Kelet-Magyarország, 1995. február (52. évfolyam, 27-50. szám)

1995-02-04 / 30. szám

1995. február 4., szombat HÁTTÉR Kelei-Magyarország 3 Hódosról nem menekül senki A veszély szerencsére már elmúlt, megszüntették az árvízvédelmi készültséget A Túr már visszavonulóban A szerző felvétele Balogh Géza Nyíregyháza-Nagyhódos (KM) — A mögöttünk lévő héten nem múlt el nap, hogy a Túr neve fel ne bukkant volna a magyar sajtóban. A különleges érdeklődés ma­gyarázata: a kis, romantikus folyócska hirtelen áradt, el­öntéssel fenyegetett több szatmári falut. A veszély sze­rencsére már elmúlt, feb­ruár 1-jén megszüntették az árvízvédelmi készültséget. Ez a vidék legutóbb 1970 má­jusában tapasztalta meg iga­zán a víz erejét, amikor a med­réből kilépett, s a gátakat át­szakító Szamos több mint har­minc települést öntött el, sok milliárdos kárt hagyva maga mögött. Akkor példátlan ösz- szefogással fél év alatt újjá építették e falvakat, mire be- köszöntöttek a fagyok, az em­berek már az új lakásokban él­tek. Vésztározó Hatalmas gáterősítési munkák is kezdődtek, a szatmáriak nagy örömére, öt település azonban egyáltalán nem repe­sett a boldogságtól. Nagygé- cet, Komlódtótfalut, Garbol- cot, Nagyhódost és Kishódost ugyanis kirekesztette az elké­szült lokalizációs gát, az itt élők tulajdonképpen egy lehetséges vésztározó kellős közepén találták magukat. Garbolcot, s a két Hódost legegyszerűbben Fehérgyar­mat felől közelíthetjük meg, az idegennek rögtön feltűnik az Erdőhátat behálózó renge­teg gát, csatorna, vízmosás. Asztalsimaságú itt a terep, ha megbolondul valamelyik fo­lyó, akadálytalanul mehet az ár húsz-harminc kilométereket is. Ez történt a hírhedt het­venes ár idején is. A Felső-Tisza-vidéki Víz­ügyi Igazgatóság területén ma mintegy hétszáz kilométer hosszú gátrendszert találunk, a töltések éppen itt, a szatmári síkon, azon belül is a Hódosok táján a legsűrvebbek. De ez természetes is, hiszen e pará­nyi területen négy folyó zsúfo­lódott össze, a Tisza, a Sza­mos, a Kraszna, a Túr, e te­nyérnyi helyen vannak olyan települések, melyeknek három folyó is mossa a határát. Gar­bolcot, s a Hódosokat a Túr kerülgeti, és az égvilágon semmi sem jelzi, hogy itt hajde nagyon meg lennének rémülve az emberek a víz mi­att. Nem játékszer Franciaországban, Németor­szágban, Hollandiában tízez­reket kellett kitelepíteni a megáradt, s medrükből kilé­pett folyók miatt, a Hódoso­kon azonban csak egy-két öregember könyököl a hídon, s pöfékel egykedvűen. Minek izguljanak? A víz apad, külön­ben is itt vannak a vízügyesek. — Ezek a nyugodt tekin­tetek jelentik nekünk a leg­nagyobb elismerést — mondja Fazekas László védelemveze­tő, a Felső-Tisza-vidéki Víz­ügyi Igazgatóság igazgatója. — No de, aki kicsit is ismeri a magyar vízügyi ágazat helyze­tét, az tudja, nem adták mind­ezt ingyen. Az elmúlt másfél évszázad alatt elképzelhetetle­nül nagy munkát végeztek a Tisza, s mellékfolyóinak sza­bályozói. Könyöklünk mi is a nagyhó- dosi hídon, nézzük a vizet. Az apadásból nem látni persze semmit, hiszen egy folyó nem úgy