Kelet-Magyarország, 1991. augusztus (51. évfolyam, 179-204. szám)

1991-08-01 / 179. szám

2. oldal „Csak visszaütöttem” 3. oldal Szicsaták ts székházvita 11. oldal a titokzatos IMWAY Kulcsrakész Sényőn a Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Művelődési Központ. Jó tanulást a gyerekeknek, az új iskola új tanévében. Honikra Moszkvában második munkanapjába lépett a szovjet—amerikai csúcsta­lálkozó. A szovjet—ameri­kai kapcsolatok ígéretes, új korszakának nyitányáról beszélt kedden Moszkvában az amerikai elnök. George Bush úgy vélekedett, hogy a mostani moszkvai csúcs- találkozóval kezdődő sza­kasz egyúttal az egész világ javát is szolgálja. (A START-szerződés alá­írásáról szóló tuldósítá- sunk a 4. oldalon.) Start-hitel mmm A Magyar Nemzeti Bankkal augusztus elsejéig a Magyar Hitel Bank, a Magyar Külkereskedelmi Bank, a Reálbank és az Iparbank írt alá szerződést a Start-hitel továbbköl- csönzéséről. Várhatóan a napokban még számos bank megegyezik az MNB- vel a Start-hitelek nyújtá­sáról. Alumínium A tatabányai Alumíni­Poinony umkohó 3-as számú csarno­kában szerdán áramtalaní­Az Adria-kőolajvezeték vitás pénzügyi kérdéseinek kompromisszumos rende­zéséről írt alá szerdán Po­zsonyban jegyzőkönyvet Berényi Lajos, a Nemzet­közi Gazdasági Kapcsola­tok Minisztériuma helyet­tes államtitkára és Lubo- mir Marták, a cseh-szlovák szövetségi külkereskedelmi miniszter helyettese. Az esemény hátteréről és a szerződés részleteiről Buda­pesten, az NGKM-ben tájé­koztatták az MTI munka­társát. tották az utolsó, a 47. ol­vasztókádat. Ezzel teljesen megszűnt az üzemben az elektrolízis, s megkezdő­dött a leállással végződő visszaszámlálás. Az év vé­géig az üzem másik két csarnokában is befejezik a munkát. A kohókat lebont­ják, hasznosítható részeit értékesítik. Előkészítés Bukarest A Román Nemzeti Bank szerdán nyilvánosságra ho­zott határozata szerint a román pénz augusztus 5- ikétől gyakorlatilag kon­vertibilissé válik — jelen­tette a francia hírügynök­ség. A román lej árfolya­mát a legutóbbi leértéke­léskor (április elsején) 1 dollár=60 lejben állapítot­ták meg, de a bankközi pi­acokon egy dollárért 270 lejt adtak. S ez utóbbi ár­folyammal „dolgozott"’ a feketepiac is. Pintér Sándor, Budapest rendőrfőkapitánya és bécsi kollegája, Günther Bőgi jú­lius 31-én megbeszélést tartottak, amelynek témája II. János Pál pápa augusz­tusi magyarországi útja volt. Az osztrák rendőrök két pápalátogatás tapaszta­latait adták át magyar kol­legáiknak. Párizs Vendégmunka Segítséget kért Francia- országtól a kurd menekül­tek sorsának megoldásához a kurdok egyik vezetője, Dzsalal Talabani. Szerdán fogadta őt Roland Dumas francia külügyminiszter, aki a minisztérium szóvi­vőjének közlése szerint a francia kormány nevében ígéretet tett rá, hogy meg- .vizsgálják a kérést. Az idén eddig — a júniu­si adatok szerint — 9311 munkavállalási engedélyt adott ki a német munka­ügyi hivatal, a német—ma­gyar cégszerződések alap­ján a Németországban munkát vállaló magyarok­nak. A németek kivételes elbánásban részesítik a magyarokat, nincs még egy nyugati ország, amelyik ilyen munkaügyi segítséget adna. Sport Az ausztrál nemzetközi teniszbajnokság szervezői az ideihez képest húsz szá­zalékkal növelik a pénzdí­jakat, s így jövőre