Kelet-Magyarország, 1991. január (51. évfolyam, 1-26. szám)

1991-01-02 / 1. szám

Számvetés a vaksággal Göncz Árpád köszöntője Göncz Árpád köztársasági elnök újévi köszöntőt mondott a televízióban és a rádióban. Az alábbiakban ismertetjük a beszédet. HONFITÁRSAIM! Alig néhány perce, hogy elbú­csúztattuk a magunk mögött hagyott sorsfordító évet, most hadd kívánjak én, in­nét, hazánk minden polgá­rának, s hazánk határain túl minden magyarnak' az új esztendőre erőt, egészséget. Könnyű évet magunknak aligha kívánhatok, mert ha nem is mindenkinek, de na­gyon sokunknak igencsak nehéz esztendeje ígérkezik. Ne áltassuk magunkat: amiben eddig éltünk, s amit sokan, jó ideig, egy igazságo­sabb társadalom ígéretének véltek, reménytelenül ösz- szeomlott. Látszólagos lét- biztonságunkért, szerény jó- létünkért most kell megfi­zetnünk, mégpedig drágán. Visszaút nincs. Ebből a hely­zetből csak előre menekül­hetünk: alkalmazkodnunk kell a világ — sokunk által annyira és oly régóta áhított — gazdasági rendjéhez, hogy jelenlegi gondjainkon mielőbb felülkerekedjünk. A tavalyi év jócskán ho­zott számunkra meglepetést: kiderült, hogy nem elég jog­szabályokból, törvényekből, parlamentarizmusból fel­húznunk a demokrácia in­tézményfalait, attól az épü­let még nem válik lakályos­sá. Ha azt kívánjuk, hogy meghitt és lakható legyen, be is kell rendeznünk, az pedig gazdasági kérdés. De ameddig idáig eljutunk — márpedig biztos, hogy elju­tunk —, meg kell tanulnunk békességben együtt élni eb­ben a szegényes hajlékban is. Ez rajtunk áll: ehhez mástól — kívülről — hiába várunk segítséget. De vall­juk be, ugyancsak sokan megtanultuk már ennek a művészetét. Hadifogságban, táborban, börtönben, társ­bérletben SÜLTGALAMBOT senki­től nem válhatunk. A kor­mánytól is csak egyvalami: világosan vessen számot a helyzettel, szabja meg a ten­nivalók sorrendjét, tárja az ország gondolkodó, s mint több ízben bebizonyította, felnőtt és felelős népe elé, hogy miért és mekkora ál­dozatot kell vállalnia tulaj­don jövője érdekében. S ki­nek mekkorát. Mert, ha az ország a jövőjéért lemond a tisztes szegénység egyenlő­ségéről. azt joggal kívánja, hogy elviselhetetlen teher senkire ne háruljon, s az át­menet árát ki-ki a teherbí­rása arányában, igazságosan fizesse. Mert nép nem statisztikai adat, a nemzet megmaradása nemcsak szellem, de betevő falat kérdése is. Sok min­denről le kell majd monda­nunk. sok olyasmiről, amit pótolnunk évekbe telik. De emberekről lemondanunk nem szabad, s ez nem csupán szociálpolitika, hanem min­denekelőtt tudatos és min­den politikai döntést átható értékválasztás kérdése. A Nyugattól csak egyet várhatunk: döbbenjen rá végre, hogy önmagán segít, ha Kelet-Közép-Európa ke- serves jelenén könnyít. Amit mi tettünk az egységes Eu- rópa létrejötte érdekében, azt. önmagunkért is tettük; amit ők tesznek Európa va­lóságos egysége érdekében, azt ők sem csak értünk te­szik, hanem ömagukért is. hiszen nemcsak a politikai, hanem a gazdasági nyomor is fertőz. De legtöbbet önmagunktól várhatunk és kell is elvár­nunk: társadalmi méretű együttérzést és együttműkö­dést. Háborút, ostromot, for­radalmat. árvizet és földin­dulást, sőt szegénységet is csak társadalmi együttérzés, kölcsönös segítőszándék se­gít átvészelni. NÉZZÉK EL, hogy nem mondom el mindazt, amit manapság mondani illik — nem beszélek a múlt bűne­iről, a hibákról, amiket elkö­vettünk — igenis mi. mind­annyian, még ha a bűnök­ben, hibákban nem is egy­aránt osztozunk. hiszen_ fél­tünkben magunk is eltűrtük tudomásul vettük ami tör­tént, mert emberek vagyunk, esendők, a történelmet nem mi csináljuk, hanem a tör­ténelem formál mibennün- ket, s mert a történelem jég­verése ellen nem kötöttünk biztosítást. Azt hiszem, ami volt, az végérvényesen el­múlt. legfeljebb a csökevé- nye él már mindannyiunk­ban, a gondolkozásunkban, a cselekedeteinkben, s ideje már, hogy végre előre te­kintsünk, s magunk vállal­juk a sorsunkért a felelőssé­get S kérem. "e higgyék, hogy ha nehéz évet ígérek borúlátó vagyok: derűs csak az lehet, aki számot vet a valósággal. Hadd mondjam meg: én már átéltem ebben az országban két csodát, negyvenötben és ötvenhat­ban. Ismerem az országot, tudom, hogy a türelmetlen­ség színe alatt most is tett­vágy feszül, mint akkor, rá­adásul most nem romokból kell az országot felépítenünk, s nem világhatalmakkal ál­lunk szemben, csak a ma­gunk szegénységének és igé­nyeinek feszítő ellentétével, amit ha könnyen nem is. de föl lehet oldani. Igen: 1991 embert próbáló és emberséget próbáló, társa­dalomkovácsoló esztendő lesz, történelemformáló esz­tendő — s hiszem, hogy nem közös szégyenünk, hanem mindannyiunk közös büszke­sége. Ehhez adjon az Isten mindannyiunknak erőt, egészséget, türelmet és böl­csességet. Lapunk olvasói közül bizonyára sokan hallgattak, néztek meg egy-egy rádió- vagy tv-műsort szilveszter napján. Munkatársaink is figyelemmel kísérték az adást, és ha nem is minden percről, de az érdekesebb ígéretű progra­mokról olvashatnak írásokat lapunk 4. oldalán. Képünkön a rádió Humorfesztiváljának egyik díjnyertes duója — akik Ayala és Brindisi néven mutattak be jelenetet. A legújabb kft. December 28-án Bécsben magyar—német kft. meg alapításának társasági szer­ződését irta alá dr. Pető András, a Kelet-magyaror­szági Állami Építőipari Vállalat igazgatója, Kői László, az UniversU Elektro­akusztikai Vállalat nyíregy­házi gyárának igazgatója és' Achim Krämer, a német Krohne Cégcsoport vezetője. A Nyíregyházán működő kft. leendő dolgozóit hamaro­san betanítják, az Uni- versíl telephelyén alakítják ki a termelő üzemet. Ezt követően mérőműszereket gyárt és forgalmaz a közös korlátolt felelősségű társaság. Az Országgyűlésre vá­ró hosszú költségvetési szavazási procedúra előtt — vasárnap reggel — An­tall József miniszterelnök kért szót a kormány ne­vében, a Tisztelt Ház iránti megbecsülésnek és tiszteletnek a parlamentá­ris demokráciában kötele­ző jeleként. Hangsúlyozta: a kormány rugalmas és határozott lesz, gazdaságpolitikai prog­ramjával az 1991-es eszten­dőben — minden nehézség ellenére — a kivezető út felé kívánja vezetni az or­szágot. Hitet tett amellett, hogy erre képes lesz a kor­mány, különösen, ha élvezi a mögötte álló politikai °mk lamogá'lasat. Az 'ellenzéktől" pedig azt kérte: vegye fi­gyelembe az adott politikai helyzetet, a gazdasági vi­szonyokat és az ország előtt álló feladatokat. Mintegy 12 órás szavazás után az Országgyűlés az éjszakai órákban hagyta jóvá a kormány által be­terjesztett és a képviselők javaslatai révén számos te­kintetben módosított jövő évi költségvetést. Ennek megfelelően 1991-ben 78,786 milliárd forint lesz a defi­cit, valamivel több a terve­zettnél. A vita főleg arról folyt. hol lehet a kiadá­sokat jelentős mértékben csökkenteni, hogy más terü­leten a lakosság terheit könnyíteni tudják, s több támogatást kaphassanak az önkormányzatok. Végül is a T. Ház. amely alapvetően el­fogadta a Parlament Költ­ségvetési, Adó- és Pénzügyi Bizottsága által előterjesz­tett javaslatokat, mintegy 24 milliárd forint értékű kiadáscsökkentést fogadott el. elsősorban az államigaz- f gatási központi ráfordításo- kát faragták le jelentős ■ mértékben. « összesen 340 körüli mó- | dosító indítvány volt. t A képviselők jóváhagyták, q s meg is tapsolták azt az in- ■ dítvánvt, hogy a művészeti, ■ közművelődési és közgyűj- *; teményi dolgozók bérét » 1991-ben további 10 száza- g lékkai, összesen tehát 30 ■ százalékkal emeljék. ^ Több pontban is