húzódik vissza a medrébe, mint amikor szívószálon ki­iszunk egy pohár kólát, de hin­nünk kell a szakembereknek, akiket többek között arról fag­gatunk, miként lehet az, hogy az olyan fejlett országokban, mint Német-, vagy Franciaor­szág, városokat öntenek el a folyók, mi pedig halálnyugod- tan kvaterkázhatunk a morajló Túr fölött. A magyar vízügy mindig is a világ élvonalába tartozott, s nálunk nem csak a folyószabá­lyozás, de maga az árvédeke­zés szervezete is több mint egy évszázados, kapjuk a sok ma­gyarázat egyikét. Arra a kér­désre, hogy a Rajna miért lép ki, felelni az ottani szakembe­rek tudnának igazán, itt csak találgatni lehet. Alacsonyak a gátak, túlságosan szűk az ár­tér, agyonszabályozott a me­der, vagy, talán nem sértődnek meg az ottani szakemberek: nem készültek fel ekkora víz­re, mert nem hitték el, hogy ily nagy ár is jöhet. A magyar vízügyeseknek nagyon korán meg kellett ta­nulniuk, hogy a Tisza, különö­sen a szatmári, beregi részen nem játékszer, itt tíz-tizenkét óra alatt akár három-négy mé­tert is duzzadhat a víz, s ha pontosan akkor árad a másik három folyó is, akkor biztosak az álmatlan éjszakák. Örökös készenlét Szerencsére most csak a Túr vadult neki. A védelem köz­pontját Nagyhódoson, a gát­őrház hátsó traktusában ren­dezte be a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, az asz­talokon, a falakon mindenütt térképek, grafikonok, kimuta­tások, s a dokumentumok fölé hajolva öt, kialvatlan férfi. — Pontosan egy hete kezdő­dött, szerdán, január 25-én kaptam a mátészalkai szakasz­mérnökségen a nyíregyházi utasítást, hogy készüljek — ta­pogatja meg fájós derekát a hódosi osztag, s egyben az egész túri védelem, mintegy háromszáz ember irányítója, Pethő Sándor. — Csütörtökről péntekre virradóra volt legkri­tikusabb a helyzet, amikor ti­zenkét óra alatt két métert áradt, ráadásul a meteorológia is rosszat ígért. Hétfőn azon­ban már látszott, hogy meg- ússzuk, elsején pedig le is fúj­juk a készenlétet. Aztán a vízügyesek haza­mennek, s készülnek a hol­napra. Ez az életük. Az örökös készenlét. 1 j a A rosszul öltözött fiúcs­ka délutánonként egy sovány, korcs tarka kutyát sétáltat. A kutya nya­kában egy nadrágszíjra em­lékeztető bőrcsík van, erről lóg le egy másfél-két méteres, kirojtolódott, kopott kötél. Enyhén szólva furcsa ez a mindennapos menet a lakó­telep közelében lévő fasor mentén. Furcsa és már-már visszataszító. Tudjuk, hogy a fiút egyedül neveli a havi tízezer nettóból az édesanyja. Ám egy esztétikus szíjra csak telne. Ha pedig nem telik, mi­ért kell ezen a forgalmas he­lyen sétáltatni. A sétáltatás talán úri flanc. Vagy stá-. tus szimbólum... A fiú ezt az utóbbi két ál­lítást megcáfolja. E sorok írója azonban nem haragszik rá. Neki is jogában áll sétál­tatni. Nem rontja különö­sebben a városképet, a so­vány kutya a rőt szőrével ta­lán paradox. De nem hara­pós, senkinek nem árt. A lát­vány miatt senkit nem lehet eltiltani a járdáról, a fasor Kötéltánc mentéről. Mint ahogy a kis szürke Tarabantokat sem le­het kitiltani az egyre sza­porodó