Kelet-Magyarország, 1990. november (50. évfolyam, 256-281. szám)

1990-11-01 / 256. szám

Kölcsön vett yillamosenergia Ügy tűnik nem lesz áramkimaradás A Szovjetunióból érkező villamosenergia hétfői drasz­tikus csökkenése után keddre viszonylag normalizálódottá helyzet, bár a korábban, októberre egyeztetett 1940 mega­watthoz képest délelőtt 1500,délután 1600 megawatt kapaci­tással áll rendelkezésre a szovjet partner — közölte Len­gyel Gyula, a Magyar Villamosművek Tröszt műszaki ve­zérigazgató-helyettese az MTI munkatársával. Az utóbbi hetekben üzem­zavarra, karbantartási mun­kák végzésére és az új léte­sítmények üzembe helyezésé­nek csúszására hivatkozva a szovjet partner többször aka­dozva szállítja hazánkba az áramot. Hétfőn minden eddi­ginél nagyobb kiesés volt, 1200 megawattal kisebb ka­pacitás állt rendelkezésre. Pótlására 100 megawattot a volt NDK területéről, 200 megawattot Jugoszláviától, 100 megawattot lengyel erő­művektől kapott hazánk, 800 megawattot hazai erőművek bocsátottak a felhasználók rendelkezésére. Így áramki­maradásra, -korlátozásra nem került sor. Ezekben a napokban hazánk 5950 mega­watt teljesítményt használt fel, télen ez 6500—6600 mega­wattra nő, ezért aggasztó kü­lönösen a rendszertelen, fő­ként csúcsidőszakokban ta­pasztalható kimaradás. A kieső szovjet áramszál­lítás pótlásában részt vevő lengyel és német •partnerek terven kívüli szállítás révén segítették hazánkat. Ezt köl­csönösségi alapon — amint tehetjük, illetőleg amint szükség van rá — visszaad­juk. A jugoszláv áram hosz- szú távú megállapodás alap­ján érkezett; déli szomszéda­ink egyébként adósaink, a mostani szállítás ennek tör­lesztése. így tehát a külföldi segítség ez idáig nem került pénzbe az országnak, más kérdés, hogy az itthon előál­lított villamosáram termelői ára magasabb, mint a szovjet import, ezért most annak előállítása plusz kiadás. Hogy mekkora, azt nem lehet pon­tosan tudni, ugyanis október 1-jéig mintegy 125 millió ki­lowattóra villamosenergiát már előre leszállítottak a szovjet partnerek. Tulajdon­képpen az áramszállítás most vált nullszaldóssá. A Magyar Villamosművek Tröszt tájékoztatása szerint a szovjet partnerek a jövő hétre nem jeleztek szállítási kiesést. Szeretteinkért I lyen az ember — idézhetjük Kosztolányi Halotti be­szédével — egyedi példány, egyszer született és egyetlen egy volt belőle, s amint a fán sem nő két egyforma levél, nincsen hozzá más hasonlatos az idők vé­gezetéig. „.. rá ékírással van karcolva ritka, egyetlen éle­tének ősi titka.” Megőrizhetjük lénye jellegzetes vonásait, milyen volt a tekintete, a hangja, a mosolya, de a tudatunk tiltakozik az elveszítése ellen, holott értelemmel felfogjuk: ami szü­letett, az el is múlik, örök körforgásában így kegyetlen és teljes az élet. Vannak természeti népek, a természet közelségében élő nációk, melynek tagjai számára az élet mindennapi vele­járója a halál, naponta kimennek a sírokhoz meditálni, halottaiknak ételt-italt visznek, ne szűkölködjenek. Me­gyénkben is fellelhető még az ősi hagyomány: Beregben megfaragja-megfaragtatja magának a férfiember a „fűtől való fát”, megveszi a koporsót, s amíg az végső lakhelyül nem szolgál, diót tárol benne. Viszonyunk a halálhoz civilizációnként, a hagyományok őrzése szerint változik. Egységes viszont a keresztény ha­gyomány szerinti szokás: ma — Festum Omnium Sanc­torum — Minden szentek ünnepén és — Dies Omnium Fidelium Defunstorum — Halottak napján, november 2- án kimegyünk a temetőbe, elhelyezzük a megemlékezés virágait, és gyertyát, mécsest gyújtunk szeretteinkért. Akik a szívünkben tovább élnek. be. Decemberben csak dol­lárért kap a Szovjetunióból olajat Magyarország. Addig is keleti szomszédunk várha­tóan csökkenti a hazánkba érkező nyersanyag mennyi­ségét. Vajon lesz-e hasonló korlátozás a gáz- és az áram­ellátásban? — kérdeztük a TIGÁZ és a TITASZ megyei kirendeltségén. Könnyítések a CQCOM-listán Számítógépek, telekommunikáció A német kormány szerdán rendeletben módosította a kiviteli listát. — Ez lénye­ges könnyítéseket jelent a kelet-európai országok szá­mára. A módosítás a CO­COM — a NATO-tagállamok és a Japán exportkoordiná­ciós bizottságnak — változ­A magántulajdon a jövő útja? Tanácskozás a termelőszövetkezetik helyzetéről A termelői kör az elmúlt hónapokban alapvető kérdései­re nem kapott megfelelő választ, és immár a gazdálkodás mindennapjaiban éreztetik hatásukat a feszítő gondok. A döntések meghozatalánál nem lehet eltekinteni a szakmai vélemények fogadásától, enélkfil válsághelyzet alakulhat ki, amelyben igazán jó határozatok nem is születhetnek — mondta Nagy Tamás, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Ter­melők Országos Szövetségének elnöki az Országos Tanács­nak szerdán tartott ülésén. Sárossy László földműve­lésügyi minisztériumi állam­titkár kifejtette: a mezőgaz­daságnak továbbra is meg­határozó szerepet kell kapnia az ország gazdasági életében, éspedig megfelelő költségve­tési háttérrel, hiszen enélkül a magyar agrártermékek az agyontámogatott nyugati árukkal szemben nem lehet­nek versenyképesek. Az ál­lamtitkár cáfolta azt a hí­resztelést, miszerint az An- tall-kormány — cserében a majdani közös piaci tagsá­gért — valamiféle paktumot kötött volna arra vonatko­zóan, hogy tudatosan igye­keznek visszafogni a magyar ági árexportot. Ilyen paktum nincs — állította Sárossy László —, ilyen feltételeket sohasem támasztott a Közös Piac. A magyar agrárexport­ra szükség is van; az idén 1,7 milliárd dollár nettó ár­bevételre számítanak ebből, és ezt az eredményt más ága­zat nem tudja átvállalni. A tsz-ek átformálásának alapelveként kiemelte: a ter­melés meghatározó módon a magántulajdonon alapuljon, e nélkül a szemlélet nélkül igazán racionális gazdálko­dás nem képzelhető el. A jár­ható út a szövetkezeti vagyon teljes nevesítése, a tulajdon­hoz való szerves kötése, a szövetkezeti önkormányzat tevékeny részvételével. tatásait ülteti át a német gyakorlatba — közölte a kormány szóvivője, Hans Klein. A párizsi székhelyű CO­COM azt vizsgálja rendsze­resen, hogy a fejlett tőkés országok exportelképzelései nem állnak-e ellentétben azokkal a tilalmi listákkal, amelyeket a bizottság koráb­ban összeállított. Léteznek listák a katonai felszerelé­sek és a nukleáris berende­zések, illetve a fejlett tech­nikát hordozó műszaki ter­mékek kivitelének tilalmáról. A német módosítás „lénye­ges kiviteli könnyítéseket eredményez a szerszámgépek, a számítógépek, a telekomu- nikáció és a lézeres technika terén. Ily módon lehetővé vá­lik a piacgazdaság irányába nyitó kelet-, közép- és délke­let-európai országok számára ezen termékek beszerzése” — közölte a szóvivő. A CO- COM-on kívül álló okokból (például a nukleáris techno­lógia, a