Kelet-Magyarország, 1991. október (51. évfolyam, 230-255. szám)

1991-10-01 / 230. szám

Emlék­ünnepség Szabad. György, ez Or­szággyűlés elnöke — aki a görög demokrácia születé­sének 2500. évfordulója al­kalmából rendezett emlék­ünnepségeken vett részt Görögországban — hétfőn délelőtt hazaérkezett. A magyar parlament elnöke athéni útja során megbe­széléseket folytatott Atha- násziosz Caldarisszal, a gö­rög parlament elnökével a két ország, valamint a bu­dapesti és az athéni tör­vényhozás kapcsolatainak szélesítéséről, erősítéséről. Amerikai befektetők Évente 2 millió tonna jó minőségű feketeszenet szál­lítanának amerikai vállal­kozók Magyarországnak a világpiaci árnál olcsóbban — számolt be hétfői sajtó- tájékoztatói} Vasuta Gábor, az ország egyik legnagvobb magánvállalkozója ameri­kai üzleti megbeszéléseiről Elmondta: a külföldi, így az amerikai befektetők is készek megjelenni a ma­gyar piacon, de azt igény­lik, hogy minél több ma­gyar üzletemberrel tárgyal­hassanak. Vasuta Gábor több jelentős amerikai cég­gel, így például a York In- ternationallal folytatott megbeszéléseket. Fogadta őt Bush elnök tanácsadója, Richard Richards is. Könyv­szakértők Göncz Árpád hétfőn a Parlamentben fogadta az Ernst and Young Könyv- szakértő és Tanácsadó Vál­lalat vezetőit. A találko­zón részt veti Elwyn Eil- ledge, a cég elnöke, Henk Neeleman, az európai szer­vezet elnöke, Nigel S. Moo­re, a cég kelet-európai ve­zérigazgatója és • Terták Ádám, a magyarországi ve­zérigazgató. Az Ernst and Young a világ egyik legna­gyobb könyvszakértő és ta­nácsadó vállalata, amely Magyarországon 1989 már­ciusától működik. Vagyon­értékeléssel és könyvvizsgá­lással foglalkozik, s tanács­adóként részt vesznek a privatizációban. Vendég­munkások Néhány héten belül új jogi szabályozás szerint vállalhatnak munkát a kül­földiek Magyarországon. Egy munkaügyi illetve bel­ügyminiszteri rendelet, va­lamint egy kormányrende­let módosítása szerez ér­vényt a szigorításnak. A munkavállalási engedélyt a külföldit alkalmazó mun­káltatónak kell majd be­szel eznie, a fővárosi vagy az adott megyei munkaügyi központtól. London Az ENSZ iraki missziót teljesítő nukleáris fegyver­ellenőrző csoportja kézzel­fogható bizonyítékokat ta­lált arra vonatkozóan, hogy Bagdad érdeklődést muta­tott egy nukleáris szerkezet felrobbantása iránt. Arra a kérdésre, hogy Irak mikor lett volna képes nukleáris fegyverek előállítására, Da­vid Kydd szóvivő úgy vá­laszolt: — Legkésőbb az év­tized közepére, 1995—96-ra Bagdad abban a helyzetben lehetett volna, hogy évente 2—3 nukleáris fegyvert ál­lítson elő. Elsőévesek Kárpátaljáról, Erdélyből Bjelovár Tiszavasvári (KM) — A napokban Budapesten ünne­pélyes keretek között írták alá a tiszavasvári' Alkaloida Vegyészeti Gyár részvény- társasággá alakulásának szerződéstervezetét és az ala­pító okiratot. A gyár részé­ről Dupcsák László igazgató, a tiszavasvári önkormány­zattól Sulyok József polgár- mester, a Posta és Takarék­bank Rt.-tői Pusztai Attila ügyvezető igazgató és Szi­lágyi István debreceni terü­leti igazgató, a Kossuth Hol­ding Rt.-tői dr. Krokos Já­nos elnök-vezérigazgató szentesítette kézjegyével az okiratot. Egyetlen aláírás hiányzik még, az Állami Vagyonügy­nökség igazgató tanácsának határozata után az ÁVÜ il­letékesének kézjegye. Az ÁVÜ ígérete alapján október elsejei dátummal hagyják jóvá a részvénytársaságot. Az rt.