kedve- j zőbben alakul az önkor- g, mányzatok anyagi helyzete, u Jövőre a költségvetés a sze- ■ métyi jövedelemadó-bevéte- ® leket központosítja, majd Jf annak egy részét újra el- j, osztja. Az önkormányzatok ■ általában megkapják a beli- ■ zélcfl auo iCiví. Átül azon- ® ban ez az összeg túl kevés. r, a költségvetés többet folyó- j sít. Eredetileg úgy tervezték, ■ a költségvetés lakosonként |' 2500 forintig egészíti ki a £ visszajuttatott adóbevétele- g két. A képviselők döntése ■ alapján ezt a támogatási ha- ■ tárt 3200 forintra emelték. J Jobban járnak az önkor- 1 mányzatok a tanácsi válla­latok privatizálásánál is, mi­vel az értékesítésből szár­mazó bevétel 20 százaléka helyett 50 százalékához jut­nak majd hozzá A költségvetési szavazás részeként határoztak a ked­(Folytatás a 6. oldalon) r^fzép hagyomány, lát- ványos program Nyír­egyházán a Bujtosi Szabadidő Csarnokban az újévi koncert, amelyet teg­nap délután is megrendez­tek. Sok látványos szám volt a műsorban, amelyek úgy a .zenekar, mint a tán­A vállalkozók körében óriá­si volt az érdeklődés az idén az alapítványok iránt, mégis viszonylag kevesen jutottak ezúton kedvezményes forrá­sokhoz. A Magyar Vállalkozásfej­lesztési Alapítvány (MVA) a tavasszal meghirdetett hitel- pályázati feltételek alapján 2,1 milliárd forint hitelkere­tet adott a bankoknak. Az el­ső ütemben, szeptember ele­jéig 2400 pályázó közül 406 cosok számára nagy lehető­séget teremtettek. A Nyír­egyházi Fúvószenekar mel­lett a Slip tánccsoport klub versenytáncosai és majoret­tek is felléptek. A képen; Strauss Császárkeringöje. hitelkérelmét fogadták el a bankok. A támogatásra ér­demesnek ítélt pályázatok kétharmadát vidéken nyúj­tották be. Vissza nem téríten­dő támogatásra több mint 39 millió forintot fordított az alapítvány, az ilyen céllal be­nyújtott 457 pályázat közül csupán 104-et fogadtak el a pénzintézetek. A vissza nem térítendő támogatás felső ha­tára egyébként 200 ezer fo­rint volt. Vállalkozásfejlesztési Alapítvány XLVIII. évfolyam, 1. szám ARA:, fi,10 FORINT 1991. január 2„ szerda Éjszakai szavazás utál-érvényes költségvetés CSENDES tJÉVKÖ- SZÖNTÉS pe­tárdapukka­násokkal. E képen a Koro­na Étterem éj­féli tombola­sorsolásának fődiját, egy élő malacot vesz át éppen a Napkoron lakó Pádár Ilona. Az • ő számára biztos emlékezetes lesz ez a nap. S másoknak? Lapunk máso­dik oldalán ol­vashatják. i Pápai üzenet a magyaroknak II. János Pál pápa újévi üzenetet küldött a magyaroknak. A pápai üzenetet az Esztergomi Érseki Főhatóság jutatta el — az MTI útján — lapunkhoz. „A nemes magyar nemzet szeretett fiainak’ Ennek az 1991-es esztendőnek, vagyis annak az évnek a kezdetén, amelynek során lelkipásztori látogatást teszek hazátokban, lélekben szeretnék egyesülni veletek az imád- j ságos várakozásban. Szeretnék belépni családi otthonaitokba köszöntésem­mel és bátorításommal, hogy biztosítsalak mindnyájatokat atyai szeretetemről és buzdítsalak benneteket arra, hogy ebben az uj esztendőben egyre jobban mélyedjetek el a keresztény hitben. Sajátos módon is közel akarok lenni a püspökökhöz, a ] papokhoz, a szerzetesekhez és szerzetesnővérekhez, annak a lelkipásztori erőfeszítésnek a,tudatában, amelyet az új \ idők köveAelnek meg tőlünk. Az egész magyar népre kérem Isten bőséges áldását, hogy bizalommal és erős lélekkel nézhessen szembe az új esztendővel. A Boldogságos Szűz Mária, a „Magyarok Nagyasszonya” legyen az a csillag, amely utat mutat a magyar katoliku­soknak ebben az egyház és a haza számára egyaránt fon­j tos időszakban. Mindnyájatoknak boldog új évet kívánok, különleges i apostali áldásommal. II. János Pál pápa" Ui adótábla — Több péniag i önkormányzatoknak — Laka« ­hitelek lehetőségei

Next

/
Oldalképek
Tartalom