Kelet-Magyarország, 1989. november (46. évfolyam, 259-284. szám)

1989-11-01 / 259. szám

wmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmm XLVI. évfolyam, 259. szám ÁRA: 4,30 FORINT 1989. november 1., szerda Az Országgyűlés határozott: A rák ellen A rákbetegség megelő­zéséért Cellád am-szűrő- áliomást adtak át a na­pokban Egerben. A szűrőállomás diagnoszti­kai laboratóriumába* el­végzik a jelentkezők szakszerű vérvizsgálatát, majd a vizsgálat alkal­mával felfedezhető im­mun-egyensúlyzavar ese­tén a rászoruló térítés- mentesen kapja a CelU- dam-cseppeket mindad­dig, amíg azt a további vizsgálatok szükségessé teszik. A képen: Kovács Adátn rákkutató az új eg­ri szűrőállomáson. Népszavazás november 26-án Köztársasági elnököt januárban választunk Az előzetes várakozástól eltérően interpellációk tárgyalá­sával folytatta munkáját kedden az Országgyűlés októberi ülésszaka. A napirend megváltoztatására azért volt szükség, mert a plenáris ülés megkezdése előtt — reggel 9 órakor — a terv- és költségvetési, valamint a jogi, igazgatási és igazságügyi bizottság még nem tudta befejezni az előző na­pon elhangzott, a népszavazás elrendeléséhez kapcsolódó módosító indítványok megvitatását. Iz idegenforgalom fejlesztéséért Intercity-vonatok dixielandfesztivál Pályázat városi informáciás központra Elsőként azokról a koráb­ban benyújtott interpelláci­ókról határozott a plénum, amelyeket jóváhagyás hiá­nyában a testület újratár­gyalásra visszautalt az ille­tékes bizottságoknak. Így a szeptember 26-án kezdődött ülésszakon Técsy László (Szabolcs-Szatmár m.. 19. vk.) interpellált a miniszter­elnökhöz annak érdekében, hogy a mezőgazdasági ága­zatban 1990. január 1-jétől oldjak fel a keresetszabályo­zást. A kormány megbízásá­ból az interpellációra a me­zőgazdasági és élelmezésügyi miniszter válaszolt, azt azon­ban sem a képviselő, sem a parlament nem fogadta el. Az Országgyűlés mezőgazda- sági bizottságának és a mi­nisztériumnak a véleménye szerint — ahogyan ez az újabb válaszban olvasható — annak, hogy a mezőgazdasá­gi jövedelmek elmaradtak a többi ágazatétól. ,nem a ke­resetszabályozás az oka. Ha azonban indokolt a mezőgaz­daság kiemelése a kereset­szabályozásból. ez csak a vál­lalkozási nyereségadóról szó­ló törvény módosításakor vá ­lik lehetségessé. Az interpelláló képviselő a választ kizárólag azzal a megkötéssel fogadta el. hogy a mezőgazdasági keresetsza­bályozás megszűnése kerül­jön be az adótörvény-terve­zetbe. A választ az Ország- gyűlés elutasította. pon magyarázó szöveg segíti majd a voksolókat. Az SZDSZ kezdeményezte nép­szavazásra november 26-án kerül sor, a címer kiválasz­tására és a köztársaságiéi- nök-választás első fordulójá­ra január 7-én, a második fordulóra 14-én. A nagymarosi munkálatok felfüggesztése alatt végzett vizsgálatok eredményeiről Udvari László kormánybiztos számolt be. Ezt megelőzően Németh Miklós kormányfő kifejtette: a vízlépcsőrend­Bush—Gorbacsov Csúcs a fedélzetei Mihail Gorbacsov és George Bush első találkozójára idén december 2—3-án kerül sor a Földközi-tengeren: a megbe­szélések felváltva egy szov­jet, illetve egy amerikai ha­dihajó fedélzetén zajlanak majd — jelentette be keddi moszkvai sajtóértekezletén Eduard Sevardnadze, szovjet külügyminiszter. A The Washington Post szerint a találkozó mindkét fél számára előnyös lenne. Segítene Mihail Gorbacsov- nak abban, hogy megszilár­dítsa hazai helyzetét. George Bushnak pedig segítene el­hárítani a demokrata párt bírálatát: az ellenzék támad­ja a kormányt, amiért nem reagál elég gyorsan a kelet­európai változásokra. Közvéleménykutatók — új szerepkörben (4. oldal) Máriapócsra látogat a pá­pa 1991-ben. Éremművészeti világtalálkozó lesz 1992-ben Nyíregyházán. 1995-ben vi­lágkiállítás, 1996-ban ünne­peljük a honfoglalás ezer- egyszázadik évfordulóját. Meg tud-e majd felelni a város és a megye ezeknek a nagyszabású idegenfor­galmi kihívásoknak, egyál­talán, fei tudjuk-e úgy len­díteni idegenforgalmunkat, bogy a hozzánk érkező ven­dégnek ne kelljen rossz szájízzel, „ide se jövök töb­bet” — gondolattal távoz­nia? Ezekre a kérdésekre ke­resték a választ kedden a vá­rosi tanácson Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár megye leg­jelentősebb, a témában cse­lekvésre képes gazdálkodó szerveinek vezetői. A turizmus fellendítésére városi idegenforgalmi iroda létesítéséről határozott szep­temberi ülésén Nyíregyháza tanácsa. A tegnapi összejöve­telen elhangzott, hogy az iro­dára pályázóknak milyen fel­tételeket kell szem előtt tar­tania. Szerencsés kitérniük arra a benyújtott pályamun­kában, hogy beutaztatás ese­Ülésezett tegnap délután Nyíregyházán az Agrárre- formkör Egyesület megye'. tén milyen és hány napos megyei programot tudnak szervezni különböző pénztár­cájúak számára. Milyen tő­keforrásokból látják megva­lósíthatónak az iroda létre­hozását, s hol képzelik el a helyét. Azzal is tisztában kell lenniük, hogy a szokásos ide­genforgalmi feladatokon — valutaváltás, menetjegyáru­sítás — kívül információs központ szerepét is szükséges ellátni, vagyis a betérőket programokról, nevezetessé­gekről tájékoztatni. Itt áru­sítják majd a helyi kiadvá­nyokat, emléktárgyakat, s ez az iroda fog egyes kiállításo­kat, bemutatókat is megszer­vezni. Ki kell építenie mind­ezek érdekében egy jól mű­ködő tolmács-idegenvezetői hálózatot. A pályázatokat no­vember 30-ig lehet benyújta­ni Nyíregyháza városi taná­csa ellátásfelügyeleti osztá­lyához. S hogy mit szól a leendő új idegenforgalmi iro­dához a már meglévő tizen­három? ... A tanácskozáson egyné­mely 'intézmény vezetője ígé­retes, turistacsalogató ptog- ramokról számolt be. A me­választmánya. A közelmúlt­ban lezajlott nagygyűlést kö­vető első összejövetelükön szervezeti és tagtoborzási kérdéseket vitattak meg és szóba került a választásokra való felkészülés is. Szabolcs-Szatmár-Bereg valamennyi választói kerüle­tében képviselőjelöltet indít az egyesület. Az első forduló­ban még nem törekszik koa­lícióra más pártokkal, erre csak a másodikban kerülhet sor — mondotta Csonka Zol­tán titkár. A választás elő­készítésére a körzetekben és á megye tn stábot alakíta­nak és e,'~ egyeztetett stra­tégiával s? evezik a kam­pányt. Minden településen alap­szervezet létrehozása a cél — jelentette ki Bodzás Árpád, a választmány elnöke. A fal­vak sorsában gondolkodunk — tette hozzá. A termelőszö­vetkezeteken belül a vállal­kozások erősítése napjaink feladata és az érdekképvise­let új alapokra való helyezé­se. A soronlévő teendőkről november közepén országos nagygyűlésen is egyezteti gondolatait az Agrárreform- kör Egyesület tagsága. Élők halottai TJTalottak napja előesté- / / jén gyertyák fénye világítja meg a teme­tőkerteket. Körbeálljuk sze­retteink sírhalmait, hogy az emlékezés meghitt percei­ben felidézzük arcvonásu­kat, hangjukat, ismert moz­dulataikat. Anyánkét, aki az életet adta nekünk, s aki az életét adta értünk. Apán­két, akit az értelmetlen há­ború vagy a családja meg­maradásáért folytatott — jajj, de hosszú időn át ki­látástalan! — küzdelem ra­gadott el közülünk, mellő­lünk. Hősök és áldozatok sírján gyúlnak kis lángok, bátrak és ártatlanok, ama bizonyos barikád mindkét oldalári elpusztultak hantjaira hull a virág, jut hivalkodóan díszes koszorú vagy csak egy szál krizantém. Állunk a sírboltok vagy az idő nyomán halványuló betűket őrző, félig előredőlt fejfák­nál. Emlékezünk és szoron­gunk. Mert az időtaposás közben be’ sokszor érzé­ketlenül, s micsoda maga- biztossággal rohanunk kis vagy nagy múlandó cé­lokért, felejtve az előttünk járókat, az ütünk kitaposó- it, s mit sem törődve azzal, hogy az életünket tékozol­juk, magunkat égetjük, pil­lanatig se gondolva arra, hogy egyszer véget ér a Nagy Rohanás, s vajon lesz-e, aki gyertyát gyújt értünk, akinek hiányunk könnyet fakaszt a szemé­ben. Most megállunk néhány percre, s talán legalább most végiggondoljuk tette­inket, lépéseinket, szándé­kainkat. A holtak példája arra int: megbékélni ne­künk e világon kell egy­mással, hogy ne égjünk el idő előtt öncélú hadakozá­sokban, s hogy értünk is illatozzék majd egy szál rózsa. Apámat télen nagy hóba temettük, anyámat éppen halottak napján. Ketten együtt nem éltek nyolcvan évet, olyan korban, amikor pedig tavaszt ígért nekünk is a történelem... Mostaná­ban újra és sokat temet­tünk, megadva a végső tisz­tességet mindazoknak, akik­től ezt az elemi járandósá­got elvitatta egy téveszme jegyében hivalkodó hata­lom. Halottak napja közeleg, az emlékezés, a főhajtás, az önvizsgálat ideje. A. S. A békés átmenetért Az MSZP parlamenti csoportja felhívással for­dult az Országgyűlés fele­lős tényezőihez, a magyar állampolgárokhoz. Ebben kéri a társadalom demokra­tikus erőit: józan mérték- tartással segítsék elő, hogy az amúgyis ellentétes érzel­mekkel telített politikai légkörben, közhangulatban ne uralkodhasson el az el­lenségeskedés. Az állampolgári kezdemé­nyezéssel felvetett négy kér­désről való népszavazásról az Országgyűlésnek nem kellett szavaznia. A félreértések el­kerülése végett a szavazóla­A demokráciába való bé­kés átmenet biztosítása minden demokratikus poli­tikai erő legfőbb törekvése. A Magyar Szocialista fáit parlamenti csoportja kéri az Országgyűlést, hogy utasítsa vissza azokat a törekvése­ket, nyilvánvaló provoká­ciókat, amelyek a békés át­menetet veszélyeztetik, és ezzel a nemzet érdekeit sér­tik. (A Ház a javaslatot megszavazta.) szer eredeti tervek szerinti megépítése ökológiai szük­séghelyzetet teremtene. A kormány javasolja a nagyma­rosi vízlépcső megépítésének végleges elhagyását. A Minisztertanács felha­talmazást kért és kapott a parlamenttől, hogy kezdemé­nyezhesse a két ország kö­zötti szerződés módosítását. A nagymarosi munkálatok felfüggesztése alatt végzett hazai és nemzetközi jogi, öko­lógiai és műszaki következ­ményeket feltáró kormánybe­számolót 186 egyetértő sza­vazattal elfogadták. Az Or- szággvűlés befejezte munká­ját. Sipkay Barna író-újságíró nevét vette fel a Nyíregyházi Kereskedelmi és Vendéglátó ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Iskola. A névadó ünnepséget kedden tartották. TUDÓSÍTÁSUNK A 4. OLDALON. (Folytatás a 4. oldalon) Megkezdődött a választási kantáit A falvak sorsában gondolkodnak négy jégverést A VÁLLALKOZÓK SEGÍTETTÉK KI A GAZDASÁGOT BALKÁNYBAN. (3. oldal)

Next

/
Oldalképek
Tartalom