Kelet-Magyarország, 1990. július (50. évfolyam, 153-178. szám)

1990-07-02 / 153. szám

Sorsdöntő kongresszus az SZKP-ban Kettős kihívás Gorbacsovnak Hétfőn kezdődik meg a Szovjetunió Kommunista Pártja XXVIII. kongresz- szusa. A hét végén tartott központi bizottsági ülést iz­galmak, taktikázások, spe­kulációk és nyilatkozatok előzték meg: többen azt jó­solták, hogy már a KB-ülé- sen történik valami. Nem történt — az SZKP sorsa a kongresszuson dől el: ott viszont már valóban tör­ténnie kell „valaminek"’, mert a sokasodó problémá­kat egyre nehezebb a sző­nyeg alá seperni. A kongresszus kettős kihí­vás Gorbacsovnak és a pe­resztrojka híveinek: egyfelől meg kellene akadályozniuk, hogy a radikális reformerek kivonuljanak a pártból és előidézzék az eddig csak rémálmokban látott lehetősé­get — a pártszakadást. Más­felől a peresztrojka bajnokai­nak meg kell akadályozniuk a konzervatívok diadalát — különben a peresztrojka sor­sa forog kockán. A reformerek, a kiválásra törekvők azonban viszony­lag csendben vannak — ez derült ki a KB ülésén is. Nagyon is jól tudják: ha kilépnek, nem lesz sajtó­juk, nem lesz székházuk, pénzük — egyszóval meg­szűnik kiváltságos helyze­tük. Azt azonban majdnem bizonyosra veszik Moszkvá­ban, hogy a párttagság szét­zilálódása miatt ezen a kongresszuson elkerülhetet­lenül felgyorsul az SZKP szétzilálódásának folyamata. Ez ugyanis már látványosan megindult: január óta állí­tólag 130 ezren léptek ki a pártból. Különösen sokan adták vissza a tagkönyvet azután, hogy az orosz párt- kongresszuson a konzervatív Ivan Polozkovot választot­ták meg vezetőnek. Túlkínálat az HDK-ból A német valutauniónak jelentős hatása van a ma­gyar—NDK kereskedelmi forgalomra. Június végéig mintegy 50 millió rubeles magyar passzívum halmo­zódott fel a két ország ke­reskedelmében, s ez az év végére akár 200 millió ru­belre is nőhet. Az NDK megrendelők eddig 60 mil­lió rubel értékű megrendelé­süket sztornírozták, de to­vábbi 60—70 milliós tétel visszamondására lehet még számítani. Miközben az NDK-beli vállalatok sorra felmond­ják a magyar cégekkel kö­tött importszerződéseiket, soha nem tapasztalt mér­tékben megnőtt az exportkí­nálatuk: olyan cikkeket ajánlanak nagy mennyiség­ben, amelyekből eddig, ru­belért csak minimális téte­lek szállítását vállalták. Így az idén minden korábbinál nagyobb mennyiségben ér­keznek például háztartási kisgépek, alsó-, felsőkötött­áruk, s a második fél évben 25 ezer négyütemű Trabant gépkocsi is. Kinevezések A Gödöllői Agrártudo­mányi Egyetem Mezőgaz­dasági Főiskolai Karán kinevezéseket adtak át: Szabó Gyula intézetigazga­tó, a Társadalomtudomá­nyi tanszék vezetője pedig Dr. Láczay Magdolna lett. Főiskolai docensi ki­nevezést kapott Hatházyné Iszály Katalin, Fejes Fe­renc és Kerekes Benedek. Fáj lehunyni a szemhéjunkat, szárazon serceg. mint a múmia bőre. ha kinyílik a szem, a nap tesz vakká, csak fuldokló hang hagyja el az ajkakat, a száj széle Bramac-cserepes tetőkkel vetekszik, bőr tapad a bőrhöz, ízzadtan. Áhított merülés, a viz selymesen simo­gatja a kifáradt pórusokat. Egyetlen gyógyír a perzselő július rákfenéjére. Kisvárda, Várfürdő. (V. P. felv.) Még egyszer a közkegyelemről , f (4. oldal) Kisgazdák a faluért Aratási nagygyűlés Nyírturán Diplomás üzemmérnökök Tanévzáró a Mezőgazdasági Főiskolán hekkenő hőség és több száz főnyi érdeklődő fogad­ta tegnap délután Nyírtu­rán Gerbovits Jenőt, az Or­szágos Parasztszövetség fő­titkárát, tárcanélküli mi­nisztert és Xorgyán Józse­fet, a független kisgazda- párt főügyészét, akik aratá­si nagygyűlésre voltak hi­vatalosak. Gerbovits Jenő saját híve­ik mellett köszöntötte a hall­gatóságban helyet foglaló Ag­rárszövetség, s a helyi terme­lőszövetkezet vezetőit is, s nyomban megnyugtatta mindkét felet: új világ kö­szöntött hazánkra. A Paraszt­szövetség legfontosabb célki­tűzésének tartja a kisemmi­zett parasztság jogainak visszaadását, a magántulaj­don visszaállítását. Ponto­sabban fogalmazva kiterjesz­tését, mert a Rózsadombon, a Balaton környékén azt soha fel sem számolták. Miért nincs még