már 8,2 millió ausztrál dollárt (mintegy 4,82 millió ameri­kai dollárnak megfelelő összeget) osztanak szét a résztvevők között. Geoff Pollard, az ausztrál szövet­ség elnöke elmondta, hogy a másik három Grand Slamdiázigazdánál (Párizs, Wimbledon, Flushing Mea­dow) nagyobb mértékű emelést hajtottak végre. Pusztán csak azért, hogy ledolgozzanak jelentős hát­rányukból. Információs klub menedzsereknek A védnikak egyike: a ■iiisztertloik Mizzarellát gyárt a Beregtej Kétezer ingyen fefőgép Nyíregyháza (KM — D. M.) — Vállalat- és intézményve­zetők, menedzserek észak­kelet-magyarországi klubját szervezi a MÖBIUSZ PLUSZ Mérnöki Iroda Kft. közösen a megyei önkormányzatok­kal, a MTESZ-szel és a Ma­gyar Gazdasági Kamara regi­onális szervezeteivel. Hajdúban, Szabolcsban, Borsodban és Hevesben, az országnak ezekben a különö­sen hátrányos helyzetű térsé­geiben szeretnének a gazda­sági vezetők számára rend­szeres fórumot teremteni. Szeptemberben Nyíregyhá­zán lesz az első rendezvény, a meghívott vendégek között találjuk dr. Baráth Etele kor­mánybiztost, Palotás Jánost, a VOSZ elnökét. Emellett minden alkalommal egy-egy megye is bemutatkozik. Az előadásokon túl, a klub­tagok részére különböző ki­adványok is készülnek majd, melyek közül nagy érdeklő­désre tarthat , számot a Ma­gyar Gazdasági Kamara ha­vi eseménynaptára, üzleti ajánlattal. összeállítják Észak-Kelet-Magyarország erőforrás- és a gazdálkodó szervezetek fényképes ter­mékkatalógusát. A szervezők a klubrendez­vények fővédnökének Antall József miniszterelnököt, véd­nököknek Virágh Pál és Gyu­lai Gábor köztársasági meg­bízottakat kérték fel. Bővebb felvilágosítást Gégény Béla ügyvezető igazgató ad. (Le­vélcím: 4461 Nyírtelek, Váci M. u. 18.) ■ Nyíregyháza (KM) — Muzzarellát, lágy sajtot fog­nak gyártani a beregdaróci Beregtej üzemében. A tel­jes termelési értéket az el­következő öt évben Nyugat- Európában adják el, ehhez a nyugaton már jól ismert Vasco márkanevet kapták meg. Az ügyletet a nyíregy­házi Kelet-Nyugat Delta Marketing Kft. hozta össze a svájci állampolgárságú, magyar származású Moldová- nyi István Lajossal, aki az üz­let finanszírozásához a Fe- ruzzi-csoportot nyerte meg. A FeruzZi-csoport Olasz­ország második legnagyobb vállalkozása, amely ötezer vállalatot integrál és kont­rollál, ebből ezernél 100 szá­zalékos tulajdonrésszel ren­delkeznek. Az olaszok adják a technológiát, az oltóanya­got és természetesen kizá­rólagos jogot kaptak az el­adásra. A kft.^ben az olasz tőkearány 51 százalékos, a maradók tulajdonrészen a Beregtejet létrehozó hat beregi termelőszövetkezet, a Kelet-Nyugat Delta Marke­ting Kft. és Moldoványi Ist­ván Lajos osztozik. Az üzem vezetője Simon József lett, aki az üzletet összehozó nyíregyházi kft. ügyvezetője is. Termelési igazgatónak az ismert tejszakembert, Hoff­man Józsefet bízták meg. Az olasz vállalkozók a ter­vek szerint kétezer tehén­tartónak ingyen adnak fe­jőgépet cserébe azért, hogy nekik szállítsák a tejet. A jelenlegi 34 ezer literes feldolgozás 230 ezer lite­resre bővül. A Feruzzi-csoporthoz tar­tozó Cofime Coop eLnöke, Franco Mangino és munka­társai a hétfő és keddi bu­dapesti tárgyalások után szerda délelőtt ikisrepülő- géppel érkeztek Nyíregyhá­zára. A KPVDSZ művelődé­si házban Medgyesi József­fel, a