Kelet-Magyarország, 1990. május (50. évfolyam, 101-126. szám)

1990-05-02 / 101. szám

Ma alakul meg az új Országgyűlés Szűrös Mátyás, a Magyar Köztársaság ideiglenes elnöke alkotmányos kötelezettségének eleget téve május 2-án dél­előtt 10 órára hívta össze az új Országgyűlés alakuló ülé­sét. A kétnaposra tervezett par­lamenti ciklusindító tanács­kozást mintegy háromhetes szakértői, frakcióvezetői, il­letve pártvezetői szintű egyeztető-előkészítő tárgya­lássorozat előzte meg. A par­lamenti pártok és a függet­len képviselők éles vitákban, kompromisszumok árán egyezségre jutottak minden fontos kérdésben. A kialakított program sze­rint az alakuló plenáris ülés az ideiglenes államfő el­nökletével kezdődik meg. A Himnuszt követően Oszter Sándor színművész tolmácso­lásában hangzik el Petőfi Sándor A nemzetgyűléshez című költeménye. Szűrös Mátyás megnyitója után Var­ga Béla. az 1946—47-es Nem­zetgyűlés elnöke és Vörös Vince, az Ideiglenes Nemzet- gyűlés és a Nemzetgyűlés volt jegyzője mond ünnepi beszédet. Varga Béla az ide­iglenes köztársasági elnök és a parlamenti pártok meghí­vására vesz részt az alakuló ülésen; ugyancsak az ő ven­dégük lesz Habsburg Ottó. az Európai Parlament magyar szekciójának elnöke. Az ünnepélyes nyitányt a hivatlos napirend váltja majd fel. A köztársaság ide­iglenes elnöke jelentést tesz a megbízólevelek átvételéről. Az MTI értesülése szerint áp­rilis 28-án, szombaton dél­ben ötven képviselőtől még nem kanták meg a megbízó­levelét. Ugyancsak szomba­ton a leendő korelnök és körjegyzők a parlamenti szakértők és az Országos Vá­lasztási Bizottság két tagjá­nak segítségével előzetes mandátumvizsgálatot vég­zett. Több képviselő mandá­tumának sorsa a folyamatban lévő jogorvoslati ügyek mi-r att még kérdéses, így ők. ha részt is vesznek az ülésen, képviselői jogaikat nem gya­korolhatják. A korelnök Ké­ri Kálmán (MDF, országos lista) lesz. a körjegyzői tisz­tet pedig a négy legfiatalabb képviselő tölti majd be. Kéri Kálmán szintén kö­szönti az új Országgyűlés tagjait, majd javaslatot tesz az ülés napirendjére. A dön­tést követően kerül sor az Országos Választási Bizott­ság, illetve a Belügyminisz­térium Választási Irodájá­nak beszámolójára. E kötele­zettségüket törvény írja elő. Az írásos beszámolókhoz fű­zött rövid szóbeli kiegészíté­seket a mandátumvizsgálat követi. A mandátumigazolás és a mandátumvizsgálat eredmé­nyéről szóló jelentés alapján hoz határozatot a plénum. is­Megnyílt az éremmüvészeti tábor Tizennegyedik alkalommal rendezik meg Sóstóin, a Nem­zetközi Éremmüvészeti és Kisplasztikái Allikotótelepet, amely április 30-ám nyitotta meg kapuit. A megyeszék­hely alkotótáborát 1970-ben hozták létre, és kezdetben képzőművészeti alkotótelep­ként működött. Az azóta el­telt húsz év alatt számos művész fordult meg itt a vi­lág minden tájáról és a „vendéglátásért cserében” sóik művet hagytak itt a vá­rosnak. Ennek köszönhetően Közép-Burópa egyik ilyen legnagyobb gyűjteményével dicsekedhet Nyíregyháza. Az anyag egy része állandó ki­állításon a Városi Galériá­ban látható. A Szabolcs Megyei Álla­mi Építőipari Vállalat il­letékes dolgozóit a múlt hé­ten értesítették arról, hogy május 2-án visza kell men­niük Beregszászra, hogy folytassák a kórházépítést. A fizetési feltételek rende­zetlensége miatt januárban jöttek haza a szabolcsi épí­tők Beregszászról. A kö­zelmúltban a SZÁÉV-nek sikerült megállapodná a fi­zetés módjában a SZÖV- TERV-vel és a szovjet partnerrel. így szerdán folytatódhat a kórházépítés. mertetik az