Kelet-Magyarország, 1991. november (51. évfolyam, 256-281. szám)

1991-11-01 / 256. szám

XL,VIII. évfolyam, 25«. szám ABA: 7.9« FORINT 1991. november 1., péntek Legelésző birkanyáj Kisvárda határában. VINCZE PÉTER FELVÉTELE Hadrid A közvetlenül érdekelt le­lek kaptak szót csütörtökön a madridi konferencián. Jichak Samir, bár viszony­lag mérsékelt hangvéte­lű megnyilatkozásában azt hangoztatta, hogy Izrael megegyezést akar, semmi­lyen engedményt sem ígért az arab államoknak és lé­nyegében Izrael régóta kép­viselt álláspontját ismétel­te meg. A területi kérdése­ket például másodlagosak­nak minősítette és azt han­goztatta, hogy a jelenlegi tárgyalásoknak el kell ve­zetniük Izrael állami lété­nek elismeréséhez. A pa­lesztinok kérdéséről a kor­mányfő szinte semmit sem mondott, azon túl, hogy az átmeneti önigazgatást he­lyezte számukra kilátásba. Találkozó A közép-európai térség, Európa biztonsaga, Ma­gyarország és a NATO kapcsolatairól, valamint együttműködésének lehet­séges formáiról volt szó azon a megbeszélésen, amelyet Göncz Árpád köz- társasági elnök folytatott csütörtökön John R. Gal­vin tábornokkal, a NATO Európai Szövetséges Had: erőinek főparancsnokával a Farlamentben. A köztár­saság elnöke emlékeztette beszélgetőpartnerét arra, hogy Magyarország nem válságövezet, hanem a vál­ságövezet határán van, s gondoskodni kell arról, hogy ne is váljék azzá Szlovák írók Párizs G—CSF néven Francia- országban november 15-től új gyógyszer kerül forga­lomba a rákos betegek ré- részére. Az új orvosság a kémiai terápia hatásainak leküzdésére alkalmas, ne­vezetesen a fehér vérsejtek pusztulását ellensúlyozza. Alert Tizennyolc személlyel a fedélzetén szerdán lezuhant a kanadai légierők egyik szállító repülőgépe az Északi-sark közelében. A Hercules C—130 típusú gép a kanadai Alberta tarto­mányból, az Edmonton lé­gitámaszpontról indult út­nak, a Kanada legészakibb részén lévő Ellesmere-szi- geti Alert helyőrségének szállított utánpótlást, ami­kor a településtől 20 kilo­méterre megszakadt vele a radarösszeköttetés. A gép felkutatására indult mentő­alakulatok egyelőre nem tudták elérni a légiszeren­csétlenség térségét, így nem tudni, túlélte-e bárki is a gép lezuhanását. Becs Csütörtöktől már csak 22 kilométernyi bosszúság vár — legalábbis Ausztri­ában — a Bécsből Nickels­dorf—Hegyeshalom felé tartó autósokra: az új au­tópálya-szakasz átadása után már csak ennyit kell a határ menti falvakon át ka­nyarogva megtenni a kes­keny úton. A forgalomnak átadott új 13 kilométeres szakasz Bruck An Der Leitha—Parndorf—Neusi­edl között biztosít nyílt­egyenes közlekedést kétszer két sávon és ez nemcsak a Magyarországra igyekvők­nek öröm, hanem azoknak is, akik szívesen keresik fel egy-egy hétvégén a Fertő­tavat. Megkezdődött a Szlová­kián kívül élő szlovák írók első tanácskozása csütörtö­kön. A budapesti találko­zóra 30 — Németország­ban, Svájcban. Magyaror­szágon, Romániában, Ju­goszláviában és az Egye­sült Államokban élő — író érkezett. A találkozón részt vett Míso Kovac, szlovák kulturális miniszterhelyet­tes. A rendezvényt jelentős összeggel támogatta a Nemzeti és Etnikai Kisebb­ségi Hivatal. Cimbalom A világ tizenkét országá­ból érkezett neves művé­szek részvételével nyitották meg csütörtökön a cimbal­mosok első világtalálkozó­ját Pécsett. A négyezer éves múltú hangszer kü­lönböző fajtáinak megis­mertetését, népszerűsítését célzó háromnapos találkozó keretében kiállítást is ren­deztek, amelyen a cimba­lom történetét és a külön­böző