Kelet-Magyarország, 1991. július (51. évfolyam, 152-178. szám)

1991-07-01 / 152. szám

mam \ Belgrád Göncz: Vasárnap pontban kilenc órakor Szlovéniában min­denütt megszólaltak a lég­védelmi szirénák,' s a rá­dióban Jelko Kacin tájé­koztatási miniszter beje­lentette, hogy 15 percen belül légitámadás várható, mivel a jugoszláv hadsereg harci repülőgépei Zadar- ból, Pulából és Zágrábból Szlovénia felé indultak. Kérték, hogy a lakosság keressen menedéket az óvóhelyeken. Genf A nemzeti kisebbségek helyzetéről, a kisebbségek jogainak biztosításáról kezdődik hétfőn délután tanácskozás a genfi nem­zetközi konferencia-köz­pontban, az európai biz­tonsági és együttműködési értekezlet 35 tagjának rész­vételével. Washington Ismét napirendre került a szovjet—amerikai űrha­jóscsere: a szovjetek ame­rikai űrrepülőgépen száll­nának fel, míg amerikai kol­légáik a szovjet MIR-űrál- lomáson dolgoznának. A The Washington Post va­sárnapi jelentése szerint a cserét amerikai kormány­körökben mérlegelik, de döntés még nem született. Az együttműködés fontos politikai jelzést adna, amel­lett a két űrprogram hasz­nosan kiegészítené egymást. Becs Franz Vranitzky osztrák kormányfő véleménye sze­rint további nemzetközi akciókra lenne szükség a jugoszláviai konfliktus résztvevőinek a tárgyalá­sokhoz való visszatérítésé­hez, mivel a közöspiaci külügyminiszterek külde­tése a jelek szerint nem hozta meg a remélt sikert. Moszkva Legalább 32 bányász 'esztette életét vasárnap Kelet-Ukrajnában, amikor a Donyec-medencében egy szénbánya aknája kigyul­ladt — közölték a bánya képviselői. A moszkvai rá­dió beszámolója szerint 355 méterrel a föld felszíne alatt egy szállító berende­zés szalagja lobbant lángra, és a terjedő tűz elvágta öt bányászcsoport útját. „A függetlenné válásunk ünnepével egybeeső évfor­duló megnövekedett fele­lősségünkre figyelmeztet bennünket. A mai nap múlt és jövő kapcsolatára és olyan történelmi vere­ségekre emlékeztet, ame­lyekből mindig fel tudtunk állni. Bizakodás, folyama­tosság, a jövő reális végig­gondolása, ezt szeretném kívánni magunknak és éhhez kérem Isten segedel­mét.” — mondta tegnap az államelnök Somogyvá- ron. Antall: Magyarország soha nem nyugodott bele abba, hogy idegen megszállás rabja legyen, hogy tőle idegen társadalmi, politikai, gaz­dasági szokások uralkodja­nak a nemzeten. Az el­múlt évtizedben háromszor próbálta meg visszasze­rezni függetlenségét. 1945- ben és 1956-ban nem sike­rült, csak mostanra érte el tárgyalásokkal, békés úton, hogy az országban sem jogi, sem más érte­lemben nem tartózkodnak idegen csapatok — mondta miniszterelnökünk a Som- lóvásárhelyi ünnepségen. Kissinger wmmmx Henry Kissinger az Egye­sült Államok volt külügy­minisztere Kodolányi Gyu­lának, a Miniszterelnöki Hi­vatal címzetes államtitká­rának meghívására Buda­pestre érkezett. A neves külpolitikai szakértőt hét­főn fogadja Göncz Árpád köztársasági elnök; magyar- országi programja során találkozik majd az Ország- gyűlés Külügyi Bizottságá­nak tagjaival. Világtalálkozó Istentisztelettel zárult a Magyar Reformátusok II. Világtalálkozója Zánkán, az egykori úttörővárosban, amely az I. Magyar Re­formátus Ifjúsági Világta­lálkozónak a színtere volt. Határforgalom A magyar—osztrák köz­úti határforgalomban