Kelet-Magyarország, 1995. április (52. évfolyam, 78-101. szám)

1995-04-25 / 97. szám

1995. április 25., kedd Kelet-Magyarország 3 HÁTTÉR Térségi fejlesztés a végeken Józan megfontolásból döntöttek a határszéli és az erdőháti települések Csenger régi és új arca Elek Emil felvétele Tóth Kornélia Csenger (KM) — Település- közösség-fejlesztés címmel rendzett konferenciát a Kö­zösségszolgálat Alapítvány, a Magyar Művelődési Inté­zet közösségfejlesztési osztá­lya, a BM településfejlesztési és lakásügyi főosztálya, vala­mint a Postabank Rt. támo­gatásával a közelmúltban. A két munkanapon közel har­minc referátum hangzott el, melyek többsége egy-egy helyi folyamat, kezdeménye­zés bemutatására vállalko­zott. Az ország tíz. bemutatkozó ré­giójának sorában ott találhat­ták a résztvevők Csengert, amelynek térségi fejlesztésé­ről Apáti György polgármester adott számot. Öt kérdeztük ar­ról: mit jelent a határszéli ré­giónak, hogy az ország nyilvá­nossága előtt számolhat be a fejlesztési elképzelésekről? Erős kötelék — Mi mindig is azt vallottuk, hogy a legszélesebb nyilvá­nosság segíthet számunkra el­érni a ma már látható ered­ményeket — kezdi kicsit ko­rábbról Apáti György. — Amikor megkerestük Mako- vecz Imre építészt és csapatát, akkor is abban bíztunk, hogy a fővárosban élő és alkotó mű­vészek is fantáziát látnak a vá­ros rekonstrukciójában, ami­hez szabad kezet és gondola­taik valóra váltásának lehető­ségét kínáltuk. Noha a járásokat leradírozta a legújabbkori történelem ha­zánk térképéről, Apáti György mégis arról beszél: az egykori csengeti járás falvait és a köz­pontjának minősülő várost erős kötelék fűzi össze. Nem politikai vagy közigazgatási hozzárendelés eredménye­ként, hanem józan megfonto­lásból döntöttek úgy az erdő­háti települések és a város kör­nyéke, hogy a kistérségi társu­lásban megpróbálnak a sok­szoros hátrány ellenére is kézzel fogható eredményt fel­mutatni. A kistérségi egyesülést 1993-ban hozták létre, Csen­ger székhellyel és Apáti Györ­gyöt bízták meg a szervezet irányításával. Komplex fej­lesztési programot dolgoztak ki, ennek jóváhagyása megtör­tént. A gazdaság élénkítése — A legfontosabbnak a gaz­daság megújítását, élénkítését tartjuk — folytatta a polgár- mester —, hisz a világon sem­mit nem tudunk elérni, ha a gazdasági élet pang. A szo­ciálpolitika terén sem lennénk képesek ötről a hatra jutni, a fejlesztésekről már nem is be­szélve. Elsőként rendbetettük a térség településein az infra­struktúrát, a víz-, gáz-, tele­fonhálózatot és az út már nem okoz gondot Csengerben, Sza- mostatárfalván, Szamosan- gyaloson, Csengerújfaluban, Csengersimán, Urában, Tyú­kodon, Porcsalmán, Komlód- tótfaluban és az erdőháti fal­vak közül Csegöldön, Ga- csályban, Zajtán, Méhteleken, Tisztaberekén, Nagy- és Kis­hódoson. Ahol még nem feje­ződött be a fenti fejlesztés, ott a közeljövő programja ez lesz. A határmenti régió, érthető­en, a határátkelés technikai feltételeit is javítani akarja. Pályázatokat adtak be és nyer­tek hétmillió forintot a csen- gersimai határátkelő bővítésé­nek megterveztetésére. Ha az idei tervezés és a jövő évi in­dítás után megszépül a görön­gyös simái átkelő, akkor a te­herforgalom számára is meg­nyitják, az utasok pedig sokkal kényelmesebb körülmények közt juthatnak át a határon. Erősödő közösség A település-közösség-fejlesz- tés témája köré csoportosított előadások, valamint a rende­zők szándéka azt tükrözte: ha egy település, egy emberi kö­zösség élni és fejlődni akar, elöljáróinak nemcsak a termé­szeti és tárgyi-gazdasági erő­forrásokat kell számba ven­niük, hanem az embereket is. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a munka nélküli szak­munkást nem csupán „szociá­lis problémaként” kell kezelni, hanem „emberi tőkeként”, amelynek megfelelő befekte­tési formát kell találnunk, s ez­zel mellesleg a szociális prob­léma is megoldódik. E társa­dalompolitikai program, el­képzelés lényege, hogy az élő embert azonos értékű erőfor­rásnak tekinti a településfej­lesztés tárgyi elemeivel, s e „humántőkét” a közösségfej­lesztés szakmai eszköztárával igyekszik minél hatékonyabbá tenni — miközben az erősödő közösség tagjainak az életmi­nőségét is magasabb szintre emeli. Más szóval, a közösségfej­lesztők olyan helyi közélet és civil kurázsi megteremtését te­kintik feladatuknak, amely ab­ban erősíti az állampolgárt, hogy a saját maga által is for­mált közösségekben önmaga, azaz tervező-cselekvő szemé­lyiség legyen, s ne puszta sta­tisztikai vagy egyéb számadat valamilyen elidegenedett poli­tikai gépezet nyilvántartásá­ban. A településpolitikában ne tárgya, hanem alanya legyen a tervezésnek és a tervek végre­hajtásának. E szellemben munkálkodnak a kistérségi társulás révén előbbrevinni a hozzájuk