földrészeken, orszá­gokban használt változatait mutatják be. Támadás az őrhelyen Támadás érte szerdán a késő éjszakai órákban egy Baranya megyébe telepí­tett rádiólokátor-állomás fegyveres őrségének egyik tagját. Az őrszolgálatot tel­jesítő sorkatonát — miután őrhelye közelében egy ha­son rejtőzködő személyt fe­dezett fel, majd intézke­désre készülve géppiszto­lyát tűzkész állapotba he­lyezte — hátulról leütötték és egy késsel megszórták. A késszúrást téli ruházata felfogta. A támadók isme­retlenek. Az őr nyolc na­pon belül gyógyuló sérülé­seket szenvedett, csütörtök délelőtti állapota még nem tette lehetővé kihallgatását. Uj lakássk a beivánsban If 1 r r IA r • /1 JMeghiyas ? hím a ha o Ismerkedés a gazdasággal Nyíregyháza (KM) — A ré­gi, lebontott házak helyet újak foglalják el, s hamaro­san megváltozott arculatát mutatja a megyeszékhely. Bár még nemigen látszik semmi a Vay Adám körút— Dózsa György utca—Nyár utca által határolt területen, a munkálatok azonban már elkezdődtek ott az OTP In­gatlan Rt. 5. sz. Területi Fő­mérnökség szervezésében. A részvénytársaság az OTP megyei igazgatóságától levál­va január elseje óta műkö­dik önállóan, s ez az első olyan vállalkozása, amikor eladásra épít lakásokat. A kétemeletes, tetőteres épületben főleg egyszobás (konyhával, fürdőszobával. erkéllyel ellátott) lakások lesznek 36 és 39 négyzetmé­teres alapterülettel, de a ter­vek szerint néhány nagyobb lakást is kialakítanak. A földszinti helyiségeket üzle­tek, butikok számára ter­vezték, de kft.-ék irodahelyi­ségei is otthonra találhatnak az épületben. Az már biztos, hogy helyet kap a Garancia Biztosító, a Mezőbank, vala­mint egy magángyógyszer­tár. Minden lakáshoz, irodá­hoz garázst is biztosít az építtető és értékesítő főmér­nökség. A kivitelezés egyéni vál­lalkozókkal elkezdődött, az elképzelések szerint 1992 vé­gén, 1993 elején lesz kész a ház. Nyíregyháza (KM) — A vasárnap óta megyénkben tartózkodó dán küldöttség zsúfolt programot bonyolí­tott le a hét első részében. A dán Ribe megye elnöke, alelnökei, a megyei hivatal vezetője és vállalati szakem­berek elsősorban a dán ön- kormányzati rendszert mu­tatják be házigazdáiknak, a megyei önkormányzat veze­tőinek. Látogatásuk másik fő célja, hogy megismerjék a megyében lévő gazdasági le­hetőségeket. A dánok ellátogattak me­zőgazdasági feldolgozó, hús­ipari, mezőgazdasági gép­gyártó üzemekbe, ahol tőke­befektetésekről tárgyaltak. Ezeket az ajánlatokat közve­títik a dán vállalkozókhoz. Ugyanakkor megismerték az infrastrukturális gondoka't, amelyek megoldására törek­szik a megyei önkormány­zat. A dán küldöttség tagjai meghívót nyújtottak át a megyei önkormányzat veze­tőinek, szívesen kalauzolná­nak megyéjükben egy sza­bolcsi szakmai delegációt. A megyeszékhely polgármesteri hivatalában pedig Mádi Zol­tán polgármestert invitálták meg egy dániai látogatásra. A további programok kö­zött szerepel a hazai képzés és oktatási rendszer bemuta­tása, a leendő farmerképzés beindítása. II reformáció emléknapja Mátészalka (KM — R. j.) — Harmadik alkalommal rendezte meg a reformáció emléknapjának ünnepségét Mátészalkán október 31-én a Magyar Protestáns Köz­művelődési Egyesület és a Magyar Demokrata Fórum városi szervezete. A művelődési központ színháztermében tartott ren­dezvényen Bölcskei Gusztáv, a Debreceni Református Theológiai Akadémia dékán­ja mondott beszédet, majd az ünnepi műsorban együtte­sek, szólisták, előadóművé­szek — a Collegium Régize­ne Együttes Nagykárolyból, az Adám Jenő Pedagóguskó­rus, továbbá Molnár Zsolt, Néző László, Oláh Sándor, Öszabó István költő és Sö- rés Ildikó — léptek a közön­ség elé. ökumenikus használatú római katolikus templom épült Sóstóhegyen, amit dr. Seregély István egri érsek fog felszentelni november 3-án 14 órakor. Képeinken az utolsó simi­HARASZTOSI PÁL FELVÉTELE Négyen egy célért Főiskoláink szövetségben Garantált védelem Nyíregyháza (KM — Kállai) — Nyíregyházi felsőoktatási intézmény- vezetők tartottak munka- értekezletet október 31-én a GATE Nyíregyházi Me­zőgazdasági Főiskolai Ka­rán. Városunk négy főis­kolája a közeljövőben — várhatóan december ele­jén — szeretné azt a már megkezdett folyamatot adminisztratív értelemben is befejezni, amelynek eredményeként — főisko­lai szinten az országban elsőként — létrejöhet a Nyíregyházi Főiskolák Szövetsége. Az előmunkálatok jelenle­gi szakaszában ugyan még korai lenne beszélni a közös tevékenységek pontosan le­írható formáiról — mondot­ta Sinóros-Szabó Botond, a mezőgazdasági főisko'ia fő­igazgatója —, de egy biz­tos: a négy intézmény jelen­legi státuszhelyezetének ma­gatartásával szeretnének egy olyan bázist létrehozni, melyek célkitűzései a meglé­vő szellemi energiák intenzi- fikálását eredményeznék, s az együttműködés minőségé­nek növelését szolgálnák. És ez már korántsem csupán a főiskolák érdeke, hanem a városé, a megyéé, térségünké is. A közös munkálkodásnak, segítségnyújtásnak már meg­levő formáit — a kollégiumi férőhelyek jobb kihasználá­sa, idegennyelv-oktatás, hit­oktatóképzés, testnevelés- és filozófia oktatás, — szeret­nénk ezentúl még szorosabb „kötelékben” működtetni — fogalmazta meg Székely Gá­bor, a tanárképző főigazga­tója. Lapunk kérdésére el­mondta: a Debreceni Uni­versitas-szal jó kapcsolatban vannak, de a hozzájuk való esetleges csatlakozás nem lenne időszerű. A létreho­zandó szövetség alapvető cél­ja — tette hozzá — éppen arra Irányul, hogy először a minőségi értelemben vett főiskolai szintet tudják ga­rantáltan felmutatni munká­jukban a társuló nyíregyhá­zi intézmények. Nyíregyháza (KM — Sz. J.) — Az igazgatótól a segéd­munkásig sokakat érinthet­nek azok a változások, me­lyeket az Országgyűlés októ­ber 15-i ülésén szavaztak meg. Módosították, helyen­ként kiegészítették a Munka Törvénykönyve 24 éves pa­ragrafusait. így például a 27/A. paragrafust, mely a végkielégítéssel foglalkozik. A kiegészítés értelmében a dolgozót végkielégítés illeti meg, ha a munkaviszony a munkáltató felmondása, vagy a jogutód nélküli megszűnés miatt következik be. Nem jár például abban az esetben, amennyiben a munkáltató azért mondja fel a munka- viszonyt, mert a nála alkal­mazásban álló dolgozó lénye­ges — a munkaviszonyból származó — kötelezettségét. szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi. Leg­alább három év munkavi­szony esetén: egy havi; leg­alább öt év esetén: kéthavi; legalább tíz év esetén: há­romhavi; legalább tizenöt év esetén: négyhavi; legalább húsz év esetén: öthavi átlag- kereset összege. Külön be­kezdés emeli ki, hogy a vég- kielégítés alapjaként figye­lembe veendő egyhavi át­lagkereset a minimálbér öt­szörösét nem haladhatja meg. A törvény a kihirdetés napján lép hatályba, azaz a Magyar Közlöny megjelenési dátumától — ez október 19. — számítva. Rendelkezései tehát az október 19-ét köve­tően közölt felmondásra, il­letve jogutód nélküli meg­szűnésre kell alkalmazni. Lapunk mai száma 87 760 példányban jelent meg MA: 8 oldalon Templomszenteiés Sóstóhegyen

Next

/
Oldalképek
Tartalom