Kelet-Magyarország, 1990. december (50. évfolyam, 282-305. szám)

1990-12-01 / 282. szám

Feszített tempó a Parlamentben Házbizottsági konszenzus alakult ki arról, hogy min­dent megtesznek a költségve­tés ez évi elfogadtatása érde­kében — jelentette be Sza­bad György szokásos pénteki parlamenti sajtótájékozta­tóján. Az Országgyűlés el­nöke hangoztatta, hogy az ellenzéki pártok is egyetér­tettek a költségvetés feszí­tett tempójú tárgyalásával és idei elfogadtatásával. A több mint ezer oldalas törvényja­vaslatot egyébként már pén­teken postázták a képvise­lőknek. Soltész István főtitkár a várható napirendről elmond­ta: a tervek szerint határo­zat születhet a köztársasági megbízott jogállásáról, vala­mint az adózás rendjéről szóló törvényjavaslatról. Meg­tárgyalják az építésügyről szóló törvény módosítását. Három mentelmi ügy is a plénum elé kerül, s érdekes­ség, hogy a mentelmi és ösz- szeférhetetlenségi bizottság most indítványozza: két kép­viselőnek függesszék fel men­telmi jogát. Mádai Péter (SZDSZ) és Kávássy Sándor (FKgP) képviselők ellen rá­galmazás miatt kezdemé­nyeztek eljárást, azonban egyikük sem képviselői mi­nőségében szerepel vádlott­ként. Ügyükről természetesen a plenáris ülésen döntenek. Komorén ém Ciengeraimán Polgármestert választanak Komorón és Csengersimán polgármestert választ a hely­beli lakosság december 2-án, Vasárnap. A szavazóhelyisé­gek reggel hatkor nyitnak és este 18 óráig voksolhatnak a választók. Komorón Boros István (MDF) és Pangó Géza független jelölt, Csengersi­mán Kovács Balázs függet­len, Balogh Elemér független és Szegedi Antal független jelöltek mérkőznek meg a polgármesteri székért. XLVIL évfolyam, 282. szám AHA: 5.30 FORINT 1890. december 1., szombat A KORMÁNY CÉLJA t Váljék meghatározóvá a magántulajdon Változik a nTugdfjszámitás rendje A kormány csütörtöki üléséről pénteken László Balázs szóvivő tájékoztatta a sajtó képviselőit. A kormány szá­mos témáról tárgyalt, ebből a tájékoztatón kettőt ismertet­tek — szakemberek segítségével — alaposan. vezett dekoncentrált állami szervezet. Ezt kommentálva a szóvivő tévedésből úgy tá­(Folytatás a 4. oldalon) László Balázs bevezetőben arról szólt, hogy a kormány megállapodott a Házbizott­sággal, pontosabban a Parla­mentben képviselt pártokkal, miszerint december 1-jére a költségvetési törvényjavas­latot benyújtja. Az egyezte­tések alapján a költségvetés általános parlamenti vitája várhatóan december 17-én lesz. Csépi Lajos, az Állami Va­gyonügynökség ügyvezető igazgatója a jövő évi vagyon­politikai irányelvekről adott tájékoztatót. Mint mondta, a dokumentum csupán terve­zet, az Országgyűlés határo­zatként mondja majd ki az irányelveket. Az irányelvek szerint hazánkban továbbra is az a cél, hogy a magán- tulajdon váljék meghatározó­vá. Ennek érdekében folyta­tódik a privatizáció, amely­nek célja olyan tulajdonosok felkutatása, akik érzéke­nyen reagálnak a piac vál­tozásaira, s legfontosabb cél­juk a vagyon gyarapítása, illetőleg annak hatékony mű­ködtetése. Az irányelvek alapján folytatódik az álla­mi vagyon értékesítése, amelynek lebonyolítását to­vábbra is a vagyonügynök­ség végzi, a nyilvánosság, a versenyeztetés és a reális vagyonértékelés alapelveinek szem előtt tartásával. Alap­vetően a piac törvényszerű­ségeit kell követni, szem előtt tartva a kisbefektetők körének minél szélesebb be­vonását. Ellenérték