Kelet-Magyarország, 1989. szeptember (46. évfolyam, 206-231. szám)

1989-09-01 / 206. szám

Az idei Nyírségi ősz leg­látványosabb programja min­den bizonnyal a Nyíregyhá­zán holnap 10 órakor kezdő­dő gyümölcskarnevál lesz, amely a bujtosi csarnok elől indul a Kossuth utcán a vá­rosi stadionhoz. Ezt követően ■ stadionban folytatódik a program, amelyen több kül­földi néptáncegyüttes is be­mutatkozik. Két órakor kez­dődik a zenés-vidám show- műsor, amelyet a Nyír-Szűr követ. A városi stadion kör­nyékén szeptember 2-án és 3- án országos népművészeti vá­sár és kiállítás lesz. A tűzijá- | ték 8 órakor látható. Bizo­nyára sokan vesznek részt a megyebálon is, amely 9-től kezdődik a bujtosi csarnok- i ban, és amelyen a Bergendy : szalonzenekar működik köz­re. A rendezvénysorozat kere­tén belül a hónap során több 1 érdekes műsor is várja az ér- J deklődőket. Szeptember 19-én rádiókabaré, szept. 21-én Sándor György humoralista S műsora (Vásárosnaményban) szórakoztatja az érdeklődő- ; két, szeptember 23-án, 24-én pedig területi néptáncfeszti­vált rendeznek a bujtosi csar- j nokban. A nyíregyházi zene- 1 iskola alapításának 50. évfor- i dulója alkalmából szeptem- j bér 24-én jubileumi hangver­seny lesz. A legnagyobb ér- ] deklődést valószínűleg Verdi Requiemjn fogja kiváltani, amelyet szintén a csarnokban rendeznek az Állami Hang­versenyzenekar és az Állami Operaház énekkarának köz­reműködésével. Vezényel Lamberto Gardelli világhírű karmester. Kiivárda: Felüljáró: • mw jovore Felmentették a tanácselnököt Az évszakhoz képest hűvös volt a hét időjárása Sza- bolcs-Szatmár megyében. A hét közepéig túlnyomóan borult .volt az idő, többször hullott csapadék, nagyobb mennyiségek a hét elején fordultak elő. A hőmérsék­leti maximumok 20 fok alatt maradtak, a hajnali, reg­geli órákban pedig kevéssel 10 fok fölötti hőmérsékle­teket mértek A hétvége időjárásáról. A felhősebb, hűvösebb na­pok után á hét végén több lesz a napsütés és erősödik a nappali felmelegedés. Szombaton túlnyomóan derült lesz az idő, csapadék nem valószínű. Mérsékelt lesz a légmozgás. A vasárnap is derült idővel kezdődik. De a nap folyamán (valószínűleg délutántól) már újra be- felhősödik az égbolt, és záporok is előfordulhatnak. A hajnali, reggeli órákban mindkét nap párás, helyen­ként ködös lesz a levegő. A hőmérsékleti minimumok általában 7, 12 fok körül alakulnak. A hőmérsékleti maximumok szombaton 19, 24 fok között várhatók, vasárnap a felhősödés előtt várhatóan még 20 fokig, vagy kevéssel a fölé melegszik a levegő. A jövő hét időjárása. A hét elején felhős, szeles idő várható. Többször is számítani lehet esőre, záporra. A nappali felmelegedés mérséklődik, napközben sem várható 20 foknál melegebb. A hét közepén kevesebb lesz a felhő, több a napsütés, kissé melegszik az idő. A hét végén változóan felhős lesz az égbolt, kisebb esők, záporok is kialakulhatnak, a nappali felmelege­dés erősödik és kevéssel 20 fok fölötti hőmérsékleti maximumok valószínűek. Tegnap délelőtt szakmai összefoglalókkal és ajánlá­sokkal fejeződött be Nyír­egyházán a IV. munkavédel­mi vándorgyűlés. A szekció­üléseken elhangzott előadá­sok, hozzászólások és a viták alapján Főcze Lajos, az Országos Munkavédelmi Bi­zottság elnöke záró beszédé­ben sikeresnek értékelte a háromnapos rendezvényt. A tanácskozás résztvevői befejezésül ajánlásokat, ja­vaslatokat fogalmaztak meg, amelyek fontosak az előreha­ladás érdekében. A vándor- gyűlés úgy ítélte meg, hogy a szakértői hálózat fontos sze­repet töltött be a munkavé­delem területén, igazolta, lét­jogosultságát. Bizonyos kor­szerűsítésekre azért szükség van, s ezt az új-törvénynek figyelembe kell vennie. \ számítógép is egyre nagyobb szerepet kap a munkavéde­lemben. A szakemberek úgy látják, hogy a jelenlegi lehe­tőségek jobb kihasználása végett szemléletváltozás szükséges, a munkavédelmi szakgárdaképzésben pedig nagyobb hangsúlyt kell fek­tetni' a számítástechnika al­kalmazására. A vándorgyűlés javasolta, hogy az új munkavédelmi törvényben az együttes fele­lősség meghagyása mellett legyen egyértelműbb a közre­működők egyedi felelőssége az új munkahelyek létesíté­sékor. A munkakörülmények jelenlegi helyzetét kritikus­nak, figyelmeztetőnek minő­sítették a résztvevők. Kor­mányzati, vállalati intézke­dések szükségesek a helyzet megváltoztatására, s az ér­dekképviseleteknek is lénye­gesen nagyobb szerepet kell vállasaink a konkrét tenniva­lókban. Az érdekképviseletek támogatják a gazdaságban a nagyobb vezetői önállósá­got, ugyanakkor nem tartják elfogadhatónak azt a szemlé­letet, amely a munkavédelmi apparátusok, szakemberek le­építésére irányul. Nyírségi Ősz '89 KISZÖV-elnükségi ülés Szükség van új fiatal szakemberekre A MÁV Szegedi Igaz­gatóságához tartozó bé­késcsabai vasúti teherpá­lyaudvar bővítése 120 millió forintba került. A beruházás során hét vas­úti vágány, 20 ezer négy­zetméter burkolt rakterű­iét építésére, különböző technikai eszközök — köztük egy 40 tonnás bakdaru — vásárlására, került sor. A Ganz által gyártott daruval lehető­vé vált a vasúti csomó­pont nemzetközi áruszállí­tásba történő bekapcsolá­sa, ugyanis a berendezés alkalmas a nemzetközi szabványnak megfelelő méretű konténerek le- és felrakodására. A képen: konténerrakodás az új daruval. A tivadari Szamosmenti Ruházati Szövetkezetben tartotta csütörtökön elnökségi ülését az Ipari Szövet­kezetek Szabolcs-Szatmár megyei Szövetsége. A résztvevők időszerű kérdésekről hallgattak meg több beszámolót, kffiztük a szövetkezetek káderhelyzetéről, az oktatás, képzés, továbbképzés jelenlegi tapasztalata­iról. A beszámoló során elhang­zott, hogy az ez évre beüte­mezett 24 teljes körű tiszt­újító választásra eddig 18 szövetkezetnél került sor, a többiek az előkészítés stádiu­mában járnak. Az elnöki funkcióra — három szövet­kezet kivételével — a szövet­kezeten illetve a szövetkezeti mozgalmon belül dolgozó ka­pott a tagságtól bizalmat, ti­zenkét esetben újabb ciklus­ra történő megválasztással. A szövetkezeti választott Elhárultak a pénzügyi aflcadályok és minden feltéte­le megvan annak, hogy jö­vőre elkészüljön a felüljá­ró — hangzott el tegnap délután Kisvárdán a városi tanács ülésén. Szó volt arról is, hogy a Tordai úti böl­csődében helyek szabadultak fel és itt értelmi fogyaté­kosok számára napköziott­hont létesítenek. A gondo­zottakat elsősorban a vá­(Folytatás a 4. oldalon) (Folytatás a 4. oldalon) Időjárási előrejelzés megyénk területére Felhős, szeles idő XLVI. évfolyam, 206. szám ÁRA: 4,30 FORINT szeptember 1., péntek Ülést tart az MSZMP KB A Magyar Szocialista Mun­káspárt Politikai Intéző Bi­zottsága szeptember 1-jére összehívta a Központi Bizott­ság ülését. A testület javasol­ja, hogy a Központi Bizottság hallgasson meg tájékoztatót a háromoldalú politikai egyez­tető tárgyalások eddigi ta­pasztalatairól, az ott képvi­selendő álláspontokról. A Központi Bizottság e napi­rend keretében megvitatja a békés politikai átmenet jogi kereteit jelentő törvényterve­zeteket, így az alkotmány- módosításról, a pártok műkö­déséről és gazdálkodásáról, valamint az országgyűlési képviselők választásáról szó­ló javaslatokat. A testület tá­jékoztatót hallgat meg az ok­tóber 6-án kezdődő pártkong­resszus előkészítéséről is. A Minisztertanács előtt A menekültek jogai tási eljárásról és a menekül­tek jogállásáról. Javasolta az Elnöki Tanácsnak a mene­kültek jogállásáról szóló törvényerejű rendelet meg­alkotását A Minisztertanács csütör­töki ülésén politikai konzul­tációt folytatott időszerű bel­politikái kérdésekről. A kor­mány előterjesztés hallgatott meg a menekültté nyilvání­Ki lesz a 6. küldött Nyíregyházán? Kétfordulós pártszavazás Mint ismeretes Nyíregyházán pártszavazással döntenek arról, hogy kik képviseljék az MSZMP itteni tagságát a közelgő kongresszuson. Bányász Jánosné dr-tól, a városi pártbizottság megbízott első titkárától kérdeztük, hol tart a szavazás? — Nyíregyházán 4500 párttag képviseletében több mint 2700-an szavaztak az elmúlt napokban arra a 28 jelöltre, akikből hatan képviselhetik a tagságot a kongresszuson. Az első fordulóban öt jelölt — dr. Baja Ferenc, Esik Sán­dor, Jaczkó László, Váradi György és dr. Vojnik Mária — elnyerte a szavazók bizalmát és kongresszusi küldött dett. A hatodik helyen szavazategyenlőség alakult ki dr. Ba­logh Csaba helyi ügyész és Beck Tamás kereskedelmi mi­niszter között. Ezért a szavazatszámláló bizottság újabb választás mellett határozott az érintett két jelölt egyetér­tésével. A szavazólapok már az alapszervezeteknél van­nak, a párttagság most arról dönt, hogy kettőjük közül ki legyen a kongresszusi küldött. A szavazólapokat szeptem­ber 5-én 12 óráig kell leadni és ezt követően hozzák nyil­vánosságra az eredményt.-- >■ V.' •; ■ v! Halit) házaspárt találtak ___;_______________- ‘tfV’V­(4. oldal) ‘J’:y ift­Befejeződött a munkavédelmi vándorgyűlés Lyukszalag vezérli pet, amelyet a bakta­lórántházi ipari szövetkezet vásárolt, hogy magas szín­vonalon eleget tehessen az Adidas-cég megrendelésé­nek. A géppel bérmunkában a Debreceni Ruhagyár megrendelésére több ezer darab címkés emblémát varrnak. (Elek Emil felvétele) Ki kevesli, ki sokallja... Szociálpolitika, de miből? (3. oldal)

Next

/
Oldalképek
Tartalom