Kelet-Magyarország, 1994. szeptember (54. évfolyam, 206-231. szám)

1994-09-07 / 211. szám

1994. szeptember 7., szerda HÁTTÉR Határ menti térségfejlesztés Tyúkodtól Kishódosig — nyugati technológiát akarnak a településeken Még tart az uborka átvétele a Csengerker Kft. telepén A szerző felvétele Nábrádi Lajos Csenger (KM) — Kisebb- nagyobb. parlagföldeket, üres istállókat, félig kihasz­nált felvásárlótelepeket lá­tunk Csengerben és a kör­nyező településeken. Sem a vasúton, sem a közúton nem tapasztaljuk az őszi csúcs- forgalmat. Ám informáci­ónk szerint jövő ilyenkor más lesz itt a helyzet. Mert beindul a térségfejlesztés és pezsdüi majd az élet a határ­menti régióban. E kistérségi fejlesztési prog­ram egyik szervezője, mozga­tója Apáti György, Csenger polgármestere. Mindenekelőtt kéri: nehogy sértődés legyen, soroljuk fel az összes érintett települést. íme: Csenger, Ura, Tyúkod, Porcsalma, Pátyod, Szamosangyalos, Szamosta- tárfalva, Komlódtótfalu, Csen- gersima. Zajta, Méhtelek, Gar­bóié, Nagyhódos, Kishódos, Tisztaberek, Gacsály, Cse- göld. A polgármester hangsú­lyozza, hogy a saját pénzfor­rását és a központi keretekből pályázatok útján kapott pénze­ket jól átgondoltan, célirányo­san használják fel. Van piac A növénytermesztés, az állat- tenyésztés és az ezekre épülő feldolgozás fog dominálni. „A környékbeliek főleg ezekhez értenek, ezeknek a tevékeny­ségeknek már hagyományuk van” — mondja alapvető érv­ként Apáti György. Aztán azzal folytatja, hogy a személyi feltételek mellett megvannak a technikai feltéte­lek is. A föld, a gépek, az üres istállók, a különböző telepek. Megtudjuk azt is, hogy Csen­gerben a Malimpex Kft. a közelmúltban beindította a gyümölcsszárító üzemét. Itt lehet majd szárítani a környé­ken termett meggyet, almát és mást is. A szárított gyümölcs­nek van piaca Nyugaton — hangzik egy másik érv. A sű­rítmény is kelendő. Éppen ezért a csengeti tsz telepén al­masűrítményt készítő üzemet hoznak létre. A polgármester információ­jából kiderül, hogy az épület már rendelkezésre áll, a mo­dem gépek szállítását egy né­met cég hamarosan megkezdi. Nem csak a sűrítő üzemben, mindenütt nyugati technoló­giát akarnak meghonosítani. A gyümölcstermesztést, az állat- tenyésztést is nyugati színvo­nalon kívánják majd művelni. Ezért október első napjaiban egy szakemberekből álló cso­port Belgiumba és Hollandiá­ba utazik tanulmányútra. Bel­giumban főleg a gyümölcster­mesztést és a feldolgozást tanulmányozzák majd, Hol­landiában a gyümölcstermesz­tés mellett az állattenyésztő farmok működésére is kíván­csiak lesznek a szakértők és a szatmári szakemberek. A ta­lálgatások, az intrikák elkerü­lése végett a polgármester ezt mondja:„A tanulmányutat nem a felsorolt települések saját pénzéből fedezzük. Az egész tanulmányutat a PHARE-program pénzéből fi­nanszírozzák”. Közel a határ A térségfejlesztési program tervezésénél, elkészítésénél •természetesen figyelembe vet­ték az országhatárok közelsé­gét is. Ezzel a fontos témával kapcsolatban ezt mondja a polgármester: — A programunkhoz part­nerként kapcsolódik 16 romá­niai és öt ukrán település. Itt, a térségben, a határ romániai ol­dalán gyakorlatilag valameny- nyi község vezetése bejelen­tette csatlakozási szándékát. Jó a kapcsolatunk, aminek re­mélhetőleg kölcsönös gazda­sági haszna is lehet. Mind a mi 17 szatmári településünk, mind az országhatár túlsó ol­dalán lévő 16 település nagyon várja már a magyar és a román külügyminiszter tárgyalásait. A tárgyalásokon végleg dönt­hetnek a csengersimai határát­kelőhely fejlesztéséről. A terv szerint teherforgalom lebo­nyolítására is alkalmassá te­szik a simái hartárátkelőt. Polgármesterek, újságírók