Kelet-Magyarország, 1991. szeptember (51. évfolyam, 205-229. szám)

1991-09-19 / 220. szám

>91. szeptember 19., csütörtök Ki tartja el a szülőt? APÓS—ANYÓS A „SENKI FÖLDJÉN” Megette már a fene, ha egy szülő öregségére a gyerme­kére szorul, mert annak anyagi támogatása nélkül képte- en megélni. Még akkor is nehéz lehet elfogadni a segítsé- et, ha szívből, önzetlenül érkezik, hát még akkor, ha arra i törvénynek kell a gyermeket rászorítania? Legyen így vagy úgy, nem irt, ha tudjuk, mit is kell udni a szülőtartásról — mn- ;özben reméljük, erre csak gén kevés idős ember szorul á... (inek Jár? A jogosult rászorul a szü- őtartásra; ha nincsen tartás- a kötelezhető házastársa; ha 'an tartásra képes és arra mtelezhető hozzátarfbzója. A szülői rászorultságnál vizsgálandó szempont a szülő ■letkora, egészségi állapota. :saládi körülményei, kerese- i, vagyoni viszonyai. A bírói 'yakorlat azt tartja, hogy ön- nagában a nyugdíjkorhatár férése nem feltétlenül ala­pozza meg a szülő tartásra taló rászorultságát. Más kér- lés, hogy a nyugdíjkorhatárt »etöltött szülő, aki több gyer- nekének felnevelése után negrokkant, nem köteles a naradék erejével még vala­miféle kereső tevékenység után nézni. Nem beszélve ar­ról, hogy manapság, amikor fiatalok lézengenek munka nélkül, a nyugdíjasokat alig- alig foglalkoztatják. Érdekes kérdés: kötelezhe- tő-e a szülő rászorultságának csökkentése vagy megszünte­tése érdekében arra, hogy vagyonát értékesítse vagy hasznosítsa? Idős emberek nagyon kö­tődnek a megszokott életkö­rülményeikhez. Nem egyszer súlyos megrázkódtatással tudják csak azt elhagyni. Te­hát arra kötelezni egy szülőt, hogy hagyja el házát és cse­rélje kisebbre, nem humánus dolog. A jog ezzel nem is számol. Haagyermeknftl lakik... Általában nem szorul a gyerekei tartására az a szülő, aki tartási vagy életjáradéki szerződést kötött. De ha az nem megfelelően funkcio­nál, a teljes vagy részleges rászorultság megállapítható A teljességre törekednünk nincs mód. Csak példálózha­tunk élethelyzetekkel, ame­lyek között a szülőtartás megvalósul. Gyakori, hogy a szülő egyik gyermekénél lakik, aki eltartja, gondozza. Az erre rászoruló szülő gondozása, betegségében való ápolása nagy teherrel jár. Sok le­mondást, önfegyelmet és tü­relmet kíván. Ezekre tekin­tettel a többi kötelezettnek nemcsak a szülő létfenntar­tásához szükséges kiadások­hoz kell hozzájárulniuk, ha­nem honorálniuk kell a szü­lővel állandóan tevékenyke­dő munkáját is. Kérdés, hogy kötelezhető-e szülőtartásra az a személy, aki önálló kereső tevékeny­séget nem folytat, az a fela­data, hogy a házastársával közös háztartásukat vezeti. Ez egy érdekes eset. Ugyan­is, akinek nincs keresete, az nem hivatkozhat arra, hogy nem önálló kereső. Családjo­gunk ugyanis az após-anyós tartását nem ismeri. Valami­lyen megoldást kell találni a tartásra kötelezetteknek. Soka ne kelljen...! Ismert, hogy az idős, rá­szoruló emberek nehezen szánják rá magukat arra, hogy segítséget kérjenek hi­vatalos szervektől. Különö­sen megszégyenülnek, ami­kor segély helyett intelmet kapnak: — Van felnőtt gye­rekük, kérjenek attól! Ez így rendjén is volna, de a szülő bizony tudta, hogy ezek a „gyerekek” is milyen nehe- < zen tudták előteremteni a mindennapit. Üj rendelkezés szerint, az évente hatszor ad­ható rendkívüli segélynél semmi mást nem vizsgálnak, csak annyit, mennyire nagy a szükség. A tartásra köte­lezhető gyerekek „káderezé- se” csak a rendszeres szociá­lis segély megállapításához szükséges. Ha a szülő megélhetése végképp nem biztosított, ak­kor az önkormányzati szerv vagy az ügyész is kezdemé­nyezhet tartás megállapítása iránti pert. Az oldalt ttsazeAUította KOVÁCS ÉVA Egy év múlva ugyanitt Emlék a nyárbői... harasztosi pAl felvétele Gyógyító fürdés Olyan megszokott már nyár végén Hajdúszoboszlón a szabolcsi nyugdíjas peda­gógusok megjelenése, hogy az utószezoni nyaralást ettől számítják itt. Az idén csak egy csoport 25 fővel vette igénybe e nyaralási lehető­séget, nyilván összefügg ez a nehezedő gazdasági helyzet­tel. A nyugdíjak emelkedé­se nem tart lépést az étke­zési- és szállásdíjak emelke­désével. Ez utóbbiban sokat segített a megye és a megye- székhely városi körzeti peda­gógus szakszervezeti bizott­ságainak hathatós támogatá­sa. E kedves társaság igen szép. napos időt fogott ki a nyaralásuk egy hetére. Így volt alkalom a szöboszlói ter­málvíz gyógyító erejének és a strandolási lehetőségének kihasználására is. Az alkal­mi társaság a megszokotta­kon kívül újabbakkal is bő­vült, a régi barátságok el­mélyülése mellett új barátsá­gok is szövődtek, melyeket az utolsó napokban tartott kedélyes műsoros est utáni nótázások, dalolások testvéri közösséggé kovácsoltak. Ab­ban reménykedünk, hogy a következő évben is legalább ilyen körülmények között tovább tudjuk e kedves ha­gyományt ápolni. M. Takács Ferenc Hetven év a kaptafánál Móric; A cipők beszélnek. A mes- ernek a gazdáról, a gazda- iák a mesterről. Így Fedor Ferenccel, a kótaji öreg ei- »ésszel már évek óta „beszé- ő viszonyban vagyunk”. S iá nem a szomszédvár szül, alán apám, nagyapám, déd- ipám is. Hisz hetven éve, hogy a zintén szép kort megélt ap- a maga mellé vette inasnak izer.három éves fiát. Aki ak­korra már mestere volt a ér na befűzésének, a csiz- napucolásnak, s mindannak, imit — játék gyanánt — egy [yermekre rá lehet bízni. Vztán majd tizenhét évre űgtak az „inas-segéd-évek”. > egyetlen pengő, forint fi- :etség nélkül. — Már akkor is magam áriam bőrt vásárolni, mert i cipő lelke a jó bőr. Amit íztán nem lehetett mindig :apni ám! Különösen ’45 itán. No, ekkor történt pél- lául, hogy a bőrösboltban nellettem valaki eladásra kí- lált néhányat, de nem mer­ők tőle átvenni. Én az ut- :án elkaptam, s mondom: revő lennék rá. — Akkoriban több hónap- íyi börtönnel játszott az, aki 'eketén vásárolt, vagy el- idott! — Ezért mért végig gyana­kodva a férfi, hogy én biztos íem cipész vagyok. Erre csak innyit mondtam, nézze meg i két kezem, még álmomban s varrásra áll!” A nősüléssel kezdődött az inálló élet, az önálló ipar. kuncsaft után nem kellett árni, hisz aki csizmadiase- »édként megismerte Fedor ferencet, az mesterként már :1 nem hagyta. A „mondva- :sinált” (mondásra csinált) isizmák, cipők mellett a lombrádi és a nyíregyházi vásárokra is készített. Volt így, hogy háromszáz párat mrrt öt segédjével egy sze­lőn ban! S ha úgy hozta, vall­ja pironkodva, „tisztességte­len hasznot” húzott abból, hogy egy-két forinttal ol­csóbban adta portékáját. — Egy