Kelet-Magyarország, 1993. július (53. évfolyam, 151-177. szám)

1993-07-20 / 167. szám

1993. július 20., kedd Kelet-Magyarország ~J Reménykedő szatmári gyülekezetek Fehérgyarmat (KM) — A szatmári református egyház­megye jelenlegi határai a trianoni békeszerződés után alakultak ki, a mai esperesi székhely Fehérgyarmat. A települések zöme korábban a szatmárnémeti egyházme­gyéhez tartozott, de voltak gyülekezetek, melyek a nagybányai, illetve nagyká­rolyi egyházmegyéhez kap­csolódtak. Szatmár nálunk maradt re­formátusainak esperese Ba­logh Tihamér, egyházmegyei lelkésze pedig Szalai László, velük beszélgettünk az elmúlt évek gondjairól, örömeiről. A gyarmati esperesi hivatal­ból hetvenegy gyülekezet éle­tét irányítják, s mintegy hat­vannégyezer református lelket tartanak számon. E két adat már mutatja is az egyik legna­gyobb gondjuk forrását. Ha ugyanis leszámítjuk az olyan nagy településeket, mint mondjuk Mátészalka, Fehér- gyarmat, Csenger, Nagyecsed, kiderül, rengeteg az apró falu, ahol oly kevés a hívek száma, hogy alig-alig tudnak eltartani egy lelkészt. — Sajnos azt kell monda­nom, hogy talán sohasem volt olyan nehéz helyzetben a szat­mári egyházmegye, mint ma­napság — fogalmaz Balogh Tihamér esperes. — A gyüle­kezetek fele, harminchat nem rendelkezik önálló lelkésszel, s közülük is, egy nemrég vég­zett felmérés szerint csak ti­zenkettő képes önálló lelki- pásztort fogadni, a családjáról gondoskodni. Az elnéptele­nedett falvak elöregedett lakói jó ideje már az épületeiket sem képesek saját erőből fenntar­tani, így aztán sok templom, parókia romlásnak indult. Köztudomású pedig, hogy ezen tájon milyen ritka értékes egyházi épületekkel találkoz­hat az ember. A középkori templomok egész sorát láthat­juk itt, elég ha csak Csengert, Gacsályt, Gyarmatot, vagy Nagyszekerest említjük e he­lyütt. Nem is az iméntiekkel van a gond, hanem a két-há­Balogh Tihamér romszáz lelkes gyülekezetek templomaival, parókiáival. De nemcsak az épületek ál­laga romlott, jelentős mérték­ben csökkent a hívek száma is. A Tisza, Szamos, Kraszna mentén rengeteg ember volt kénytelen vándorbotot fogni a kezébe, hogy munkára, megél­hetésre találjon valahol mesz- sze, idegenben. A falvak fo­gyásával párhuzamosan mind kevesebben lettek a lelkészek is. — Ma már szinte hihetetlen, hogy húsz-huszonöt éve itt még szinte minden parókiának lakója volt — kapcsolódik a beszélgetésbe Szalai László. — Most viszont vannak olyan lelkészeink, akiknek három­négy helyen is szolgálniuk kell. Ilyen bokrosításokban azonban kénytelenek vagyunk belemenni, hogy mindenütt hallhassák az igét a hívek. — A lelkészhiányt azonban nem csupán a szegény gyüle­kezetek magyarázzák — foly­tatja az iménti gondolatsort az esperes. — Országszerte ke­vés a lelkész. Az Állami Egy­házügyi Hivatal ugyanis an­nakidején szigorúan megszab­ta, hogy a teológiákra ennyi és ennyi hallgatót lehet felvenni, szándékosan akadályozva ez­zel is a hitélet gyakorlását. Há­la az Úrnak azonban, az elmúlt években sokat javult a helyzet. Ma már nem kötik meg a