véleménye egyezik abban: az utóbbi négy évben igen jó ba­ráti kapcsolatot alakítottak ki magyar, valamint román és ukrán üzletemberek. Ám a kapcsolatfelvételek után vi­szonylag kevés kézzel fogható eredmény született. Hozzáte­hetjük: a barterüzletek, a cse­rekereskedelmek elmaradása nem megyénk illetékesein és nem is a magyar kormányon múlott... Remélni lehet: a tér­ségfejlesztés lendületet adhat a határmenti kereskedelemnek is. Miből is áll majd tulajdon­képpen ez a térségfejlesztés? Erről tájékoztat a Csengeri Polgármesteri Hivatal egyik szobájában a téma felelőse, Juhász Zsolt. A fiatal szakem­ber a polgármesteri hivatal előadója, de kapcsolt munka­körben ő látja el a Szatmár- Beregi Települések Szövetsé­gének titkári teendőit is. Szemmel látható, hogy a titkár irodája korszerűen felszerelt. „Hála legyen ezért a Primom Válalkozásélénkítő Alapít­ványnak, amely ehhez a pénzt adta” — mondja a fiatalember. Aztán arról tájékoztat, hogy a szövetséghez a szóban forgó 17 település, vagyis a régi ér­telemben vett csengeri járás tartozik. Közös cél a saját erő és a támogatás optimális fel- használása. Ebbe bele tartozik a munkahelyteremtés és az ön­foglalkoztatás témája is. A szövetség egy pályázat útján már pénzt kapott az Országos Fejlesztési Alapból. Ennek felhasználásával szakértők be­vonásával elkészül a komplex fejlesztési program. Mást is akarnak Juhász Zsolt sorolja, hogy en­nek keretében készül alma­termesztési program, szarvas­marha-tenyésztési program és vállalkozásfejlesztési prog­ram. Mintegy zárójelben em­líti, hogy egy felújított épület­ben létrehozzák a vállalkozók házát. A pályázatok elkészíté­sénél a fajtaváltásra is gondol­nak a szakemberek. A hagyo­mányos alma és szarvasmarha helyett mást is akarnak. Végül a legnagyobb érdeklődésre számító információt közli a fi­atalember. Azt, hogy a három pályázat kedvező elbírálása esetén talán már idén 10 és 50 millió forint közötti összeget, vissza nem térítendő támoga­tást kap a térség. A Csengerker Kft. nagyban csatlakozik majd a program­hoz. Erről Apáti Ferenc ügy­vezető ezeket mondja a felvá­sárlótelepen: — Évente 10 ezer tonna gyümölcs és 5 ezer tonna zöld­ség forgalmazására számí­tunk. Amint láthatják, áll az épülő hőtőházunk vázszerke­zete. Száz vagonos hűtőházat építünk, ennek az egész térség hasznát veheti. A z már csak úgy van, hogy ha egyszer min­denki el tudná, el mer­né mondani a vágyait nagyon elcsodálkoznánk. Nem tu­dom, jó lenne ez, vagy sem, de színesebb lenne a világ, és szürke, megelégedett ember­kékről is kiderülne, valami egészen másat akartak. Akkor talán még Zsiga is élne. A Tornyos Zsiga. Mert­hogy élete utolsó éveiben így ismerte őt az egész környék. A legtöbben kinevették, bár sokan irigyelték is. Zsiga ugyanis más volt, sőt egyre másabb. Pedig azelőtt évti­zedekig nagyon jól elvegyült a tömegben. Az apja kőmű­ves volt, és természetesnek vette, hogy a fia már gyerek­fejjel a keze alatt dolgozik az iskola mellett. Később már iskola helyett is. Mert az öreg nem volt valami nagy véleménnyel, a tanulásról. Amikor este letette a fanglit, az ötödik pohár bor után gyakran elhencegett vele, többet megkeres ő egy hét­végén, mint egy tanár egy hónap alatt. Szóval Zsiga sorsa előre meg volt írva, nem lehetett semmi más csak kőműves. Ki is tanulta a szakmát alapo­san, s mire legénnyé csepere­dett, már neve volt a környé­ken. Az apjának egy ideig még zokon esett, hogy az építkezők most már nem őt, hanem a fiát keresik, aztán lassan beletörődött. Zsigánál pedig egymásnak adták a ki­lincset az építtetők, ő meg dolgozott látástól vakulásig. De meg is lett az eredménye, mert dőlt hozzá a pénz. Alig telt el néhány