Inkább rávártak: a természet adjon vissza valamit abból, amit el­vett, s szikkassza meg maga a csöveket, a százhúsz forintos gázolajjal történő mesterséges szárítás helyett. Több gép kellene Másfél hónapja egyfolytában csak vetnek a megyében. Most látszik csak, hogy milyen ke­vés a megyében meglévő gépi kapacitás. Mennyire nem ele­gendő a ráadásul javarészt le­robbant gépállomány arra, hogy a szakmailag viszonylag szűkre szabott legkedvezőbb időben, jó minőségben el le­hessen vetni, állapítja meg ke­serűen a megyei Földművelés- ügyi Hivatal vezetője. Napnál világosabb: akár a jelenlegi gépi erő háromszoro­sára is nagy szükség volna a megye földművelőinek. Ám ez a piaci zűrzavaroktól han­gos idei esztendő számukra is­mét a szürke reménytelenséget hozta, s nem csak a szükséges beruházásokat illetően. So­kuknál még a jövő évi terme­lés tisztességes finanszírozá­sára sem lesz lehetőség. Ezt már érzékelik a megye műtrá­gya- és növényvédőszer-ke- reskedői is, akikre alig-alig nyitja rá valaki a boltajtót az­zal, hogy — mint korábban megtette — elköltsön két-há- romszázezer forintot a jövő évi termelést szolgáló fontos anyagokra. Amelyik szabolcsi, szatmári és beregi gazdának az idén nem búzája, meggye, vagy le­szerződött dohánya, konzerv­ipari zöldsége, cukorrépája termett, annak nyugodtan mondhatjuk tragikus véget ér ez az év. A szilva, a dinnye, az alma, a burgonya és egy sor többi termék áron alul talált gazdára, vagy ami még bor­zasztóbb egyszerűen nem kell senkinek. Minden alma ipari? Önmagában megérne egy mi­sét a megyei népesség jelentős hányadának megélhetését mindig is befolyásoló almaá­gazat kálváriája. Az idei ter­més több is, jobb is volt, mint a tavalyi, mégsem adódott más piaca térségünk e zamatos gyümölcsének, mint az ipari feldolgozás, természetesen az ennek megfelelő szerény árak­kal. Hogy étkezési célra ez év­ben milyen siralmasan kevés kerül a „Szabolcs aranyát” ha­gyományosan fogyasztó kül­földiek asztalára, jól érzékelte­tik az évtizedek óta export­vizsgálatokat is végző szatmá­ri növény-egészségügyi fel­ügyelők mostani tapasztalatai: Fehérgyarmat térségéből — ahonnan korábban 15 000- 20 000 tonna almát adtak fel exportra, de még tavaly is ki­ment ennek egytizede — ezen az őszön mintegy 500 tonna almát szállítottak kamionnal Szlovákiába és a FÁK-orszá- gokba. Hasonló a helyzet Má­tészalka környékén, ahonnan a megtermett 40 ezer tonna al­mából eddig alig több, mint 110 tonna exporttételt kellett megvizsgálnia a helyi szakem­bernek. Ha történtek is betáro­lások, a hűtőházakban lévő té­telekre egyelőre nincs kerese- kedői érdeklődés. Eközben az idén, most éppen a szeptembe­ri esők miatt megkésve leszü­retelt gyümölcsről (kiváltkép­pen a Jonathan fajtáról) hamar kiderült nem tárolható: roha­mosan bámul, rothad a hűtő­kamrákban. A kereskedők úgy látszik már nem óhajtják ma­gukra vállalni a romlási vesz­teséget. Egy szó mint száz, ha nincs bevétele a gazdának, nincs is miből a következő évi terme­lésre fordítania, arra pedig még gondolnia sem lehet, hogy korszerűsítse, netán bő­vítse a termelését. Felvételi Kisvárda (KM — K. J.) — A kisvárdai Bessenyei György Gimnázium a jövő tanévi be­iskolázást illetően az alábbi­akról tájékoztatta lapunkat. Az 1996. november 23-i (9 órakor kezdődő) előzetes fel­vételi vizsgára az iskola no­vember 21-ig fogad el jelent­kezéseket. A speciális nyelvi (angol, német, francia) csopor­tokba jelentkezők magyar nyelvtanból írásban felvételiz­nek, majd elbeszélgetésen vesznek részt. A nyelvet már több éve tanulók szintfelméré­sen adhatnak számot tudásuk­ról. A matematika, testnevelés, ének, rajz csoportokban to­vábbtanulni szándékozóknak az adott tárgyból kell felvé­telizni. A felvételi vizsgák a megyei pályaválasztási tájé­koztatóban közölt követelmé­nyek alapján zajlanak. A jó ta- •nulmányi eredmény vala­mennyi esetben előnyt jelent. Felvételi vizsga nélkül ve­szik fel azt a tanulót, aki me­gyei és/vagy országos ver­senyeredményeket tud felmu­tatni. Szőke Judit zikár adatok, szomo­rú következtetések: a munkanélküliek szá­ma a KSH közlése szerint 404 ezer volt a harmadik negyedévben — ez négye­zerrel több, mint az előző hónapokban, s 12 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban. Tartósan munka nélkül — ők azok, akik egy éve vagy annál hosszabb ideje nem tudnak elhelyez­kedni — több mint 214 ez­ren voltak. Ezen réteg ará­nya a munkanélküliek kö­zött így meghaladta az öt­ven százalékot. A munka­helyveszte ttség tendenciája mindig szembeállítható az­zal a korábbi állapottal, amikor szinte mindenki dol­gozhatott. Az utcára kerü­lés megszokhatatlan — nem is csodálkozik már senki rajta. Ez a sajnálatos