Kelet-Magyarország, 1994. április (54. évfolyam, 77-101. szám)

1994-04-06 / 80. szám

Egy moszkvai nyomdai munkásnő, kezében a decemberi parlamenti választás egyik plakátjával, amelyiket leértékelve, mint kitűzős kalendáriumot hoznak most forgalomba AP-felvételek 8 Kelet-Magyarország Dezavuál P. Howard (Rejtő Jenő) egyik fordulatos cselekmé­nyt! regényében bukkantunk erre a manapság ritkán hall­ható, francia eredetű szóra. Meghonosodásáról beszélni — még akár a választéko­sabb magyar nyelvhaszná­latban is — merészség len­ne, de mint stilisztikai érde­kesség figyelmet érdemel. Jelentése: meghazudtol, megcáfol, visszavon, valaki tetteiért nem vállal kezes­séget; eljárását, magatar­tását helyteleníti. eva Hl. 21.-IV. 20. A hangulata lényege­se^ sen javult. Az esélyei megnőttek arra, hogy olyan po­zícióba kerüljön, ami nemcsak nagyobb hatalommal, de pénz­zel is együtt jár. Jól teszi, ha al­szik rá egyet, míg egy fontos pénzügyi kérdésben dönt. _____ IV. 21.-V. 20. Jól 'wmBr teszi, ha óvakodik a ' szerencsejátékoktól és olyan tevékenységektől, ami az éjszakai nyugalmát rabolná el. Ha vitatkozik, vigyázzon, a véleményét ne erőltesse rá a másikra.- - V. 21.-VI. 21. Itt az /jh/jk ideje, hogy „fel- A nyíljon a szeme” egy olyan ügyben, amely eddig rejtélyesnek tűnt Ön előtt. A családjában váratlan esemény következik be, ami felborítja, de csak rövid időre a lelki egyensúlyát. De hamar túlteszi magát az eseményeken. _ VI. 22.-VII. 22. Olyasmi jut vissza WSc Önhöz, ami ala­posan felzaklatja. Az állandó gyötrődés helyett jobb, ha fel­keresi az illetőt és nyíltan megbeszéli vele azt, ami bánt­ja. Csak így tud visszaállni a lel­ki nyugalma. ■ ^ VII. 23.-VIII. 23. dl||P Okosan teszi, ha in- i\*T\ dulat és dühkitöré­seit fékezné és a szavait is job­ban megválogatja. Ön számára fontos embereket űz el maga mellől. Utána már hiába bánja meg, nem minden esetben lehet helyrehozni a dolgokat.- VIII. 24.-IX. 23. Jól gondolja át, kivel jSdf kerül üzleti kapcso­latba. Nem mindenki olyan ab­szolút becsületes, mint Ön. Ügyeljen arra, hogy a munká­jában mindig ilyen megbízható legyen, s a gyanúnak még az árnyéka se vetülhessen Önre. » I . IX. 24.-X. 23. Fi- /1\~/|\ gyeljen arra, hogy ■w "w még meggondolat­lanságból se tegyen olyan kije­lentést, amit később esetleg megbánhatna. Mihelyt az a valaki megérzi, hogy Önnel kapcsolatban akadályok merül­nek fel, rögtön békén fogja hagyni. X. 24.-XI. 22. Kol- legái kisebb-na- gyobb hibáit ne ver­je nagydobra, még akkor is nézze el ezeket, ha nagyon ne­hezére esik. Jól tenné, ha töb­bet mozdulna ki otthonról, hiszen ilyen életmód mellett so­hasem találja meg az igazit. . . XI.23.-XII.21.Ve­gyen részt a munka- «IX helyi mulatság szer­vezésében. Ráfér Önre egy kis kikapcsolódás, s a szervezés el­tereli a figyelmét legutóbbi csalódásáról. Talán még újabb flörtök is vannak kilátásban. XII. 22.-I. 20. Be- osztottjait vagy (TH munkatársait ne fe­lejtse el néha megdicsérni. Meglátja, az ilyesmi valódi cso­dát tesz. Lepje meg valamivel szeretteit, s mutassa meg ne­künk, hogy Ön is tud roman­tikus lenni.- I. 21.-II. 20. Ér­demes lenne egy ré- gi ismeretséget fel­frissíteni. Az utóbbi időben ki­csit elhanyagolta barátait. Pe­dig, ha bajba kerül, csak rájuk számíthat. Ezt már az eddig el­telt időben többször is bebi­zonyították. ^ II. 21.