-be a Posta és Taka­rékbank Rt. 100 millió fo­rinttal lépett be. A Kossuth Holding Rt. privatizációs ta­nácsadó cég, amely azt a jo­got. kapta, hogy az rt.-ben az állami tulajdonrészre — a részvénytársaság igazgatóta­nácsának jóváhagyásával — megfelelő külföldi illetve belföldi befektetőket talál­jon. Jelenleg az állami tulaj­donrész az rt-ben 95,5 szá­zalék. A tervek szerint az rt- ben több külföldi részvényes lesz, köztük egy olyan, aki az .összrészvény minimum 51 százalékát fogja birtokolni. Mellette pedig kisebb belföl­di és külföldi befektetők is lesznek. A végleges rész­vénytársasági forma jövő májusára alakul ki. ekkorra lezajlik az állami vagyon nagy többségének eladása. Pozsony „A teljesen önálló Szlo­vákiáért kiálló politikusok mindeddig még csak meg sem kíséreltek meggyőzni bennünket arról, hogy a le­endő önálló Szlovák Köz­társaság esetleg szélesebb körű jogokat biztosít szá­munkra, mint a szövetségi állam, amely elfogad szá­mos, nemzeti kisebbségeket is érintő nemzetközi egyez­ményt.” Egyebek közt ez olvasható a csehszlovákiai magyarság kulturális életét szervező Csemadok orszá­gos választmányának — a hét végén, Losoncon tartott — üléséről kiadott állás- foglalásban. Frankfurt Németországban hétfőn forgalomba hozták az új 50 márkást. A zöldes árnya­latú bankjegy Balthasar Neumann, az 1687 és 1753 között élt würzburgi épí­tész arcképét ábrázolja. Az új 50 márkásokkal már fé- •lig befejeződött a németor­szági bánkócsere: rajta kí­vül már forgalomban van­nak a korszerűsített 10-es, 100-as és 200-as papírpén­zek. Jövő tavasszal bocsát­ják ki az új 20 márkást, ősszel pedig az 5, az 500 és az 1000 márkást. Jó ütemben folytatódik Kisvárdán a gázvezeték-hálózat építése. Jelenleg a Szent Lász­ló utca—Szent György tér és a Mártírok út közötti szakaszon folynak a földmunkák. VINCZE PÉTER FELVÉTELE A horvát nemzeti gárda tagjai kísérik az elfogott szövetségi katonát szeptem­ber 30-án, miután a szövet­ségi hadsereg gépei bom­bázták a városközpontot és összecsapások törtek ki. A tűzszüneti egyezmény elle­nére Horvátország több pontján voltak harcok. Nyíregyháza (KM) — Is­ten nevében kezdték meg az új tanévet tegnap délután a nyíregyházi Görög Katolikus Hittudományi Főiskolán. A tanévnyitó ünnepségen — amelyen a megyeszékhely többi főiskolájának vezetői is megjelentek — Pregun Ist­ván rektor, és Keresztes Szi­lárd megyéspüspök mondotl beszédet. Az idén 12 új első­éves kezdi el a főiskolán ta­nulmányait (köztük néhá- nyan Erdélyből, illetve Kár­pátaljáról.) Velük együtt 47- en igyekeznek elsajátítani a papi hivatás elméleti, és gya­korlati ismereteit. A tanévnyitó résztvevői. HARASZTOSI PÁL FELVÉTELE Nyíregyháza (KM — B. J.) — Kisebb megyényi ember távozott el 25 év alatt Sza- bolcs-Szatmár-Bereg megyé­ből, mert itt sohasem volt olyan és annyi munkalehe­tőség, ami kenyeret adott volna az itt élőknek. Most, hogy másutt is hasonlóvá romlik a helyzet, folyamato­san visszajönnek, s még ne­hezebbé teszik a helyzetet. E szavakkal kezdte a m?