Kelet-Magyarország, 1991. szeptember (51. évfolyam, 205-229. szám)

1991-09-02 / 205. szám

2. oldal 20 000 forint elásva 2. oldal Csel a trezornál 3. oldal Nemzetiségi tanítók SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG FÜGGETLEN NAPILAPJA XLVIII. évfolyam, 205. szám ARA: 7,#0 FORINT 1991. szeptember 2.. hétfő Nagy szükség van a jó takarmányra a Szamos menti Tangazdaság fehérgyarmati üzemében, a több mint ezer darabos szarvasmarha-állománynak. ELEK EMIL FELVETELE Velence Landsbergis A Velencében járt Göncz Árpád nagy tetszéssel foga­dott előadását követően saj­tótájékoztatót tartott a je­lenlévő olasz és nemzetközi tudósítók részére. A sajtó- tájékoztatón kérdések hangzottak el a magyar kultúra helyzetéről, vala­mint a magyarországi vi­lágkiállítás megrendezésé­nek esélyeiről. A sajtótájé­koztatót követően a köztár­saság elnöke találkozott Klaus Schwabbal a Művé­szeti Világfórum elnökével. A megbeszélésen a többi között szó volt arról, hogy Magyarország bejelentette érdekeltségét, hogy 1996- ban házigazdája lenne a Művészetek Seregszemléje című rendezvénysorozat­n*cifv. Moszkva uammmm Üzbegisztán és Kirgizisz- tán szombaton kinyilvání­totta függetlenségét. Az üz- bég köztársaság vezetése jelezte, hogy hajlandó alá­írni az új szövetségi szerző­dést, ha az ténylegesen füg­getlen köztársaságok laza konfederációját helyezi kilátásba. 1/bononaüHm Számos magyar vállalat reménykedik abban, hogy Libanonban a 16 évig tartó polgárháború után hosz- szabb békés időszak követ­kezik, hiszen az évek so­rán nagymértékben lerom­bolt, de még mindig igen gazdag közel-keleti ország számos üzleti lehetőséget kínálhat a magyar vállal­kozóknak, cégeknek. Genf Közös nyilatkozatot adott ki Genfben az Egyházak Világtanácsa, a Lutherátus Világszövetség, a Reformá­tus Világszövetség és az Európai Egyházak Konfe­renciája a jugoszláviai helyzetről. A dokumentum szerzői a jugoszláviai har­cokról szólva megállapít­ják, a konfliktus egyre ke­vésbé az ország belügye, fe­nyegeti a közös demokra­tikus Európa kifejlődését is. A nyilatkozat aláírói azonnali tűzszünetet és tár­gyalásokat követelnek Ju­goszláviában. Kultúra Paul Newman, az ismert amerikai színész és film­rendező megvásárolta Dür­renmatt: ,,Az öreg hölgy látogatása" című világhírű színdarabjának szerzői jo­gát. hogy filmre vigye azt* — közölte pénteken a Dio­genes zürichi- kiadó. Szeptember 2-án, a Ma­gyar Köztársaság és a Lit­ván Köztársaság közötti diplomáciai kapcsolatok új- rafelvételéről szóló jegyző­könyv aláírása alkalmából, egynapos hivatalos látoga­tásra hazánkba érkezik Vytautas Landsbergis, a Litván Köztársaság Legfel­sőbb Tanácsának elnöke. Fórum öt, magát baloldalinak valló párt, illetve társadal­mi tömörülés országosan is­mert vezetőinek — Báto- nyi Sándor (Szolidaritási Szakszervezeti Munkásszö­vetség), Csintalan Sándor (Magyar Szocialista Párt), Kővár Gyula (Független Magyar Demokrata Párt), Rajnai Zoltán (Vállalkozók Pártja) és Zenkovics Zoltán (Munkanélküliek és Állás­keresők Egyesületének Or­szágos Szövetsége) — rész­vételével politikai fórumot rendeztek vasárnap Tata­bányán. Az „Egységben az erő” jelszóval a 41. bá­nyásznap programja közt szereplő eszmecserén a munkások, munkavállalók mai és jövőbeni helyzeté­ről. érdekvédelméről esett elsősorban szó. Földrengés e Magyarországon is jelez­ték a műszerek a Románi­ában a vasárnap hajnali órákban észlelt földrengést — tájékoztatták az MTI-t az MTA Földrengésjelző Obszervatóriumában. A magyarországi szeizmológi­ai állomásokon mindenhol regisztrálták a földmozgást, de sehonnan nem kaptak károkról szóló jelentést. Ennek