igazolt képvise­lők névsorát, majd a hon­atyák ünnepélyes esküt tesz­nek. A programban szerepel a parlamenti pártök képviselő- csoportjainak megalakításá­ról. vezetőikről, illetve a független képviselők megbí­zottiának nevéről szóló je­lentés. az országgyűlési tiszt­ségviselők megválasztása, a Minisztertanács lemondása, továbbá törvényjavaslat meg­tárgyalása az 1956-os októbe­ri forradalom és szabadság- harc jelentőségéről. Az alakuló ülés második napján jelenti be a köztár­saság új ideiglenes elnöke — a Parlament elnöke — a kor­mányalakítási megbízást. Ezt követően az Országgyűlés ha­tároz a Parlament állandó és különbizottságainak meg­alakításáról. valamint a kép­viselők tiszteletdíiának és költségtérítésének ideigle­nes szabályozásáról. Az új Országgyűlés alakuló ülésére a pártok számos ven­déget hívtak meg. Ök fog-, lalnak maid helyet az ülés­termet körülvevő páholyok­ban és a karzaton is. Emiatt ez alkalommal igencsak ne­hézzé válik a sajtó munkája, hiszen az újságírók kiszo­rulnak az ülésteremből, s csupán monitorokon követ­hetik nyomon az eseménye­ket. (MTI) Májust köszöntő majálisok megyeszerte Főszereplők: a pihenés, a játék és a babgnlyás • Német vendégek Kabaláson • Májusfa a múzeumfaluban Városainkban, nagyobb településeinken színes műsorok­kal ünnepeltek, s ezek már inkább emlékeztettek az év leg­szebb hónapjának beköszöntőt éltető majálisokra — zászlók és szónoklatok nélkül. Esős, borongó« reggelre, no és ezút­tal is az Ifjúsági fúvószenekar zenés ébresztőjére virradt Nyíregyháza lakossága. S bár napsütést és meleget ígért a meteorológia, a csöpögés idő nem sok jóval kecsegtetett. A bizakodóbbak azonban csak felkerekedtek, ki busszal, ki kocsival, ki pedig gyalog indult útnak a közeli Kabalákra, ahol már színes, vidám műsor, igazi vásári hangulat várta a közönséget Talán még soha nem lát­tak ennyi embert a kabalási dombok! Több ezer ember gyűlt össze már délelőtt. Megszokott helyén ott állt a vursli, a gyermekek legna­gyobb megelégedésére kör­hintával, hullámvasúttal. Kö­rülötte megannyi sátor, íny­csiklandozó falatokkal, pénz- tárca-nyitogató csecsebe­csékkel. Volt ott hullámos papagájtól kezdve fonott gyékény lábtörlőig minden. S akinek még ez sem volt elég, megmérethette a vér­nyomását is. A színpadon egymást vál­tották a fellépő együttesek, csoportok. Természetesen ott voltak a KPVDSZ formációs táncosai, a Szabolcs-Volán táncegyüttes, és bemutatkoz­tak az iserlohniak is. Nyír­egyháza testvérvárosa népes táborral érkezett hozzánk a napokban, köztük jazz- zenészek, pantomimesek és táncosok. Nagy sikerrel lép­tek fel ők is az alkalomra felállított színpadon. A jó ebédhez Benczi Jenő és né­pizenekara húzta a nótát, volt rock and roll, jazz- balett és divatbemutató, s táncra perdült a Nyírség táncegyüttes. Majális a múzeumfaluban. (Csonka Róbert felvétele) — Két májusfát állítottunk — tájékoztat a múzeumfalu­ban Bodnár Zsuzsa muzeoló­gus. — Az egyiket a tiszabe- csi, a másikat pedig a jánk- majtisi portán. De nini, lovaskocsi közele­dik. A pacik fényes zabláján karikák csilingelnek. A pla­tón az Igrice táncegyüttes tagjai dalolnak. — A múzeumfalu életét szeretnénk pezsgőbbé tenni — folytatja Bodnár Zsuzsa. — Az ősi mesterségeket, mint például a kosárfonást és a teknővájást is tervezzük be­mutatni. (Folytatás a 4. oldalon) Holnap ülést tart a megyei tanács Május 3-ám, csütörtökön 9 órától ülést tart a megyei ta­nács. Többek között beszá­moló hangzik él a megye közrendjéről, közbiztonságá­ról, majd előterjesztés a