Kelet-Magyarország, 1991. március (51. évfolyam, 51-75. szám)

1991-03-01 / 51. szám

SZABOLCS-SZATMAR-BEREG FÜGGETLEN NAPILAPJA XLVIII. évfolyam, 51. szám ARA: 7,80 FORINT 1991. március 1., péntek A szövetségesek 100 órás, huszáros rohama nyomán Egyiptomi katona ad inni egy iraki hadifogolynak Világvisszhang Felhős idő tűzszünethez szükséges katonai intézkedéseket. Amerika kérni fogja az ENSZ Biztonsági Ta­núsának összehívását, hogy a te stü let gondoskodjék a háború befejezéséhez szükséges lépé­sekről. megszűnt a vészhelyzet, a továb­biakban nem szükséges gázálar­cot hordani, le lehet szedni a fó­liatakarókat az ablakokról és az ajtókról. Vagyis nem áll fenn többé a kémiai, biológiai és gáz­töltetű rakétatámadás veszélye. MOSZKVA: A MI GYŐZEL­MÜNK IS. — Mihail Gorbacsov külpoli­tikai kezdeményezésének „nagy győzelmeként” értékelte a szö­vetségesek és az iraki erők kö­zötti fegyvemyugvást csütörtö­kön Anatoslij Lukjanov. Tejben­vajban Munkácson Csütörtök délelőtt megnyitot­ták Munkácson azt a termékbe­mutatót, amelyet a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Tejipari Vállalat rendezett a kárpátaljai város illetékeseivel együtt. Mint ismeretes, az országos helyzethez hasonlóan, a me­gyénkben is értékesítési gondok­kal küzd a tejipar. A visszafo­gott belföldi keresleten felül bő­ségesen megmaradó tej, vaj, vaj­krém, tejfel, joghurt, túró, tejpor készítmények külpiaci értékesí­tése szinte önmagától kínálkozik a szomszédos országok rosszul ellátott piacain. A megyei tejipa­ri vállalat már néhány hónapja keresi a szállítási lehetőségeket Romániában és a Szovjetunió­ban. Az erőfeszítések eredmé­nyeként reménykeltőbben ala­kulnak a tárgyalások Kárpátal­ján, ahová már az első áruszállít­mány néhány napja Szabolcs- Szatmárból megérkezett. A most megnyílt termékbe­mutató sikerétől is azt remélik a vállalat nyíregyházi és mátészal­kai gyárainak vezetői, hogy bar- terügyletek révén számottevő piacot találnak jó minőségű ter­mékeiknek. Elkelt aHBH A KEMÉV Szálloda és Ven­déglátó Leányvállalata március 1-vel megszűnt. A nyolc éve mű­ködő kisvállalat a fizetőképes kereslet csökkenése miatt vesz­teségessé vált, megszüntetésére, illetve átszervezésére ezért ke­rült sor. A leányvállalat által működte­tett HBH sörözőt bérbe vette egy kft. A Bethlen .Gábor utcán lévő szállodát és a sóstói üdülő- szállodát visszavette az anyavál­lalat, a KEMÉV. A sóstói épület későbbi hasznosításáról még nem döntöttek, a Bethlen Gábor utcai szállodából (vagy annak egy részéből) valószínűleg ha­marosan bérbeadott irodaház lesz. A vegyes profilú leányvál­lalatnak volt egy utazási irodája Szerencsen. Márciustól ez is visszakerült az anyavállalathoz. Az átszervezés folytán csak négy dolgozó vált munkanélkülivé. legutóbbi híradások sze- /\ rint, a pedagógusok bér- . fejlesztésének második „részlete”, az a bizonyos plusz tíz százalék célirányos pénz­fedezet, már meg kellett, hogy ér­kezzen az önkormányzatokhoz. Február 27-én — a rádióhír el­hangzásának napján — a pénz va­lahol még úton lehetett, mert pl. sem a tiszalöki polgármester, sem Nyíregyháza alpolgármestere nem tudott a hollétéről. A kérdésben te­hát továbbra sem teljesen tiszta a kép, bár a rendelkezések egyértel­műen fogalmaznak a pénz „leosztá­sát” illetően. Valami mégis hibádzik a dolog­ban, mert a meglehetősen „tarka” helyzetről kapott információk ki- sebb-nagyobb mértékben eltérő százalékarányokról és lebontási módozatokról szólnak. A megkere­sett és megkérdezett iskolaigazga­tók (pl. Nagykálló, Baktalóránthá- za, Tiszalök, Nyíregyháza) és ön- kormányzatok többsége jelezte: a Kuvait felszabadult, az iraki hadsereget legyőztük — jelen­tette be helyi idő szerint szerda esti beszédében George Bush. Az amerikai elnök közölte, hogy a szövetségesek éjféltől (közép-európai idő szerint