fegyvergyártási technológia terjedésének megakadályozása) továbbra is fennmaradnak bizonyos megszorítások „Európán kí­vüli, vásárlás és rendeltetés szempontjából kényesnek számító országok szűk köré­re nézve” — tette hozzá Hans Klein. A TIGÁZ megyei kirendelt­ségén elmondták: nincs jelzés gázkorlátozásira. Egyébként ezt nem ők döntik el, hanem jön az utasítás az Energia­felügyelettől. Lakossági kor­látozást nem is tart valószí­nűnek. Annyit hozzátett, hogy a fogyasztókat 1—6-ig kategóriákba sorolták, utób­biba tartoznak a lakosok. A napokban fordult elő korlá­tozás az 1-es kategóriába tar­tozó TITÁSZ Erőműnél, en­nék okát nem közölték. Ez egyébként a legenyhébb kor­látozásnak minősül. Annyit még hozzátett, hogy a vezér­igazgatójuk levelet küldött a megyeszékhely tanácsához, melyben közödte, hogy a gáz­hálózat további fejlesztésére a városi új gázátadó-állomás megépítése után kerülhet sor. Akik rendelkeznek engedély­(Folytatás a 4. oldalon) A csütörtöki kormányülés napirendje Még mindig Antall József miniszterelnök kényszerű tá­vollétében tartja következő, csütörtöki ülését a kormány. A tanácskozást így Horváth Balázs belügyminiszter veze­ti. A napirenden szereplő előterjesztések jó része már az előző ülés tárgysorozatá­ban is szerepeltek, de akkor a témakörök nagy száma mi­att nem jutott rájuk idő. Az előzetes információk szerint a miniszterek taná­csa megtárgyalja a pénz- és hitelpolitikai irányelvekkel kapcsolatos, a jövő évi költ­ségvetési irányelvekről szó­ló és az államháztartási tör­vénnyel összefüggő előter­jesztéseket. Terítékre kerül­nek a lakáscélú hitelek ka­mataival, az elkülönített pénzalapokkal, illetve a gép­járművek kötelező felelősség- biztosításával összefüggő be­számolók. Megvitatják a jogszabályalkotás örökzöldjé­nek számító napidíjátalány kérdéskörét is. Ha jut rá idő, akkor fog­lalkoznak a tököli repülőtér melletti repülőgép-javító bá­zis létesítésével, a tudomá- hyos kutatók, az oktatók, a pedagógusok és a művészeti élet területén alkotók reha­bilitációjával, valamint az ál­lami felsőoktatási intézmé­nyek nappali tagozatos hall­gatói juttatásának emelésé­vel. Olcsóbb takarmány­arpa A kistermelők, amíg a készlet tart mázsánként 710 forintért vásárolhatják a ta­karmányárpát a gabonaipari vállalatok takarmányboltja­iban. A már korábban kiala­kult, 800 forintot is meghala­dó árakhoz képest jelentős kedvezmény úgy vált lehető­vé, hogy gabonakereskedel­mi kft., valamint a megyei gabonaforgalmi és malomipa­ri vállalatok lemondtak nye­reségükről, illetve az árkal­kulációban csupán a költsé­geiket érvényesítik az álta­luk importált 25 ezer tonna takarmányárpa értékesítése során. Az árcsökkentés az egyik első eredménye a Pa­rasztszövetség és a gabonai­par között nemrégiben lét­rejött együttműködésként Ennek célja az állattartó kis­termelők takarmánygondjai- nak enyhítése. | XLVII. évfolyam. 256. szám ÁRA: 4.30 FORINT 1990. november ]., csütörtök Az Iparbank a városért (S. oldal) Megyei helyzetkép Aram, gáz, benzin Ilyen még tényleg “npm vplt! I A VILLÉRT-mintabolt ÁRUKÉSZLETÉBŐL — Nyíregyháza, Tanácsköztársaság tér 10. sz. — háztartási gépektől — SZÓRAKOZTATÓ elektronikáig, VILLAMOS FORGŐGÉPEK IS. November 1 -tői 3000,— Ft és 50 000,— Ft í:’ ^értékhatár között előlegbefizetés nélkül, .^hitelre vásárolhatók! I jjjfl I |Í9HH9M|j o

Next

/
Oldalképek
Tartalom