megye tanácsainak 1989. évi gazdálkodásáról és a pénz­ügyi ellenőrzések tapaszta­latairól. Az idei alkotótelep iiánt ismét nagy érdeklődés mu­tatkozik. A hat hétig tartó művésztáborba hat magyar szobrászt hívták meg, s raj­tuk kívül egy litván, egy cseh és három svéd művész érke­zik. A tábor különlegessége a régebbről már ismert, de újból felelevenített úgyneve­zett viasaveszejtéses * el járás, amely kitágította a műfaj határait A XIV. Nemzetközi Érem­művészeti és Kisiplaszjtnkai Alkotótelep művészéinek itt született alkotásait egy júni­us közepén nyíló tárlaton te­kintheti meg az érdeklődő közönség a Városi Galériá­ban. Szerephez jutni a Parlamentben # Fontosak a megyei koalíciós tárgyalások # Nem vagyunk felekezeti párt Képviselni az európai tatinyéenÉiárá eszmeiségéi Lapunk kérdéseire dr. Szilágyi Zsigmondné a KDNP megyei elnöke válaszol A Kereszténydemokrata Néppárt nyíregyházi irodájában, csupasz, szinte bútorozatlan helyiségben, eléggé mostoha, mondhatni, balkáni körülmények kö­zött beszélgetünk a választásokról, latolgatjuk a jö­vendő esélyeit. Lapunk olvasói számára dr. Szilágyi Zsigmondné, a párt megyei elnöke válaszol Baraksó Erzsébet kérdéseire. — Hogyan látják a választá­sok eredményét, különös te­kintettél a kereszténydemokrá­cia nemzetközi népszerűségére, megerősödésére? — A kereszténydemokrá­ciának immár 85 éves hagyo­mánya van Magyarországon, ez az elmúlt 40 esztendő alatt a kereszténydemokraták ille­galitásba húzódása idején is tovább élt. Ez az áz eszme, amely az ezeréves keresz­ténységet, annak ideológiáját teljes egészében felvállalja. Ez az az eszme, amelyik — miközben Magyarországon elnyomatásban volt — Nyu- gat-Európában és a világ számos helyén fokozatos, ál­landó felemelkedését élte meg. — Nagyon fontosnak tart­juk, hogy a magyar politika már most felismerje: amel­lett, hogy Nyugat-Európában jellemző az erős keresztény­demokrácia, ez az eszme az utóbbi hónapokban Közép­Kelet-Európában is rohamo­san teret nyert. Meggyőző­désünk: az egységes Európa megteremtésében nemcsak a nyugat-európai, hanem a magyar, szlovák, orosz stb, kereszténydemokrata erők is meghatározó szerepet fognak játszani. — Éppen ezért a Parla­mentbe való bekerülésünket mi természetesnek tartjuk. Csendes, háttérbe szorított, de fáradhatatlan, aktív mun­kánk eredményeként erre számítottunk. Elvárható volt . az ezeréves keresztény Ma­gyarországon a demokráciá­hoz való visszatéréskor, hogy a kereszténydemokrácia sze­rephez jut a Parlamentben. Ezzel a szereppel élni fele­lősség, ugyanakkor a keresz­ténydemokrácia biztosíték le­het a magyar népnek, válasz­tóinknak, hogy a kapott le­hetőséggel tudunk élni. — Mi indokolta a választás­ra készülve a kersztény erők szétforgácsolódását, miért nem egységesítették a különböző, nevükben is keresztény párto­kat egy közös pártban? Nem végezhettek volna akkor sok­kal jobban? — Szerintünk elég jól vé­geztünk, és úgy véljük, a vá­lasztás eredményei azt iga­zolják, hogy a keresztény eszmeiség győzött, amennyi­ben a választók 60 százaléka a keresztény demokráciára is szavazott, amikor az MDF- re, a kisgazdákra, illetve a mi pártunkra adta a voksot. Hogy miért indult több ke­resztény elvű párt a válasz­tásokon? Mert személyi sé­relmek miatt egyesek kivál­tak, kis frakciókat alakítot­tak .... amelyek azután a vá­lasztáson megbuktak. Ho­gyan tovább? Az út nyitva áll... (Folytatás a 4. oldalon) XI.VII. évfolyam, 101. szám ÁRA: 4,30 FORINT 1990. május 2., szerda I Vissza Beregszászra

Next

/
Oldalképek
Tartalom