év, gyönyörű telket vásárolt a falu közepén és olyan házat rittyentett rá, hogy messze földön párját ritkította. Hamarosan elvette feleségül a falu legszebb lá­nyát, és akkor már mindenki őt irigyelte. Egy napon aztán váratla­nul vendég érkezett a faluba, Zsiga régi barátja, akivel együtt nőtt fel, de már vagy tizenöt éve nem találkoztak. Már első este összeültek, hogy a régi szép időkről em­lékezzenek. — Emlékszel, milyen nagy terveink voltak? — kérdezte a vendég a fehér aszta! mel­lett. — Hajót akartunk épí­teni, hogy bejárjuk a tenge­reket, aztán meg tornyot, melyhez fogható nincs a vilá­gon. És nem lett az egészből semmi. Ettől kezdve Zsigára nem lehetett ráismerni. Egy­re sápadtabb, gondterhel- tebb lett, sokszor csak úgy bámult a nagy semmibe. mintha nem akarna tudomást venni a világról. Rettenete­sen fukar lett, a feleségének fillérre kiszámolta a konyha­pénzt. Az asszony éjszakán­ként észrevette, hogy nagy fe­hér papírokra rajzol, melye­ket aztán gondosan elrejt az avatatlan pillantások elől. Aztán nagy fejvakargatás és hümmögés közepette mérics­kélni kezdett a kertben, még azzal sem törődött, hogy köz­ben összetapossa a gondosan megmunkált ágyásokat. Egy napon teherautók hosszú so­ra állt meg a ház előtt, me­lyekről rengeteg követ, téglát meg más építőanyagot rak­tak le az udvarra, majd ami­kor oda már nem fért, akkor a kertbe. Minden megren­delést lemondott, még azt sem bánta, hogy a póruljárt megrendelők az öklüket ráz­zák, munkásokat fogadott, gépeket bérelt, a letarolt kert helyén hatalmas alapgödröt ásatott. Aztán megkezdődött az építkezés. Az emberek előbb csak csodálkoztak, aztán ösz- szesúgtak a háta mögött, de az ölnyi vastag falak napról napra emelkedtek. Előbb csak a ház magasságát érték el, aztán meghaladták a templomtornyot. Erre már felfigyeltek a hatóságok is, figyelmeztették, hogy enge­dély nélkül nem építhet, de ő megszállottan folytatta to­vább. Amikor elfogyott a pénze, hitelt vett fel uzsora­kamatra, hiába rimánkodott neki a felesége. És a torony, melynek rendeltetését senki sem értette egyre magasabb­ra és magasabbra nyúlt az ég felé. Egy este, amikor a mun­kások már hazamentek, fel­kapaszkodott a tetejére. A hogy széttekintett a vidéken, úgy érezte, ő a legnagyobb, legerő­sebb. Széttárta a karját mintha repülne, ám ekkor megszédült és lezuhant az ir­datlan magasságból. Orémus Kálmán A torony Állva marad(t)unk(?) Galambos Béla y y osszú éveken ke- B—i resztül, a legutóbbi X X időkig csak ültünk büszkén a babérjainkon, mintegy eltelve a hajdan — akkor még nem is alapta­lanul — ránk aggatott címtől, s hittük: mi vagyunk „az alma hazája". Azt gon­doltuk, nálunk jobban ezt senki nem csinálja, a sza­bolcsi jonatánnál jobb ízű almát (egyesek szerint gyü­mölcsöt sem) pedig még nem termett a föld. Hittük rendü­letlenül (elnézést a kivéte­lektől): ez így is marad mindörökre. Még úgy nyolc-tíz évvel ezelőtt is, ha „tanulmány­utakon” külföldre vetődve az utaztató sörpartijai, ele­gáns vacsorái, s a bevásár­lás mellett itt-ott közbeszúrt szakmai programban egy néhány hektáros gyümölcs- termelő farmerhez vetett el a sors, csak egy elfojtott, lenéző mosollyal konstatál­tuk „milyen iszonyatos rá­fordítással, milyen zöld és ízetlen almát termel”, a mi napsütötte nagyüzemi al­másainkhoz képest nevetsé­gesen aprócska ültetvé­nyén. „Minek ekkora hókusz­pókusz, sövény almás, meg támrendszer, meg jégháló, meg mifene?” — véleked­tünk a mindent megevő szovjet piac, s az állam ál­tal finanszírozott almaex­portunk végtelen önbizal­mat kölcsönző biztonságá­ban — „Mi olcsón ter­melünk jól bevált régi, tere­bélyes fáinkon, s nem kell nekünk minden nyugati hü­lyeséget átvenni. Egyébként sem lenne képes megfizetni a korszerűbb almaültetvé­nyeken, nyilván drágábban termelt újfajtákat a sokmil­liós keleti fogyasztótábor'’. A kényelmes ücsörgést az­tán nyolvankilenctől kezdve ideges feszengés váltotta fel. Termelőink egy cso­portjánál a „fel kéne már szállni valamelyik vonatra” — érzés kezdett elhatalma­sodni. Ez a termelői élcsa­pat nyugtalankodott, s moz­dulni akart, mert megsejtett valamit a ránk szakadó pi­acgazdaság véres komoly­ságából. A legutóbbi idők új — már sokkal inkább a szakmáról duruzsoló — szelein vitorlázva, a sza­bolcsi almásgazda most sokkal nyitottabban és őszinte kíváncsisággal láto­gatott szervezett csoportok­ban nyugatra. A rátartiság- tói ugyan megszabadulva, de még mindig csak amo­lyan patópálosan legyintve mesélte aztán többségük idehaza a kint látott, idő­közben szuperintenzívvé fejlesztett almakultúrákról: „csodás dolgokat láttunk az osztrák (olasz, német, vagy holland) farmereknél, de hát hol vagyunk mi tőlük, támogatásban, gépesítés­ben, ebben-abban”. A mellbevágó, a már- már megaláztatással felérő élmény azonban csak most érte a szabolcsi almásgaz­dák egy csoportját. Len­gyelországi tanulmányúton (volt-e valaha ilyen?), mint mesélik, tán még az osztrák farmerekét is felülmúló, csodálatos, korszerű al­máskerteket és komplett gyümölcs-kisgazdaságokat láttak. Miközben ámulva nézték, hallgatták a hajdan tán kicsit le is nézett lengyel gazdát, rá kellett döbben­niük: a mezőny elment, s mi állva maradtunk a startvo­nalon. Fel kellene tán húzni a nyúlcipőt. ...........................................................--------------------------------------*----------------------1 SS "0" SS»«®!*! ^ te' Gazdagok vagyunk Páll Géza L ehet, hogy mi ma­gyarok egyfajta bel­ső színvakságban szenvedünk? A szépet csú­nyának, a pokolian csúnyát szépnek, a szegénységet gaz­daságnak, a gazdagságot pedig szegénységnek érzé­keljük? Egyáltalán nem pá­lyázomfelfedezői babérokra magyarságkutatásból, csu­pán közreadom a minap történteket, melyek fősze­replője, hazánk és egy kana­dai üzletember. Az első gyanús tüneteket akkor ta­pasztaltam jómagámon, amikor az üzletember a le­pusztult sóstói egykori kád­fürdő épületét asvájci-lakot, a hangulatos víztornyot lát­va, így kiált ott fel, „ ti nagyon gazdagok vagytok.” Na ezt jól megkaptuk, gondoltam. Itt élünk az irtó­zatos gazdagságban és nem tudunk róla. Ez is jellemző ránk, magyarokra. Ekkor jutott eszembe ez a szokat­lan társítás a néplélek és a színvakság kapcsolatáról. Barátunk kifejtette, az az ország, amely ilyen pazar­lóan bánik az értékeivel, az csak gazdag lehet. Még ha nem is tud róla. Szépen el­sorolta az idevágó legmar­kánsabb érveit. Megemlí­tette, hogy a legnagyobb tu­ristaforgalom idején, júli­usban a fővárosban az elő­kelő várnegyedben külföl­diek százainak, ezreinek hordta a szél a szemébe a port, koszt, mert valakinek ekkor jutott eszébe, hogy egy bizonyos romos terület­ről elszállíttassa a felhal­mozódott törmeléket. Ez persze földgyaluk nélkül aligha lehetséges. De emlí­tette az egyébként szép Margitszigetet is, ahol hol bekapcsolják a látványos­ságnak is beillő szökőkutat, hol nem. Inkább az utóbbi volt a jellemző ottjártam- kor. Bizony ezt is csak egy gazdag ország teheti meg, amelyiknek mellékes az ide­genforgalomból származó jövedelem. Kíváncsi voltam még egy apróságra, ami ne­künk nyíregyházi polgárok­nak nagyon is nem apróság. Milyennek látja a megvál­tozott diszkőborítással, mo­zaikokkal ellátott Kossuth teret, ugyanis még jól em­lékszik egy korábbi látoga­tása révén a tér eredeti ar­culatára. Erre is az volt a felelet, ez is a jólét jele. x. k

Next

/
Oldalképek
Tartalom