szombati nap, úgy a délutáni órákban bejön egy falumbéli, hogy a fiának kel­lene egy pár csizma. Meg­várja. Mondom neki, na ak­kor itt ülhet egy-két napig. De csak erősködött. Piros le­gyen. horgas szárú, fűző meg minden, nem kérdi mibe ke­rül. Nézek a segédre, ma­rad-e velem. — Maradt? — Maradt. Éjfél előtt kész voltunk. A második világégés a bi­zonytalanságot, az új világ a „kátéeszes” időket hozta. Bár még az ötvenes években ké­szített cipőt, nagyobbrészt csak javításra kárhoztatott. — Minden munkát el kell vállalni, s meg is kell csi­nálni. Nézze meg ezt a pa­pucsot! Meg tudja mondani, hogy mit csináltam rajta? — Hát... talán ... a sar­kát húzta be új bőrrel! — Látta volna, amikor a fiatalasszony idehozta! Ron­gyosra volt hasgatva! Na, ezért járnak ki még hozzám a mai napig is, mondjuk Nyíregyházáról! Az ötsegédes nagy műhely­ből egy asztalka-szék-Iámpa sarok maradt. Mellette, szög­re akasztott táskákban a ki- porciózott teendő. Mára, hol­napra, holnaputánra. A Nyírkémia Vállalat ez- évben is megrendezte nyug­díjasainak találkozóját, s ez­úttal a megye nevezetessége­inek megtekintésére szerve­zett kirándulást. Első utunk Nyírbátorba vezett. A Volán autóbuszán nemcsak a 33 nyugdíjas, hanem a vállalat vezetése is jelen volt. A vá­rosnézés után Tiszacsécsére indultunk. Útközben volt al­kalmunk a falvak megtekin­tésére, beszélgetésre is. Na­gyon örültünk annak, hogy a magyar falvakban szorgal­mas és rendszerető emberek élnek, ezt számunkra nem­csak a takaros házak, hanem a virágos kertek, a tiszta ud­varok is bizonyították. Móricz Zsigmond szülőhá­zának megtekintése után el­látogattunk a Kistúr és a Tisza összefolyásához, mely­ről Petőfi Sándor oly szépen megemlékezett. Útban haza­felé Szatmárcsekére men­tünk, ahol megtekinthettük a kopjafás temetőt és tiszte­lettel adóztunk Kölcsey Fe­renc emlékének. Megnéztük a híressé vált Túristvándi vízimalmot, megcsodáltuk a közel kétszázéves platánfát, melyet csak hatodmagunk­kal tudtunk körbefogni. A kirándulás alatt mód nyílott arra is. hogy vállala­tunk igazgatója és vezetői tájékoztassanak bennünket a cég munkájáról, örömeiről és gondjairól. Az információ mellé valamennyi nyugdíjas egy 600 forintot tartalmazó borítékot is kapott. Élményekben, barátságok­kal gazdagodva tértünk ha­za. s ezt kívánjuk a rende­zőknek, valamennyi volt kol­legáknak. Nyíregyháza, 1991. szeptem­ber 3. Varga Ferenc nyugdíjas Nagymamáink konyhájából Csirke nagymama módra Üvegesre sütünk 15 dkg kis kockára vágott füstölt szalonnát, beleteszünk egy fél kiló karikára vágott vö­röshagymát és együtt meg­pirítjuk, majd szűrőkanállal kiszedjük. A visszamaradt zsírba egy másfél kilós felda­rabolt. megsózott csirkét ra­kunk, és egy kevés vízzel majdnem puhára pároljuk. Közben héjában ugyancsak majdnem puhára főzünk egy fél kg apró szemű krumplit, majd megtisztítjuk. A csirké­hez adjuk az átsütött hagy­mával együtt, meghintjük csipetnyi őrölt borssal, babér­levélporral meg kakukkfűvel, s egy kevés vízzel az egészet megpuhítjuk. Közben meg­megkeverjük, hogy a fűszerek jól átjárják a pecsenyét és a vele párolódó köretet. Burgonya- lángot Hozzávalók: 15 dkg főtt krumpli, 18 dkg liszt. 