a ha­tár ausztriai oldalán vasár­nap — a szombatihoz ha­sonlóan — ismét hatalmas torlódások voltak. nagy­mértékben a juoszláviai helyzet miatt. Sport Véglegessé vált, hogy a kitűnő szovjet rúdugró, Szergej Bubka egyesületet cserél. A 27 éves donyecki sportoló, akit a magassá­gok urának is neveznek, a német Olympische Sport­club (OSC) Berlin színei­ben folytatja pályafutását — jelentette be Rudi Thiel, az egyesület menedzsere az olimpiai bajnok atlétával folytatott vasárnapi beszél­getése után. Megemlékezések országszerte és megyénkben a Függetlenség Napján Nyíregyháza—Nagykálló (KM — Kovács Éva) — Már hat óra körül gyülekezni kezdtek Nagykálló lakosai, hogy a város parkjában talál­ható Szabadság-szobor előtt ünnepeljék a szovjet csapa­tok végleges kivonulását. A megemlékezés a templomok­ban kezdődött, ahol a refor- másut, görög katolikus és római katolikus szertartás alatt emlékeztek a hívek. A mise után valamennyi egyház tagjai a parkba vonultak, hogy meghallgassák Kállay Kristóf országgyűlési képvi­selőt. A szónok bevezetőjében hangoztatta: a szovjet meg­szállás negyvenhárom éve és három hónapja után végre ismét eljutottunk odáig, hogy som oisza^, sem megye földjét nem tapossa idegen katonák csizmatalpa S hogy mit hozott számunkra a megszállás alatt eltöltött idő? A kérdésre adott válasz szerint erkölcsi és anyagi romlást, olyan elnyomást, amelynek terhét és következ­ményeit az elkövetkező idő­ben kell ledolgozni, a ránk­hagyott súlyos örökséggel megbirkózni. A szovjet csapatok kivonu­lása olyan örömteli esemény, amely a jövő feladatait is alapvetően befolyásolja, sőt, meghatározza. A kísérlet, amelyet velünk folytattak — hangsúlyozta Kállay Kristóf, — mindenütt a világon meg­bukott. Abban bizakodom, mondta befejezésül, hogy a csapatkivonás után egyen­rangú pertnerként működbe1 együtt a Szovjetunióval, legyen szó gazdaságiról, avagy kultúráról. Nyíregyházán a Bujtosi Sza­badidő Csarnokban ért vé­get az országos koncertsoro­zat, amelyet Demszky Gábor budapesti főpolgármestere ja­vaslata alapján indítottak út­jára. Az este 8-kor kezdődött koncerten Cseke László, a Szabad Európa rádió híres lemezlovasa vezette a műsort, amelyen a Génius együttes, a KFT együttes és az Azovi kó­rus tagjaiból létesített Ba- ba-Jaga együttes „húzta” a talpalávalót. Az éjfélig tartó utcabál idején emlékjegye­ket is árusítottak, amelyek­nek megvásárlói eredeti, Cse­ke László által összeállított, s Magyarországon mindeddig nem játszott, a 60-as évek ze­néjét tartalmazó kazettát nyertek. Kormány­nyilatkozat flg mai napon hazánk IS visszanyert szuvere- nitását ünnepeljük. 1944. március 19. óta most mondhatjuk először, hogy nem állomásozik idegen ka­tona magyar földön — ál­lapítja meg a kormány teg­napi nyilatkozata. Függet­lenségünk csak olyan Euró­pában maradhat tartós és gyümölcsöző, ahol kitelje­sednek az újonnan kivívott demokrácia és szabadság alapjai. Ahol a határok át­járhatók, a vitákat tárgya-- lások oldják meg. Arra vál­lalkoztunk, hogy demokrá­ciát, és szociális piacgazda­ságot teremtünk. Ha tehetségünket kitar­tással és nemzeti összefo­gással párosítjuk, az új év­ezredben szabad, demokra­tikus és megújhodott Ma­gyarország léphet át — tar­talmazta többek közt a do­ki..: . iitor... Demecser (KM — CSGY) — „Vállalom, hogy Deme­cser nagyközség közrend­jének és közbiztonságának megszilárdítása érdekében önként és bérmentesen szolgálatot teljesítek ...” Egy mondatot a közel­múltban - Demecserben meg­alakult polgárőrség tagja­inak, illetve pártoló tagja­inak belépési nyilatkozatá­ból idéztük. Az okmányt 18-an írták alá. Ugyanezen az estén lét­rehozták a demecseri Pol­gárőr Egyesületet, melynek több gazdálkodó szervezet anyagi és más segítséget ajánlott fel. Demecser társközségeiben, Székelyben és Kéken július 1-től egy-egy körzeti megbí­zott is szolgálatot teljesít. Az utóbbi időben megye- szerte elszaparodtak az ag­gasztó, vagyon elleni bűn- cselekmények, az elkövetők az emberi élet kioltásától sem .riadnak vissza. A jóérzésű, becsületes emberek nem néz­hetik mindezt tétlenül. Az összefogás szép példáját mu­tatja Demecser és társközsé­geinek tette. Nyíregyháza (KM — N. L.) — DiplomakiOsztó tanács­ülést tartottak szombaton a Gödöllői Agrártudomáhyi Egyetem Nyíregyházi Mező- gazdasági Főiskolai Karán. Tizenhárom repülő és hat­vanhárom gépész üzemmér­nök vette át diplomáját. Ün­nepi beszédet mondott dr. Végső Károly megbízott fő­igazgató. A friss diplomások nevében Zakariás Péter kö­szönt el az alma matertől. A megbízott főigazgató egyebek közt arról szólt, hogy az elmúlt tanév az át­állás, az átszervezés jegyé­ben telt el, sikeresen. Üj műszerekkel, sportlétesít­ménnyel gyarapodott a főis­kola. A • repülőgép-vezetők újfajta, nemzetközi szinten elismert vizsgát tettek. A most végzett diákok kö­zül nem mindenkinek lesz azonnal munkája — hangsú­lyozta beszéde végén dr. Végső Károly —. de akik álláshoz jutnak hasznosít­hatják a főiskolán szerzett korszerű tudnivalókat. Képeink a diplomakiosztó ünnepségen készültek. A főiskolától, a Gépipari Tudományos Egyesülettől és a megyei tudományos ala­pítványtól jutalmat kaptak tanulmányi eredményeikért: Dobos Sándor, Nagy Sán­dor, Zakariás Péter, Varga Ferenc, Hidi Norbert, Vág- ner István, Görög József, Arany László, Magas Attila, Kerényi Péter, Nemes Csaba és Ruzsinszky Pál. (Az új diplomások névsora a 4. oldalon.) Speciális óvada Nyírbátor (KM — T. K.) — Fogyatékos gyermekeknek szfervez óvodai csoportot a Mozgáskorlátozottak Nyír­bátori Csoportja. Azok a 3— 7 év közötti gyermekek je­lentkezhetnek, akik látás-, hallássérültek, mozgáskor­látozottak. Az egész nyár rendelkezésre áll a szülők­nek eldönteni, hogy járat­ják-e gyermekeiket a • spe­ciális óvodába. Jelentkezni a nyírbátori 1-es óvodában (Jó­zsef Attila u. 7.) vagy Papp Jánosnál, a mozgáskorláto­zottak helyi csoportvezetőjé­nél lehet. Országos tanácskozás Nyíregyháza (KM) — A hidraulika-pneumatika oktatók III. országos ta­nácskozását július 2—3-án rendezik meg Nyíregyhá­zán, a mezőgazdasági főis­kolán. A programban — amely egyben a Gépipari Tudományos Egyesület ese­ménye is — elméleti és gyakorlati témákról szer­veznek eszmecseréket, a szakmai kiállítást is meg­tekinthetik az érdeklődők a tanácskozás idején. 2. oldal Gyógyszerraktár istállibál 3. oldal Űsszeszorított ügyekkel XLVIII. évfolyam, 152. szám ARA: 7,90 FORINT 1991-JűIius 1., hétfő • 1 Zúgtak a harangok... HARASZTOSI PÁL FELVÉTELEI Sretpesiet Demecserben ÉHiszlás a nazdaái Iskolán

Next

/
Oldalképek
Tartalom