reg­gel 6-tól) tűzszünetet léptetnek életbe, de annak fenntartását feltételekhez kötik. Bush bejelentette, hogy hat héttel a háború kezdete és 100 órával a földi hadműveletek megkezdése után a szövetsége- sek éjféltől felfüggesztik a táma­dó hadműveleteket, s Irakon múlik, hogy ez tartós fegyver- szünethez vezet-e. A feltételek: — Iraknak haladéktalanul szabadon kell engednie minden hadifoglyot, más országok ál­lampolgárait, a kuvaiti foglyokat és tájékoztatást kell adnia min­den földi és tengeri akna helyé­ről, típusáról;---Iraknak végre kell hajtania valamennyi, az országra vonat­kozó ENSZ-határozatot, beleért­ve azt, hogy érvényteleníti Ku­vait bekebelezését, és el kell fo­gadnia az elvet, hogy kártérítés­LONDON: „NAGYSZERŰ­HÁBORÚ VOLT”. — John Major brit miniszter- elnök nevében kiadott írásos nyi­latkozattal köszöntötte csütörtök reggel a brit kormány a háború végét. — Minden idők egyik leg­nagyszerűbb katonai vállal­kozása nyomán Kuvait felszaba­dult, az igazság helyreállt, a há­borúnak vége. Csapataink csodá­latosan harcoltak — olvasható a közleményben, mely a további teendőket illetően szóról szóra megegyezik az amerikai feltéte­lekkel. PÁRIZS: ÁTFOGÓ BÉKÉT! A politikai pártok vezetői csü­törtöki nyilatkozataikban egyön­tetű helyesléssel fogadták a har­normatívában megjelenített húsz százalék bérautomatizmus dolga már rendben van, s megtették a szükséges előkészületeket a tíz százalék „foga­dására” is. Sajnos, ellenpéldát is tudunk említem! Matolcsy Miklós, a nyírbá­tori körzet pedagógus szakszervezeti titkára mondta el: ő mint önkormány­zati képviselő igyekszik megérteni a piricsei polgármestert, aki nem szán­dékozik biztosítani az oktatásban dol­gozóknak a húsz százalék bérautoma­tizmust, mondván: az erre fedezetként szolgáló összeget nem elkülönítve kapták meg az önkormányzatok költ­ségvetésébe, hanem a normatív támo­gatásba beépítve, ennélfogva abból való „kiszakításukról” is saját hatás­körükben kívánnak dönteni. Matolcsy úr mindez ellen felháborodva tiltako­sel tartozik az agressziójával okozott károkért, veszteségekért. A koalíció felhívja az iraki kormányt: 'elöljön ki katonai pa­rancsnokokat, akik 48 órán beiül találkoznak a szövetségesek kép­viselőivel, hogy megtegyék a cok beszüntetését, de általában arra figyelmeztettek, hogy most olyan békét kell teremteni, amely átfogóan rendezi a Közel-Kelet problémáit. IZRAEL: LEFÚJTÁK A LÉ­GIRIADÓT — Csütörtök reggel fél tíz órakor közölték, hogy Izraelben Nyirkos, párás, ködös volt a hét elejének időjárása megyénk­ben. A későbbiek során gyengül­tek, megszűntek a ködök, a nap is kisütött. A hét elején zik — lévén: szakszervezeti tisztség­viselő is -, s mondjuk meg őszintén, valamiféle pénzügyi manipuláció jel­lemzőit nem nehéz felismerni az egész kérdéskör problematikájában. Az sincs összhangban a megyei ta­pasztalatokkal, hogy a nyírbátori kör­zetben, az idetartozó 21 településen február 25-ig mindössze hat önkor­mányzat intézkedett bérfejlesztési ügyekben. ár a megyéi állapotok teljes L f „átvilágítását” nem állt mó- r dunkban elvégezni, úgy vé­lem, ebből a néhány esetből is kitetszik: az egyértelmű és meg- nyugató „rendeződésnek" minél előbb be kell következnie, mert nö­vekszik a feszültség, elfogy a mara­dék türelem, s ez többszörösen rossz, ha az iskolákban történik! (kállai) kisebb csapadékok is előfordul­tak a megye területén. A HÉTVÉGE IDŐJÁRÁSA A hét végén újra megnő, a kö­dök kialakulásának valószínűsé­ge. Több lesz a felhő is, de né­hány órára azért kisüthet a nap. Csapadék egyelőre még nem várható. Mérsékelt lesz a lég­mozgás. A hőmérsékleti mini­mumok szombaton —2, —4 fok körül, vasárnap —1, 0 fok körül alakulnak. A hőmérséklet csúcs­értéke általában +4, +8 fok kö­zött várható. A JÖVŐ HÉT IDŐJÁRÁSA A hét közepéig túlnyomóan felhős időre