Kelet-Magyarország, 1991. december (51. évfolyam, 282-305. szám)

1991-12-02 / 282. szám

2. oldal M nem fizeti a lakbért 3. oldal Vakvágéayen a végkielégítés 4. oldal Kiköti!, gvár és bértöe A Varsányhús Kft. vásárosnaményi húsüzemében Miku­lásra 50 mázsa sertés- és borjúhúst dolgoznak fel. HARASZT03I PÄL FELVÉTELEI Pozsony Szombaton Pozsonyba ér­kezett Szabad György, a magyar parlament elnöke, aki a 70 éves Alexander Dubcek tiszteletére rende­zett ünnepségeken tartóz­kodik a szlovák fővárosban. Délben a pozsonyi magyar főkonzuli rezidencián munkaebéden találkozott Frantisek Mikloskóval, a szlovák parlament elnöké­vel, akivel a két parlament együttműködésének további lehetőségeiről tárgyalt. Kijor MTI — TELEFOTÖ Leonyid Kravcsuk, a Legfelső Tanács elnöke"’, a hat jelölt egyike leadja szavazatát a december 1-jei elnökválasztáson, amelyen együtt a szovjet köztársaság függetlenségéről is dönte­nek a választók. (Helyszíni tudósításunk a 4. oldalon) Varsó Káosz és zűrzavar, parázs tömeg jelenetek uralkodnak a lengyel patikákban. Egy hete lépett életbe ugyanis a gyógyszerfelírás és a gyógyszerárak új rendje — csak éppen az erről szóló utasítást nem kapták meg sem az orvosok, sem a gyógyszerészek. Róma Ellopták egy padovai templomból Szent István magyar király ott őrzött ereklyéjét, a koponyacsont egy darabját az ezüst ereklyetartóval együtt. A csontmaradványt Paskai László esztergomi bíboros érsek tavaly adományozta a padovai templomnak. Kultúra Budapest (MTI) — Freddie Mercury csatlako­zott ahhoz az együtteshez, melynek tagjait egy kegyet­len menedzser toborozza. A kaszás „menedzser” nem kíméli a földi legjobbakat sem, s együttesében megta­lálható már a „könnyű mű­faj” minden ágának képvi­selője. A képzeletbeli ban­Kincstár Akár 500 milliárd forint is lehet az az állami va­gyon, amely hosszú távon a magyar kincstár része lesz, azaz a Kincstári Va­gyonkezelő Szervezet keze­lésébe kerül. A közeljövő­ben történik meg a tartó­san állami tulajdonban lé­vő vagyonnak, az állam privatizálásra kerülő vál­lalkozói vagyonának, vala­mint a kincstári vagyon­nak a kijelölése — hang­súlyozta Pénz András, a Kincstári Vagyonkezelő Szervezet igazgatója szom­baton. Légvédelem A magyar légvédelem va­lóban korszerűsítésre szo­rul, de ez nem azt jelenti, hogy most nem képes a légtér biztosítására a vele összemérhető erőkkel szem­ben — mondta az MTI-nek Keleti György honvédelmi szóvivő azzal a cikkel kap­csolatban, amely a londoni Financial Times-ban jelent meg. A lapban egy katonai szakértő úgy nyilatkozott: Magyarországnak légtere ellenőrzésére sincsenek eszközei. Segély­szállítmány ÜS Futók kísérik Várpalotá­tól Drávaszabölcsig azt a segélyszállítmányt, amelyet szombaton reggel indítot­tak útnak. A várpalotai SZDSZ-szervezet és helyi vállalkozók gyógyszereket, kötszereket, egészségügyi cikkeket, valamint ruhane­műket gyűjtöttek a polgár- háború menekültjeinek és károsultjainak. Rakéta Bács-Kiskun megyében — Gaira és Bácsborsod községek között — me­zőgazdasági területen a magyar—jugoszláv állam­határtól 4,5 kilométerre pénteken délután egy he­lyi lakos bejelentése alap­ján a bajai rendőrkapi­tányság járőre egy. ezidá- ig nem azonosított, fel nem robbant rakétát ta­lált a földbe becsapódva. Erről szombaton délután tájékoztatta a távirati iroda munkatársát Kele­ti György HM-szóvivő és Krisán Attila, a Határőr­ség szóvivőjének helyet­tese. dában csaknem minden fontos hangszernek jut a maga korában szuper mű­velője. Az egykori „óriá­sok” jelentős részét pálya­futásának csúcsán túl, de mindenképpen az emberi élet delelőjén — vagy sok­kal korábban — ragadta el a halál. Korszerű csomagolást alkalmaznak a Szabolcs Tejipari Vállalat nyíregyházi üzemében. A 3 :zásaléki--s I.on CsCrűzáí. p,^».tóröztitu kcjcl egyliteres dobozokba töltik. Ez a tej 3—5 napig tárolható hűtőben. A francia gyártmányú NIMCO géppel 5 ezer liter tejet adagol­nak naponta. elek emil felvétele Dobozos tej a Nyírségből a no a kárpótlásról Nyíregyháza (KM) — Me­gyénk egész területéről há- romszázhatvanan jöttél el a hétvégén Nyíregyházára, a Történelmi Igazságtétel Bi­zottság Kelet-magyarorszá- gj Szervezetének gyűlésére. /l vezetőség beszámolt az el­múlt évben végzett munká­ról, napirenden volt a kár­pótlás, majd választásokra került sor. A résztvevő idős emberek beszámoltak az elmúlt évti­zedekben elszenvedett sé­relmeikről. A vezetőség is­mertette a kárpótlási tör­vény előírásait, s azt, hogy ki mire számíthat. A szervezet elnökévé ismét ■Erdész Gyulát választották, alelnök ismét Lukács András lett. A választmány tagjai kettőjükön kívül: Abonyi Ti­bor, Ferkó László, Nagy Ká­roly, Szűcs András és Vajtó Ferenc. A szervezet örökös tiszteletbeli elnökévé vá­lasztották a 85 éves Szőke Lovas Antalt, akit az 1956-os tevékenységéért ítélt el a bíróság. A Történelmi Igazságtétel Bizottság december 12-én országos közgyűlést tart, ezen megyénket kilencvenen kép­viselik. Dinamikus pártáiét Alapkőletétel Vasmegyeren Hűtőház hat hónap alatt Vasmegyer — (KM—GB) — Jelentős esemény zajlott szombat délelőtt Vasmegyer Kápolna-tanyán. Számos meghívott vendég előtt, ün­nepélyes keretek között helyezték el annak a kor­szerű hűtőháznak az alap­f A fém urnába zárva néhány mai dokumentumot helye­zett el a késői utókor szá­mára Török Béla államtit­kár, Erich Schmidt nyugal­mazott államminiszter és Zilahi József, a Megyei Köz­gyűlés alelnöke. (Balról jobbra.) GALAMBOS BÉLA FELVÉTELE kövét, amely — mint ahogy korábban arról már beszá­moltunk — osztrák bankhi­telből épült fel mindössze hat hónap alatt a helyi Mi­csurin Tsz. és a bécsi IBG által idén alapított Nyírfrost Kft. területén. Az ünnepségen mondott köszöntő beszédeiben mind Márton László, a Micsurin Tsz elnöke, a Nyírfrost Kft. ügyvezető igazgatója, mind Erich Schmidt nyugalmazott államminiszter, a Nyírfrost- ot alapító osztrák IBG cég tulajdonosa, m.ind pedig Török Béla, a Pénzügymi­nisztérium államtitkára ki­emelte a vegyes vállalati formában megvalósuló be­ruházás nagy jelentőségét, amely nem csupán munka­helyet ad majd 100 ember­nek, hanem növeli az egész régió értékteremtő képessé­gét is. A legszigorúbb közös piaci előírásoknak is meg­felelni képes kiváló minősé­gű termékek biztosítékát pedig az adja, hogy Ma­gyarország legnagyobb brok­koli- és karfioltermelő kör­zetének középpontjában nyílik meg az azonnali fel­dolgozás lehetősége az új beruházás által. Az 1992. május 31-én át­adásra kerülő vasmegyeri hűtőház alapkövébe elhelye­zett urnába több más doku­mentum mellett lapunknak, a Kelet-Magyarországnak egy aznapi számát is bele­tették az építtetők. K«r*sztény«Umolcrata Nyíregyháza (KM — Cs. K.) — Ülést tartott szomba­ton a Kereszténydemokrata Néppárt megyei nagyválaszt­mánya Nyíregyházán, melyen részt vett dr. Isépy Tamás igazságügyi államtitkár is. Semmi különleges oka (ve­zetőségválasztás vagy szét­esés) nem volt a nagyvál- lasztmány összehívásának, mondta az ülést követő saj­tótájékoztatón Szilágyiné Császár Terézia, a párt or­szágos alelnöke, egyszerűen azért gyűltek össze, hogy is­mertessék a tagsággal a tör­vénytervezeteket, gyűjtsék össze a véleményeket, infor­mációkat. A Zétényi—Ta­kács-féle törvényjavaslatról, a kárpótlási törvényről, az agrárkérdésről, a parasztság és a párt jelenlegi helyzeté­ről tanácskoztak többek kö­zött. Vannak választási és folya­matosan működő pártok — folytatta Szilágyiné Császár Terézia, s a KDNP az utób­választmóny biak közé tartozik. Megítélé­se szerint az egyetlen olyan parlamenti párt az övék, amelynek dinamizmusa ál­landó és folyamatos Élnek és dolgoznak helyi szervezeteik, minden párttag bekapcsolód­hat a törvények előkészíté­sébe, folyamatos az informá­cióáramoltatás. Arra a kérdésre, hogy nincs-e olyan törekvése a kormánynak, hogy a helyi önkormányzatokat gyengítse — hiszen sok esetben az el­lenzék került hatalomra a településeken és az MDF vo­nult ellenzékbe — Seszták László, a KDNP országgyű­lési képviselője határozott nemmel felelt a sajtótájékoz­tatón. Kifejtette: nem lehet célja a kormányzatnak az önkormányzatok gyengítése, függetlenül attól, milyen ösz- szetételűek, a helyi önkor­mányzatoknál dől el minden. Éppen ezért támogatásuk kötelessége a kormánynak, különben szembekerülne az állampolgárokkal. ^XLVIILévfolyam, 282. szám ÁRA: 7,90 FORINT 1991. december 2., hétfő ~ .v PJSwi ? *óf,ff»»; ■; v MÉiOíi UyiOT.lMl^riB iTFffuiTfpuj Ji

Next

/
Oldalképek
Tartalom