2 dkg élesztő, 1 dl tej, só. olaj a kisütéshez. Az élesztőt kevés tejjel, liszttel elkeverjük, félretesz- szük, hagyjuk felfutni. A főtt burgonyát áttörjük; hoz­záadjuk a lisztet, a sót, bele­keverjük a felfuttatott élesz­tőt, a tejet, és könnyedén összegyúrjuk. Fél órát pihen­tetjük, majd gyúródeszkán félujjnyi vastagra nyújtjuk. Négyszögletes darabokra szabdaljuk. Mindegyik köze­pébe két-két vágást csiná­lunk, és letakarva újabb fél­órát pihentetjük. Tálalás előtt palacsintasütőben, olaj­ban, mindkét oldalát piros- barnára sütjük. Versek öregedés ellen Sffsr Belegrád (KM — D. M.) — Sokan idős korúkra — külö­nösen nyugdíjba vonulás után — elvesztik önmagukat, nem találják tovább helyü­ket az életben. Nem így van ezzel Tóth István bácsi, aki még hetven felett is friss gondolkodású, tevékeny em­ber. Pedig az elmúlt idők nemigen kényeztették el. Mint dolgos szülők gyerme­ke, ő is megismerte a munka becsületét. A háború, a szov­jet fogság, mind nyomot hagyták benne. A termelő­szövetkezetben kitűnt szor­galmával, a feladatokat, ami­vel megbízták mindig lelki- ismeretesen látta el. Már több mint tíz éve pi­henhetne, otthon ülhetne, nem ..., ő nem szereti a tét­lenséget. A belegrádi kertjé­ben ritka vendég a gaz, háza takaros mint a patyolat. Most már a hosszú magány után újra van kivel megosztani a gondokat is. Pista bácsi gyakran úton van, megy, vi­szi lelke, kitartása: mi ad néki erőt: a versek, a maga írta költemények. Még fiaital legényke korá­ban „Paula liget” című ver­sével pályázatot nyert, ami meg is jelent a Rózsa lugas kötetben. Majd 1936-ban egy önálló kötetre is futotta. Utána sokáig nem kereked­tek verssé a sorok, a megél­hetésért folytatott harc ’elal­tatta a múzsát. Most újra tollat ragadt Pista bácsi, rí­meit, rigmusait elsősorban saját maga szórakoztatására írja, de ki az a költői lélek, áki ne örülne ha másoknak is örömet szerezhet gondola­taival. A múlt felidézése mellett bizony sok az olyan történés, ami tollhegy végére kívánkozik. Legkedvesebb versét még a magány ihlet­te: Ma még élünk, vagyunk/ működik az agyunk. / Így telnék a napök, / vagyunk mint a rábök. / Várjuk a hol­napot? / Kívánunk jó napot! / Nincsen apám, anyáin, / nem jo ez a magány. — hangzik •l versből vett idézet. A fájdalom arra figyel­meztet, hogy a szervezetben valahol valamilyen kóros fo­lyamat következett be. A fájdalmat, mint tünetet lehet és kell is csillapítani. Sok kiváló gyógyszer áll ren­delkezésünkre erre a célra. Mielőtt azonban ezek után nyúlnánk, tisztázni kell a fájdalom eredetét, a fájdal­mat kiváltó betegséget vagy elváltozást. Ez az orvosok feladata. Fejfájáskor Antineuralgi- ca, Salvador, Qvarelin, Ke- falgin, esetleg Kalmopyrin, Algopyrin, Demalgon, Bar­baráid jöhet szóba, az októl függően. Izületi és izomfáj­dalmaknál, sérüléseknél jók lehetnek a Demalgon, Pro- bon és különböző fájdalom- csillapító porok is. A hasban jelentkező görcsös fájdalma­kat a görcsoldók szüntetik. Ilyenek a No-Spa, Proparin, Hallidor, Papaverin, Neope- pulsan. A fenti felsorolás ko­rántsem teljes, hiszen a gyógyszergyártás fejlődésé­vel számos, újabbnál újabb lehetőség is kínálkozik. Fontos, hogy mindenki kérje ki orvosa tanácsát gyógyszerszedés előtt. EGYRŐL TÖBBET Kelet-Magyarország 11 fapolcai Zoltán * i

Next

/
Oldalképek
Tartalom