földtör­vény? — tette fel a szónoki kérdést Torgyán József, aki nyomban megadta a választ is: mert kettős hatalom van még az országban. A legfel­ső szinten már legyőzték a bolsevizmust, de lejjebb nem változott szinte semmi. A tsz-elnöki székek jó részében még a régi rendszerhez hű, az egyszerű embereket kiszi - polyozó, harácsoló vezetők ülnek, akiktől félnek az em­berek. Ám a főügyész kije­lentette, nem kell már soká­ig tartani tőlük, a nyáron a parlamenten keresztül viszik a földtörvényt, s megszűnik a vezetők privilégiuma, a parasztság visszakapja jus­sát. A bejelentést hatalmas ováció fogadta, mely sok min­dent elárult a kívülállónak a Sényon, Nyírturán uralkodó állapotokról is. B. G. _i i i i i í i i i i i i i i i i i i iiii i i I í j i i i r» i j i rrrn i rn i i i iBWTEl J_ i— l iS lm -L iTi i i i i i i iifir liWWy i i i i JJJJ UJ JiJ i fril i Iliin II i gii #M i Wli i iTIWi ujj _I_I___I_I I I__________I__________!__________I__________I__________I__________I_I_I_________I__________I_I_1_I_________I__________I_I__________ _I_I___I_I I I__________I__________I__________\_i_l_I_I______I__________I_I_I_I_________I__________I_I__________ _I_I___1_I I I _l _l______I__________I__________I__________I_I_1 l_l_l_I_1_______I__________I_I__________ EEEEÖ^Eí^ÖtóEEEüj i i i i i Irri rfTT""Prj i mj_ J.lTlJ M_IJ I M I I MJ IJ I IJ J ÜJ UJJ flTl .1 MJ IJJ MJ_ u u i ii ii i rrm n i rrn Fülledt melegben, a főis­kola aulájában tartották szombat délelőtt a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Főiskolai Karának diplomakiosztó ünnepségét. A zsúfolásig megtelt te­remben a Himnusz elhangzá­sa után Végső Károly fő­igazgató-helyettes üdvözölte Végre itthon a magyar „Pillangó“ T úlzás nélkül állíthatjuk, ma az ország­ban egy hatvanhét éves nyíregyházi férfiről beszélnek a legtöbbet. Kulcsár Antalról, aki negyvenhat évi bolyongás után tért vissza szülőhazájába, Magyarországra. A repülőtiszt 1944 augusztusában sebesült meg, s esett Ungváron a szovjetek fogságá­ba. Négy esztendő múltán megszökött, de el­fogták, elítélték. Néhány év után újból szö­kött, de elfogták elítélték ... Így ment ez egészen a legutóbbi időkig, míg el nem jött a hazatérés napja. Kulcsár Antal június 26-án érkezett meg Ferihegyre, s pénteken úgy döntött, ha csak néhány napra is, de hazajön Nyíregyházára. Csendes Csaba, a Képes Újság Nyíregyházá­ról elszármazott főmunkatársa és Balogh Géza, lapunk főmunkatársa kalauzolta szü­lővárosában, s környékén. Az itt eltöltött három nap során elmesélte hajmeresztő ka­landokkal megtűzdelt életét. Erről hamaro­san riportsorozatban számol be a Kelet-Ma- gyarország. Üjra itthon. a hallgatókat, a hozzátarto­zókat. majd beszámolt az ál­lamvizsga eredményeiről. Ezt követően Bánházi Já­nos főigazgató többek kö­zött a következőket mondta: a végzős hallgatóknak válto­zó. átalakulóban lévő mező­gazdasági-élelmiszeripari ágazatban kell helytállniuk. A gyakorlati élet nehézségei közepette legyen mindig tu­datukban. hogy a szakértel­miség az elméleti és gyakor­lati ismeretei alapján mindig képes — változó feltételek mellett is — a legjobb meg­oldás megkeresésére, kivá­lasztására. elemzésére és dön­tésre. A szaktudás birtoká­ban a mindig új megoldásra való törekvés igénye a nagy­üzemi és a privatizált terme­lésben is ugyanazokat a fel­adatokat tűzi eléjük. Ezután szólították a végzős hallgatókat, hogy átadják a diplomákat. A gépész üzem­mérnöki szak nappali tago­zatán hatvanam míg a leve­lező tagozaton 34-en. repülő üzemmérnöki szakon pedig 10-en kaptak oklevelet. Kie­melkedő tanulmányi ered­ményért főigazgatói dicséret­ben részesült Bencs Tibor, Bartal Róbert. Soltész István, Tóth Mihály, Katona Sza­bolcs és Siklósi Péter. A II. világháborúban, to5" vábbá az 1956-os forrada­lom és szabadságharc alatt elesett katonák emlékére állított emlékművet átadó és felszentelő ünnepséget rendeztek vasárnap délben Balkány főterén. (B-zs.) ■ XLVH. évfolyam, 153. szám ARA: 4,30 FORINT 9 ___ 1990. július 2. hétfő K 14 / K 14 £ 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom