Kelet-Magyarország, 1990. augusztus (50. évfolyam, 179-204. szám)

1990-08-08 / 185. szám

1990. augusztus 8. Kelet-Magyarország 5 KÉT HÉT HELYETT 5 NAP Ha szerda, akkor „apró” KEDVEZŐ AJÁNLAT A LAPUNKBAN HIRDETŐKNEK Tisztelt Olvasóink, Hirde­tő Ügyfeleink! Örömmel tapasztaljuk, hogy napról-napra nő az érdeklődés lapunk, az irh- már 92 ezer példányban megjelenő Kelet-Magyaror­szág iránt. A gazdasági, az üzleti élet változásai, a pi­ac szerepének növekedése hozta magával, hogy — kü­lönösen az utóbbi időben — élénkült az igény a lap hirdetési rovata iránt is. Igyekeztünk lépést tartani ezzel: az elmúlt hónapok- bán már az újság szinte valamennyi oldalán helyet szorítottunk a hirdetések­nek. Törekvéseink eddig csak részben jártak eredmény­nyel, emiatt tapasztalunk a hirdetők körében gyakorta jogos elégedetlenséget, mi­vel csak 2—3 hét várakozá­si idő után tudjuk teljesí­teni kívánságukat, közre­adni az apróhirdetést. A gon«k>t az okozza, hogy je­lenleg még kevés a lap ol­dalszáma, s ezen belül a hirdetésekre felhasználható felület, így kényszerű a sor- banállás. Ezért addig is, míg a folyamatban lévő fejlesztések lehetőséget ad­nak a hirdetési felület nö­velésére, olvasóink, hirde­tőink együttműködését kér­jük az alábbi kezdeménye­zésünkhöz: A hirdetési határidőket lerövidíthetjük, ha ügyfele­ink hozzájárulásával a hét valamelyik napján valószí­nű, hogy szerdán négy ol­dallal növeljük lapunkat. Ez akkor történne így, ha ennek a felajánlott négy ol­dalnak a megtöltéséhez a megelőző héten, pénteken délelőtt 10 óráig feladják hirdetésüket. Ez esetben a vállalat expresszfelár nél­kül az így felvett hirdeté­seket a legközelebbi szer­dán a lapban megjelenteti. Így a mostani — olykor meglehetősen hosszú vára­kozási időt öt napra le- csökkenthetjük. Természetesen a hagyo­mányos hirdetési rendszer tovább él, s a korlátozott terjedelmű expresszrovatot sem szüntetjük meg. Vi­szont, ha javaslatunk talál­kozik kedves olvasóink, hirdetési ügyfeleink egyet­értésével, a soron kívülinek tekinthető, — de alapáras — hirdetések már a jövő héten négy oldal terjede­lemben megjelenhet. Szabolcs Megyei Lapkiadó Vállalat A KERTI KALENDÁRI­UM című, rövid idő alatt népszerűvé vált időszaki ki­advány augusztusi -száma most látott napvilágot. A Kertészet és Szőlészet című folyóirat valamikori igen hasznos rovata az „Idejében szólunk” e javított és bőví­tett változata a kiskertészek számára valóban naprakész kézikönyv. A zöldség-, a gyü­mölcstermesztés, a szőlészet és borászat aktuális kérdé­sei mellett a dísznövények gondozásáról is bőven szól. Ezenkívül a gyógy- és fű­szernövényekről ad tájékoz­tatást és a gyümölcseltevés, -aszalás mesterségébe is be­vezeti az olvasót. A FÜGGETLEN KISGAZ­DAPÁRT megyei alapszer­vezete nagyválasztmány előt­ti gyűlést tart augusztus 10- én (pénteken) este 8 órától Nyírbátorban, a volt MSZMP- székház nagytermében, mely­re minden alapszervezeti el­nököt meghívnak. TŰZGYÚJTÁSI TILALOM. A rendkívüli szárazságra és az aszályra való tekintettel tűzgyújtási tilalmat rendelt el a földművelődési minisz­ter augusztus 4-étől. A ren­delet megtiltja a tűzgyújtást még a kijelölt helyeken is, nem szabad a kiskertekben és a kirándulóhelyeken sem tüzet gyújtani. Amennyiben a tűzoltóság tudomására jut ilyen eset, bírságolhatnak vagy súlyosabb szankcióként szabálysértési feljelentést te­hetnek. A rendkívüli szigor­ra azért van szükség, mert sok millió forintos tűzkárt okozott már eddig is az aszály. ALAKULÓ ÜLÉS. A Zöld­párt nyíregyházi csoportja augusztus 10-én (pénteken) délután 3 órától tartja ala­kuló ülését a Fidesz Széche­nyi út 20. szám alatti helyi­ségében. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Csütörtöki számunkban: Nyári merénylet ferßak ellen nyári napsugarak veszélyeiről számos értekezés olvasható mostanában. Ha e tárgyilagos prózát a dalköltők, szalmaözvegyek és magányos társ­keresők lírai vallomásával tesszük teljesebbé, úgy tű­nik. hogy a megperzselődés veszélye nemcsak a felhá­mot. hanem a test belsőbb régióit is érinti. De nem így van. A tekintélyes New England Journal of Medicine szerint nyáron az ondószálak is vakációra mennek .. A brit orvosi szaklap az USA Észak-Karolina államá­ban. az egyik tudományos intézetben 131 önkéntes je­lentkezővel végzett kísérlet eredményét elemezve meg­állapította. hogy a nyári hónapokban 32 százalékkal csökkent a spermakoncentráció. Ezt a véleményt fran­cia és svájci kísérletek is alátámasztják. Európában ugyanis arra a következtetésre jutottak, hogy a legfor­róbb évszakban az erősebb nem részlegesen elveszíti a férfiasságát. A „merénylő" pedig nem más. mint a Nap. Úgyszólván kriminológiai pontossággal vizsgálták a körülményeket, és kiderítették: a „tettes” egyaránt fenyegeti a szabad ég alatt dolgozó, és az árnyék vé­delmét élvező férfitársadalmat. Vagyis nem a hőségben kell keresni az okokat, hanem a hosszabb ideig tartó sugárzásban. És biztosra vehető, hogy a szervezet „bel­ső órája” igazodik az utóbbihoz. Lesz elég ivóvíz? Talán már unalmas is a siránkozás, nem esik az eső, kiszáradnak a növények, baj­ban a mezőgazdaság. A víz azonban nemcsak ott hiá­nyozhat, hanem a háztartá­sokban is. Mosakodni, moso­gatni, főzni is kell, szomjun- kat is „gyakran” vízzel olt­juk. Ezért kérdeztük meg Tóth Józsefet, a Tiszamenti Regionális Vízmű igazgató­ját, lesz-e elég ivóvizünk? — A hetek óta tartó szá­razság következtében jelentő­sen emelkedett a vízfogyasz­tás, a csúcs július utolsó nap­ján volt. Az utóbbi 10 évben nem kellett vízkorlátozást bevezetni, reméljük, most sem lesz rá szükség. Mi meg­feszített munkával ezen dol­gozunk. Egyes területeken, éppen a mezőgazdasági öntö­zés miatt kisebb nyomás­csökkenés előfordult, de kor­látozásra nem került sor. Ha nagyobb műszaki meghibá­sodás nem következik be, nem lesz gond az ivóvízellá­tással. Azért is mondhatom ezt, mert minden mélyfúrású kutunk hadra kész állapot­ban van, a rendszer műsza­kilag is megfelelő. Ha pedig megjönne a várva-várt eső, a vízfogyasztás is jelentős mértékben csökkenne. K. D. ALKOTÓTÁBOR. A Váci Mihály Irodalmi Kör olvasó- és alkotótábort szervez au­gusztus 20. és 28. között a nyírszőlősi kollégiumban. Az ötven író- és irodalombarát részvételével nagyszabású program készül. Többek kö­zött sor kerül kiadványok tervezésére, Váci Mihály szellemi öröksége jegyében előadásokra, vitákra, irodal­mi kirándulásokra. A tábor íróvendégei közeli települé­seken író-olvasó találkozón vesznek majd részt. ' A 05 jelenti A Nyírgyulaj, Béke utca 15. szám alatti portán egy 18X10 méteres hullámpala fedésű épület gyulladt ki. Elpusztult 130 nutria és a te­nyésztésnél használt felsze­relések. A kár 190 ezer fo­rint. A tűz okát vizsgálják. Petneháza területén 1,5 hek­tár akácerdő aljnövényzete lett a lángok martaléka. Ezenkívül a tegnapi nap fo­lyamán kilenc esetben kellett kisebb, nagyobb avar vagy tariótűzhöz kivonulni, a tűz­oltóknak. A fairtás he­lyett a békés egymás mellett élést választot­ták a képen szereplő ház la­kói, így a sudár fenyőnek csak az egyik olda­lát kellett le­gallyazni, azt sem végig. (mán) ARAT A GYORSHAJTÁS Áramütés hajszárítás közben Sajnálatos balesetről érke­zett hír Vámosorosziból. A tegnapi nap folyamán, egy fiatalasszony a fürdőkádban szárította a haját, és valószí­nű áramütés következtében életét vesztette. Két súlyos baleset is tör­tént a megyénkben kedden. Egy román állampolgár Csenger és Pátyod között, egy éles kanyarban a nagy sebesség következtében az árokba hajtott. A kocsiban ülő öt személy közül négyen súlyosan, egy pedig köny- nyebben megsérült. A kelet­kezett kár százezer forint. Ugyancsak gyorshajtás okozta a súlyos balesetet Gyűrtelek belterületén, ami­kor egy éles kanyarban a gépkocsivezető elvesztette uralmát a járműve felett, az árokba hajtott, majd vil­lanyoszlopnak ütközött. A vezető súlyos, utasa köny- nyebb sérülést szenvedett. Oly nehéz elviselni ezt a me­leget, gyorsan a vízbe. (B. A. felv.) A NYILATKOZATTEVŐ KErESE: Pontosabban Kanadai típusú 6—8 to. mesterséges dohányszárí­tókban vállaljuk Virginia dohánysk szárítását! Érdeklődni: Dohányku­tató Intézet Kutató Tele­pe Nyíregyháza, Westsik Vilmos u. 4—6. Telefon: 10-529. Sánta Antal kút. telepvez, (2684) ___________ Lapunk július 21-i, szombati számában a nemzetközi magyar­tábor eseményeiről számoltunk be külső szerző — a tábor egyik lakója — tollából. Most helyre- igazítási kéréssel kaptunk levelet a Kárpátontúli területről, Pócs Istvántól, aki maga is résztvevő­je volt a tábornak, és cikkünk­ben nyilatkozik. Sajnos, pontat­lanul idézve és annak alapján A nyíregyházi rendőrkapitány­ság területén hétfő reggeltől kedd reggelig 13 lopást, három betöréses lopást, négy gépkocsi- feltörést, két rongálást és egy garázdaságot jelentettek. Hétfőn délután 2 és este 22 óra közt Nyíregyházán az AFIT au­tójavító parkolójában ismeret­len tettes maró folyadékkal le­öntött egy Toyota gépkocsit. Az irigy, vagy bosszúálló „ember” a japán gyártmányú kocsiban hamisan kommentálva. A lényeg, hogy Pócs István nem nyilatkoz­ta azt, hogy a Hatodik Síp cí­mű folyóiratot a Kárpátalján betiltották. Az „írj Hajtás” (A Kárpáti Igaz Szó c. napilap te­hetséggondozó irodalmi mellék­lete — a szerk.) megszűnését említette. A két dolog — hord- erejét tekintve — messze nem azonos; ezért adunk most he­lyet az utólagos kiigazításnak. 