-III. 20. Próbáljon védekezni a kísértés ellen. Ne hagyja, hogy ez a könnyű kis kaland veszélyeztesse régi, jól bevált partnerkapcsolatát. Tar­tósítsa a kapcsolatát, s vigyen bele egy kis romantikát, hogy megújuljon. 1994. április 6., szerda ..................... ? . SÍM Ettünk­ittunk? Ünnepek alkalmával na­gyon nehéz „megálljt” pa­rancsolni magunknak. De még ha szabadkozik is a vendég, addig traktálja a kedves látogatót a gondos háziasszony, míg az illen­dőségből csak fogyaszt: ételt, italt egyaránt. Külö­nösen áll ez húsvét másod­napján, amikor — végigjár­va a rokonságot, ismerősö­ket — estére már „jók a ki­látások” egy kiadós gyo­morrontásra, majdan a más­naposságra. A mentőszol­gálat megyei ügyeletén ér­deklődtünk: hogyan teltek az ünnepek. Megtudtuk, évekre visz- szamenőleg nem volt ilyen nyugodt a húsvét: egyetlen­egy beteget sem kellett a ki­józanítóba szállítani, s kü­lön öröm, hogy ittas gyer­mek sem volt. Az orvosuk által előírt szigorú diétát is betartották azok a betegek, akiket ünnepekre hazaen­gedtek a kórházból. SZÍNES OLDAL 06.14 19.20 Folyóink jellemző adatai: a TISZA Tiszabecsnél -22 cm, apad, 26%, 6,8 fok, Vásárosnaménynál 170 cm, apad, 35%, 5,8 fok, Záhonynál 110 cm, árad, 40%, 6,8 fok, Domb- rádnál 286 cm, árad, 45%, -. A SZAMOS Csenger- nél 58 cm, árad, 15%, 7,8 fok. A TÚR Garbóknál 6 cm, árad, 19%, 6,3 fok. A KRASZNA Ágerdőnél 134 cm, apad, 24%, 9,6 fok. Megér egy mosolyt A betörő kérdezi a foglárt: — Mondja, kedves börtönőr úr, miért van itt mindegyik ablakon rács? — A biztonság ked­véért. — Ugyan kérem, ez túlzás! Kifog egyfegy­házba betörni? Hírügyeletes: CSERVENYÁK KATALIN ® (42)311-277 Változékony időre számít­hatunk. Gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, elered az eső, záporok is kialakulhatnak. A délkele­tire, keletire forduló szél élénk, időnként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és óv a leg­magasabb nappali hőmér­séklet 11 és 16 fok között alakul. Halál Nyíregyháza (KM - Cs. Gy.) — Jándon egy férfi egy kis­buszt megállásra késztetett, majd tőrkéssel a vezető felé szúrt. A kisbusz vezetője a szúrást megelőzően elindult járművével. A késtől a mö­götte lévő üveg megrepedt. Személyi sérülés nem történt. Április 3-án hajnali 2.10 órakor Nagyhódos és Kishó­dos között egy fiatalember Ford Sierrával mintegy száz­kilométeres sebességgel köz­lekedett. Egy erősen jobbra ívelő kanyarhoz közeledvén fékezett, majd átcsúszott a menetirány szerinti bal oldal­ra, ahol egy fának csapódva állt meg. A baleset következ­tében egy 19 éves fiatalember a helyszínen meghalt. A bale­setet csak másnap reggel fe­dezték fel. A Nyíregyházi Rendőrkapi­tányság eljárást indított egy férfi ellen, aki azzal gyanú­sítható, hogy március 31-én Nyírszőlősön bemászott egy magánszemély lakásába, s ott szándékosan tüzet okozott. A rongálással mintegy 200 ezer forint kárt idézett elő. Népszerűség: a nép pilla­natnyi jóindulata olyan va­lakivel szemben, akinek si­került soraiból kiemelked­nie. Ügyfélszolgálatunk telefonszáma: ^ (i]3) 311-3' Tévétípus kampányműsorokhoz Ferter János rajza Orosz Judit felvételiző Szekeres Tibor felvétele Nyíregyháza (KM - B. I.) — Nincsenek irigylésre mél­tó helyzetben azok a diákok, akiknek nem sikerült tavaly vagy korábban a felvételi vizsgájuk. Nehezen találják meg az életben a helyüket, bár legtöbbjük bizonyára sokkal következetesebben készül az újabb felvételi vizsgára. Néhány hónap múl­va eldől, vajon jól használ- ták-e fel az eltelt hónapokat, s bátrabban állhatnak-e ismét a felvételi bizottság elé. Orosz Judit számára min­denesetre nem voltak kihasz­nálatlanok az elmúlt hóna­pok. Ő a Kölcsey gimnázi­umban érettségizett, és most, a sikertelen felvételi után két helyen is tanul. Ami talán a fontosabb, az ILS nyelvisko­lában angol nyelvet tanult, és a napokban sikeresen tette le az Oxfordi nyelvvizsgát, amelyet nemcsak Magyaror­szágon ismernek el. Igaz, Ju­ditnak könnyű lehetett a vizsga, évente többször is el­juthat Angliába, — a nővére a Pethő-intézet Prestonban alkalmazott munkatársa —, így több időt is eltölthet a kö­dös Albionban. Mindenestre ez is jócskán ösztönzi és se­gíti az angol nyelv tanulását. Jutka itthon reklámme­nedzseri tanfolyamra is jár, ahol szintén igyekezett több­féle ismeretet szerezni. Itt is vizsga vár rá, na és a felvé­teli, a nyíregyházi tanárkép­ző főiskola angol-francia szakára. \ • J Nyolc nap Nem mindennapi akarat­erővel négy kilométeren át, törött medencecsonttal von­szolta magát a hóban az Al- taj hegységben egy 24 éves férfi. Ä szerencsétlen em­bert lavina sodorta el Orosz­ország távol-keleti részén. Példátlan élnivágyással nyolc napon át vonszolta magát úttalan utakon a leg­közelebbi kórházig. Az or­vosok megmentették életét, de mindkét lábát amputálni kellett. \ Wt\Jr^ A latin Villemus-ból származik, ez a szintén latin 177­VILMOS helmus------------------ változa­ta. Ez utóbbi a germán Wtllihelm latinosítása. A germán név jelen­tése: erős akaratú, vé­delmező. Becézése: Viliiké), Vitkó, Vilmos­ba. További névnapok: Atlasz, Bíborka, Ce- lesztin, Celesztina, Csát, Dénes, Ruben, Szellők, Szbctusz, Tak­sony. 85 évvel ezelőtt fedez­ték fel az Északi-sar­------------- kot. Robert 1909 Peary ame- rikai sarkku­tató — több sikeres sarkvidéki expedíció után — 1908. június 6* án indult el New York­ból az Északi-sark meghódítására. A több, mint húsztagú expedí­ció szeptemberben érte el a jéghatárt. Az át- telelés után 1909 feb­ruárjában a Columbia- foktól indultak tovább kutyaszánokkal. 1909 április 6-án Robert Peary a világon első­ként elérte az Északi­sarkot. 03.58 15.01 Góbi-dino New York (MTI) — Értékes dinoszuruszmaradványokra bukkantak a mongóliai Góbi sivatagban ásatásokat végző tudósok. A feltárás során né­hány eddig ismeretlen húsevő dinoszaurusz csontvázára és számos olyan dinoszaurusz „bölcsődére” bukkantak a ku­tatók, amelyek rendkívül jó ál­lapotban megmaradt tojásokat rejtettek—jelentette az AP. A szakértők ez idáig a leg­épebben fennmaradt gerinces­leletet fedezték fel a 135-65 millió évvel ezelőttig tartó krétakorból — nyilatkozta az Amerikai Természettörténeti Múzeum szakértője, aki egyi­ke volt az expedíció vezető­inek. Michael J. Novacek el­mondta: a kutatók tavaly jú­liusban csaknem száz dinosza­urusz maradványát, 175 ős- gyíkleletet, és 145 rendkívül ritka emlős koponyáját, vala­mint csontvázát tárták fel. L' - I T/nMi ■ ; ' ' Árvíz és vízár Egy gepárd áll a jacksoni (Missouri, USA) állatkertben egy iskolás fiú fölött, miközben a jobboldalt guggoló férfi próbálja nyugtatni a srácot, hogy feküdjön mozdulatlanul. Az áldozatot végül csupán könnyebb karsérülésekkel vitték kórházba. Azt nem tudni, ho­gyan szabadulhatott ki a gepárd a ketrecéből

Next

/
Oldalképek
Tartalom