Kelet-Magyarország, 1996. november (53. évfolyam, 255-280. szám)

1996-11-01 / 255. szám

Tv Plusz A Kelet-Magyarország televízió műsormelléklete november 2-től november 8-ig. 13-20. oldal Kukorica Érik meglepetések a földműveseket. Néha nem az arat, aki elvetette a magot. 2. oldal Megnyílt a Profi Nyíregyházán átadták a legújabb üzletházat, a Profit, amelyben már az el- kő nap sokan vásároltak. 5. oldal Támadás Moszkvában Moszkva (MTI) — Csütör­tökön támadás érte az Egyesült Államok moszk­vai nagykövetségének egyik őrét. Az ismeretlen tettes benzinnel leöntötte, majd megpróbálta felgyúj­tani az őrt, akinek sikerült bemenekülni a képviselet területére. A rendőrség vizsgálatot indított az ügyben. Az eset további részletei nem is­mertek. Az Egyesült Álla­mok moszkvai nagykövet­sége ellen egy éve pácélö- köllel követtek el támadást. Az azóta is ismeretlen tettes egy Muha (Légy) típusú fegyverből lőtt ki páncélel­hárító lövedéket. A kumula­tív töltet áttörte a követség épületének félméteres falát. Az amerikai nagykövetség épületét az 1993-as moszk­vai zavargások idején is több találat érte. A jelenleg a kormányszékházként szol­gáló épülettel átellenben lé­vő tömb a tűzvonalban volt, amikor 1993. október 4-én harckocsik és gépesített lö­vészegységek megostro­molták az épületet. Külföldi vezetők... ...és német közéleti szemé­lyiségek egész sora küldött gratuláló üzenetet csütörtö­kön Helmut Kohl kancel­lárnak abból az alkalomból, hogy 14 éve és egy hónapja ül a kormányfői székben és ezzel megdöntötte nagy elődje és példaképe, Kon­rad Ádenauer rekordját. Gyanúsan... ...viselkedő kolumbiai ál­lampolgárt tartóztattak fel Ferihegyen a vámosok. A gyanú nem volt alaptalan. Az amszterdami géppel ér­kező 27 éves kolumbiai el­mondása szerint 87 kokai- nos kapszulát nyelt le. Régóta támogatja... ...az USA hogy Németor­szág és Japán kapjon állan­dó tagságot az ENSZ Biz­tonsági Tanácsában. Szer­dán úgy nyilatkozott: nem tudna egyetérteni a testület olyan kibővítésével, amely az említett két országot nem foglalná magában. A spanyol... ...államügyészség úgy dön­tött, hogy nem idézi meg Felipe González volt szoci­alista kormányfőt a 80-as évek elején a baszk szaka- dár terrorszervezet, az ETA ellen szervezett piszkos há­ború ügyében. (MTI) A koszovói... ...kérdés már nem csak em­beri jogi probléma: az albá­nok lakta tartomány válsá­ga olyan elsőrendű fontos­ságú politikai kérdéssé vált, amelynek megoldatlansága a térség és egész Európa biztonságát fenyegeti — vélik Belgrádban dolgozó nyugati diplomaták. (MTI) Emelkedik a családi pótlék Budapest (MTI) — A kor­mány csütörtöki ülésén né­hány, az adó- és tb-törvé- nyekhez benyújtott módo­sító indítvány támogatásá­ról döntött — jelentette be Kiss Elemér államtitkár a kormányülést követő sajtó- tájékoztatón. Eszerint a gyermekek után járó adó- kedvezmény helyett 1997- től a családi pótlék emelke­dik, differenciált formában. A munkahelyi melegkony­hás étkeztetés továbbra sem lesz adóköteles. Az adójó­váírás mértéke az eredeti javaslatban szereplő 18 szá­zalék helyen 20 százalék lesz. A honoráriumok tb-köte- lezettsége nem terjed ki a szerzői jogdíjak egy sző­kébb körére, amelyeket nem piaci tevékenységre fi­zetnek ki. A munkaadó által fizetendő társadalombizto­sítási járulék a jelenlegi 42,5 százalékról 39 száza­lékra csökken, kiegészítve egy fix összegű, 1800 forin­tos havi összegű egészség- ügyi adóval. Ugyanakkor viszont nem vezetnék be azt az eredeti javaslatban szereplő lehetőséget, hogy személyi jövedelemadója 1 százalékának felhasználá­sáról mindenki szabadon rendelkezzen bizonyos köz­érdekű célok érdekében. (További részletek a 7. ol­dalon.) Törvényszerű a magas adó A dohánytermesztés csökkenését nem tudták megállítani Debrecen (HBN - P. A.) — A mezőgazdaság más ágazatai­hoz hasonlóan a dohányter­mesztés is válságba került — hangzott el egyebek mellett a Fenntartható dohánytermesz­tés Magyarországon című tu­dományos konferencián Deb­recenben, az Akadémiai Bi­zottság székházában megren­dezett csütörtöki összejövete­len. A dohánypiac szereplőinek komoly nehézséget okoz a végtermék kiterjedt feketepia­ci kereskedelme. Ebből ere­deztethető a jelentős állami bevételek elmaradása, ami vi­szont törvényszerűen hozza magával a dohánytermékek egyre magasabb adómértékét. A növekvő közterhek miatt ir­reálisan magas a fogyasztói ár, ez pedig kitűnő táptalaja a fe­ketekereskedelem térnyerésé­nek. Uj évad Nyíregyháza (KM - K. J.) — A nyíregyházi Városi Művelődési Központ és Gyermekcentrumban no­vember 5-én (kedden) el­kezdődik a Nemzeti Filhar­mónia 1996/97. évi — fel­nőtteknek ajánlott — bérle­ti hangversenysorozata. Az este 7-kor kezdődő szezon­nyitó koncerten a Debrece­ni Filharmonikus Zenekar és a Debreceni Kodály Kó­rus adja elő Verdi Requiem című, világhírű kompozíci­óját. Vezényel Massimo Niccolai (Olaszország). Az esten olasz énekes szólisták működnek közre: Maria Billeri, Lucia Sciannimani- co, Giovanni Pentasuglia és Duccio dal Monte. (További részletek a 7. olda­lon.) Töltőasztalra kerül a feldolgozandó dohány > Balázs Attila felvétele Komputer védi az embert Nyíregyháza (KM - T. K.) — Az árvízveszély és a vegyi balesetek lehetősége mellett megyénk speciális helyzetét nehezíti, hogy három ország­gal vagyunk határosak, s így a lakosság gyors tájékoztatása és védelme kiemelt jelentősé­gű — egyebek között ezt emelte ki Urovecz István ve­zérőrnagy, a Polgári Védelem országos parancsnoka a teg­nap Nyíregyházán megtartott országos parancsnoki értekez­letet követő sajtótájékoztatón. A katasztrófaelhárítás szer­vezésében a rendszerváltás után megyénk élenjárt, csak­úgy, mint a polgármesterek, a helyi védelem irányítóinak képzésében. Ukrajnával javult a kölcsönös tájékoztatás, ezt az ungvári és a Ívovi nemzet­közi számítógépes rendszer­gyakorlat is alátámasztotta. A költségvetési törvénynél hang­súlyozottan kiállnak a záho­nyiak gyors, létfontosságú tá­jékoztatását szolgáló beruhá­zások mellett. A kormány ígé­retet tett egy 4 milliárd forint értékű fejlesztésre. Kérdéseimre Urovecz ve­zérőrnagy elmondta: megyénk is jelentős pénzre számíthat ebből, a záhonyi és a tiszavas- vári lakosság riasztását oldják meg belőle. A világűrből érke­ző, fölrobbant műholddara­bok. vagy ufók esetén a lakos­ság védelmének szervezése nem tér el a nukleáris balese­teknél modellezett védelem­től. Az országos parancsnok itt jelentette be, hogy Istenes Sándor megyei pv-parancsno- kot november elsejétől ezre­dessé nevezték ki. Támogatás Újfehértó (KM - Gy. L.) — Az újfehértói önkor- ] mányzat ülésén az eredeti­leg tervezett 15 napirendi pont helyett 27-et vitatott meg, illetve hozott döntést a testület. Elfogadta többek j között a HTO-kiegészítés- ről szóló rendeletet, amely nyilván sok újfehértói la­kost érint. Lényeges, hogy a rendelet értelmében az, aki a tavalyi fűtési idény­ben átalakítási (korszerűsí­tési) támogatásban része­sült, vagy lakásfenntartási támogatást kap, nem jogo­sult HTO-kiegészítésrc. A fűtésátalakítási támogatás az idén is igénybe vehető, a megfelelő igazolások és az elvégzett átalakítási mun­kák számláinak benyújtása esetén. Halottainkra emlékezünk Ma, mindenszentek és holnap, a halottak napján szeretteinkre emlékezünk. Rájuk, akik már itt hagytak bennünket, s nem lehetnek részesei örö­münknek, bánatunknak. Virágot, koszorút he­lyezünk sírjaikra, gyertyát gyújtunk értük, feli­dézve az együtt megélt időket. Megyénk temetői környékén ezen a napon fennakadásra számítha­tunk a közlekedésben. Virág, gyertya, mécses van bőven, a temetőket hosszabb ideig tartják nyitva. Aki teheti, ne induljon el autóval Nyíregyházán a temetőbe, mert nehéz lesz parkolót találnia.

Next

/
Oldalképek
Tartalom