oka valószínűleg az lehetett, hogy az 5-ös erős­ségű földrengés távol a magyar határtól, a Kárpá­toktól délkeletre eső terüle­ten zajlott le. Elfogadják A Külügyminisztérium­ban megelégedéssel nyug­tázták, hogy Jugoszláviában minden érdekelt fél kész­nek mutatkozott elfogadni az Európai Közösség rende­zési tervét — közölte az MTI-vel Hermann János külügyi szóvivő. Bízunk ab­ban — mondotta —, hogy ez első lépés a tartós meg­oldás irányába, olyan meg­oldást kínál, amely figye­lembe veszi a Jugoszláviá­ban élő valamennyi nép, népcsoport érdekeit. A darab filmváltozatának címszerepét Newman fele­sége, Joane Woodward ala­kítja. A zürichi kiadó egye­lőre nem tudott értesülés­sel szolgálni 1 arról, hogy mikor és..hol kezdik a film forgatását. Becsengettek, jó tanulást! A péntek esti tanévnyitót követően szombaton reggel isko­la-előkészítő táborba utazott a nyíregyházi Arany János 8 osztályos gimnázium 120 tanulója. Az első gimnáziumi és 3 ötödikes osztály egy héten át készül fel Szurdokpüspö­kiben a rájuk váró iskolai feladatokra. Felvételünk az in­dulás pillanatában készült. elek emil felvétele Nyíregyháza — Sényő — Fehérgyarmat — Hajdúdorog (KM — Kállai — Bodnár — Molnár K ). — Ha nem is minden szempontból és min­denkinek önfeledt, de mégis­csak pihentető nyári vakáció után a mai napon ismét be­népesültek az oktatási, intéz­mények. A hivatalos nyilat­kozatok, a különböző forrá­sokból származó előrejelzé­sek szűkös anyagi-dologi fel­tételekről, a „fejkvóta" sze­rint leosztott pénzek elégte­lenségéről, kényszerű fel­adat-átrendezésekről, cso­port-osztály összevonások­ról, nyeltvanárhiánvról, s paradox módon: tanárfölös­legről is szólnak. De azért a dolgok mennek a maguk rendje szerint, mert a tanév­nyitókkal a megszokott folya­matok elindultak. A korábbi évekhez hason­lóan az iskolák az idén is maguk döntötték el az év­nyitó időpontját (voltak, akik már aug. 30-án lebonyolítot­ták), s azt is, hogy tarta- nak-e egyáltalán valamiféle ünnepséget. Több intézmény­ben, mint a nyíregyházi Kos­suth vagy a Kölcsey gimná­ziumban az első tanítási nap reggelén tették hivatalosan is megnyitottá az évet. s ezt követően elkezdték az aktuá­lis feladatok számbavételét, elvégzését. Sánvőn igazi faluünneppé tette az évnyitást a vadonat­új általános iskola és műve­lődési központ avatása. Az egész napos rendezvényt a mazsorettek felvonulása in­dította. majd a település la­kosainak élénk érdeklődésé­től kísérve Lajsz Miklós pol­gármester nyitotta meg az ünnepséget. Megfogalmazta: az új. minden szempontból korszerű létesítmény hosszú időre megoldja Sényő okta­tási-művelődési feladatellá­tását. s a további bővítések­kel rövid időn belül kiala­kíthatnak egy valóban komp­lex — az óvodát is magába foglaló — intézményt. Med- gyesi József, a megyei köz­gyűlés elnöke avatóbeszéde­ben elismerését fejezte ki a gyors és pontos építőmun- naeit. s hangsúlyozta: sokak összefogására és segítőkész­ségére volt szükség ahhoz, hogy a nehéz gazdasági hely­zetben valóra válhatott a fa­lu álma. Szabó József igaz­gató tanévnyitó gondolatai­ban kiemelte: az új épület új szellemet, minőségibb okta­tó-nevelő munkát is keil, hogy inspiráljon. Közel háromezer diák kez­di meg a mai napon a tanu­lást Fehérgyarmat három általános és három középfo­kú iskolájában. Elvégezték a felújításokat, s több inték- ménybővítésre is sor került. Két tanteremmel növekedett a közgazdasági szakközépis­kola (már pénzügyi tagoza­tuk is „üzemel”), belső át­szervezéssel növelték a teret a Zalka gimnázimban, itt igazi újdonság a nyolcosztá­lyos kísérlet elkezdése. Nyel­vi labort alakítottak ki az ének-zenei általános isko­lában, s szélesedett az okta­tott nyelvek választéka is. Teljes a létszám a helyi szakmunkásképzőben, ahol a gyakorlati oktatást az iskolai tanműhelyekben oldják meg. Ünnepi misével kezdődött vasárnap délelőtt a Hajdú­dorogi Görög Katolikus Gim­názium és Mg. Szakmunkás­képző Intézet tanévnyitója. A zsúfolásig megtelt temp­lomban Keresztes Szilárd megvéspüspök vezetésével tartottak misét. A tanévnyi­tón Papp János megbízott igazgatótól megtudtuk, az intézetben ötvenheten ken­dik el tanulmányaikat, köz­tük huszonegyen Szabolcs- Szatmár-Bereg megyéből. Itl a Mandala Szia; Nyíregyháza (KM — Kál­lai) — Bizonyos „gyanús” je­leket már lehetett észlelni, amikor a Zrínyi Gimnázium Webber-kórusa hat előadásra mintegy kétezerötszáz fizető nézőt tudott becsalogatni a „Macskák” c. rockmusical zanzásított (keresztmetszet jellegű) változatára. Ez a né­zőszám nemcsak a szülői, ro­koni érdeklődést sejtette, hanem azt, hogy a zenés da­rabok iránt nagyobb az ér­deklődés szűkebb pátriánk­ban és szerte az országban. A budapesti Rock Színház után éppen ilyen művek be­mutatására verbuválódott a most már hivatalosan is be­jegyzett Mandala Színhá­zi Egyesület. Az évadnyitó társulati ülést augusztus 30- án tartották meg. Dobos László, az egyesület elnöke megfogalmazta: lévén máris a Magyar Nem-hivatalos Színházak Szövetségének tagjai, két-három év múlva szeretnének igazi, hivatásos színházzá erősödni. A mintegy száz-százhúsz főt egyesítő társulat jobbára középiskolásokra (nem egy iskolára!), főiskolai és egye­temi hallgatókra számít a tánc- és énekkari munkában, a színpadi szerepekben, de az egész szervezeti felállás is a jó értelemiben vett amatőr- ség jegyében alakul. Legfon­tosabb céljuknak azt tart­ják, hogy működésükkel al­kalmakat teremtsenek a te­hetség felkutatására és me­nedzselésre, s sokakban meg­levő önmegmutatás vágyá­nak kielégítésére. Szeptembertől aztán indul­nak a próbák. Két darab be­mutatására készülnek: a Jó­zsef és a bűvös kabát vala­mint a Légy jó, mindhalálig című musical-eket szeretnék színpadra állítani; az elsőt, legkorábban január tájékán. A próbák és előadások rend­jét igyekeznek összehangolni az iskolák menetrendjével. De nem árt végiggondolni: aki a szereplésekre szerző­dik, komoly önfegyelemmel és időbeosztással kell, hogy rendelkezzen! És ne sajnálja a szabadidejét! A Móricz Zsigmond Szín­házzal — érthető módon — testvéri viszonyban kívánnak együtt munkálkodni, de megerősödvén, előbb-utófofa meg szeretnének állni saját lábukon is. Ez már hasonlít a futballra NYVSC-Bag 3:0 Rendhagyó tanévnyitó Nyíregyháza (KM — K. D.) — Apa, nézd! Egy nagy ró­zsaszín elefánt áll az iskola előtt! — kiáltották lelken­dezve gyermekeim, örökös­földi lakásunk ablakából né­zelődve szombaton. Hoppá! — jutott eszembe — ma tart­ják a „szünidősiratót” a Hu­nyadi Mátyás Általános Is­kolában. Irány az iskola előtti tér, ahol már nagy sürgés-forgás fogadott. Az árusok asztala­in édesség, játék, ruhanemű, tanszerek — árengedmény­nyel —, s aki megéhezett, ehetett, ihatott is. A legnagyobb sikere per­sze a gumielefántnak volt, nagy örömmel ugrándozott benne az apró és nagyobb gyermekek hada. Itt nam kel­lett attól tartaniuk, mint ott­hon, hogy rájuk szól apa vagy anya, vagy a szomszéd ‘kopogtat be az ugrálás, vir­gonckodás miatt. Ilyen előzmények után kel­lemesebb hangulatban zaj­lott a tanévnyitó is, a bará­tok, iékolaitársak egy része együtt folytatta a délutánt, a bábszínházban szórakozva. A másfajta vidámságra vá­gyók Markos György hu­morista 'műsorán nevethettek a szünidőbúcsúztató záróak­kordjaként.

Next

/
Oldalképek
Tartalom