- gye munkaerőhelyzetéről és foglalkoztatási nehézségeiről, továbbá a munkahelyterem­tés lehetőségeiről szóló be­számolóját Juhász Gábor, a munkaügyi központ igaz­gatója tegnap a megyei köz­gyűlésen. Elmondta, hogy ma 800 pályakezdő kap munka­nélküli-segélyt. de a végle­ges létszám október végére várható. Nagy tragédia, hogy a 35 éven aluliak teszik ki a munkanélküliek 62,8 százalé­kát. A munkanélküliségi ráta elérte a 12 százalékot, 25 ezer •ember kap járadékot és se­gélyt, közülük 13 ezer már fél évnél hosszabb ideje vár munkára , s nem ke,és, ki Vezetői kinevezések A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Közgyűlés szep­tember 30-i ülésén a Jósa András Megyei Kórház-Ren­delőintézet ápolási igazgatójává Juhász Lajosnét, a nagykállói Elme- és Ideggyógyintézet ápolási igazgató­jává Dopita Gábornét, a nagykállói Elme- és Ideg­gyógyintézet gazdasági igazgatójává Nagy Illést ne­vezték ki október 1-jei hatállyal. Huszti János, a tiszadobi gyermekváros igazgatója egészségügyi okok miatt kérte felmentését. A közgyű­lés Csatlós Sándor igazgatóhelyettest bízta meg az igaz­gatói teendők ellátásával, míg pályázat útján betöltik az igazgatói széket. A Spori megbízott vezetőjének, dr. Bige Lászlónénak megbízatását az év végéig meg­hosszabbították. egy éve nem talál magának munkahelyet. Hogyan lehetne enyhíteni? — ez volt a megyei közgyű­lésen a kérdés, amelyre csak részben ad választ, hogy a munkahelyteremtő beruhá­zásokra jelentős támogatást ad a kormány. A munkahe­lyek létesítéséhez azonban infrastruktúra kell, ezért ad némi reményt, hogy a me­gyéből érkezett pályázatok többsége elnyerte s minisz­tériumok támogatását, s vár­hatóan az infrastruktúra ki­építése ösztönzi majd mun­kahelyteremtésre a vállalko­zókat. A megyei közgyűlés elbo­csátás fegyelmi büntetéssel sújtotta dr. Lénárt Gyulát, a Megyei Gyógyszertári Köz­pont igazgató-főgyógyszeré­szét a munkaviszonyával kapcsolatos kötelezettségek vétkes megszegése miatt. Nyíregyháza (KM — G. B.) — Tudnivalók vállalkozók­ról, iparosokról, szolgáltatók­ról, telefonon, összeolvasva az előbbi szavak kezdőbetű­jét, megkapjuk a legújabb nyíregyházi vállalkozás fan­tázianevét: „T. V. I. SZ.-tel”. A betéti társaság egyik ügy­vezetőjét, Gibáné Guthy Ju- ditot kérdeztük a most indu­ló cégről. — Szeptember elején ala­pítottuk a vállalkozást ab­ból a felismerésből kiindul­va, hogy szűkében van a la­kosság, mint mindannyian, a különféle szolgáltatásokkal kapcsolatos információknak. Keresünk egy mesterembert, aki megjavítana valamit a lakásban, vagy alkalmanként jó lenne megtudni, hol va­csorázhatnánk meg este tíz után üzleti tárgyalópartne­rünkkel, netán beszállítót ke­resünk, mint kereskedők, valamilyen áruféleségre. Másrészt pedig a vidéki vál­lalkozók rosszabbul vannak ellátva megrendelésekkel, mint a nyíregyháziak. Ehhez akarunk segítséget nyújtani a számítógépes adatbankunk segítségével. 2. oldal Az IskolamükOdís „kötéltánca" 3. oldal Mederper a tolyinál 3. oldal Fakódé az otthanuk XLVIII. évfolyam, 230. szám ÁRA: 7,*0 FORINT 1991. október 1„ kedd őszi hangulat a kisvárdai halastavaknál. VINCZE PÉTER FELVÉTELE Épül a gázvezeték TVISZT­elhetünk Mától hívhatók Keserű kenveren A megyei közgyűlés a foglalkoztatásról Tanévnyitó a hittadományi főiskolán RL lesz az Alkaloida

Next

/
Oldalképek
Tartalom