deb­receni teológia kezét, ráadásul Sárospatakon is megindult a képzés, így aztán reményked­hetünk... Tatarozzák a szamoskéri templomot A szerző felvételei akkor is kérdés marad: az apró települések vajon képesek lesznek-e eltartani őket, s a családjukat. S mi lesz addig is a templomok, az üres parókiák sorsa? — Létezik a megyei műem­léki alap, az idén például ti­zennyolc gyülekezet kapott az idén ebből egy kis támogatást a templomokra — említi Sza­lai László. — Nem nagy ösz- szegek ezek, de nagyon jól jöt­tek. Ha már a pénzről beszélünk, mindenképpen meg kell emlí­tenünk a híveket, kiknek ado­mányai nélkül aligha lehetett volna felújítani igen sok temp­lomunkat, parókiánkat Nagy­hódostól Ópályin át Tiszakó- ródig. Az egyház a gyarapo­dást természetesen nem csu­pán az épületek, de a lelkek gazdagodásában is méri. A lel­ki építkezést a hitoktatás szol­gálja többek között. — Ha nem is látványosan, azért szép csendesen nő azon gyermekek száma, akik rend­szeres hitoktatásban részesül­nek — újságolja Balogh Tiha­mér. — Mi ennek temiészete- sen nagyon örülünk, de ko­rántsem csak azért, hogy maj­dan gyarapodhat velük a hívek tábora. Ennél is fontosabb az a cél, hogy apját-anyját, népét tisztelő, szerető fiatalokat ad­junk ennek a hazának. Szalai László A gondok mellett természe­tesen az örömteli események­ről is beszámolhatnak Gyar­maton. A tiszántúli egyházke­rület kilenc egyházmegyét ölel fel, s egyetlen egyházmegye sincs, mely annyi lelkészt, s hallgatót adna, mint a szatmá­ri. A közelmúltban végzett, és a jelenlegi tanulók létszáma eléri a harmincat, s közülük egyre többen kezdhetik meg a szolgálatot a szülőföldön. Már lelkészi dinasztiákat is találhat itt az ember, s a lelkipásztorok életkorának átlaga is csökken, ma olyan harmincnyolc-negy­ven év körül alakul. Ha minden a tervek szerint sikerül, Szatmárban nyolc-tíz év múltán megszűnhet a lel- készhiánv. de a kérdés mée A teológia doktora Dr. Szűcs József Balogh Géza felvétele Tisztaberek (KM) — Szűcs József, Tisztaberek lelkipász­tora ötvennyolc éves, és most a napokban szerezte meg a te­ológiai doktori címét. Két dol­gon is elgondolkozik az em­ber: az életkorán, s a lakhe­lyén. Mert még sem szokvá­nyos az, hogy valaki ötven­nyolc évesen,ráadásul a vége­ken doktori címet kapjon. A berki tiszteletes tősgyökeres szatmári, Nagyecseden szüle­tett, s bármennyire is hihetet­len, már tízévesen eldöntötte, hogy ő bizony doktor lesz. Csak éppen nem a lélek, ha­nem a test doktora. Szemorvos szeretett volna lenni, ám rossz korban született. Kulák lett az apja..., a fiából pedig teológus Debrecenben. Majd segédlel­kész a szülőfalujában, ahol hét évig szolgált. Aztán önálló­ságra vágyott, s megkapta a tá­voli Tisztaberket. — Hogy mondjam...? Igen szomorú állapotban volt az ak­kori parókia. Több mint negyedszázada, 1967-ben történt mindez, s a tiszteletes úr azóta is töretlen hűséggel szolgál Berken, meg Kis-, és Nagyhódoson. Mehe­tett volna pedig városra, gaz­dag gyülekezetek sora próbál­ta magához édesgetni, de ő nem hagyta a szegény, elesett keleti végeket. Ám a ragasz­kodás kölcsönös..., nagy becs­ben tartja őt a három aprócska falu népe. Akik közül talán sokan nem is tudják, hogy doktor lett a nagytiszteletű úrból. Igaz, majd fél évszázadba telt, hogy megvalósuljon a gyermekkori álom, de megvalósult! — Ábrahám is kilencvenki­lenc évesen kapta meg az ígé­retet — mosolyog, — én sem késtem még le semmiről. Van Ben Gurio.nnak, az új­kori zsidó állam megteremtő­jének egy híres mondása, mely így hangzik: Le kell győzni a sivatagot, mert különben ő győz le minket. Ez a mondás járt a berki lelkipásztor fejé­ben is, adaptálva persze a honi viszonyokra. Tanulni, pallé­rozni kell az elmét, mert kü­lönben eltunyul a szellém. Igaz ez ránk is, a vidéki értel­miség életét élőkre. Doktori értekezését Jürgen Holtmann teológiájának di­menzióiról írta, s cseppet sem kételkedünk abban, hogy ren­geteg munkája fekszik benne. Még Bázelt, Zürichet is meg­járta, hogy kellőképpen felké­szülve álljon a debreceni pro­fesszorok elé. Egy évig élt, ta­nult Svájcban a doktori érteke­zés előtt, s a sors különös aján­déka, hogy fia, aki szintén a református teológia hallgatója, hamarosan követi az apa pél­dáját, ő is Svájcba készül. Hogy a,.tán talán visszajöhes­sen a szülőföldre. Negyedszázada, mikor Szűcs tiszteletes Tisztaberekre jött, egy lakatlan parókiát, el­vadult kertet talált. A beren­dezkedés után első dolgai kö­zött gyümölcsfákat telepített a kertbe. A fák már rég terem­nek, s szárba szökött a vetés is, egyre több szülő küldi hittanra a gyermekét. Akik nemcsak az órákon tartanak össze, de a szabad idejüket is szívesen töl­tik együtt. Nemrég például Svájcban jártak... dr. Szűcs Jó­zsef vezetésével. Titkot rejtő parókiák Tunyogmatolcs (KM) — A szatmári egyházmegye bővelkedik látnivalókban. De nem csak a templomok, az öreg parókiák is titkokat rejtenek. Régi iratok várják, hogy fellapozzák őket. Az alábbi mondatok például a matolcsi templom építésével ismertetik meg az olvasót. „Az 1847. március 23-án kelt história domus szerint ’itten, 1696 Évbe építettek az akkori Lakosok leg elő­ször egy Reformáta Fa Templomot, melly történetet kellően be igazolja az: hogy azon Fa Templomból egy kis rövid tölgy fa szék az utánna épült második Templomba, a predicatios szék számára, A Katedra mellé vala be al­kalmaztatott, s azon székhát- vetőjén, több régi metzések- kel azon írás találtatott: Ké­szült 1696dik Esztendőben... Továbbá 1769dik évbe buz­gó Lakosok, a Gróf Károlyi Ferencz Ur Ő Nagysága ke­gyes pártfogása ’s Lelkes ta- náts adásából indulva, a má­sodik Templomnak téglából való fel rakásához olly ki- csavaritott móddal fogtak, hogy egy egy darabot az óts- ka fa Templomnak falaiból ki bontottak, azt téglákból fel rakván mind addig fól- dozták, hogy végre a fa Templomból kő Templom emelkedett... Ezen Templom előtt állott egy igen régi Ótska Fa To­rony is melly úgy mutatko­zott, hogy az még az első Fa Templommal készülhetett, melly 1792dik évbe rontatott le, azon Fa Toronyba valá- nak kis harangok, mellyek- nek a nagyobbikján