nélkül 1991-ben csupán a társada­lombiztosítás kap állami va­gyont. Űj elem az eddigiek­hez képest, hogy jövőre már a vevő is kezdeményezheti a privatizációt. Verebélyi Imre, a Belügy­minisztérium közigazgatási államtitkára a helyi önkor­mányzatok működésével kap­csolatos jogszabály&lkotási kérdéseke'; úagialíi? Előzőleg azonban László Balázs szó­vivő az MTI-nek adott csü­törtöki nyilatkozatát helyes­bítette. Mint ismeretes, vita alakult ki arról, hogy mely hatásköröket kapja meg, il­letőleg gyakorolja az ön- kormányzat. vagy az úgyne­Évi S—900 tonnás mennyiséggel ipari kötőfonal gyártására áll be a ma még Újpesti Gyapjúszövő Gyár Üjfehértói Gyára néven dolgozó üzem. mám a pápa lálimatására Mikulásra is praktikus ajándék December 2-ával ádvent első vasárnapjával az Esz­tergomi Egyházmegyében megkezdődik a pápa látoga­tásának közvetlen lelki elő­készülete. Ebből az alkalom­ból nyilatkozott dr. Paskai László bíboros-prímás eszter­gomi érsek a pápa magyar- országi látogatásának prog­ramjáról. — A Szentatya magyaror­szági látogatása a jövő évben Szent István királyunk ünne­péhez kapcsolódik, az au­gusztus 16—20. közötti na­pokra esik — mondotta. Több helyen lesz pápai misével összekötött tömegtalálkozó, amelyen bárki résztvehet: 16-án Esztergomban, 17-én Pécsett, 18-án Máriapócson, 19-én Szombathelyen és 20- án Budapesten. A városok választásáról Paksi László elmondotta: Pécs esetében az számított, hogy azon a vidéken többfé­le nemzeti kisebbség él. Ezen kívül idelátogathatnak a dél­vidéki hívek is. Máriapócs mellett az szól, hogy a kele­ti országrész legnagyobb bú­csújáró helye, egyben lelki központja a görög-katolikus híveknek, akik az elmúlt négy évtizedben hivatalosan csak Magyarországon gyako­rolhatták vallásukat. Ide vár­juk a görögkatolikusokat a szomszédos országokból is, beleértve az erdélyieket. Húsexport a megyéből Nyugat-Európa hathatós támogatást ígért Szovjetunió­nak, s olyan megoldás is szóba került, hogy nyugati bankok finanszírozásával magyar élelmiszer-terméke­ket exportálnának a szovjet piacra. Ezt a konstrukciót vállalná-« a Szabolcs Hús­ipari Vállalat? — kérdeztük Horváth József kereskedelmi igazgatótól. — Jelenleg is 1400 tonna húst szállítunk a Szovjetuni­óba, amelyet nyugati bankok finanszíroznak. Mi természe­tesen hajlandók vagyunk to- vábra is bekapcsolódni az élelmiszersegély-szállítá­sokba, hiszen ehhez megfele­lő kapacitásunk van. Ha a nyugati bankok továbbra is vállalják a szállítás pénzügyi Oldalát és megfelelő árat kí­nálnak a szabolcsi hústermé­kekért, akkor 1991-ben 3—4 ezer tonnát tudnánk keletre kiküldeni. Magyar—finn együttműködés Keményítőgyár keményvalutábél Csúcstechnológiát képvisel majd az a búzakeményítőt és fehérjét előállító új gyár, amelyet Mátészalkán a Sza- bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gabonaforgalmi és Malom­ipari Vállalat telepén hoznak létre magyar—finn vegyes vállalati formában — hang­zott el azon a tájékoztatón, melyet november 30-án tar­tottak a GMV vezetői Nyír­egyházán. Az elmúlt esztendőben kez­dődött tárgyalásokat követő­en tizenegy hónappal ezelőtt alakult meg a „Szatmár Rai- sio Protein” Kft., melynek 200 millió forintos alaptőkéjéből, a többségi tulajdonos GMV-n kívül harminc százalékban részesedik a finn Raisio cég és tagja még a Komplex Kül­kereskedelmi Vállalat is. Az összességében egymilliárdos beruházás