tanu­lásifolyamat, benne „a mi­ért éppen én, s miért nem a másik” kérdésével, rombol­ja a társadalom szövetét, irigységet, gyűlölködést kelt. S ha mindehhez még folyton folyvást halljuk „a napos oldal” csak sejthető vagy bizonyított személyes sikereit, melyek felzaklatják a közvéleményt, egy csep­pet sem csodálkozhatunk azon, milyen nagybeteg a társadalom. Nemigen telik el nap, hogy a foglalkoztatásról az ország valamely térségében valamilyen szinten ne be­szélnének. A minap a beregi térségben invitálták az em­bereket, hánynákyvetnék meg, mit lehetne tenni. Né­hányon tébláboltak csu­pán... Többféle következte­tés is levonható a koránt­sem ritka jelenségből. Én a magam részéről egy csep­pet sem csodálkozok. Eb­ben a legsúlyosabb témá­ban évek óta folyik a szájté­pés, melynek az eredménye vajmi kevés, a kezelés tüne­ti. A politikusok között meg nagyon kevesen képesek a kétségbeesettek fejével gon­dolkodni. Azt mondják, passzívak, elfordulok, kö­zömbösek az emberek? Nem, nincs passzivitás. El­lenkezőleg. Motorizálja őket valami. A napi túlélés. Aforizmák Bessenyei Ferenc mondja Autodidakta Istenem, azért, amennyit én tanultam, már több doktori diplomát is kaphattam vol­na, pedig még főiskolára sem jártam. Somogyi Hírlap, 1994. január 18. Hatás A cél az, hogy az általam ki­ejtett mondatokat senki el ne felejthesse többé. Magyar Hírlap, 1994. február 10. Kivagyiság Este héttől tízig én vagyok hatalmon. Délmagyarország, 1994. február 12. Azonosulás Nem belebújni kell a szerep­be, hanem azzá válni. Délmagyarország, 1994. február 22. Irigy A hatalom borzasztó kényes mindarra, amit nem ő talált ki. Délvilág, 1994. február 12. Micsoda különbség A művész számára az igaz­ság cél, a politikus számára eszköz. Délmagyarország, 1994. február 12. És a nők? Na, hogy én hűséges lennék, azt még az ellenségeim sem állíthatják rólam. Békés Megyei Hírlap Pécsi Ildikó mondja A fogyókúra célja Szerettem volna bebizonyí­tani azoknak a férfiaknak, akik valaha fülig szerelme­sek voltak belém, hogy nem méltatlanra pazarolták az érzelmeiket. Magyar Nők Lapja, 1993. december 10. Térfogat Annak idején engem úgy szoktak meg, hogy én voltam az egyik legszebb nő Ma­gyarországon. Aztán én let­tem a legszebb két nő Ma­gyarországon. Kinn, pádon — Nap Tv, 1994. január 4. Gömbölyded idők Minden évben vettem egy le- bernyeget, és abban elvol­tam. Pesti Riport, 1993. szeptember 1. Érzelmi ügyek Amikor hazudtam, mindig jó okom volt rá. Kanizsa, 1994. július 29. Torgyánról Ha engem nem kötne a frak­ciófegyelem, akkor én is el tudnám szórakoztatni a par­lamentet. Népszava, 1995. április 11. No cicus, dönteni kell! Vagy Whiskas neked, vagy virsli nekem... Ferter János rajza .....................I Önvédelem Nagy István Attila A pszichológiában hosszú fejezetek foglalkoznak a féle­lemmel. Minden élőlény kö­zös vonása ez, legfeljebb az emberben tudatosul, tárgyi­asul igazán. Ezért aztán mindent megtesz azért, hogy csökkenjen vagy meg­szűnjön benne ez az érzés. Ennek megfelelően alakítja közvetlen és tágabb környe­zetét, gondoskodik arról, hogy a nagy társadalmi munkamegosztásban legye­nek olyanok, akik hiva­tásszerűen védelmeznek. Megóvják mindazt, amiben az ember munkája, szíve és agya, tettereje és bánata formát, alakot öltött. Ebből a célból szerveződ­tek — többek között — a rendfenntartó szervezetek, például a rendőrségek. Jó, hogy vannak, ha betöltik azt a szerepüket, amiért valaha létrehozták őket. Mindezt most azért ho­zom szóba, mert a belpoli­tikai csatározások lassan­ként kikezdik a rendőrséget is. Legújabban a Police alapítvány kapcsán, amely­be egyesek milliókat fizet­nek be, hogy aztán — erről nyilatkoznak néhányon — előjogokat szerezzenek ma­guknak. Szabad-e elfogadni az adományokat vagy sem olyan helyzetben, amikor a rendőrségnek nincs elegen­dő pénze, amikor a bűnö­zéssel való versenyfutásban nem mindig a rend őrei startolnak jobban? Erre a kérdésre többféle válasz adható, a magamfajta böl­csész legfeljebb moralizál­hat: nagy kár lenne, ha a bajban nem kiálthatnék rendőrért, mert nem lenne, vagy nem merne a segítsé­gemre sietni. Nem múlik el hét, hogy ne hallanánk rendőri túlkapá­sokról, korrupcióról. S mie­lőtt végleg elkeserednénk, kapjuk szerte a világból a híreket, hogy másutt sincs ez másképpen. Ez persze senkit sem vigasztal, mert nem arra gondol, hogy messze nyugaton azért a ci­vil szerveződések sokkal erősebbek, a polgári er­kölcs, a tulajdon tisztelete sokkal mélyebben gyökere­zik a lelkekben, mint ná­lunk. Megpróbálhatjuk túlélni a mostani nehéz időszakot, beiratkozhatunk egy keleti jellegű önvédelmi tanfo­lyamra. Hátha sikerül. □ Túlélés

Next

/
Oldalképek
Tartalom