Mercedesek, Audik közül. Egy használt szíjat persze ajándékozhatna a fiú­nak valamelyik környékbeli kutyabarát. Délutánonként, meg kora este kik is sétáltatnak itt? Jólöltözött úri hölgyek, egyik-másik 50-100 ezer fo­rintot érő bundát visel. Borjú nagyságú fajtatiszta ebeket sétáltatnak sportos fiatalem­berek Adidas melegítőben, némelyiknek vastag arany­lánc fityeg a csuklóján. Szó­val ez a fiúcskánk nem illik a képbe. Am ne tűnjön ismét­lésnek: e sorok (rója nem akarja kitörölni őt e képből. Már csak azért sem, mert a minap a fiú és kutyája meg­nevettetett néhány járókelőt. A nevetés pedig köztudot­tan gyógyszer. Sajnos ez a „gyógyszer” is hiánycikk mostanában... Történt pedig, hogy az egyik kuka közelében egy apró termetű, korcs kó­bor kutya csirkecsontokat rágcsált. Éppen arra sétált a fiú az ő kutyájával. A szóban forgó elég nagy kutya futó­lépésben ment a csontok felé, szinte vonszolta maga után a kötél másik végén lévő fiút. A kis kutya barátságosan csó­válta a farkát, maga mellé engedte a köteles kutyát, így persze hamar elfogyott a csont. Aztán a két kutya ösz- szeismerkedett. Két lábra álltak, játékosan pofozták egymást, jókedvűen vakkan- tottak néhányat. Am a fiú el nem engedte a kötelet. Érre a kutyája elkezdett táncolni. Aztán át meg átugrott a meg­lazított kötélén. Ki tudja, mi­lyen koreográfia alapján egyet ugrott jobbra, kettőt balra, majd egyet hátra. Lát­szott, hogy ez nagyon tetszett a valahonnan kivert kis kó­bor kutyának. S persze a já­rókelőknek is tetszett a je­lenet. Az egyik járókelő leállt diskurálni a fiúval, akiről ki­derült, hogy most nyolcadi­kos a közeli iskolában. Hár­masban él az anyjával, meg ezzel a négylábúval. Az apját bő két évvel ezelőtt elbocsá­tották a munkahelyéről, a munkanélkülivé vált apa inni kezdett, majd hat hónap múl­va elvitte egy infarktus. Ép­pen szünidő volt, a fiú a te­metés után leutazott a Tisza partján lévő faluba a nagy­apjához. A nagyapjától kapta a ku­tyát, meg a kiszolgált nad­rágszíjat. (Valaha a borot­váját ezen a szíjon fente az öreg.) A fiú pályaválasztás előtt áll. Az anyja mondo­gatja neki, hogy kőmű­ves, lakatos, autószerelő, hi­vatásos sofőr nem lehet. Ezek­ből sok van. Am sokfelé keres­nek varrónőt. Varrónő lehet. Fiú létére. Nyikorog Esik Sándor F ogynak, fogyogatnak azok az emberek, akiknek megadatott, hogy parasztszekéren zöty- kölődve tértek haza estelend a határból. Beszélgetnek az eresztékek—idézi fel kiváló barátom a több évtizedes emléket. Nem nyikorog, beszélget a szekér— ismét­lem meg magamban a mondatot. Amelyik nyiko­rog, annak kenetlen a puská­ja, azaz az acéltengelye, zö­rög a vasalata, kín rajta ül­ni, előbb-utóbb kiesik a kereke... Fogynak, fogyogatnak azok az emberek, akik még emlékeznek arra, hogy ter­mékeny beszélgetések, al­kotó viták teremjenek egyetértést a haza dolgai felett. Nemcsak a házból hallatszik ki a vita, de még a portáról is. Mit vita, ve­szekedés. Fújás, orrolás, harag, vagdalkozás. Érdek­csoportok, pártok, emberek és szövetségesek között. Sőt, még egy párton belül is. Felröppen a