Kelet-Magyarország, 1990. február (50. évfolyam, 27-50. szám)

1990-02-01 / 27. szám

XLVII. évfolyam, 27. szám ÄRA: 4,30 FORINT 1990. február 1., csütörtök Tavasz a télban Legutóbb 1944-ben volt ilyen meleg január-febru­ár hazánkban, akkor feb­ruár elsején 15 Celsius fo­kot mutattak a hőmérők. Itt ugyan még nem tar­tunk, de tegnap Nyíregy­házáin délután 3 óraikor 12 'fokot mértek, és az éj­szaka is enyhe volt. Ami zavaró az egészben, az a sűrű köd, munkából haza­felé az orráig se látott az ember. A nyugatról éiike- ző légtömegeknek köszön­hetően továbbra is ma­rad az enyhe, párás, kö­dös idő, fcisebb-na-gyofob napsütéssel. Érdektelen képviselők Elmaradt határozatok Módosították a. sajtótörvényt ni korlátozás nélkül megad­hassa hozzájáruló nyilatko­zatát. Viszont a gyermek,szü­letése után két hónapig ezt a nyilatkozatot visszavonhat­ja. Kulcsár Kálmán elmondta azt is, hogy a jövőben meg­szűnik az az előírás, misze­rint a házasságkötésre csak a szándék bejelentését kö­(Folytatás a 4. oldalon) Munkában a választási bizottságok A megyei tanács által megválasztott területi válasz­tási bizottság titkára és a tanács által megválasztott két tagja, valamint a tíz egyéni választókerületben megválasztott titkár és a bi­zottságok két-két tagja a megyei tanács elenöke előtt letették az esküt s megkezd­ték tevékenységüket. A me­gyei tanács vb. titkára vala­mennyi bizottság mellé mun- Ikapcsolatot hozott létre, ennek tagjai Is letették az esküt. A bizottságok műkö­dési irodáinak címét már kö­zöltük a Kelet-Magyarország- ban. Szerdán délelőtt, néhány perccel 10 óra után- folytatta januári ülésszakát az Ország­gyűlés. Az elnöklő Jakab Ró­berttá először a plenum ha­tározatképességét állapítot­ta meg. A teremben 273 kép­viselő — a törvényhozó tes­tület 72 százaléka — foglalt helyet. Az Országgyűlés szerdán és csütörtökön azokat a tör­vényjavaslatokat, illetve or­szággyűlési határozatterve­zeteket, képviselői indítvá­nyokat, interpellációkat és kérdéseket tárgyalja meg, amelyekre a múlt héten nem maradt idő. Megvitatják a Magyar Köztársaság katonapolitikai érdekeinek képviseletéről, az országgyűlési képviselőjelöl­tek állami költségvetési tá­mogatásáról, a Nagykanizsai Sörgyár államigazgatási fel­ügyelet alatt álló vállalattá minősítéséről szóló ország- gyűlési ’ határozattervezete­ket. Két népi kezdeményezést is napirendjére tűzött az Or­— Az 1986-ban elfoga­dott sajtótörvényt több lé­nyeges ponton módosítot­ta a Tisztelt Ház. Az egyik szövegmódosítás értelmé­ben a jövőben nemcsak ál­lami szervek, jogi szemé­lyek, hanem természetes személyek is alapíthatnak időszaki lapot vagy helyi jeliegű önálló rádió- és televizióműsort készítő stúdiót. Könnyebbé váltak a lap- indítás feltételei is, hiszen e sajtótermékek előállítá­sára csupán bejelentési kötelezettség érvényes. A bejelentem alapján az adott lapot nyilvántartásba ve­szik. s a nyilvántartásba vétel csak akkor tagadha­tó meg, ha a sajtótermék tartalma a törvényben fog­lalt tilalmakba ütközik. A sajtószabadság gya­korlása során nem sérthe­ti a közerkölcsöt és a köz­szemérmet. Az elfogadott törvény- módosítás újraszabályozza a személyiségi jogok saj- ' tóbeli megsértését is. En­nek értelmében ilyen ese­tekben — a sajtóval szem­ben indított polgári per­ben — a bíróság 500 ezer forint kártérítési össze­get szabhat ki. szággyűlés: határozatot hoz­nak az érdekképviseleti tör­vény megalkotásáról, illetve a magánszemélyek jövedelem- adójáról és a vállakozói adójáról és a vállalkozási nye­reségadóról szóló1 törvények módosításáról. Ezután kép­viselői indítványokat, sze­mélyi javaslatokat tárgyalnak meg. A januári ülésszak az interpellációkkal és kérdések­kel zárul, amelyekre —mint ismeretes — október óta nem •kerülhetett sor. Az Országgyűlés ezután az 1986. évi sajtótörvény módo­sításáról szóló alkotmányere­jű törvényjavaslat — elmúlt héten megkezdődött — tár­gyalásával folytatta munká­ját. A családjogi törvényhez szóló javaslat visszaállítja azt a lehetőséget, hogy a szülői felügyeleti jogtól meg nem fosztott szülőknek az örökbe­fogadáshoz hozzájáruló nyi­latkozatát az állami gondo­zott gyerekek esetében a gyámhatóság pótolhassa. A másik elem, hogy ha a gyermek intézeti gondozásba kerül, arra az időre szünetel a szülői felügyeleti jog. Ugyancsak lehetőség nyílik arra, hogy a szülő ne csak a gyermek születését követő hat hónap múltán, hanem időbe­fi név nem javítható! A „kicserélt46 jelält nem örökli az ajjánlócédulát Még csak néhány napja, hogy a pártok bejelentették: kik lesznek iképviselőjelölt- jeik az egyéni választókerüle­tekben, máris több neiyen változásokat közöltek, vagy mert visszalépett a jelölt, vagy mert még alkalmasabb jelöltet találtak. Mi lesz azok­kal az ajánlócédulákkal, ame­lyeket az eredeti jelöltek megszerezték? Átruházhatók - e azok az új jelöltre, vagy elveszettnek tekinthetők-e? Erre kértünk választ dr. Ung­vári Istvántól, a megyei ta­nács vb. szervezési és jogi osztályának vezetőjétől. Válaszából megtudtuk, hogy az eredeti jelölt nevére kiállított ajánlócédulák el­vesztek, azokat ugyanis a választók konkrét névre ad­ták, még ha megjelölték, hogy melyik párt jelölte, őket, akkor is. Mivel minden­kinek csak egy ajánlottja le­het, a szelvényen nem lehet kijavítani másik névre. Ami­kor a jelöltek benyújtják majd az ajánlócédulákat a választási bizottságoknak, ott nem fogadják el a javított szelvényeket. Még egy fontos dolog: a párttörvény előírja, hogy amelyik párt jelöltet indít, regisztráltatnia kell magát. Ezt a regisztrálási számot kö­zölniük 'kell a választási fai- zottságojvital. Amelyik párt ugyanis nem regisztráltatta magát, az nem vehet részt a választásokon. OLCSÓ ÉS VARIÁLHATÓ Az elemes bútoroknak min­dig is nagy a keletjük, hiszen tetszés szerint variálhatók, és még a ikis lakótelepi lakás­ban is elférnek — mert any- nyi elemet vesz az ember, amennyit akar. A szombat- helyi FALKO Fakombinát VARIART bútorelemeit eddig csak a BNV-n vagy a reklá­mokban láthattuk, mától vi­szont már meg is vásárolhat­juk Nyíregyházán. Két fiatal óvónő, Rabuczki Lászlóné és Nagy Jánosné ötlete volt, hogy a Tiszántú­lon eddig teljesen ismeretlen bútort elhozzák az ország túl­só végéből, s lelkesedésük át­ragadt a Nyíregyházi Áfész dolgozóira is. A Búza tér 5. szám alatti helyiséget ren­delkezésükre bocsátották, és itt állították ki a mintadara­bokat — így jött létre a LA­A leendő vásárlók ismerked­nek az elemes bútorokkal. KIBER Betéti Társaság min­taboltja. A bútor előnye, hogy még csak attól sem kell félni, hogy szállítás közben megsérül, hiszen lapokban érkezik. Ezekből aztán a leg­változatosabb térelválasztó elemeket, szekrénysorokat, pólyázó- és íróasztalt állíthat­nak össze a megrendelők — amihez természetesen segít­séget nyújtanak a bolt dolgo­zói. Az érdeklődés máris nagy — hiszen viszonylag ol­csó áruról van szó —, még meg sem nyílt az üzlet, már­is félmillió forintos megren­delést vettek fel. Az egyik legnagyobb partner a Nyír- tourist, a turistaházakat sze­retné ilyen bútorokkal be­rendezni. (cs. k.) Technikások Mátészalkáról Korszerűsíteni szeretnék a szakképzést Habár a továbbtanulók változatlanul elsősorban a szakképző intézményeket ostromolják, és a demográ­fiai hullám is csak két- három év múlva kezd majd alábbhagyni megyénkben — a szakmunkásképzőknek és szakközépiskoláknak azon­ban az egyelőre viszonylag kényelmes helyzetben is már a jövőre kell gondol­niuk. Egyes szakmáik ideje tudniillik máris lejárt, má­sokból túlképzés van, te­hát mindezeket fel kell vál­tani azokkal a formákkal, amelyek a jövőben remél­Évek óta eredményesen működik a vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium­ban a gépjárművezetői és ügyviteli gyakorlati fakultáció. A harmad- és negyedéves tanulók az érettségivel személy- és hivatásos gépjárművezetői jogosítványt kapnak és ügyviteli munkakörhöz szereznek jártasságot. Képünkön: Túrái Barnabás gyakorlat- vezető tanár a harmadévesek egy csoportjával foglalkozik. (Elek Emil felvétele) hetően nálunk is felfutó, korszerű ágazatok számára képezik majd a szakembere­ket. Ezek a gondok foglalkoz­tatják a mátészalkai Esze Tamás Gépészeti Szakközép- iskola vezetőit is. Pankotai Ferenc igazgató elmondta, hogy jelenleg gépszerelő­ket — karbantartókat, valamint fémforgácsolókat képeznek. Továbbá van faipari szakuk is, amely azonban hamarosan kifut — szeptembertől a szakmun­kásképző intézet veszi át ezt a képzési formát. Helyette valami mással szeretne pró­bálkozni a szakközépiskola, amennyiben az illetékesek — az Ipari, a Művelődési Minisztérium, a megyei ta­nács — is áldásukat adják a tervekre. Az elképzeléseket min­denesetre nem tartják rossznak, és az előzetes tájékozódás alapján az üze­mek is úgy látják, lenne jövője a finommechanikai és automatizálási szakembe­rek képzésének. Egyelőre annyi biztos, hogy az új tanévben a szakközépiskola három osztályt indít az úgynevezett „mechanikai szakcsoportos technikus- képzés” keretében, s hogy a majdan ezekből az osz­tályokból kikerülő fiatalok mindegyike érettségizett szakmunkásként hagyja az iskolát. Az első két évben minden tanuló egyforma képzésben részesül. A harmadik évtől azonban — az elképzelé­sek szerint — két ágon folytathatnák tanulmánya­ikat. Az egyiken ez további két év tanulást jelent gép­szerelő-karbantartó, illet­ve fémforgácsoló szakmá­ban, egészen az érettségiig, s ezzel együtt a szakmun­kás-bizonyítvány megszer­zéséig. A másik ágon a szakosodás után a fiatalok három év alatt jutnának el a technikusminősítő vizs­gáig az említett finom- vmechanikai és automatizálá­si szakmában. (Ezenkívül elvileg még több mint húsz szakmából lehet vá­lasztan;, de azokat nyilván már más iskolában kellene tanulni.) A körülmények mérlege­lése, az alapos tájékozódás után kívánja az iskola be­nyújtani a kérelmet, s ha minden jól megy, azaz megkapják az engedélyt, ak­kor a hozzájuk most je­lentkező fiatalok két év múlva korszerű szakmára „szakosodhatnak”, hogy az­tán finommechanikához, il­letve automatizáláshoz értő technikusként álljanak munkába. (gm) Heues in MÉM

Next

/
Oldalképek
Tartalom