150 ezer forint kárt okozott. Hét­főn délután a nyíregyházi Sző­lőskert presszóban egy ittas fia­talembert nem szolgálták ki. Erre ő poharakat dobált a föld­re. A duhaj fiút a rendőrjárőr fékezte meg. Hétfőn több kótaji felnőtt Kemecse és Sóstóhegy között a vasúti pályáról rézká­belt lopott. A vasúti közlekedést is veszélyeztető csavargókat a rendőrség elfogta. Egy nyíregyházi orvos házas­pár a kocsijuk tetejéről elha­gyott egy táskát, amelyben az iratok mellett negyvenezer fo­rint készpénz is lapult. A be­csületes megtaláló a házaspártól jutalmat kap. Leöntötték a Toyotát A „fémmunkás” Vállalat Nyíregyházi Gyára felvételre keres jól képzett, gyakorlattal rendelkező — lakatos és — hegesztő szakmunkásokat. Jelentkezés: Nyíregyháza, Rákóczi út 100. Oros új neve Chikagó, amit ne tévesszen össze senki a ki- a. gyár főmérnökénél ejtésében nagyon hasonló Egyesült Államokbeli Chicago vá­rosának nevével. Különben is a kettő olyan messze van, (2578) mint Makó Jeruzsálemtől. (B. A.) ______________________ I y Kslet­magyarország |L..- ..... —, ■—t |[ KÉPEK 1 1 8., 1 szerda LÁSZLÓ NAPJA A mai LÁSZLÓ nevünk szláv eredetű és a „Vla- gyiszlav”-ból származik, amelynek jelentése: „di­csőségesen uralkodó”. Tör­ténelmünkben Szent László nevéhez fűződik a feuda­lizmus megalapozása, ő építette a magyar gótika értékes emlékét, a győri székesegyházat. IV. Kun László segítsége alapozta meg Habsburg Rudolf győ­zelmét a morvamezei csa­tában. V. László édesanyja az ellopott koronával koro­náztatta meg, s mikor he­lyette Jagelló Ulászlót vá­lasztották királlyá, az or­szágból elmenekültek. Visz- szatérésük után a Hunya­di-fiúkat elfogatták és Lászlót lefejezték. Arany János ,,V. László” c. balla­dájával állított irodaim) emléket a névnek. Székely Bertalan „v. László és Czilley Ulrik” c. műve a budapesti Szépművészeti Múzeum egyik kincse. Időjárás Várható időjárás ma es­tig : keleten megnövekszik a felhőzet és sokfelé lesz eső, zivatar, helyenként jég­eső. Az északnyugati szél a Dunántúlon tovább erősö­dik, viharos széllökések Is lesznek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13, 18, a legmagasabb nappali hő­mérséklet általában 18, 23. délkeleten még 25 . 30 fok között. FOGADÓÓRA. Dr. Varga Miklós, a Mátészalkai Városi Tanács vb-titkára augusztus 9-én délelőtt 8—10-ig és dél­után 4-től fél 6-ig hivatali helyiségében fogadóórát tart A sebész bemosakszik, majd a műtősnő felé for­dul: — Alkoholt kérek. A beteg indignálódva felül a műtőasztalon: — Na. de professzor úr, igazán megvárhatná vele a műtét végét! Olyasószolgálat Hírek, információk, közérdekű kérdések közölhetők a belpolitikai rovatnál. Telefon: (42) 11-277. Délutáni és esti Hírügyeletes: DANKÓ MIHÁLY Eseményhírek 17 órától lapzártáig: (42) 15-124.

Next

/
Oldalképek
Tartalom