megyei közgyűlés el­Eddig Trappista sajtot gyártottak Beregdarócon, mostantól Muzzarellát. BALÄZS ATTILA FELVÉTELE nőkével, Zilahi Józseffel, a megyei közgyűlés elnök- helyettesével és a házigazda Kelet-Nyugat Delta Marke­ting Kft. szákemberéivel tárgyaltak. Mangino úr el­mondta, hulladékgyűjtő, égető és hasznosító beren­dezéseket kívánnak Magyar- országon létesíteni, a meglé­vő autópályák építését ter­vezik befejezni, ez 450 ki­lométert jelent és további üzeméket, vállalatokat akar­nak megvásárolni. Medgyesi József elsősor­ban a Gyöngyöstől a szovjet határig létesítendő autó­pálya megvalósítását szor­galmazta, illetve ígéretet tett egy olyan lista elkészí­tésére, amelyben azok a cégek szerepelnek, amelyek alkalmasak vegyes vállalat alakítására. Á barátság, mint érv Nemzetközi tábor Nyírbátorban Az elsők között Erdélyből a temesvári csoport érkezett HARASZTOSI PÁL FELVÉTELEI Nyírbátor (KM — K. É.) — Ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuit július 31-én a Nyírbátori Nemzet­közi Ifjúsági Tábor. A tábor helyszínén, a városi kem­pingben közel 500 középisko­lás korú fiatal gyűlt össze. Érkeztek Litvániából. Len­gyelországból, Kárpátaljáról, Erdélyből és a Vajdaságból is. Amint azt dr. Szendrei László parlamenti képviselő, a tábor fő szervezője el­mondta. a rendezvény célja kettős: a különböző orszá­gok, népek fiataljainak ba- rátkozása, ismerkedése mel­lett az egymás iránti türe­lem, a más népek megbecsü­lésének gondolata a cél. Az ünnepi beszédből az is kide­rült: a jelenlegi nemzetközi helyzetben a fiataloké is le­het főszerep. Az ismerkedés, a barátkozás hathatós érv lehet a fegyverekkel szeiri- ben. Különösen fontos ez a gondolat a kis népek számá­ra, melyeknek fiataljai Nyírbátorba jöttek. A tábor szervezésében a képviselő mellett a nyírbáto­ri pedagógusok egy része, meg. számos helyi aktivista is je­lentős mértékben segített, de oroszlánrészt vállalt az If­júsági Demokrata Fórum is. A tábor költségeit adomá­nyokból, alapítványi támoga­tásokból fedezik a szervezők, akik tartalmas programokról is gondoskodtak. Számos jelentős vendéget is' várnak. Antall József mi­niszterelnök mellett Für La­jos és Horváth Balázs mi­niszterek, a lengyel nagykö­vetség vezető munkatársa, valamint a bonni parlament ifjúsági bizottságának veze­tője is a táborba érkezik. Megbízott igazgató Nyíregyháza (KM) — Augusztus elsejétől a Sza­bolcs megyei Gabonafor­galmi és Malomipari Vál­lalat megbízott igazgatója dr. Kovács Oszkár, aki ko­rábban a vállalat gazdasá­gi igazgatóhelyettese volt. Ugyanakkor a Földműve­lésügyi Minisztérium pá­lyázatot írt ki az igazgatói poszt betöltésére. A meg­bízott igazgató arról is tá­jékoztatta lapunkat, hogy vállalatuk az öt megyei ga­bonaforgalmi és malom­ipari vállalat között van, amely ellen a Gazdasági Versenyhivatal verseny­felügyeleti eljárást indí­tott. Ezt az eljárást a Mező­gazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövet­sége kérte a gazdasági erő­fölénnyel való visszaélés miatt. Szerdán a hivatal munkatársa a szabolcsi vállalattól egy összeállítást kért, amelyben főképpen az elmúlt és idei évben le­szerződött búza mennyisé­ge és ára szerepel. A kö­vetkező tárgyalás jövő hét szerdán lesz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom