Kelet-Magyarország, 1989. október (46. évfolyam, 232-258. szám)

1989-10-02 / 232. szám

Mikor adják ál a szovjet laktanyát? (2. oldal) Milyen volt a háromoldalú politikai egyeztető tárgyalások hangulata? Mi vár­ható az MSZMP kongresszusán? Merre tart a DEMISZ? Mindezekre a kérdésekre, valamint hasonló felvetésekre kaptak vá­laszt a fiatalok szombaton Nagy Imrétől, a DEMISZ elnökétől azon a fórumon, ame­lyet a Nyíregyházi Demokratikus Ifjúsági Szövetség szervezett a Nyírség Konzerv­ipari Vállalat szabadidő-központjában. (Folytatás az 5. oldalon) Forintos autó­újdonságok Pang az autópiac! Fel­élénkül az autópiac! — hallani a véleményeket attól függően, hogy elad­ni vagy vásárolni akar az illető. Munkatársaink, Csonka Zsolt és Dankó Mihály a BNV-n és a Merkur-nál gyűjtött sok­féle információt: mire is számíthatnak az autósok, melyik típust mikorra iga­zolják vissza, mi kapható forintért, valutáért. (4. oldal) Az MSZMP közelgő kong­resszusának előkészületeként szombaton, a Központi Bi­zottság székházában konzul­tációs megbeszélésre került sor. Az eszmecsere résztve­vői, közöttük a küldöttcso­portok vezetői, valamint az előkészítő munkacsoportok megbízott szóvivői egész na­pos vitában egyeztették el­képzeléseiket. Ennek során kialakították előzetes állás­pontjukat a kongresszus meg­szervezésével, működésével és a várható nagyobb vitát kiváltó ügyrendi kérdésekkel kapcsolatban. Biztos válasz: 1 Jövőre A program végrehajtását két ütemben tervezik, először a fehérgyarmati téglagyár igényeit elégítenék ki, amely 1991. március végéig kívánja a fűtési rendszerét gázra át­állítani. A legújabb tervek­ben az is szerepel, hogy az elosztó vezetékek egészen a környező települések belterü­leti határáig készüljenek el, ugyanis ezzel egyszerűbbé válna a későbibekben a helyi gázvezeték építése és beköté­se. Az első ütem becsült költ­sége, a mai árakon, közel llű millió forint. A második ütemet, a lakos­sági és intézményi fűtéskor­szerűsítést 1994-re fejeznék be, ehhez közel 60 millió fo­rintra lesz szükség. Honnan lesz minderre pénz? Ha eb­ben a tervidőszakban még borúsak is a kilátások, úgy tűnik, hogy a következőben ■1 tanács egységes pénzalapjából és a terület- fejlesztési alapból csak csur- ran-cseppen valami. A tényleges megvalósításra az engedély várhatóan a jö­vő év első félévében érkezik meg, de mindehhez szükség van a román vezeték kapaci­tásbővítésére is. (m. k.) Remekmű, remek művészekkel Rendkívüli élmény része­sei voltak mindazok, akik vasárnap, a zene világnap­ján meghallgatták Nyíregy­házán Verdi Rekviemjét. Ünnep volt ez az este, több­szörösen is, hiszen a zene- irodalomnak ezt a remek­művét eddig csak kevesen hallhatták közülünk „élő­ben”, ráadásul egy világ­nagyság, Lamberto Gardelli vezényletével, és olyan ki­váló művészek előadásában, mint Misura Zsuzsa, Takács Klára, Daróczi Tamás, Ko- váts Kolos, valamint a Ma­gyar Állami Hangverseny­zenekar és a Magyar A.llami Énekkar, Ugrin Gábor kar­igazgatóval az élen. Óriási, s mindeddig pá­ratlan vállalkozása volt ez a Bujtosi Szabadidő Csar­noknak, amely az evangé­likus templomban, szűkös körülmények között meg­Vasárnap esti varázs a csarnokban. Vezényelt: Lamberto Gar­delli. (b. a.) tartott Kobayashi-koncert óta dédelgeti a gondolatot: miként lehetne megfelelő feltételeket teremteni ha­sonlóan nagyszabású, ér­deklődők ezreit vonzó hang­versenyekhez. A csarnok vállalta a meg­mérettetést, és mindent el­követett a sikerért• Az ere­dendően sem kicsi, húsz- szor-tízméteres színpadot kibővítették, hiszen százta­gú zenekar és körülbelül ekkora kórus elhelyezéséről kellett gondoskodni (az em­lített Kobayashi-koiicerten sem volt ekkora zenekar). Az akusztikán is javítottak, s mint vasárnap este bebi­zonyosodott, így végre olyan, 3500 embert is befo­gadni képes „hangverseny- teremmel” gyarapodott a város, amit — alkalomad­tán — vétek lenne nem ki­használni. A vasárnap esti koncertnél szebb kezdetet nem is kívánhattunk vol­Fegyverrel a hazáért Először: új katonai eskü Meghatottságtól könnyező édesanyák, a fiúgyermekre büszke édesapák, aggódó te­kintetű menyasszonyok, ba­rátnők körében tette le több száz fiatal a katonai esküt szeptember 30-án Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében is a Magyar Néphadsereg ala­kulatainál. Nyírbátorban a zászlódísz­be öltözött Báthori István laktanya alakulóterén tettek fogadalmat az egy hónappal korábban bevonult fiatal határőrök. Az ünnepségen részt vettek a társfegyveres erők és testületek képviselői, valamint a szomszédos szov­jet határőrkerület küldöttsé­ge is — írja tudósításában Fekete Lajos nyugalmazott alezredes. — Pontosan 10 órakor a fogadási induló je­lezte Székely János határőr vezérőrnagy, a BM Határőr­ség Országos Parancsnoká­nak érkezését, akinek Sipos Sándor határőr alezredes, a kiképzőbázis parancsnoka tett jelentést. A Himnusz el­hangzása után Balogh Tibor határőr őrnagy, politikai osztályvezető köszöntötte a rendezvény résztvevőit, majd a csapatzászló előtt a tartal­mában is megújult katonai eskü szövegét Hódi Richárd határőr mondta el. Az eskütétel után Székely János vezérőrnagy köszön­tötte a határőröket. Beszédé­ben méltatta a néphadsereg haladó hagyományait, vala­mint kiemelte, hogy az ünne­pélyes katonai eskütétel nap­ja a katonai élet legszebb, legemlékezetesebb ünnepe. Az ünnepség a Szózat hang­jaival és a fogadalmat tett fiatal határőrök díszmeneté­vel ért véget. Ünnepélyes eskütétel a Damjanich laktanyában. Sportrepülés: Nyírség Kupa és 0B __________________________________________________ r Levegihen az élgárda NYfRDlSZ-NAPOK csak elkezdődött A családias hangulatú beszélgetés négy órán keresztül tartott. Vasárnap délelőtt a nyíregyházi repülőtéren ünnepélyes keretek között megnyitották a XI. Nyírség Kupa motoros műrepülőversenyt, amely egyben a magyar bajnokság is. A felsorakozott pilótákat, a közönséget Bánóczi Gyula, a me­gyei tanács elnöke köszöntötte, színvonalas jó versenyt kí­vánva nekik. Az ünnepélyes megnyitón jelen volt Cliff von Kann urat, a (FAI) a nemzetközi repülőszövetség elnökét és feleségét, valamint Ruth Anderson ezredes asszonyt, az amerikai nagykövetség katonai ataséját, Liszkai Csaba ve­zérőrnagyot, a Honvédelmi Minisztérium képviselőjét, Far­kas Bertalan mérnök-ezredest, a Magyar Népköztársaság kutató űrhajósát. Az október 8- ig tartó esemé­nyen angol és csehszlovák sportrepülők mellett a teljes hazai élgárda a levegőbe emel­kedik ... Ked­den az ismert — kötelező, — szerdán az is­meretlen — kö­telező — gya­korlatot mu­tatja be. Csü­törtökön a sza­badon válasz­tott program előadására ke­rül sor, s a mindig látvá­nyos • döntőket pedig pénteken tartják. A Nyír­ség Kupa és OB a vasárnap dél­előtti ünnepé­lyes ered­ményhirdetés­sel zárul.. Fehérgyarmaton is lesz nemsokára földgáz. Az Ipari Minisztérium engedélye már megvan, a gyarmati tanács megbízta a debreceni AGROBER Vállalatot az átadóállomás és az elosztóvezeték tervezésével. A tér­ség ellátása a román gáz ezetékről történhet majd és a környező községek is csatlakozhatnak a rendszerhez. Minden mtsadik lakásban telefon? (2. oldal) Ráz van, de még csak tervben Egyeztetett elképzelések Kongresszusi konzultáció XLVI. évfolyam, 232. szám ÁRA: 1,30 FORINT 1989. október 2„ hétfő

Next

/
Oldalképek
Tartalom