körül, a felső részen azon irás olvas­tatott: A Matóltsi Ref.Szent. Ekklésia öntette, 1754k Észt. A melly 1801 be hasadt vala el. A Matóltsi fen álló To­ronynak Fundamentom köve le téetetett 1790dik évbe au­gusztus 9kén... a nagy Gom­bot 1791k évben De- cemb.lókn Csinos Istenes szertartással áts Mester Ka- kuk Imre több segéd társai­val fel tévén, s annak tetején ottan fent ülve meg iván po­hár borát, pohárát le hajítván a tetőről, úgy a több segéd társa is követvén azt, öt po­harakból egy se tört el. — Ezen időbe Helybelli Lelkész vala Tiszteletes T. Váry Ferenc Ur, ki ezen munkálatba résztvéve nem kevéssé vala buzgó. Kő mű­ves Maister Vinkler Jakab, áts mester Legények Kakuk Balázs, Medve György, kit nagy bátorsága oda emelt, hogy az ingadozó közép ár- butz fának magánoson álva a tetejibe mászott, s ott álva a Sátorfákat küzdve szegez- gette oda fennt az árbutz fá­hoz Őri István... Isten sege­delmével három évek alatt szerentsésen végrehajtva be végezték azt... 1793k évbe hozzá fogván, már 1794kbe az ótska Templomot el bont­ván, azonnal ezen fen álló Templomnak fundamentom kövét le tették, ’s azon évbe falait félig felis rakták más következő évbe pedig a Templom fala fel rakását be- is végezték... mellynek áts mestere volt Kakuk Balázs legényei Öry István, Áts Ist­ván és Illyés János.... Szabó Péter ... Gondoki hivatal fel vételével a Templom falait ki csinosittatván tökéllete- sen, a Kömíves munkát 1798kba be végeztette, s fe­jérrel ki meszeltette.” Szatmári esperesek 1. Szatmári István 1595— 1597, 2. Debreceni T János 1598-1604,3. Vállyi Miklós 1604- 1605, 4. Vári Tamás 1605- 1610, 5. Milotai Nyi­las István 1611-1618, 6. Szepsi Láni Mihály 1618- 1628, 7. Margitay Péter 1621-1628, 8. Boros Jenőy Mihály 1633-1638, 9. Szat­mári Lázár Miklós 1639- 1641, 10. Megyesy István 1641-1652, 11. Decsi Gás­pár 1653-1659, 12. Tarczali Bogdány M.1660-1674,13. Sepsi Korócz András 1675— 1684, 14. P. Váradi Mihály 1684-1689, 15. Kismaijai Veszelin Pál 1690-1694,16. Bélteki János 1694-1708, 17. Dányádi György 1708- 1710,18. Karmacsi Vári Mi­hály 1710-1719, 19. Helme- czi K. István 1719-1723,20. Nagyari Jakab 1723-1724, 21. Solymosi Nagy Mihály 1724-1729, 22. Hamvai Igó György 1729-1735, 23. Ri­maszombati V. Mihály 1735-1737,24. Jeremiás Ist­ván 1737-1762, 25. Fáy Jó­zsef 1762-1771, 26. Újváro­si Nagy Sámuel 1771-1778, ,27. Marcsa Mózes 1778— 1795, 28. Kabay Ferenc 1795-1811, 29. Szakái Mi­hály 1812-1829, 30. Ozs- váth János 1830-1831, 31. Nagy Gedeon 1832-1836, 32. György József 1837— 1847, 33. Hegymegi Kiss György, 34. Mészáros István 1852-1860, 35. Kiss Áron 1860-1892, 36. Beczkes Jó­zsef 1892-1892, 37. Szarka Boldizsár 1892-1896, 38. Biky Károly 1896-1912, 39. Kiss Bertalan, 1912-1913, 40. Kovács Lajos 1914— 1919, 41. Sipos József 1919-1934,42. Tóth Sándor 1934-1941, 43. Török Jó­zsef 1941-1954, 44. Pótor Sámuel 1954-1960,45. Gaál Miklós 1960-1987, 46. Ba­logh Tihamér 1987-. Az oldalt összeállította: Balogh Géza A matolcsi templom \ Balogh Géza felvétele

Next

/
Oldalképek
Tartalom