lehet számítani, kis- sebb eső többször is kialakulhat, de jelentős mennyiégű csapadék nem valószínű. A hét végén ke­vesebb lesz a felhő, több a nap­sütés, csökken a csapadék kiala­kulásának valószínűsége. Egész héten párás lesz a levegő, ködök is lehetnek. A hőmérsékleti mi­nimum általában —1, +4 fok kö­zött várható. A hőmérsékleti maximum eleinte +4, +8 majd +6, 10 fok között álakul. A kormány tárgyalási alap­ként csütörtöki ülésén elfogadta a Kupa Mihály pénzügyminisz­ter által beterjesztett négyéves gazdasági-politikai programot, amelynek célja a gazdaság sta­bilizálása és a konvertibilitás kialakítása. A testület foglalkozott a köte­lező gépjámű-biztosítás kialakí­tandó új rendszerével is. A vál­toztatásra azért van szükség, mert a költségvetés csak április l-jéig képes támogatni a jelen­leg működő rendszert. így a jö­vőben olyan megoldást alka- maznak, amelyhez nem szüksé­ges központi támogatás. A kor­mány úgy döntött, hogy a köte­lező felelősségbiztosításban is a szerződéses rendszert kell kialakítani. Mivel az áttérés időt 'igényel, így április 15-től július l-jéig a benzinbe fogják beépí­teni a biztosítás árát. A kormány elfogadta Magyarország IMF-kvótájának emeléséről szóló javaslatot, így az hamarosan a parlament elé kerülhet. A Nemzetközi Valu­taalap a közeljövőben mintegy 50 százalékkal emeli alap­tőkéjét, ,v a tagországok része­sedése is növekszik. Nyíregyháza is bepillantást nyerhet ezentúl a nyugati váro­sok önkormányzatainak műkö­désébe, hiszen városvezetőik, a gazdasági szakemberek tanul­mány utakra mehetnek a fejlett országokba, de arra is mód lesz, hogy a nyugat-európai előadók itt helyben mondják el tapaszta­lataikat az érdeklődőknek. Egyebek mellett erről beszélget­tek André Gentil, a Testvéri és Egyesült Városok Világszövet­ségének alelnöke és Ulrich Mentz, a szervezet közép-euró­További vita a kormányprog­ramról, szerződéses rendszer lesz a gépjárműfelelősség-biztosítás- ra. A kormány foglalkozott a va­súti közlekedés helyzetével is. Ez azért vált szükségessé, mert a korábbi finanszírozási rendszer már nem tartható fenn tovább, a pályák állapota nagymértékben leromlott. A költségvetés Ma­gyarországon csupán 11 százalé­kát fedezi a vasúti közlekedés költségeinek. Nyugat-Európában mindenütt lényegesen nagyobb ez az arány. Ezt felismerve dön­tött a kormány arról, hogy a jövőben a pályaépítés és a fenn­tartás állami feladattá válik. A vasutaknak ugyanakkor a pálya használatáért díjat kell majd fi­zetni. Végül az ülésen döntöttek több tárca pótlólagos költségvetési támogatásáról is. Lapunk mai száma 90 290 példányban jelent meg pai referense a nyíregyházi pol­gármesteri hivatalban február 28- án. Dr. Endreffy Ildikó alpolgár­mester és a világszervezet tiszt­ségviselői véleményt cseréltek arról: Nyíregyházának mit jelent­het a jövőben, hogy a 70 ország­ból több mint 3 ezer várost tömö­rítő szervezethez tartozik ez év január 7-e óta. A gazdasági kap­csolatok bővítése, az idegenfor­galom, a turizmus szélesítése, a szakmai tanulmányutak szerve­zése szerepelt a témák közt. André Gentil (balról) Endreffy Ildikóval és Ulrich Mentz-cel Ha Ön március 1. és 31. között PHILIPS borotvát vásárol, a bolt eladója szerencsejegyet ad át, mellyel nyerhet! A díj: 5 db kétszemélyes, 3 napos utazás HOLLANDIÁBA a TULIPÁN-FESZTIVÁLRA Sorsolás: 1991. április 8-án Budapesten Ez is PHILIPS! Várjuk vásárlóinkat a NYÍRFA ÁRUHÁZ PHILIPS n TT T T T n n MÁRKABOLTJÁBAN! (837) ii 1 Ll J. 1 0 I TANÍTÓPÉNZ Kitekintés Nyugatra Tanulmányút, idegenforgalom ^ A Kormányuitti} ii&fjnc. ív Stabilizáció > "■ és konvertibilitás ELÜLT A SIVATAGI VIHAR Tűzszünet után, kapituláció előtt LOTTÓ 7, 26, 70, 76, 87 A február havi tárgynye- remény-sorsoláson a 8. hét szelvényei vesznek részt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom