Kelet-Magyarország, 1991. február (51. évfolyam, 27-50. szám)

1991-02-01 / 27. szám

I kormányülés napirendién Szénsegélyből — vállalkozási alap A kormány csütörtöki ülésén a többi között fog­lalkozott a tejtermelők til­takozó akciójával, döntött az 50 millió márkás német szénsegély felhasználásáról, a bányászokat megillető tár­sadalombiztosítási kedvez­ményekről, valamint a ko­rábbi rendszerhez kötődő társadalmi szervezetek va­gyonelszámoltatásával kap­csolatos intézkedésről. László Balázs kormányszó­vivő a televízió, a rádió és az MTI képviselőit tájékoztatva elmondotta, hogy csütörtökön a Parlament előtt felvonuló tiltakozó tejtermelők képvi­selői három petíciót nyújtot­tak át Gergátz Elemér föld­művelésügyi miniszternek. A követelések lényegében már elavultak, hiszen a miniszter szerdán beszámolt az ez ügy­ben hozott kormányzati in­tézkedésekről. A tüntetők ez­zel egyet is értettek, az egyeztetést követő napok­ban megtartják. Januárban a német és a magyar kormány között lét­rejött megállapodás alapján hazánk 50 millió márka se­gélyt kap, amelyet a szén­import bővítésére fordíta­nak. Erre azért van szükség, mert a lakossági kereslet jelentősen növekedett, és ha­zai termelésből. valamint importból eddig nehezen. si­került kielégíteni az igénye­ket. A segélyből 350 ezer tonna szén érkezik hamaro­san az országba, amelynek 10 százaléka kiváló minősé­gű fekete kőszén lesz. de vá­sárolnak hagyományos kő­szenet. illetve barnaszenet is. Az értékesítésből befolyó árbevételt vállalkozási alap­ba gyűjtik össze, és ebből energiaracionalizálást szol­gáló fejlesztéseket kívánnak finanszírozni. Eredetileg úgy kalkuláltak, hogy az alapba mintegy 2,5 milliárd forint kerül, ám a szén tá­mogatása miatt ez az összeg kisebb lesz, csupán 2 milli­árd forint. ÖBÖLHÁBORŰ Szaúdi katonai források szerint csütörtök délutánra sikerült visszafoglalni Hal’d- zsi városát az iraki csapa­toktól. Nem sokkal koráb­ban Norman Schwarzkopf, a szövetséges erők főparancs­noka azt közölte, helyi idő szerint még csütörtök dél­ben is harcoltak a Hafdzsi határvárost megszállva tartó iraki erőkkel, s a települést akkor még csak egyharmad részben sikerült visszafog­lalni. A szövetségesek attól tar­tanak, hogy hamarosan több RÍJAD: Amerikai és szaúdi katonai szakértők vizsgál­ják a lelőtt Scud rakéta roncsait a szaúdi főváros­ban január 29-ikén hajnal­ban. tíz ezer iraki katona támadá­sa várható Kuvait felől. A szaúdi egységek közvet­len légi és tüzérségi támoga­tást kaptak az amerikai ten­gerészgyalogságtól, s Jaguar típusú "brit támadógépek is bekapcsolódtak a harcokba. (Folytatás a 4. oldalon) ELTÖRT A VÁGÁNY Feszül a sín Csütörtök reggelre ránk tört a csontig ható hideg. Amint értesültünk róla, az autóbuszok nem tudtak idő­ben indulni, és késtek a vo­natok — a Debrecen felől jövők síntörés miatt — a hirtelen hőmérsékletválto­zás következtében. Vasút és időjárás összefüggéséről térdeltük Kiss József állo- isfőnököt a Nyíregyházi AV-pályaudvaron. Tég közúton is gondot 'yen mértékű, és fő- 'en bekövetkező hő- ökkenés a felfa- a vonat meg ^n, hanem ri- sedik. A pá- rendszeré- s, hegesz- >1 nem ér­méseket — zás esetén vetkeznek és / előfordul, ín, mint teg- láz és Apafa ncsére ez mind- ■zúságot okozhat, .setet nem: a biztosító berendezések azonnal jelzik ezt a meghibásodást is. Ha a levegő hőmérséklete mínusz 15 fok alá süllyed, vagy plusz 30 fok fölé emelkedik, akkor a sínek anyaga még lejjebb hűl, illetve ennél is jobban felforrósodik. Ha ez a válto­zás hirtelen megy végbe — mint ahogy most is órák alatt következett be — akkor áll­hat elő ez a kellemetlen ál­lapot. A pályacsatlakozások mé­reteit annyira növelni, hogy ezt a feszültségingadozást is kibírják, igen költséges len­ne, nem érné meg. Az utazó- közönségtől megértést és tü­relmet várnak, elvégre a fi­zika törvényeivel szemben nyilvánvalóan tehetetlen a MÁV. R. J. Az áram 50, a palackos Újabb hitel A legfejlettebb 24 ország várhatóan 500 millió dollár értékű hitelt folyósít ha­zánknak. A hitel feltételei­ről a közeljövőben kezdőd­nek meg a tárgyalások — tájékoztatta az MTI-t Hárs­hegyi Frigyes, a Magyar Nemzeti Bank elnökhelyet­tese. Hárshegyi Frigyes a na­pokban — Martonyi János­sal, a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumá­nak államtitkárával együtt — erről folytatott megbeszé­léseket Brüsszelben. A tár­gyalások során megállapod­tak a KÖZÖS Piac által Ma­gyarországnak három évre megítélt 870 millió ECV-ér- tékű hitel második részleté­nek, 260 millió ECU-nak a folyósításáról. gáz 80 % -al többe kerül Drágább lesz a telefon és az utazás is Az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium az alábbi közleményt jutatta el az MTI-hez, az energiahordozók fogyasztói árának emelésével kapcsolatban. „A kormány korábbi dön­tése alapján 1991. február 1- jétől megváltozik a lakosság részére szolgáltatott villamos- energia és a propán-butángáz ára. Az árváltozások mérté­ke a következő: A lakosság részére szol­gáltatott villamasenergia fo­gyasztói ára átlagosan 50 szá­zalékkal emelkedik. A ház­tartási célra felhasznált nap­pali villamosenergia ára ki­lowattóránként 3,70 forintra, az éjszakai villamosenergia ára kilowattóránként 1,90 fo­rintra növekszik. Az új villamosenergia-árak 1991. február 1-jétől érvé­nyesek, de alkalmazásukra az 1991. április 1. után leolva­sott villamosenergia-fogyasz- tás számlázásánál kerül sor. Ez azt jelenti, hogy a lakosság első ízben az 1991. június 1- jét követően kézhez kapott számla kiegyenlítésekor fizet az új tarifa szerint. Az 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű propán-butángáz keverék ára átlagosan 80 szá­zalékkal növekszik. Ennek megfelelően a 11,5 kilogram­mos töltésű palackba tölött gázkeverék legmagasabb cse­retelepi ára a téli szezonban 247,30 forintra,a nyári szezon­ban 182,90 forintra emelke­dik. A 23 kilogrammos töl­tési súlyú palackba töltött gázkeverék legmagasabb cse­retelepi ára a téli szezonban 494,60 forintra, a nyári sze­zonban pedig 365,80 forintra változik. Az árak alkalmazá­sa szempontjából téli szezon alatt az október 16—április 15. közötti, nyári szezon alatt az április 16—október 15. kö­zötti időszakot kell érteni. Az új árak 1991. február 1. üzemkezdettől érvényesek. Mint ismeretes, február 1-től megemelkednek a táv­közlési szolgáltatások, vala­mint a belföldi vasúti sze­mélyszállítás tarifái. A táv­közlés átlagosan 45 száza­lékkal, a vasúti közlekedés pedig átlagosan 80 száza­lékkal drágul. A Magyar Távközlési Vál­lalat csütörtöki tájékoztatá­sa szerint, február elsejé­vel életbe lépő hatósági ár­változások a helyi és a tá­volsági beszélgetések mellett az előfizetői díjakat is érintik. Az előfizetési díjak összegét a Közlekedési, Hír­közlési és Vízügyi Minisz­térium a következők szerint változtatja meg: magánelőfi­zetőknél, ha a távbeszélő-ké­szüléket a szolgáltató adja, főállomás esetében az elő­fizetési díj 120 forintról 270 forintra, ikerállomás eseté­ben pedig 100 forintról 240 forintra emelkedik. Ha a távbeszélő-készülék az előfi­zető tulajdona, főállomásnál 100 forintnál 250 forintra, ikerállomásnál 80 forintról 220 forintra emelkedik az előfizetési díj. A közületi főállomásoknál a készülék tulajdonjogától függően 220, illetve 240 forintról 400, illetve 420 forintra változ­nak a díjak. A 3 perces helyi telefon- beszélgetés 2 forintos díja 5 forintra, a távhívó-forgalom díja pedig átlagosan 40 szá­zalékkal emelkedik. A ké­Lapunk mai száma 90 890 példányban jelent meg A nyomdától függ Mikor lesz olcsóbb 1 forinttal a tej? Legkorábban szombaton jelenhet meg az a Magyar Közlöny, amelyben ki lehet hirdetni a 2,8 százalékos zsírtartalmú tej egy forinttal csökkentett, 21 forintos maximált árát — közölték az MTI érdeklődésére a Vegyi fegyver a mosogatóban zikapcsolású távolsági be­szélgetések díja azonos lesz a távhívódíjakkal, viszont megszűnik a munkanapokon 8 és 14 óra között alkalma­zott háromszoros díjú csúcsforgalmi tarifa. A nemzetközi díjak körében a forint leértékelése miatt emelkedik az európai álla­mokba és a mediterrán tér­ség országaiba irányuló be­szélgetések díja. A szomszé­dos országokba percenként 3 forinttal, a többi országba pedig 10 forinttal emelke­dik a tarifa. Nem változik viszont a tengerentúli orszá­gokba irányuló beszélgeté­sek díja. A táviratdíjaknál a távirat első öt szavának minimális díja 30-ról 50 fo­rintra, minden további öt szavas szócsoport díja pedig 10-ről 15 forintra növekszik. A Magyar Államvasutak február 1-jétől új egységes belföldi díjszabást léptet életbe. A tarifák átlagosan 80 százalékkal emelkednek. Az áremelkedés egyik oka az, hogy a MÁV-nak nyúj­tott állami támogatás a ta­valyi ti százalékról az idén tovább csökken, a vasút pedig nem tudja a növek­vő terheket egyedül magá­ra vállalni — tájékoztatták az MTI-t a MÁV illetéke­sei. Nyíregyháza:-14,4 C Csütörtök reggel nem kellett hőmérő ahhoz, hogy megállapítsuk, milyen hi­deg van. Az előkerült sap­kák, vastag kabátok jelez­ték, hogy az idei tél egyik leghidegebb napja köszön­tött ránk. Mint Göncziné Kovács Ilonától, a Mete­orológiai Szolgálat sóstóhe- gyi állomásának munkatár­sától megtudtuk, reggel 8 órakor —14,4 C-fokot mutatott az ottani hőmérő, a széllökések pedig elér­ték az óránkénti 60 kilomé­teres sebességet. Belga tőke a MOM-ban Tegnap délután Buda­pesten a MOM Művelődési Ház kupolatermében ünne­pélyesen aláírták azt a megállapodást, amely értel­mében új, megyénket is érintő korlátolt felelősségű társaság születik. A MOM Mechanikai és Optikai Rt. Mátészaka, a MOM-központ — mint állami vállalat és a belga Buchmann Optical Holding multinacionális vi­lágcég lépett egyezségre. A Buchmann—MOM Kff.-t 128 millió forintos alaptő­kével létesítették 50—50 szá­zalék magyar és külföldi részvétellet. Tevékenységi körükben szerepel a széles­körű termelés és szolgálta­tás, a szemüveglencsék (műanyag) és -keretek gyár­tása, valamint egy teljesen új látszerészeti optikai be­rendezés meghonosítása, a teljes számítógépes rend­szer kiépítése, a megrende­lések rövid idő alatt tör­ténő kielégítése. A mátészal­kaiak örömére szolgálhat, hogy már ebben az évben több mint 80 milliós beru­házást valósíthatnak meg, amely során az elavult gé­peket korszerűre cserélhe­tik, felújíthatják a technoló­giai rendszert a műanyag - lencse-gyártó üzemben. (e) (2. oldal) Közlöny szerkesztőbizottsá­gában. A tej hatósági áras termék, ezért az árváltozást meg kell jelentetni a Ma­gyar Köztársaság hivatalos lapjában. A Földművelésügyi Mi­nisztériumban ugyanakkor arra hívták fel a figyel­met, hogy a tej nem köz­ponti, hanem maximált áras termék, így a kereske­dőknek nem kell megvárni a közlöny megjelenését, saját hatáskörükben már előbb is csökkenthetik a 2,8-as tej fogyasztói árát. Kemény tél 3 elentos átalakulás kö­vetkezett be a héten időjárásunkban. Míg a hét elején megyénk­ben a január végén szokásos hőmérsékleteknél kissé maga­sabb értékeket mutatott a hő­mérő: Nyíregyházán 5 fokot, Kisvárcián, Mátészalkán, Vásá- rosnaménvban és Záhonyban 4 fokot. Éjszakánként sem hűlt le túlságosan a levegő, a haj­nali órákban általában —2, —1 fokig stilb'edt a hőmérséklet. Gyenge hózáporok is kialakul­tak. A hét második felében hidegfront vonult át Magyar- ország felett, és érős lehűlés következett be megyénk tér­ségében is. A HÉTVÉGE IDŐJÁRÁSA: Hideg időre kell számítani az előttünk álló hétvégén. Reg­gelente párásság, gyenge köd, zúzmaraképződés lehet. Nap­közben a sok napsütés ellené­re is fagypont alatt marad a lég hőmérséklet. Nem lesz erős a szél, csapadék sem alakul­hat ki. A hőmérséklet hajna­lonként megyénk térségében —16, —20 fokig süllyed. A dél­utáni órákban kialakuló csúcs- hőmérséklet —8 fok körül ala­kul A JÖVÖ HÉT IDŐJÁRÁSA: A jövő hét elején valószínű­leg megváltozik majd az idő­járás. Megnövekszik a köd, majd a felhőzet is. Havazásra van kilátás. Ekkor a nagy hi­deg is mérséklődik majd. Nem lesz tartósan csapadékos az idő. Az éjszakai órákban —8, —13 fok közé csökken a hő­mérséklet. Napközben —2 fok körüli hőmérsékleti csúcsér­tékre számíthatunk. XLVIII. évfolyam, 27. szám ÁRA: 7,80 FORINT 1991. február 1., péntek

Next

/
Oldalképek
Tartalom