pénzügyi feltéte­leit pályázat útján, finn ál­lami garanciákkal nyújtott dollárhitelből és hazai, alap­juttatásból sikerült előterem­teni. A sajtótájékoztatóra ab­ból az alkalomból került sor, hogy a mélyfúrású kút mun­kálatainak megindulásával kezdetét vette az ország egyik legnagyobb jelenleg ismert beruházása. Bár, csak 1992. júliusában indul az üzemszerű termelés Mátészalkán, az alapanyag­ellátás megszervezésére már­is gondolni kell. A demecseri keményítőgyárral együtt olyan mennyiségű, mi­nőségű búzára lesz majd szüksége a megyének, melyet közel tizenötezer hektáron lehet megtermelni. Ezért a vállalat már a köze­li hónapokban megkezdi egy erre a célra alakuló társaság szervezését, melybe Szabolcs- Szatmár-Bereg és a szomszé­dos megyék azon termelőit kívánja bevonni, akik a ma­gas követelményeknek is megfelelni képes minőségi búzát elő tudják állítani és vállalják is az ezzel járó igé­nyesebb munkát és a nagyobb jövedelmet. A két év múlva Mátészal­kán gyártott termékek szá­mára garantált nyugati piac mutatkozik. További biztosí­tékot jelent a nagyvállalkozás jövőjét illetően a termelés megduplázásának illetve a gyártott anyag további fel­dolgozásának lehetősége is. G. B. Olvasóink, előfizetőink figyelmébe ▼ r i a ■» jr / i o K Plpf ■ Vl2)OV/)T*Or^l7A(ln/)TI bJ w Vi űiiaguaii A ránk kényszerített költségnövekedések miatt — papír- áremelés, postai kézbesítődíj-növelés, az MTI-szolgáltatá- sok díjának változása stb. —januártól drágább lesz lapunk, a Kelet-Magyarország. Mint megírtuk, hétfőtől csütörtökig 6,10-be, pénteken és szombaton pedig 7,80-ba kerül lapunk egy-egy példánya, s ennek megfelelően változnak az előfi­zetési díjak is. Mindezt igyekszünk új szolgáltatásokkal ellensúlyozni, kárpótolni a mellettünk kitartó előfizetőket, olvasókat. En­nek első jele, hogy MINDEN HÉTEN 8 OLDALAS RÁDIÓ-TV- MAGAZIN JUT EL OLVASÓINKHOZ, amely az újságon belül egy kis külön lapnak is tekinthető. Bő illusztrációval, részletesen igyekszünk közölni a teljes rádió- és televízióműsort, s aki kézbeveszi majd ezt a mel­lékletet, meggyőződhet róla, hogy nem kell drágán ilyen műsort közlő újságot külön vásárolnia. Már az idén, még december folyamán, a jelenlegi ol­csóbb áron, AJÁNDÉKKÉNT PRÓBASZÁMOKAT tervezünk megjelentetni, hogy olvasóink már az előfizetés időszakában is lássák: a kényszerű áremelés nem csak kel­lemetlen, hanem kellemes meglepetést is hoz. AZ ISKOLAFELSZERELÉS! 1990. december 03-tól 30—40—50% árengedménnyel Papír-nyomtatvány boltunkban — Nyíregyháza, Vörös Hadsereg út 3. sz. — — iskolatáskák, tolltartók, — színes ceruzák, vízfestékek, — zsírkréták, tollkészletek és sok más cikk. amíg a készlet tart: Karácsonyi meglepetés! Játékos kedvű Vásárlóink! Ha a sorszámozott szelvényeinkből 10 db-ot összegyűjtenek és egy levelezőlapra ragasztva az alábbi címre 1990. december Iá­ig beküldik, az alábbi összegű vásárlási utalványokat nyerheUk: — 3 db 5000 Ft-os — S > 2000 Ft-os — 3 db 4000 Ft-os — 3 1000 Ft-OS — 3 db 3000 Ft-os Sorsolás Időpontja: 1990. december 19., ezt követően a szeren­csés nyerteseket postán kiértesítjük. ........... ................ a Beküldési cím: Szabolcs-Szatmár megyei Iparcikk Kisker. Vállalat Nyíregyháza, Tanácsköztársaság ágifi bér 9. Vállalkozásszervezési Osztály ________________________________________________________________________________ _____

Next

/
Oldalképek
Tartalom