kapcsolódó települé­sek fejlesztésének ügyét. Kincsek a restaurátorok Szinyéri Péterné a Sóstói Falumúzeum kerámia tárgyait restaurálja ri műhelyben Varga Ágnes textíliát állít helyre műhelyében Honfoglalás kori arany, ezüst csat Elek Emil felvételei Nyíregyháza (KM) Évente sok ezren csodálják meg me­gyénk múzeumaiban a régé­szeti, néprajzi, textilgyűjtemé­nyekből rendezett kiállítá­sokat. Amíg a vitrinekbe, az állandó és időszakos bemuta­tók helyére kerülnek ezek a tárgyak, addig a restaurátorok sok-sok órát töltenek a helyre- állításukkal. A nyíregyházi megyei múzeum restaurátor műhelyében három főállású dolgozó foglalkozik ezekkel a munkákkal. Szakosodtak, van aki a fémekkel, kerámiákkal, mások a textíliák, néprajzi tár­gyak helyreállításával foglal­kozik. Ezekben a napokban a Budapesti Nemzeti Múzeum­ban megrendezésre kerülő honfoglalást bemutató kiállí­tás mintegy háromszáz anya­gát készítik. Erőn felül Kováts Dénes A márciusi kormány- határozatok nem kis feladatokat rónak a települési önkormányza­tokra. A belügyminiszter körlevelet intézett a pol­gármesterekhez, ajánláso­kat fogalmazva meg azzal a céllal, hogy a maguk mód­ján az önkormányzatok is járuljanak hozzá a gazdasá­gi stabilizációhoz. Az intézkedéscsomag egyik — az élet számos te­rületén jelentkező — eleme a létszámcsökkentés, ezért át kell tekinteni a foglalkoz­tatottak számát a költségve­tési intézményekben, majd meghozmi a szükséges dön­téseket. Márcsak azért is, mert az önkormányzatok forrásbővülésének lehető­sége csökken. A jelek szerint újabb kör- zetesítési törvekvés indul el, melynek okaként az intéz­mények alacsony kihasz­náltságát nevezik meg jó néhány településen. Ez — mégha logikusnak is látszik — ellentétes azzal a néhány éve ismét felszínre tört tö­rekvéssel, hogy minden te­lepülés önálló iskolát, vagy egyéb intézményt működ­tessen az utaztatások elke­rülése érdekében. Nem is az ésszerűsítési törekvések okoznak fejtö­rést az önkormányzatok­nak, hanem az a veszély, hogy a takarékosság a szakmaiság rovására megy majd. Hiszen az említett belügyminiszteri levél úgy fogalmaz: „...a szakmai színvonal, követelmények teljesítése esetén az önkor­mányzat erőn felül vállal közszolgáltatást, ezzel vég­ső soron veszélyeztetheti az egész gazdálkodásának a működőképességét. Erőn felül vállal tehát az önkormányzat, ha helyben igyekszik megfelelő szak­mai színvonalon működtet­ni intézményeket (mondjuk iskolákat), ez viszont ellen­tétes a racionális gazdálko­dással. Tehát vagy elfelejt­keznek a szakmaiságról, s a hatékonyságot, mondjuk ki: a jelentős mértékű spóro­lást tekintik elsődleges cél­nak, vagy a csodára várnak annak érdekében, hogy megfelelő hátteret biztosít­sanak intézményeik korsze­rű működtetéséhez. Ha ugyan vannak még csodák... Kritika Ferter János rajza Kisdiákok vetélkednek Bodnár István T zekben a hetekben Lj sok iskolában tarta- JUj nak különböző ren­dezvényeket. A rozsréti ál­talános iskolában nemrég fejeződtek be a Váci-napok, amelyen szavalóverseny, különböző kulturális prog­ramok, játékok, vetélkedők várták a kisdiákokat. A múlt hét végén a nagykállói Ko­rányi gimnázium szerve­zett szavalóversenyt, Ratkó József emléke előtt tiszteleg­tek. Szavalóversenyt ren­deztek Tiszabercelen is. A nyíregyházi élelmiszeripari szakmunkás iskolában szin­tén több napos program vár­ta a fiatalokat, vendégeket. A rendezvénysorozat szép eseménye volt az élelmiszer- ipari termékbemutató, ahol olyan termékeket láthat­tunk, amelyeknek a gyártá­sában az intézmény tanulói is részt vesznek. A fennál­lásának 10. évfordulóját ün­neplő Móra Ferenc Általá­nos Iskolában pedig már több hónapja tart a jubileu­mi rendezvénysorozat. Az is­kola tanulói hétfőn például kulturális gála műsort ad­tak, szerdán pedig névadó ünnepség lesz. A nyíregyhá­zi művelődési központban pedig számos hasonló prog­ram várja majd az érdek­lődőket. Hasznosak és jók ezek a rendezvények, amelyek többnyire megmozgatják az iskolák tanulóinak nagy részét. A szavalóversenye­ket hosszas készülődés előzi meg, a különböző műsorok­ban az iskola legtehetsége­sebb gyerekei lépnek fel, a sportvetélkedőkön pedig a mozgékonyabb iskolások mérhetik össze erejüket. A programok még azokat a passzívabb tanulókat is megmozgatják — ha más­képp nem, hát nézőként — akiket nehezebb megnyerni valamilyen közösségi ügy­nek. Tulajdonképpen ezek a programok adják az iskolai élet sava-borsát. A jól szer­vezett iskolai rendezvények olyan események lehetnek, amelyekre felnőtt korában is szívesen emlékszik vissza az ember. Ne sajnáljuk ilyenkor az elismeréseket sem. A tehetséges, valami­ben kiemelkedő diákok kapják meg a maguk kis ajándékát, oklevelét vagy serlegét, amelyeket büszkén vihetnek haza. x.

Next

/
Oldalképek
Tartalom