Kelet-Magyarország, 1991. április (51. évfolyam, 76-100. szám)

1991-04-02 / 76. szám

mművös volt tegnap, és TV a nap sem sütött, de ez a locsotko- dók kedvét percre sem szegte —-. már kora reg­geltől járták az utaltat, hogy időben köszönthes­sék az ismerős leányo­kat. Sok helyen a hagyo­mányos hímes tojás volt a jutalmuk. Napjainkra már vidéken is tért hó­dított a „városi” locso­lás, a fiatalemberek köl­nivizes üveggel kopog­tattak be a lányos há­zakhoz. Egy-egy népvi­seletéről is híres falu­ban, mint például a Nóg- rád megyei Bujákon, ahol képünk készült, azonban húsvét hétfőn a fiatalok felelevenítik a hagyományos locsolást, s vödrökből bő tiszta víz­zel öntözik a lányokat. A Móricz jEsigmond Színház szombati bemutatóján ismét Hrabal-darabol láthatott a közönség. Ezúttal a Szigorúan ellenőrzött vonatok került színre Ivó Krobot rendezésében. (Hamsatosi Pál felvétele) Nem lesz terménytőzsde a megyében, bár történtek pró­bálkozások. nyilatkozta la­punknak Cseszlár András, a mezőgazdasági termelők me­gyei érdekképviseletének ke­reskedelemmel foglalkozó munkatársa. Február végén a debreceni FEED-Mark Kft. jelezte szándékát, mely sze­rint a megyénkben is létre­hoznának terménytőzsdét. A meghirdetett előadással egy­bekötött ismertetőre olyany- nyira kevesen jöttek el. hogy elmaradt. A cég brókere en­nek ellenéi« reménykedve tá­vozott. talán égyszer a me­gyénk is bekapcsolódhat a pesti árutőzsde tevékenysé­gébe. A Hatzel téri piac működ­tetőjétől is kapott levelet az érdekképviselet. Ebben az állt. hogy a piacon megpró­bálják kiiktatni a kiskeres­kedőket. a termelőket közvet­lenül akarják összehozni a fogyasztókkal. Egy mini áru­tőzsde beindításának gondo­latával foglalkoznak, a leendő vevőktől előjegyzést fogad­nak el különböző árukra. Mindez hasonlítana egy nagy­bani piacra. A cégek egyelő­re ódzkodnak a budapesti árutőzsdétől, a belépési díj őket terheli, a brókercég a megállapodástól függően az ár 5—10 százalékát bekaszí- rozza. Kísérletképpen az országos érdekképviselet a fővárosban nagybani piacot szervezett, amelyre a megyei termelők is felszállítottak árut, de ez nem nagy mennyiség volt és kevés alkalommal nyílt erre lehetőség. Ez a csatorna még nem működik igazán. Nem lesz terménytőzsde ...de a bróker még reménykedik s más cégek sem akarnak le­maradni. S az ÁFOR? Meg­látjuk. Ők is állni akarják a versenyt. (kovátsj A KSH adatai szerint Április 3-án és 4-én me­gyénk hét településére láto­gat el Horn Gyula, a Magyar Szocialista Párt elnöke, az Országgyűlés külügyi bizott­ságának vezetője. Programja Tiszavasváriban kezdődik, ahol a helyi polgármesterrel és az önkormányzat szoci­alista képviselőivel találko­zik, Fél négytől Üjfehértón a rendőrség épületében tart tá­jékoztatót. Nyíregyházán a Szarvas utcai irodaház épü­letében este hatkor kezdődik a nagygyűlés, amelyen az ér­deklődők kérdéseket tehet­nek fel politikáról, külpoliti­káról. Csütörtökön Horn Gyula találkozik a megyei közgyű­lés elnökével, majd a Szat­mári térségben találkozókon vesz részt: a mátészalkai ér­telmiségi klub tagjaival, to­vábbá Nagydobos, majd Son­kád lakosságával, önkor­mányzati testületével, azután pedig Fehérgyarmaton a mű­velődési házban rendezendő nagygyűlésen mond beszédet. II. János-Pál pápa húsvéti üzenetében felemelte szavat a (még mindig) elnyomott né­pekért, elítélte az Oböl-beli háborús fejleményeket és a fegyverkereskedelmet. A pá­pa 55 nyelven mondta el húsvéti jókívánságait. 