hír, teher­mentesítik a kormányfőt a pártelnöki tisztség alól. Akik még emlékeznek rá, mit jelent a politikai virág­nyelv egy egy óvatoskodó fordulata, az azonnal rá­vágja: vagyis fúrják Hornt. Másnap gyanúsan gyors cáfolat, tehát tényleg van benne valami. De hozzá­teszik, a pártelnök legalább a saját pártjának elnöksé­gével egyeztethetne, ha már a koalíciós partnerrel nem mindig erőlteti. Összedugják a fejüket az ellenzéki pártok vezetői, hi­szen akkora a baj, hogy már ők is jobb szeretnék, ha kisebb zsivaly hallatszana országunk felől. A nagykö­zönség matat a nadrágszíja körül, és hallgat, csak a fogcsikorgatása hallatszik. Ezt persze elnyomja a nyi­korgás, amit az ország ke­netlen kereke okoz. A mér­tékadó világlapok kapko­dásról beszélnek, meg au- toriter kormányfői maga­tartásról. Fontolgatják, merre is halad ez a szekér? Mert úgy megy, mintha jönne. A jó­érzésű polgár meg nosztal­giázik egy jobb szekérről, amelynek eresztékei be­szélőviszonyban vannak, és nem nyűvik egymást. És én mikor leszek már fent is?!... Ferter János rajza Kommentár Fogy az előny Galambos Béla y y atalmas átrakókör- l—l zet kialakításába JL JL fognak hamarosan német segítséggel az ukrá- nokalengyel határ menti vá­ros, Kovel közelében. Amint olvasom, a 4 évre tervezett 200 millió dolláros beruhá­zás első felében óriási kon­téner fogadói átrakót építe­nek, megfelelő infrastruktú­rával. A harmadik évtől to­vább bővítik majd az új „ szá­razföldi kikötőt”. A szándék komolyságához kétség nem fér, hiszen az egész beruhá­zást irányító német-ukrán vegyes vállalt már nyugati bankokkal tárgyal a finan­szírozásról. Úgy tűnik az ukrán dön­tés egyértelművé teszi Ki- jevnek azt az elképzelését, hogy nem a kárpátaljai irányt, hanem a nyugat-uk­rajnai térség északibb öve­zeteit részesíti előnyben a közép- és nyugat-európai szállítások fejlesztése terén. Lám, milyen gyorsan va­lóság lett a különleges gaz­dasági övezetből felső-sza­bolcsi térségfejlesztésivé fejlődött program motor­jaként megismert ország­gyűlési képviselő figyel­meztetéséből. Pedig amikor néhány hónapja Kisvárdán egy Moszkva-Varsó-Berlin szállítási tengely orosz­holland tervéről beszélt, mint olyan veszélyről, ami bizony csökkentheti több nyugati ország szemében a záhonyi Kelet-Nyugat kapu jelentőségét, s így eltérít­heti innen a tőke egy részét, sokak szemében még csak a döntéshozók szokásos ijesztgetésének tűnt. És mi történt? Még az előbbi eshetőségnél is rosz- szabbul alakulnak szá­munkra a dolgok. Hozzánk közelebb eső térségben kel életre Záhony konkurenciá­ja. Amíg mi tervezgetünk, tanácskozunk, barátságo­san tárgyalgatunk az uk­ránokkal közös gazdasági térségről, autópályanyom­vonalról, hídfelújításról vagy -építésről, addig ők te­tő alá hoznak egy másik „kapuról” szóló megálla­podást. Egy olyanról, ami­hez egy sor gazdag európai országnak elemi érdeke fű­ződik, hiszen nekik Ma­gyarország meglehetősen kilóg a keleti légvonalból. Újabb jel, hogy térségünk­nek fogyóban az előnye. /"Tn iS» k 1T -í' « I * f# J | | Jjj

Next

/
Oldalképek
Tartalom