0 Albániában a Demokrata Párt, a legfőbb albán ellen­zéki erő első embere szerint a demokraták arattak győ­zelmet az ország legnagyobb városaiban, de nem állította, hogy országosan is megnyer­ték volna a választást. 0 Vasárnaptól lépett életbe a Szovjetunió, Lengyelország, Magyarország, a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztár­saság, Bulgária és Románia megállapodása a Varsói Szer­ződés katonai szerveinek és struktúráinak felszámolásá­ról. 0 A Plitvicei-tavak körzetébe hétfőre virradóra bevonultak a jugoszláv had­sereg páncélos alakulatai. Előzőleg a szerb—horvát ösz- szecsapásnak 2 halálos áldo­zata és 12 sebesültje volt. # John Fraser, a kanadai kép­viselőház elnöke Szabad Györgynek, a magyar Ország- gyűlés elnökének meghívásá­ra hétfőn délután Budapest­re érkezett. Nyíregyházán koncertezett a világhírű zongorista: Richard Clayderman, aki Mexikó és Tajvan között jött Magyaror­szágra. Munkatársunk, Bodnár István a nyíregyházi koncert előtt kért — és kapott — interjút tóle. Képünkön: a mű­vész a nyíregyházi repülőtéren. (További képek és írásunk a 2. oldalon) Bizonytalan a további ben­zinkutak — s talán a dolgo­zók jövője is —, hiszen az ÁFOR jövőjével kapcsolatban nem sok információval ren­delkeznek. Áz is elképzelhető, hogy tovább folytatódik a privatizáció, s lehet, más szempontok alapján. Mert még akár az is elképzelhető, hogy a legnagyobb forgalmú, a nyíregyházi Széna téri talál majd új gazdára. . . Nyárra talán okosabbak le­szünk mi is, és az ott dolgo­zók is. Hiszen a konkurencia hagy: a Shellnek is vannak tervei, a kuvaitiak is érdek­lődnek, de az Aral, a Mobil, Benzinkutak XLVIII. évfolyam, 76. szám ÄRA: 6,10 FORINT 1991. április kedd Röviden Még nagy a bizonytalanság Kevesebb lakás, több üdülő A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 1990- ben alig 43 800 lakás épült Magyarországon, 15 százalék­kal kevesebb, mint az előző évben. A lakásépítés ilyen alacsony szintjére 1955-ben volt utoljára példa. Míg a magánerőből épített lakások száma 13,5 százalék­kal, az állami forrású lakás­építés közel 30 százalékkal volt kevesebb, mint 1989-ben, s ezáltal tovább csökkent az állami lakásépítés részará­nya: az összes lakásépítés­nek alig a 8 százalékát jelen­tette 1990-ben (Az „állami lakásépítés” mint építési for­ma és statisztikai kategória az önkormányzatok létrejöt­tével megszűnt. A tanácsi bérlakásépítést — amely az állami lakásépítés nagyobb részét tette ki — valószínű­leg a települési önkormány­zatok szociális bérlakásépíté­se váltja fel. Az eddigi álla­mi költségvetésből finanszí­rozott egyéb lakásépítések új formái még nem alakultak ki.) Az állami erőből létrejött alig 3 és fél ezer lakás több mint 90 százaléka az ország városaiban épül — fele-fele arányban a fővárosban és a többi városban. A városok­ban az — eddig is rendkívül alacsony részarányú — álla­mi lakásépítés stagnált, míg Budapesten az 1989. évinek csaknem a felére csökkent. A több mint 40 ezer ma­gánerőből épített lakás 45 százaléka a városok, 42 szá- zaláka a községek lakásállo­mányát gyarapította. 1990-ben már három me­gyére — Komárom-Eszter­gom, Nógrád, Vas — volt jellemző, hogy az egy év alatt épített lakások száma ezer alatt maradt. A lakások közel háromne­gyed része magánkivitelezés­sel (kisiparosok, lakossági ki­vitelezés) valósult meg. A ki­vitelező állami építőipari vállalatok mindössze 9300 la­kást építettek, ez alig több, mint kétharmada az előző évi teljesítményüknek. A kis­szervezetek lakásépítő tevé­kenysége tovább nőtt: az épí­tett lakások abszolút szám» még mindig «tem jelentős (1200 db), de a másfélszeres növekedés 1989 óta 1)90 kö­zött számottevő. Országos átlagban majd­nem minden hatodik lakás pótlást szolgált, mivel 2700 lakás szűnt meg 1990-ben. Ez 2 ezerrel kevesebb, mint az előző évben. A megszűné­sek több mint egyharmada a keleti országrészben Sza- bolcs~Szatmár-Bereg és Haj- dú-Bihar megyékben — és a fővárosban koncentrálódott. A múlt évben 2600 magán­üdülő épült. másfélszázzat több mint 1989-ben. Csoki­ként a fából épített, és nőtt a 20 négyzeméternél nagyobb alapterületű, szilárd falazatú üdülők száma. Ebbe a kate­góriába tartozik az épített üdülőegységek háromnegyed része. Az építkezések 30 szá - zaléka Pest megyében való­sult meg. Tovább i emel a VOLÁN? (X. oldal) magánkézben? A privatizáció korszakát él­ve már az sem hat meglepe­tésként, hogy a benzinkutak egy része magánkézbe kerül vagy kerülhet. Példa már van rá Magyarországon, tudunk arról az esetről is, amikor családi vállalkozás révén épült, s kezdett üzemelni egy- kettő. E folyamat megyénket sem kerülheti el, az Országos Kő­olaj- és Gázipari Tröszt, s ezen belül az ÁFOR átszerve­zése és átalakítása is meg­kezdődött. A megyei üzemigazgatóság kezelésében lévő 17 benzint és 3 háztartási tüzelőolajat árusító kút vagyonfelmérése megtörtént, az Állami Va­gyonügynökség révén ezeket felértékelték. Az a döntés született, hogy az 1989-es adatokat figyelembe véve .el­ső lépcsőben azokat — a ki­sebbeket — hirdetik meg versenytárgyaláson, amelyek 1,2 millió liternél kevesebbet forgalmaztak az adott évben. Öt jött számításba az adatok alapján, a vámosoroszi, a nagykállói, a vajai, a kótaji és a tiszadadai, plusz a há­rom tüzelőolajat árusító: a nagykállói, a fehérgyarmati és a nyírbátori. Az Állami Vagyonügynök­ség fogja kiírni a versenytár­gyalást — annak feltételeit közölve —. melyre várhatóan júliusban kerül sor. Egy ígé­ret szerint a versenytárgya­lássa! kapcsolatos tudnivaló­kat a sajtóban is időben köz­zé teszik. Bővebb informáci­ót, konkrétumokat még nem sikerült megtudni. Annyi bizonyos, a kútpri- vatizáció azt jelenti, hogy azok a licitet megnyerők tu­lajdonába kerülnek. Az ellá­tásukról várhatóan — vi­szonteladói szerződés hereié­ben — az ÁFOR fog egyelőre gondoskodni, miként teszi ezt a Shell-kutak esetében is. Azt még nem tudni, mi lesz az eladott kutak kezelői­nek sorsa. Hiszen lehet, hogy továbbra is ott — az új tulaj­donosoknál — maradnak al­kalmazásban, de ha nem így történik, az üzemigazgatóság tervei alapján nem maradnak munka nélkül. Húsvét Horn Gyula

Next

/
Oldalképek
Tartalom